NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » POUKE I PROROČANSTVA

POUKE I PROROČANSTVA

 

POUKE I PROROČANSTVA
 

 
POUKA PETA
Hrišćansko obrazovanje novoga naraštaja
 
Na početku stvori Bog nebo i zemlju i sve što je na njima, kaže prorok Mojsej, prosvetljen Duhom Svetim, u Svetome Pismu.
U starini je, Hrišćani moji, bilo dobrih ljudi. Među mnogima beše i jedan po imenu Mojsej. Mojsej je, braćo moja, od malena dve stvari primio u srce: ljubav prema Bogu i ljubav prema svojoj braći. Te dve ljubavi imajte i vi, jer one su radost, slava, veselje, blago i riznica. Radujmo se svagda ovim dvema ljubavima. Četrdeset godina prorok Mojsej učio se pismenosti kako bi shvatio kuda ide. Učite se i vi, braćo, da naučite koliko možete. I ako vi, oci, ne naučite, dajte da vam deca nauče, da nauče dobro grčki koji je jezik naše Crkve. Ako ne naučiš grčki, brate, ne možeš ni da shvatiš ono što ispoveda Crkva naša. Bolje ti je, brate, da u svome selu imaš grčku školu, nego izvore i reke. I dete će ti se tek kada se nauči pismenosti zvati čovekom. Škola otvara crkve, škola otvara manastire.
Četrdeset godina preklinjao je Mojsej Boga da oslobodi iz ropstva njegovu braću Jevreje iz Egipta. I ti, brate, treba koliko možeš da preklinješ Boga za dobro svoga brata, a ne, brate, da ga potkradaš i ubijaš i želiš mu zlo. Četrdeset dana i četrdeset noći ispostio je prorok Mojsej kako bi se očistio dušom i telom od svakoga greha. Čujte, braćo moja, kakva je dobra činio prorok Mojsej, kako biste videli i kakvo mu je veliko dobro svedobri Bog darovao. Rukopoložio ga je za cara, te carevaše četrdeset godina. Učinio ga je i prorokom za celi svet, da zna sve što ima da se zbude i šta se zbilo. Bog ga je načinio kao Samoga Sebe. Prorok je Mojsej poživeo stotinu dvadeset osam godina, te je i ovde dobro proživeo, i u raj otišao da se u vekove raduje. Tako i mi, braćo moja, treba da se učimo, da verujemo što više možemo, da se čistimo od svakoga greha duševnog i telesnog i da postanemo kao Angeli. A ako li se ne učimo, braćo moja, nego samo jedemo, pijemo, radujemo se i igramo, ne treba da se zovemo ljudima, nego beslovesnim životinjama.
 
Prvozdani i njihov pad
 
Sveblagi Bog je, braćo moja, prosvetlio proroka Mojseja da nam zapiše mnoge i razne povesti preispunjene smislom. Ono što sinoć rekosmo proroka je Mojseja. Ispričasmo sinoć, braćo, kako je svedobri Bog jedan, nepojaman, neistumačiv, svemoguć, da je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, da je prvo stvorio deset činova Angela, da su od jednoga čina zbog gordosti postali demoni, a da je zatim Bog stvorio nas ljude da bi nas smestio u raj, u prvi čin Angela.
I stvori Bog čoveka i ženu. Kao što mi zamesimo brašno vodom i napravimo hleb, tako je i Bog uzeo zemlju i umesio je, te je stvorio čoveka, duhnuo u njega i dao mu dušu angeosku i besmrtnu. Žene u svetu ne bejaše i Bog uze od čoveka jedno rebro i time je zaduži. Kasnije u svetu behu hiljade hiljada žena, ali nijedna se ne nađe da plati Adamu za rebro do Vladičice Bogorodice, koja se zbog svoje čistote udostoji da rodi Isusa Hrista i Boga. Devica beše i devica ostade i postade Caricom neba i Angela i svake umne i čulne tvari.
Stvori svedobri Bog jedan raj na istoku, sav od radosti i veselja. Smesti Bog u njega čoveka i ženu, darova ih svakim rajskim dobrom, pa im dade, kako bi znali ko im je Bog i Tvorac, jednu malu zapovest – da od jedne smokve ne jedu ploda, ili će ih usmrtiti. Muž i žena prezreše zapovest Božju i jedoše. Uzdržavajte se zato, braćo moja, ne postupajte kao Adam i Eva, ne prenebregavajte slovo Božje, jer, braćo, svedobri Bog je milostiv, ali je i pravedan. Ima i palicu železnu u rukama Svojim. Posebno vi, žene, da pazite da ne prođete kao Eva, da ne tvorite slovo đavolovo i da ostavljate Božje zapovesti. Uzdržavajte se, žene, da ne navedete muževe na zlo kao što Eva uradi.
Muž i žena prezreše zapovest Božju i jedoše. Bog ih izagna iz raja i oni dođoše na ovo prokleto mesto. Rečeno je da su dobili tridesetoro muške dece i dvadeset i sedam kćeri, da su poživeli devetsto trideset godina i otišli u preispodnju, gde gorahu u ognju pet i po hiljada godina.
 
Brak i čedotvorstvo
 
Dovde sinoć stigosmo. Svi su se ljudi rodili od jednoga čoveka i jedne žene i zato smo svi braća. A đavo, braćo moja, dobromrzac i vrag naš, gledajući svet gde se umnožava, pozavide i zažele u srcu svome da zatre svet, te tako stavi mržnju u srce ljudi da mrze jedni druge, da se ne venčavaju i da ne prave decu, da se svet ne uvećava. I tako baci ljude u muželoštvo, skotološtvo i druge sramote, koje ne čine ni beslovesne životinje. Videvši kako se mrzitelj dobra đavo rešio da završi sa svetom, sveblagi Bog zapovedi da proklet bude svako ko ne rađa decu. I otada se počeše udavati i ženiti. Čuješ li ti, brate, što ne rađaš decu? Jesi li i ti pod kletvom? Loše činiš što se sažaljevaš. Svedobri Bog to učini da prekine ono zlo. A ti, brate, što žališ što nemaš dece ropćeš da si pod kletvom? Nisi pod kletvom.
 
Vrednost devstvenosti
 
Hiljade je, mirijade ljudi i žena u svetu, koji su sačuvali devstvenost i nisu rodili decu. I ako si ti pod kletvom, i oni su. I ja sam, jer sam kaluđer. A šta ti smeta da rodiš sve te ljude kao duhovnu decu? Uzmi, brate moj, dva sirota deteta u svoj dom da ih učiniš svojom duhovnom decom i imaćeš platu od Boga i čast od ljudi. Rodi smirenje, post, milosrđe, ljubav prema Bogu i prema svojoj braći i spasićeš se. A ti opet, brate, koji rađaš decu, plači i žalosti se, jer gresi koje čine tvoja deca idu i na tvoju dušu. Ostaješ neoženjen? Jedan dug imaš. Oženjen si? Imaš dug da spasiš i svoju ženu, dvoje dece, troje, petoro, desetoro ili koliko si ih rodio. Koliko dece rodiš, toliko duga imaš. Ne čuješ što govore za tvoju decu? „Proklet otac koji ih rodi.“ Ja čujem mnoge gde to kažu. Zato, brate koji rađaš decu, vaspitavaj ih (u pobožnosti) i uči pismenosti, a pre svega grčkoj, jer je naša Crkva na grčkom. Neću vam više govoriti, jer ste mudri i blagorazumni.
 
Porodica Presveta Bogorodice
 
U drevno vreme življaše jedan čovek po imenu Joakim u koga beše žena, koja se zvaše Ana. Dobri behu i čovek i žena, oboje od carskoga roda, ali žena beše bolja. Mnogo je u svetu žena koje su bolje od svojih muževa. Šta ti vredi da se hvališ što si muškarac, ako si gori od žene i spremaš se za večnost u geenskom ognju, a žena tvoja ide da vekuje u rajskoj radosti? Tako, braćo moja, Joakim i Ana behu bogobojažljivi ljudi, celomudreni, vrli i smireni. Imali su dom kao gostoprimnicu, ali dece nisu imali. Znajući da sveblagi Bog svako dobro daje, molili su Ga da im poda jedno čedo, muško ili žensko, a oni će ga posvetiti Hramu. I svedobri Bog, gledajući njihovu dobru nameru, dade te žena Joakimova smesta zače u utrobi i rodi Vladičicu Bogorodicu, Caricu neba i zemlje, i nazvaše je Marijom, što će reći Gospođa-Carica. Čujete li, braćo, kako su Joakim i Ana imali nadu u Boga, pa im On dade blagodat koju iskahu? Mučenici su raj kupili svojom krvlju, podvižnici svojim podvižničkim životom, a mi, braćo, koji rađamo decu, čime ćemo ga kupiti? Gostoljubljem: da ugošćujemo sirotu, slepu i kljastu braću svoju, kao što je to činio Joakim, a ne bogataše, jer oni imaju ovde sve što im treba i iskupljuju nam se bespotrebno u ovome životu. A sirotinja nema čime da nam se oduži ovde i to nam svedobri Bog ustostručeno vraća u raju. Vi, braćo moja, koji ne rađate decu, uzdajte se u Boga kao Joakim i Ana i ne bavite se vradžbinama i ostalim đavoljim rabotama, kakvo je gledanje u sudbinu i ostalo. Eto, izlaze neka deca đavolova u svet i govore: „Daj mi dukat, a ja ću dati amajliju da dobiješ muško čedo.“ Takvima da ne verujete, jer rade đavolje poslove i pakoste ljudima.
 
Bogorodica u Hramu
 
Kada Vladičici Bogorodici behu tri godine, setiše se Joakim i Ana svoga obećanja da su je posvetili Hramu, te uzeše Gospođu Bogorodicu i odvedoše je u crkvu u kojoj prvosveštenik beše prorok Zaharija, otac časnoga Preteče. Prvosveštenik smesta pozna da će ona roditi Sina i Slovo Božje, Isusa Hrista, od Duha Svetoga, bez muža, da će kao devica roditi i da će opet nakon porođaja devica ostati. Uze je Zaharija i celiva i uvede u Sveto Mesto, jer poznade da će Vladičica postati presto našega Gospoda. I provede Bogorodica dvanaest godina na Svetom Mestu, gde niko ne ulažaše do jednom godišnje prvosveštenik koji je gledaše. A hranjaše se nebeskim hlebom i postade viša od Angela.
 
Hram, središte osvećenja
 
Tako, braćo moja, Sveto Mesto označava presto Božji, katolikon raj, a narteks vrata raja. Neka se raduje i veseli i vaša svetost, sveti jereji, jer vas Bog darova Svetim Mestom, gde je presto Gospoda našega Isusa Hrista. Gledajte, braćo mirjani, da ne ulazite u oltar. Tamo ne treba da ulazi niko drugi do sveštenika i đakona kada služe. Radujte se, braćo mirjani, što vas Bog blagoslovi katolikonom, koji ima smisao raja. Radujte se i vi, žene, sestre moje, što vas Bog darova narteksom, koji označava vrata raja.
Ulazite, braćo moja, ljudi i žene, u crkvu sa strahom i trepetom i ne razgovarajte u njoj. I ne ulazite u crkvu, muški, da gledate žene, ni vi, žene, da gledate muške, nego da se krstite sa strahom i trepetom, da slušate Božanstvenu Liturgiju, da se prosvetljujete i čistite od svojih sagrešenja.
 
Osuđivanje sveštenstva.
 
Pripazite, braćo moja mirjani, da ne osuđujete svoje sveštenike, da ih ne korite i prezirete, jer sami sebi podmećete oganj. Jer sveštenici su viši i od Angela i od careva. Tako meni govori moja savest. Ako sretnem sveštenika i cara, čini mi se blagoslovenim da sveštenika stavim da sedi iznad cara. I ako sretnem sveštenika i angela, prvo ću pozdraviti sveštenika, pa onda angela, jer sveštenik je, braćo moja, viši i od Svete Trpeze i od Svetoga Putira. Sveti Putir je bezdihan, a sveštenik se svakoga dana pričešćuje Prečistim Tajnama, časnim Telom i Krvlju Gospoda našega Isusa Hrista i Boga. Ja, braćo, nemam za šta da osuđujem sveštenike, jer su sveštenici i imaju Hrista da ih kara, pa u čemu god da pogreše ima naš Hristos za njih železnu palicu.
 
Osobine sveštenika.
 
Sada ću govoriti o onima koji treba da postanu sveštenici. Ti, brate koji ćeš postati sveštenik, treba da sa osamnaest godina postaneš čtec, sa dvadeset ipođakon, sa dvadeset i pet jerođakon i sa trideset jerej. Imaš da učiš grčka pismena, kako bi znao da tumačiš i Sveto Evanđelje, da ga pročitaš, zatvoriš i rastumačiš Hrišćanima. Tada ćeš, brate moj, postati sveštenik. Ako li postaješ sveštenik iz udobnosti ili slave ili se rukopoložiš bezakono, Bog će ti u nevreme preseći život i vrgnuti ti dušu u večiti geenski oganj. A ako te, brate, mirjani zamole da bez dinara postaneš sveštenik, blažen si i triblažen, tada si viši od Angela.
 
Devičanstvo i brak počastvovani su u Presvetoj Bogorodici
 
Kada joj behu dvanaest godina, Bog prosveti oca joj i majku, te je zaručiše po velikom domostroju. Posla svedobri Bog zatim Angela koji reče Bogorodici: „Marija, tebi dolikuje da se raduješ više od celoga sveta, ti ćeš roditi Sina i Slovo Božje, Isusa Hrista, od Duha Svetoga, bez muža, kao devica i opet ćeš ostati devica, a On će spasiti Adama i Evu i sav ljudski rod“. Odgovori mu Gospođa Bogorodica i kaza: Gospode moj, nedoumevam i proslavljam Te, poklanjam Ti se, obožavam Tebe Koji si sišao da se rodiš od mene sluškinje Svoje. Rada sam i neka bude volja Tvoja.“ I toga trena zače Bogorodica i rodi Gospoda našega Isusa Hrista, Sina i Slovo Božje, bez muža, kao devica, i opet devica ostade.
Naš se Gospod rodi od žene da bi blagoslovio ženu, jer žena prva primi prokletstvo i izagna nas iz raja. Zato je trebalo da opet žena primi blagoslov da nas ponovo vrati u raj. Gospod nam se rodi od device, da bi devstvenosti dao prvenstvo. Ti, brate koji želiš da sačuvaš devstvenost, zamrzi svet. Tada ćeš biti dobar da postaneš triblažen i tada ćeš sačuvati devstvo, tada ćeš postati kao angel. Gospod se rodi od zaručene, kako bi blagoslovio brak.
 
Blagosloveni brak i prokleti brak
 
Radujmo se, braćo moja, i veselimo što nam Gospod naš darova blagosloven brak. Gospod nam zapovedi da muž uzme jednu ženu, a tako i žena jednoga muža. Kada se zaruče, da se ispovede čiste vere, sa strahom i trepetom i bogobojažljivošću i da se pričeste i Prečistim Tajnama sa strahom i trepetom i bogobojažljivošću. I kada se pričeste, da se venčaju u crkvi i posle tri dana da se spoje. A ako hoćete, braćo moja, da napravite veselje, uzmite pevače da pevaju celi dan, da slave Gospoda našega. To se onda, braćo moja, zove blagoslovenim brakom. Tada, braćo, da vam hiljade, mirijade prepreka i čini bace, ništa se ne lepi. Tada, braćo, supružnici rađaju blagoslovenu decu, pa ih Bog blagosilja da i ovde, u ovom sujetnom životu, u dobru i miru požive i da odu i u raj. A ako muž uzima po dve ili tri žene, ili žena po dva ili tri muža, taj brak nije blagosloven, nego je blud i preljubništvo. Svedobri Bog stvorio je jednoga čoveka i jednu ženu da se uzimaju i rađaju decu. Jesi li se oženio, brate, jesi li rodio decu? Nisi rodio decu, umrla ti je žena? Ne uzimaj drugu, nego postani kaluđer i poradi za dušu svoju, da u raj uđeš, a nemoj da uzimaš mnogo žena i stičeš sav svet, pa da odeš u geenu. Ako odeš u preispodnju, kakva ti je korist? Dobro li je u geenskom ognju?
 
Sveti Andronik i Atanasija
 
Zar nisi video u mesecoslovu pod devetim oktobrom žitije svetih Andronika i Atanasije i kakav su podvig načinili? Blaženi li su!
Oni behu bračnici i imahu dvoje dece. A sveblagi Bog zažele da ih iskuša i uze im u isti dan oba deteta. I šta, braćo, učiniše ovi blagosloveni supružnici? Smesta razdeliše svoje stvari i otidoše oboje u monahe, pa proživeše i ovde dobro i u miru, i pođoše u raj da se u vekove raduju svojoj blaženoj deci.
A ako prave svadbe sa pesmama i talambasima i sviralama i ako rade ono što voli đavo, svedobri Bog proklinje te supružnike i ne daje im napretka. Ili muž pre vremena umre, ili žena, ili rađaju decu, a ono sve žensko, slepo, kljasto, mutavo, nikakvo. Dovoljno vam kazah.
 
Čovek je velika stvar
 
Svedobri Bog nas je, braćo moja, stvorio ljudima, a ne životinjama. Učinio nas je dragocenijim od celoga sveta. Dao nam je svedobri Bog, braćo, oči, da gledamo nebo, sunce, mesec i zvezde i da govorimo: „O, Bože moj, ako je sunce, koje je Tvoja tvorevina, toliko sjajno, koliko li si Ti Koji si Tvorac neba i zemlje, Tvorac i Sazdatelj, sjajniji? Bože moj, udostoj me da Te se nauživam.“ Dao nam je, braćo moja, um u glavi i taj je um kao sasud u koji valja da slažemo svaki smisao Evanđelja, a ne bajke i brbljarije đavolje umetnosti. Dao nam je uši da slušamo Božanstvenu Liturgiju kada je sveštenik u crkvi služi. Dao nam je usta da slavimo Gospoda našega, da govorimo: „Gospode Isuse Hriste, Sine i Slovo Boga živoga, Bogorodicom i svima svetima pomiluj nas i prosti nam grešnim i nedostojnim slugama Svojim“, da se ispovedamo sa čistom verom i pričešćujemo Prečistim Tajnama čiste vere i sa strahom i trepetom. Takve nas, braćo moja, Bog hoće, a ne da hulimo, da izdajemo jedan drugoga, da se lažno zaklinjemo i lažemo, da jedni druge potkradamo, da se kunemo za trice imenom Božjim.
 
Zakletva
 
Hoćeš li, brate, da se zakuneš? Nemoj, nego mesto da se zakuneš svome bratu recu mu istinu i ako ti ne poveruje, a ti pođi svojim putem. Klonimo se, brate, od zaklinjanja imenom Božjim ili pozivanja na Svetitelje ili, kako neki čine, na ime Svete Trojice. Jao njima, jer im se sprema oganj večni.
 
Sa Bogom, a ne sa đavolom
 
Znaš li, brate, kakvoga te Bog hoće? Kao što ti nećeš da se tvoja žena sreće sa drugim, tako ni Bog neće da ti imaš ikakav udeo sa đavolom. Da li bi se radovao da tvoja žena bludniči sa drugim? Teško. Da drugi poljubi tvoju ženu? Ni to. Tako ni Bog neće, brate, da ti imaš išta sa đavolom.
I usuđuješ se, nerazumni i lukavi čoveče, da ustima vređaš ime Božje i naprazno ga pominješ, pa tako i imena Svetih? Zar se ne bojiš, kukavče, da se zemlja ne otvori i proguta te? Ni đavo se ne usuđuje da vređa ime Božje, jer se boji da ne padne munja i ne spali ga, a ti, nerazumni čoveče, otvaraš svoja prokleta usta i izgovaraš Njegovo ime sveto. Jao onima koji vređaju ime Božje, jer će vekovati u ognjenoj reci.
Dao nam je Bog ruke da se osenjujemo krsnim znakom sa čistom verom, sa strahom, trepetom i bogobojažljivošću, a ne da se hvatamo puške i ubijemo svoga brata, da ga pljačkamo, gonimo, ubijamo i žalostimo. Dao nam je noge da hodimo dobrim putem, a ne da zločinimo svojoj braći.
Našega je Gospoda i Boga Isusa Hrista krstio na reci Jordan časni Jovan Preteča, da i nama bude pokazano sveto Krštenje. Neka vaša svetost, sveti jereji, krštava decu vaše parohije po veri i nadi naše svete istočne Apostolske Crkve. Potapajte ih u krstionici. Da u njoj imate mnogo vode i da činite tri potapanja i izranjanja uz proiznošenje imena Svete Trojice.
 
Napomene
1 Tj. čini simoniju.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *