SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 2. u Svetu Nedelju Pravoslavlja[1]
1966. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Danas je, braćo i sestre, sveta Nedelja Pravoslavlja – jedina od pedeset i dve nedelje u godini dana koja se naziva Nedeljom Pravoslavlja. Velika i Sveta Nedelja: Nedelja slavlja svih pobeda Pravoslavlja nad svima lažima, nad svima neistinama, nad svima jeresima, nad svima lažnim bogovima; pobeda Pravoslavlja nad svima lažnim učenjima, nad svima lažnim filosofijama, naukama, kulturama, civilizacijama, ikonama. Sveta pobeda Pravoslavlja, a to znači sveta pobeda Sveistine, Sveistine.
A šta je Sveistina u ovome svetu, ko je Istina u ovome svetu? Onaj Koji je rekao za sebe: Ja sam istina! – Gospod Hristos.[2] Bog u telu – eto, to je Istina u našem zemaljskom svetu, to je istina u čoveku. Bog se javio u telu, Gospod Hristos sišao u telo da nama ljudima iz našeg tela kaže šta je istina, kako se u njoj živi, i kako se za nju umire, i kako se njome večno živi. Sve istine sabrao je Gospod Hristos i dao nam Sveistinu Pravoslavlja.
Šta je Pravoslavlje? – pitate vi, a pitaju i mnogi stranci. Pravoslavlje to je Bogočovek Hristos, ništa drugo. Pravoslavlje znači samo jedno: Bog se rodio kao čovek, javio se u svetu kao Bogočovek, živeo, stradao, vaskrsao, proputio nam put u Život Večni, osigurao rodu ljudskom i svakome čoveku spasenje, osigurao pobedu nad smrću, nad grehom , nad đavolom, i osigurao Život Večni svakome ljudskom biću, eto Sveistine, braćo. Istina – ovo važi za svakoga od nas, za mene i za tebe, i za moje pretke, i za tvoje pretke, i za svakoga čoveka od prvog, od Adama, do poslednjeg čoveka na Strašnome Sudu.
Radi čega je Gospod postao čovek? Da ljudima da Večnu Istinu i iz njih istera sve laži; da ljudima da Večno Dobro i iz njih istera sva zla; da ljudima da Večni Život i iz njih istera sve smrti. On Istiniti Bog postao je čovek da Sebe Boga da nama ljudima i da time pobedi đavola i sve đavole. Eto radi čega je Gospod Hristos došao u ovaj svet. Da tebi i meni da pobedu nad svakim zlom, nad svakim grehom i time nam osigura Život Večni. Nisi ti, čoveče, u ovome svetu samo da proživiš, proputuješ dvadeset, trideset, ili pedeset, ili sto godina, nego si ti pušten u ovaj zemaljski svet od Boga da sebi stekneš Život Večni, da zaradiš Život Večni. Gospod je sišao i otvorio Nebo nad tobom, čoveče, i otvorio ti Carstvo Nebesko, da bi tebi čoveku proputio put Vaskrsenjem Svojim u Život Večni i dao ti Nebesko Carstvo.
Gospod Bezgranični i Neiskazani postao je čovek, smestio Sebe u maleno ljudsko telo i pokazao da sav Bog treba da živi i živi u čoveku, u čovečijem telu, sav Bog![3] I On je zato postao čovek da bi smo mi ugledajući se na Njega, živeli kao što je On živeo u ovome svetu. Zato Apostol i piše hrišćanima: Živite dostojno Boga, Koji je sišao u svet i postao čovek[4]. Dostojno njega živite, živite dostojno Evanđelja Hristovog. Evanđelje Hristovo to je učenje o večnoj Istini Božijoj, učenje koje valja i za Anđele na Nebu i za ljude na zemlji. Ništa, čoveče, nisi manji od Anđela na Nebu, jer i tebi je isto Evanđelje dato, isti Bog i Gospod Isus Hristos važi i jeste Bog i Svetih Anđela na Nebu i nas grešnih ljudi na zemlji. Gospod je kao čovek u ovome svetu postavio i Crkvu Svoju i Sebe celog ostavio Crkvi, ostavio svu istinu Svoju, sav Život Večni ostavio Crkvi, da bi Crkva svakome verniku dala Njega Gospoda Hrista, a sa Njim sav Život Večni, svu Večnu Istinu.
Šta je Sveto Pričešće? Sveto Pričešće, radi koga ste vi danas došli u ovaj sveti hram, nije ništa drugo nego primanje vascelog Gospoda Hrista u dušu i u telo svoje. Gle, ti primivši Gospoda Hrista primaš Boga u sebe! Pazi kako živiš. Poslan si da živiš po Božjim zakonima, zato je On ušao u tebe da ti da sile da odbaciš od danas svaku laž. Primio si Njega, Večnu Istinu si primio, odbaci svaku laž iz sebe, kloni se laži, kloni se lažnih učenja, kloni se lažnih bogova ovoga sveta, kloni se lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih hristosa. Pričestio si se, primio si Večni Život u sebe, nema više mesta za smrt u tebi, nema više mesta za ono što je smrtno.
A šta je to što je smrtno u nama, braćo? To je greh, svaki greh, jer greh je ta strašna đavolja sila koja radi i proizvodi smrt. Kada su naši praroditelji uneli u ovaj svet greh, sa njim je u svet zemaljski i čovečanski ušla i smrt, a iza smrti, iza greha, ušao je u ovaj svet i đavo. I ti, primajući Gospoda Hrista, primajući Boga, ti dobijaš sile da iz sebe isteraš svaku smrt, da pobediš svaku smrt, da pobediš samog đavola, da pobediš sve đavole, i da živiš …[5] u ovome svetu i time osiguraš sebi Nebesko Carstvo u onome svetu. Sveto Pričešće, braćo moja, jeste ispunjenje naše duše Bogom. Pričešćuješ se Gospodom Hristom, eto sve Nebeske sile su u tebi, sve Božanske sile su u tebi …[6] grehu. Nemoj osramotiti Gospoda Hrista, Koji je udostojio tebe da uđe u dušu tvoju kroz Sveto Pričešće, nemoj Njega osramotiti svojim sramnim delima. Čuješ, prestani (da psuješ) od današnjega dana, jer svaka psovka to je šamar po licu Gospoda Hrista Koji je u tvojoj duši. Pazi, kome živiš i kome odgovaraš!
Smrdljiva dela, krađa, preljuba, blud – šta je to? Pričestio si se, prestani, inače sud sebi jedeš i piješ – kako veli Sveti Apostol[7]. Ako se nedostojno pričešćuješ – a nedostojno se pričešćuješ ako ti posle svakog pričešća i dalje produžiš sa svojim starim navikama rđavim, produžiš i da psuješ i da mrziš i da ne voliš ljude i da se svađaš i da čuda praviš. Da, to znači: pričešćuješ se i sud sebi jedeš i piješ – večni sud, večnu osudu, pakao sebi sam pripremaš. Zato su Svete Pričasne Tajne da se mi njima osvetimo, njima posvetimo, da od današnjega dana budemo bolji nego što smo bili do danas, sve bolji i bolji, sve svetiji i svetiji. Jer čovek je stvoren da nasledi Carstvo Božije – a njega ne može naslediti ako ne osveti sebe, svoju dušu, svoje biće, i celo telo svoje, i celu dušu svoju. Eto, Sveto Pričešće se nama daje zato da mi osiguramo Život Večni njime, a to znači pobedu nad svakom smrću. A pobeda se osigurava nad svakom smrću Božanskim silama danim Gospodom Hristom, Njegovom Crkvom, Svetim Tajnama i svetim vrlinama.
Gle, vi se pripremate za Sveto Pričešće, svaki od vas posti i moli se Bogu za Sveto Pričešće da očisti sebe koliko može postom i molitvom, eda bi pripremio put Nebeskome Caru i očistio dom duše svoje. Šta je čovek? Čovek je slika Božija u telu. Šta je Gospod Hristos? Gospod Hristos je Bog u telu. Čovek je stvoren po slici Božijoj. Zato je Gospod i došao u ovaj svet, On Bog da sliku Svoju očisti od greha. A mi, braćo, sliku Božiju u svojoj duši, ikonu Božiju u svojoj duši gresima svojim unakazujemo, prljamo, muljem premazujemo.
Zato je Gospod i došao, kako se veli u crkvenoj molitvi, da obnovi Svoj Lik u čoveku, koji je istruleo u strastima i gresima. Jer naše strasti i gresi smrtonosno utiču na živu ikonu Božiju u našoj duši, na sliku Božiju u našoj duši. A mi smo sazdani po slici Božijoj[8], da bi poživeli ugledajući se na Boga, na Boga, jer je i naša duša božanskog porekla, da se ugledaš na Boga. I Bog je sišao u ovaj svet zato da ti kao čoveku kaže svu istinu o tebi, jer ti svojom slikom, živom slikom Božanskom u sebi gledaš Njega i živiš Njime i radi Njega.
Zato je Gospod i dao sveti post i svetu molitvu, da se mi pre Svetog Pričešća pripremimo za onaj veliki i sveti slavni dan, dan kada primamo Sveto Pričešće. Kad bi danas javili da car dolazi u tvoju kuću, ti bi sve očistio, opajao, da car uđe u čistu tvoju kuću, a kako li je tek potrebno čistiti sebe kad Bog ulazi u tvoju dušu? Boga primaš danas, pazi kako ga primaš! Svaki tvoj greh za koji se nisi pokajao i zaplakao pred Bogom, to je zver, zver koja će riknuti na Gospoda, to je mali đavo; svaki greh je mali đavo koji juriša na Gospoda u tvojoj duši. Pazi, kaj se pred Gospodom, plači, reci sebi: ja sam, Gospode, prvi među grešnicima, pristupam Tebi nedostojan, sledujući reči Svetoga Apostola Pavla kada on kaže da je „Gospod došao u ovaj svet da spasi grešnike od kojih je prvi on“[9]. Kada Sveti Apostol veli za sebe da je on prvi grešnik, šta je ostalo meni i tebi, kako mi da nazovemo sebe? Svaki od nas, zaista, prvi je među grešnicima kada pristupa Gospodu Hristu, kad treba Njega da primi, Njega, Svečistog Gospoda i Boga. Zato je post, zato je sveta molitva: post da očisti naše telo, i molitva da očisti našu dušu, i pripremi ih za prijem Gospoda Hrista.
Jer gle, primajući Gospoda Hrista, ti primaš Jedinog Istinskog Pobeditelja u ovome svetu – Jedinog Istinitog Pobeditelja, jer svi drugi pobedioci, takozvani pobeditelji, nisu dostojni tog naziva. Samo Onaj Koji je pobedio smrt jeste Istinski Pobeditelj – to je Gospod Hristos, vaskrsao iz mrtvih, osigurao telu našem vaskrsenje i pobedu nad smrću. Samo Onaj Koji je pobedio đavola jeste istiniti Pobeditelj – to je jedino Gospod Hristos. Samo Onaj Koji pobeđuje greh, i može da pobedi greh, jeste istiniti Pobeditelj – to je sam Gospod Hristos. A svi drugi ljudi koji se pašte i hvale kako su oni pobeditelji, ne znam u nauci, ne znam na bojnim poljima, u filosofiji, u tehnici, fabrikama – šta je to? Čime se vi hvalite? Sve je to prah i pepeo. Najmanji potres zemlje, vaše fabrike odoše u ruševine. Smrt – eto nje i za tebe, gospodine direktore, i za tebe, gospodine ministre, i za tebe, gospodine generale. Smrt – eto je tu, davi te, svaljuje te u grob. Kakav si mi ti pobeditelj kad se raspadaš sav u crve, kad se raspadaš u zmije! Kakva je to pobeda! Nema, braćo, pobede u ovome svetu, osim pobede nad smrću, nema pobede osim pobede nad grehom. Tu pobedu daje Gospod Hristos i dao je svakome koji Njega slavi i veruje u Njega.
I eto, vi danas primate Gospoda Hrista, primate tog Pobeditelja, primate Istinskog Pobeditelja, Jedinog Pobeditelja, i zato budite hrabri i silni, hrabri i silni. Ne dajte nijednome grehu da vas nadvlada. Strahota je za tebe, koji si Boga primio Pobeditelja smrti, da (te) nadvlada greh, te izrodi rod đavolji, a sramota je da te …[10] kao đavo. Šta je đavo pred Bogom koji je u tebi? Ništa! Zato, ti se bori, bori se za dušu svoju, za spasenje svoje, za večnost svoju, za Carstvo Nebesko. Boriš se primajući Sveto Pričešće.
Neka vam je Sveto Pričešće svima na spasenje, braćo moja, na oboženje, na osvećenje. Da od današnjeg dana svaki od vas odnosi pobede nad svakim grehom, nad svakom smrću, nad svakim đavolom. I da na taj način osigura sebi besmrtnost i Život Večni u onome svetu, a u ovome svetu pravednost i svetlost[11].
Neka Blagi Gospod sve nas vodi i rukovodi u ovome svetu preko Presvete Bogomajke i svih Njegovih Svetitelja. Da očuvamo dušu svoju i sačuvamo je od smrti, od greha, od đavola, i osiguramo Život Večni. Da zajedno sa Presvetom Bogomajkom i Svima Svetima slavimo Jedinog Istinitog Boga u svima svetovima, i Jedinog Istinitog Pobeditelja greha i smrti i đavola – Gospoda Hrista, Kome (neka) je čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Jovanu 1,43-51
 2. Jn. 14,6
 3. Kol. 3,9
 4. 1 Sol. 2,12; Fil. 1,27; Kol. 1,10
 5. Reči nečujne na magnetofonu. – Prim. prepis.
 6. Isto.
 7. 1 Kor. 11,29
 8. 1 Mojs. 1,27; 2,7
 9. 1 Tim. 1,15
 10. Isto.
 11. Možda: svetost. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *