Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

5. Evolucija i hilijazam

Dok je radio na knjizi Carstvo čovekovo i Carstvo Božije, o. Serafim je veru modernog čoveka prepoznao kao svetovnu formu hilijazma, odnosno kao verovanje u neminovnost progresa i mogućnost usavršavanja ovog palog sveta. Sa svojim verovanjem u postepeni razvoj od nižeg ka višem, evolucionizam je tesno povezan sa hilijazmom. Prema rečima o. Serafima, „to je gotovo neizbežna dedukcija koja odatle proishodi.“
Uporedo sa hilijazmom, evolucija je bila ono što je o. Serafim nazvao „duboko ukorenjenom, primordijalnom (prvobitnom) snagom, za koju se čini da porobljuje ljude, potpuno ih odvajajući od njihovih svesnih stavova i rasuđivanja (postoji dobar razlog za to: ta misao je u svakoga utiskivana još od kolevke i stoga je veoma teško da se ona ukloni i razborito razmotri).“ Ponavljajući reči Džulijana Hakslija koji je na Darvinovoj stogodišnjici nazvao evoluciju „obrascem mišljenja“, o. Serafim je rekao da je to „obrazac mišljenja koji je protivan Pravoslavlju, a ne samo još jedna ideja.“ Taj obrazac mišljenja, zapazio je on, prati tok koji je „direktno protivan onome čemu uči hrišćanstvo.“
„Evoluciona filosofija ‘od divljih zveri’ sigurno izgleda nespojivo sa hrišćanskim gledištem o ‘otpadanju od Paja’ i izvesno je da će celokupno naše gledanje na istoriju biti determinisano načinom na koji verujemo!“
Može se reći da je upravo hilijastičko – evolucioni obrazac mišljenja stvorio takve političko – religiozne pokrete kao što su internacionalni socijalizam (globalizam) i ekumenizam. Svim tim pokretima zajednički je isti, hilijastički cilj: dolazak „novog poretka“ u kojem će sva prethodna merila, posmatrana kao relativna u odnosu na pojedine etape procesa, biti potpuno izmenjena. I kao što su sve različitosti između organizama zamagljene u ideji biološke evolucije – budući da se organizmi tokom miliona godina pretvaraju jedan u drugi – tako su i sve razlike između nacija i religija zamagljene u hilijastičkom „novom svetskom poretku“.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.