NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » PUT KA SPASENJU

PUT KA SPASENJU

 

PUT KA SPASENJU
 

 
KAKO SE ZAČINJE HRIŠĆANSKI ŽIVOT U SVETOJ TAJNI POKAJANJA?
 
Početak blagodatnog hrišćanskog života polaže se u Krštenju. Ali, retki su oni koji tu blagodat očuvavaju, većina je Hrišćana – gubi. Vidimo da su u stvarnom životu jedni – manje ili više razvraćeni, sa zlim klicama, kojima je bilo omogućeno da se u njima razviju i ukorene. U druge su, možda, i bili postavljeni dobri počeci, ali ih u mladim godinama mladi ljudi zaboravljaju, po sopstvenoj sklonosti ili usled tuđe sablazni, počinju da se navikavaju na zlo, pa se i naviknu. Niko od njih još nema u sebi istinski hrišćanski život, pa im je potrebno da ga opet započnu. Naša sveta vera nudi nam za to svetu Tajnu Pokajanja. „Ako neko sagriješi, imamo zaštitnika kod Oca, Isusa Hrista Pravednika“ (1. Jov. 2,1). „Ako si sagriješio, uvidi greh svoj i pokaj se. Bog će ti oprostiti grehe i daće ti „srce nebo i duh novi“ (Jezek. 36,26). Drugoga ti puta nema: ili ne greši, ili se kaj! Sudeći po mnogobrojnosti onih koji posle Krštenja padaju, valjalo bi čak reći da je za nas pokajanje postalo jedini izvor istinskog hrišćanskog života.
Treba znati da se u sv. Tajni Pokajanja kod nekih ljudi – samo očišćuje i ražaruje dar blagodatnog života, koji su već primili i koji u njima dejstvuje; kod drugih pak – polaže se sama osnova toga života, dar im se ponovo daruje i oni ga ponovo primaju. Mi ćemo razmatrati ovaj poslednji slučaj. Ovde je posredi odlučna izmena nabolje, preokret volje, odvraćanje od greha i obraćanje Bogu, užizanje ognja revnosti radi naročitog ugađanja Bogu, uz odricanje od sebe i od svega drugog. Karakterističan je tu, pre svega, bolni pokajni preokret volje. Čovek se bio navikao na zlo, a sada bi trebalo da takoreći razruši sebe. Ožalostio je Boga, sada bi trebalo da gori u ognju sopstvenog nepodmitljivog suda. Onaj ko se kaje, trpi porsfajne muke, i u osećanjima svoga srca, na izvestan način, okušava adske muke. Jeremiji koji je plakao. Gospod je zapovedio da, „razori i opet sazida i nasadi“ (Jer. 1, 10). I plačevni duh pokajanja poslao je Gospod na zemlju da bi kod onih što ga primaju, prodirući do „razdeljenja duše i duha, zglobova i srži“ (Jevr. 4, 12), razorio staroga čoveka i položio osnove za nazidanje novoga. U pokajniku se tako smenjuju čas strah, čas tiha nada, čas bol, čas tiha uteha, čas strahote gotovo pravog očajanja, čas vejanje radosti milosrđa Božijeg. Smenjuju se i drže ga u stanju nekoga ko se rastače ili rastavlja sa životom, a ipak ostaje u nadi da će primiti novi.
To je bolno, ali spasonosno, otuda, dakle, onaj ko nije osetio tako bolan preokret, neminovno, nije ni počeo da živi pokajanjem. I nema nade da bi čovek uzmogao i počeo sebe da očvršćuje u svemu, ne prošavši kroz tu kušateljnu vatru. Odlučno i živo suprotstavljanje grehu dolazi samo od mržnje prema njemu, od osećanja njegove zlosti, a to čuvstvo okuša se svom snagom baš u tome bolnom pokajnom lomljenju. Samo u njemu čovek svim srcem oseća koliko je greh veliko zlo, i zato potom od njega beži kao od geenskoga ognja. A bez ovog bolnog preživljavanja, ako neko i počne da se očišćuje, čistiće se samo ovlaš, više spolja nego iznutra, više u postupcima nego u raspoloženjima, a zbog toga će i srce njegovo i dalje ostajati nečisto, kao nepretopljena ruda.
Takvu promenu proizvodi u ljudskome srcu božanstvena blagodat. Samo ona može oduševiti čoveka da „digne ruku“ na sebe da bi se „zaklao“ i prineo na žrtvu Bogu. „Niko ne može doći k Meni, ako ga ne privuče Otac koji Me posla“ (Jov. 5, 44), Srce novo i duh nov daje Sam Bog. Čoveku je žao samoga sebe. Slivši se sa telesnošću i grehom, čovek je postao jedno sa njima. Samo viša sila, sa strane, kadra je da ga od njih odvoji i naoruža protivu njega samog.
Tako je preporod grešnika proizvod blagodati, ipak ne bez njegove slobodne težnje na tome. Na Krštenju (ako smo kršteni u detinjstvu) blagodat nam se daje u trenutku savršavanja te sv. Tajne na nama, a slobodno htenje dolazi kasnije i prisvaja darovano. U pokajanju, pak, slobodna volja i težnja treba da učestvuje u samom činu preporađanja.
Promena pak nabolje i obraćenje Bogu izgleda da treba da bude magnovena ili trenutna, kako i biva… Ali, u pripremi koja prethodi, promena nabolje prolazi kroz nekoliko obrta, koji znače sjedinjavanje slobode i blagodati, pri čemu blagodat ovladava slobodom i sloboda postaje pokorna blagodati, – obrta koji su za svakoga neophodni. Jedni kroz njih prolaze brzo, za druge se to prolaženje proteže kroz čitave godine. I ko bi mogao da istraži šta se tu sve zbiva, naročito s obzirom na veoma raznolike načine blagodatnih dejstava, i na bezbrojna ljudska stanja na koja blagodat počinje da deluje?! Treba, ipak, očekivati da ovde, pri svoj raznolikosti, postoji jedan opšti poredak preporađanja, koje niko ne može da mimoiđe. Svako ko se kaje jeste neko ko živi u grehu, i svakoga od takvih preobražava blagodat. Otuda je, na osnovu poimanja stanja grešnikovog uopšte, i poimanja odnosa slobode i blagodati, i moguće predočiti taj poredak i opredeliti ga pravilima.

Ključne reči:

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *