Postanje, stvaranje i rani čovek

PRVI DEO – RASEJAVANJE NARODA

2. Nojev porod

10: 14 A ovo su plemena sinova Nojevih, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa. Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras. A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i Tošrma. A sinovi Javanovi; Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.

Deseto poglavlje navodi potomke Nojevih sinova, Sima, Hama i Jafeta. Navedena su sedamdeset dva potomka ove trojice Nojevih sinova, od kojih će poteći razni narodi.[1] „Svaki od tih naroda“, kaže sveti Jefrem Sirijski, „živeo je na različitom mestu, imao svoje sopstvene stanovnike i govorio svojim sopstvenim jezikom.“4Neke od tih naroda danas možemo da identifikujemo s velikom sigurnošću, dok je neke od njih teško identifikovati.[2]

10:5 Od njih se razdeliše ostrva naroda podeljena po svojim zemljama, svako po svom jeziku i po porodicama svojim, u narodima svojim.

Ovde se napominje ono što će se dogoditi nakon pada Vavilonske kule. Od sedamdeset dva osnovna tipa naroda doći će do raseljavanja ljudskog roda po čitavoj zemlji. „Ostrva naroda“ ne moraju se nužno odnositi na istinska ostrva nego na činjenicu da su narodi formirali posebne grupe koje su podsećale na ostrva u ljudskom rodu.

10: 6-20 A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan. A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i Reša i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dadan. Hus rodi Nevroda, i on prvi bi silan na zemlji. Beše dobar lovac pred Gospodom, i zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod. A početak carstvu njegovom beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah, i Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad veliki. A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje, i Patroseje i Hasmeje, odakle iziđoše Filisteji i Gaftoreji. A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta, i Jevuseja, i Amoreja, i Gergeseja, i Eveja i Arukeja i Aseneja, i Aradeja, i Samareja i Amateja. A posle se raseliše plemena hanaanejska. I behu međe hanaanejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa. To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

Ovde su navedeni potomci Hamovi. Među njima se nalaze mnoga plemena sa kojima će Jevreji kasnije ratovati. Ona uključuju i Ninevljane, za koje smo rekli da su se pokajali kad im je propovedao prorok Jona.

10: 21 I Simu rodiše se sinovi, najstarijem bratu Jafetovu, ocu svih sinova Everovijeh.

Sim je praotac Jevreja i u imenu „Ever“ nalazimo koren imena „Jevreji“.

10: 2232 Sinovi Simovi behu Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram. A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas. A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera. A Everu se rodiše dva sina: jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja, a bratu njegovom je ime Jektan. A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha, i Odora i Evila i Deklu, i Evala i Avimaila i Savu, i Ufira i Evilu i Jovava, ti svi behu sinovi Jektanovi. I življahu od Mase, kako se ide na Safir pa do gora istočnih. To su sinovi Simovi po porodicama svojim, i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim. To su porodice sinova Nojevih po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa.

Ostrva naroda će sada početi da vode svoj sopstveni život.
Među sedamdeset dva različita imena, četrnaest su potomci Jafetovi, trideset jedno potomci Hamovi, a dvadeset sedam potomci Simovi.


NAPOMENE:

  1. Dr Viljem F. Olbrajt, koji se smatra vodećim svetskim stručnjakom za arheologiju Bliskog istoka, u vezi s Tablicom naroda u desetom poglavlju Knjige Postanja kaže: „Ona je apsolutno usamljena u drevnoj literaturi, i bez dalekih paralela, čak i među Grcima; tu nalazimo najtešnji pristup rasprostiranju naroda u genealoškom okviru… Tablica naroda ostaje zadivljujuće precizan dokument“ („Recent Discoveries in Bible Lands“ – „Nedavna otkrića u biblijskim zemljama“, članak koji je priključen Analitičkoj konkordanci za Bibliju Roberta Janga, s. 25.
  2. Za pregled v. Henry M. Morris, The Genesis Record, gl. 10.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.