SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda u Nedelju pred Bogojavljanje,
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Čudesno je Evanđelje Isusa Hrista. Pustinjak, ni odela na sebi nema; samo kamilja koža i pojas, ni stana, ni krova nad glavom, ni postelje. Sam, sav strašan stoji na kapiji Evanđelja. On je početak Evanđelja Hristovog[1]. Zašto? Kakvu je to Blagu Vest on imao da kaže kad stoji na kapiji Blage Vesti Hristove? Šta on to nosi u sebi, zašto njega Gospod šalje ispred Sebe? Njega isposnika i pustinjaka koji se nikada smejao nije.
Ne može se govoriti o Evanđelju Hristovom a da se zaobiđe Sveti Preteča. On vodi život angelski. Šta on kazuje o tebi, o ljudima, o svakom čoveku koji ide za Hristom? A on je određen, eto, da privede sav rod ljudski Gospodu Hristu, da nas predstavi, da kaže ko je svaki čovek …[2] „Evo ja šaljem anđela Svog pred licem tvojim. Glas onog što viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji, pripravite staze Njegove“[3]
Zaista, kada Preteča hoće da kaže sebe svetu, urlaju i u čudu pitaju: „Pa ko je ovaj pustinjak, ko je ovaj strašan čovek koji se nikada ne smeje“? Sav Jerusalim i sva Judeja je bila zbunjena kad je on izašao na propoved. Uzbunio se sav Jerusalim, uzbunili se mudraci Jerusalimski. Šalju svoje pitače i pitaju: „Ko si ti?Jesi li ti prorok?“ Nisam veli on. Jesi li Ilija“[4], taj veliki strašni Ilija, jesi li ponovo došao, jesi li to ti? Ne, nisam! Nisam ja ono što vi mislite. Ja, šta sam ja? Ja sam „Glas onog što viče u pustinji: Poravnajte put Gospodnji.“ Eto, ko sam ja.
Pripravite put Gospodnji, poravnite staze Njegove… Ja sam od užasa izgubio svoje ljudsko biće. Objavljujem svetu da kroz greh, taj strašni greh koji pritiskuje rod ljudski, vlada đavo nad nama, vlada kroz smrt. Eto ko sam ja! A vi pripravite put Gospodnji, poravnajte staze Njegove, Poravnajte put po duši ljudskoj veli Sveti Preteča. Duša je ljudska put ka Bogu. Duša je ljudska sva zanesena gresima, sva u trnju grehova. Treba u tebe da uđe Gospod Hristos, a On On je Bog. Tvoja je duša sva u korovu, sva u strahotama. Svako srce ljudsko staza je ka Bogu. Tako je Bog stvorio čoveka, da kroz srce uđe u njega, da se nastani u njemu. A mi ljudi, šta smo mi učinili i napravili od tog puta i od tih staza? Puno zmija otrovnica, puno zverova, puno divljine, puno strahota, strasti, slasti ovoga sveta. Kroz tu prašumu kako će Gospod ući u srca naša, u dušu našu?
A Bog je stvorio čoveka davši mu dušu, davši mu srce. I duša i srca da bude Božje, i duša i srce da slavi Boga i služi Bogu. „Niste svoji piše Sveti Apostol Pavle hrišćanima i ljudima niste svoji… Proslavite Boga u dušama i telima svojim“[5], jer i duša i telo je za Gospoda, jer i dušu i telo je stvorio Gospod da služe Njemu, a vi ljudi šta načiniste od svojih duša? Šta od svojih srca? Zmijarnike, zverinjake. Poravnajte staze Božje, pripravite put Gospodnji. Eto to je Sveti Preteča (propovedao, jer on je za to došao)[6], da on pripravi put Gospodnji, da on pripremi duše ljudske, da on očisti srca ljudska. A čovek, svaki čovek, ako sagleda sebe Pretečinim očima, videće da je zaista put duše njegove kojim korača Bog, staza njegovog srca kojom treba da ide Hristos, sva u nekim ambisima, u provalijama, u preponama, u preprekama. Treba sebe pogledati Pretečinim okom.
Kako je on sreo Gospoda Hrista, kako se on osećao pred Njim? Gle, on je predstavljao ceo rod ljudski, sve ljude svih vremena, propovedao krštenje pokajanja, propovedao ispovedanje svih grehova ljudskih. Ljudi, kazujte svoje grehe Bogu! Eto, On je tu. Ja, ja ne mogu da vas očistim od grehova vaših i da vas oslobodim od njih. Ja, ja ne mogu da vas oslobodim od strašnog poroda greha, od smrti. Ko sam ja? Čovek kao i vi. „Ide za mnom jači od mene. Ja nisam dostojan da odrešim remena na obući Njegovoj“[7]. Nisam dostojan da se sagnem pred Njim. Zar ti, Sveti Pretečo? Da, ja. On je taj Jači od mene. Toliko jak da će smrt pobeći od Njega kad se kosne Njegovog tela bezgrešnog; toliko jak da će svetlošću Lica Svog i Božanstva Svog oterati sve grehe iz duša ljudskih, očistiti srca ljudska; toliko jak da će od danas najveći neprijatelji u ovome svetu, đavoli, pobeći od Njega bezobzirce. Eto, ko je On. A ja …[8]
Tako je, braćo, rastojanje između Svetog Preteče, najvećeg čoveka među ljudima na zemlji, „najvećeg između rođenih od žena“[9], i Gospoda Hrista, Bogočoveka, Spasitelja sveta. Tako beskrajno smirenje pokazuje Sveti Preteča pred Gospodom Hristom. Tako se oseća on, najveći predstavnik roda ljudskog. On kazuje sve jade naše, sve tuge naše, sve nevolje naše, sve muke naše, sve smrti naše on kazuje Gospodu Hristu. On jači od svake smrti. On predstavlja glas , pustinjski glas, da iz pustinje roda ljudskog zavapi pred Gospodom: „Gospode, Ti spasi me!“ Ja, ja propovedam samo pokajanje. Šta ja mogu da kažem Gospodu Hristu za svakog čoveka, za sav rod ljudski? Šta da kažem svakome od vas? Pokajte se! Eto mog celog Evanđelja, eto cele moje propovedi. Zaista, Sveti Preteča je na to sveo svoje Evanđelje: „Pokajte se, približi se Carstvo Nebesko“[10]! Približi se Gospod Hristos, nosilac Neba, nosilac Carstva Nebeskog.
Pokajte se, to jedino ostaje svakom čoveku koji hoće da se sretne sa Gospodom Hristom i koji hoće da se spasi od greha, da se spase smrti, da se spasi đavola. Nema drugog Spasitelja čoveku u ovome svetu osim Gospoda Hrista. Čovek ne treba ništa drugo da vidi u ovome svetu osim Gospoda Spasitelja.i sebe čoveka i sav rod ljudski grešan, pod vlašću smrti, pod vlašću pakla i svih, i svih đavola. Ja, ja sam došao i krštavam vodom, a On, On će vas krstiti Duhom Svetim[11]. On, Duhom Svetim. Voda umiva telo, čisti telo, a Duh Sveti čisti dušu, čisti duh čovekov.
Kad je čovek uveo greh u svoj duh tada su promrzla sva sunca njegovog duha, tada sve što je božansko u njemu pomračilo se. Gusta tama legla je na sve svetiljke ljudske duše, na sunce, ovoliko sunce duha ljudskog, legla je strašna tama greha i smrti. Ljudskom duhu nema mira, nema svetlosti, nema istine, nema pravde dok se taj strašni mrak, ta strašna tama ne izbaci iz njega, dok se duh ljudski ne očisti sav. A ko će ga očistiti? Samo Duh Sveti, Duh Božji. Eto, to je Spasitelj sveta …[12] Ljudski duh, kakvim se vi toliko hvalite šta je? Pomrčina, mrak, tama. Gde vam je Večna Istina, radi koje ste stvoreni? Isterali ste iz (sebe) Duha Svetog grehom svojim. Gde vam je Večna Pravda, radi koje ste stvoreni? A gde vam je Večni Život koji je Gospod dao duši vašoj, a vi šta učiniste sa njim? Usmrtiste ga. Greh, greh je sila koja odvaja od Boga; greh, greh je sila koja odbacuje daleko čoveka od Boga; daleko, predaleko, u carstvu smrti, u carstvo zla, pakao. Greh strašna sila. Takva sila da kada sazri rađa smrt[13]. O, opake biljke u svima svetovima! Malo nešto, kao zrno pšenično, ali kad poraste u duši čovekovoj onda eto svih smrti u njemu i kroz njega, eto svih đavola i celoga pakla sa njim i za njim.
Sveti mudrac Crkve Hristove, Sveti Jovan Zlatoust, veli: „Greh je jedina strahota u ovome svetu!“ Ništa nije u ovome svetu strašnije od greha i ništa u ovome svetu nije strašno osim greha. Kroz njega uleću u čoveka sve strahote ovoga sveta, a najpre strahota smrti. I onda strahota svakog đavola, svaki đavo, nakaza, rugoba, užas. Sve to uvodi u naš zemaljski svet i u naše duše ko? Greh. Gospod je tu da Duhom Svojim Svetim preporodi, obnovi…[14] kroz Sveto Krštenje, kroz Svete Tajne, kroz Sveto Evanđelje, da čoveka spase preporodivši ga od greha, od smrti, od đavola. To je velik dar. Eto, tome daru poziva Sveti Preteča. Poziva i tuguje tužan, nikad se ne smeje, jer čovek neće Gospoda; znači zaljubljen je u strasti greha, zaljubljen je u smrt, smrt koja znači smrad. Jer, šta je to što smrt pretvara u smrad? Zaljubljen u najveću nakazu i strahotu i užas, u đavola. Ljubav prema grehu, to je ustvari ljubav prema đavolu.
Neka Blagi Gospod pozivima Preteče svakoga od nas oslobodi od te strašne ljubavi ljudske prema zlu da ne zloupotrebljavamo svoju slobodu, svoju božansku slobodu, koja nam je data da nas vodi ka Bogu, da nam bude staza ka Bogu i put ka Bogu. Duša naša, srce naše, to je Božje, stvoreno Bogom, radi Boga. Niste svoji ponavljajte reči Svetog Apostola. Duša je vaša Božja, telo je vaše Božje. Zato proslavljajte Boga u dušama i telima vašim[15] …[16] da duh čovekov koji je sav oćoravio, oslepio od greha, koji je poludeo od greha, da taj duh ljudski vrati Božanskoj mudrosti, da mu da božanski lik, da progleda duh čovekov krstivši se Duhom Svetim, i progleda da ugleda večnu Istinu u Gospodu Hristu, Večnu Pravdu i Večni Život, da sve dobije u Njega verujući, u Njega, Bogočoveka i Spasitelja sveta, Njega Koji je stvorio ovaj svet. Tu je Njegova Božanska ljubav prema nama, njegovo neizmerno čovekoljublje.
I kada se jedan veliki Preteča toliko smirivao pred Gospodom i veli da on nije dostojan da odreši remena na obući Njegovoj, šta da kažemo mi? Mi današnji ljudi, mi jučerašnji ljudi, ljudi sutrašnjice do Strašnoga Suda, svi ljudi, šta da kažemo? Da se mi naoružamo tom vrlinom, tim takvim smirenjem, da sagledamo veličinu Gospoda Hrista, Boga, Bogočoveka, da sagledamo sve one Božanske darove koje On nama nosi, koje On nama daruje, a daruje nam Večni Život, Večnu Istinu, večnu Pravdu, da se pretvorimo u prah i prašinu, da zajedno sa Pretečom vapimo: Avaj, nismo, Gospode, dostojni da odrešimo remena na obući Tvojoj. Oprosti nam i pomozi nam! Oprosti i pomozi, molitvama Svog velikog Apostola, Svog velikog Preteče, Svog velikog Mučenika, koji se zbog naših grehova smejao nikada nije. Njegovim molitvama primi nas u Tvoju veru, u Tvoju Istinu, u Tvoju Ljubav, u Tvoj Večni Život, da mi mucavi, nedostojni, zajedno sa Svetim Pretečom, slavimo Tebe, Jedinog Istinskog Spasitelja sveta, Spasitelja čoveka, roda ljudskog u svima svetovima, Kome neka je slava i sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Mapko 1,18
 2. Par reči nečujno na magnetofonu. Prim. prepis.
 3. Mp. 1,23
 4. Jn. 1,19-21
 5. 1Kop. 6,19-20
 6. Reči nečujne na magnetofonu, ovde dodate po smislu. Prim. uredn.
 7. Mp. 1,7
 8. Nekoliko reči nejasno na traci. Prim. prepis.
 9. Mt. 11,11
 10. Mt. 3,2
 11. Mp. 1,8
 12. Nekoliko reči nejasno na traci. Prim. prepis
 13. Jak. 1,15
 14. Nekoliko reči nejasno na traci. Prim. prepis
 15. 1 Kop. 6,20
 16. Nekoliko reči nejasno na traci. Prim. prepis.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *