Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

26. Različita tumačenja

Slušalac: Ko je od drevnih pisaca tvrdio da su „sinovi Božiji“ (Post. 6,24) bili angeli?

O. Serafim: Tertulijan, sveti Justin Mučenik, Atenagora (Atinski), Laktancije i manje značajni latinski pisci. To su rani Oci. Međutim, veliki Oci kao što je sveti Jovan Zlatousti ili sveti Jefrem Sirijski kažu da su „sinovi Božiji“ imali tela i da stoga to nisu mogli da budu angeli.[1]
Ovo nas vodi ka pitanju različitih tumačenja Svetog Pisma. Tokom ovog kursa izneli smo opšteprihvaćena tumačenja Otaca Crkve. Međutim, razume se da mogu postojati i drugi Oci koji bi mogli ponuditi drugačija tumačenja. Postavlja se pitanje: šta mi mislimo o različitim tumačenjima? Ponekad se može činiti da su ona međusobno sukobljena.
Moramo imati na umu da je Sveto Pismo veoma bogat izvor koji se ne može iscrpsti jednim tumačenjem. Obično postoje najmanje dva tumačenja: doslovno i alegorijsko ili simvolično tumačenje. Ponekad postoji i mističko (tajinstveno) tumačenje.

Prema tome, različita tumačenja su sasvim moguća. Postoje, međutim, neka pravila;

1) Kad se radi o mišljenju, njega ne treba shvatiti dogmatski, niti ga treba koristiti zato da bi se sukobljavalo sa drugim mišljenjem.
2) To mišljenje mora biti ozbiljno utemeljeno i ne sme se zasnivati samo na najnovijoj intelektualnoj modi. Na primer, ne smemo pastiu najnoviju naučnu modu i istupiti sa idejom da su „sinovi Božiji“vanzemaljci. Za takvu tvrdnju ne postoje ozbiljne osnove.
3) Ono mora biti povezano sa ostatkom Pisma.
4) Postoje neka mišljenja koja su neprihvatljiva. Postoje nekatumačenja koja su protivna učenju Crkve. Mi, na primer, znamo da „sinovi Božiji“ ne mogu biti angeli, jer se to protivi crkvenom učenju o angelima.

U drugim vremenima jednostavno ne postoji potreba za različitim tumačenjem. Mi, na primer, na osnovu svog vlastitog današnjeg mišljenja možemo biti u iskušenju da pomislimo kako patrijarsi nisu živeli devet stotina godina. Međutim, mi na taj način ne možemo ponovo da tumačimo Pismo ukoliko nemamo suštinsku osnovu za to. Mi moramo biti u stanju da pokažemo, u Pismu ili u svetootačkim spisima, da naše tumačenje ima smisla. Što se tiče ovog pitanja, svi Sveti Oci su saglasni da su patrijarsi uistinu živeli devet stotina godina. Kao što smo videli, patrijarh Jakov je smatrao da je sto trideset godina nedovoljno duboka starost u poređenju sa starošću patrijaraha koji su živeli pre njega. Svet je bio drugačiji i tako nov da je sasvim verovatno da su tadašnji ljudi dugo živeli, iako je to sasvim strano našem iskustvu. Mi ne možemo da opovrgnemo to što oni kažu.


NAPOMENE:

  1. „Sinovi Božiji“ koji se pominju u Knjizi Postanja imali su potomke sa ženama. Prema pravoslavnom učenju, angeli su u odnosu na čoveka bestelesni i ne mogu da rađaju ljudska bića.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.