NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Savremeni izazovi i iskušenja » Pismo Patrijarha carigradskog Arhiepiskopu grčke: Raščiniti i ekskomunicrati one koji se protive našem saboru na Kritu

Pismo Patrijarha carigradskog Arhiepiskopu grčke: Raščiniti i ekskomunicrati one koji se protive našem saboru na Kritu

Uvodnik

 

Pred vama je članak sa prezentacije Ortodoks etos, i prevod pisma Carigradskog patrijarha Arhiepiskopu grčke u kome patrijarh preti onima koji se ne slažu sa odlukama Kritskog sabora. U normalnim vremenima i uslovima (pažnja: kada ljudi govore da su ovo „teška vremena, lukava i zla“ – oni u stvari misle na ljude oko nas, a ne želeći da optuže svoje bližnje govore o „vremenu“; ali svi znamo da „vreme“ ne može biti ni nenormalno, ni lukavo ni teško ni ludo, već samo ljudi); dakle, da su „vremena“ normalna, ovakva zvanična, ozbiljna i preteća dokumenta, sastavljena od vodećih ljudi, zauzimala bi naslovne stranice crkvenih publikacija, isto kao i nedavna zvanična odluka i stav Bugarske pravoslavne crkve, pored stavova ostalih pomesnih crkava. Ali, „vremena“ su lukava. Ljudi na položaju se odnose prema nižima od sebe po rangu kao da ti dole baš ništa ne znaju, niti bi pak, trebalo išta da znaju. Kao da nije njihovo da misle; kao da je Hristos ostavio Veru, koju smo nasledili od Otaca, samo njima, pa koliko oni nama objasne i rastumače – toliko nam je dosta. Na kašičicu. Na cuclu.

Ali, šta da radimo kad nas Oci nisu tretirali tako, kao maloumne? A i Hristos je ostavio svoje učenje svima nama a ne samo onima na položaju i u činu. Zato se i kaže: „Bogu se treba većma pokoravati nego ljudima!“ (Djel. 5, 29) Ali, ako bismo bili toliko neznaveni, kako bismo onda mogli da znamo razliku kada da se pokoravamo Bogu a kada ljudima? Interesantno pitanje za one koji traže slepu poslušnost.

A šta da mislimo o Kritskom saboru koji odbacuje pravoslavne a prima jeretike nazivajući ih „istorijskim crkvama“? Šta da mislimo? Ako to nije jasno mudrima i pametnima, biće jasno onima koje oni smatraju neznalicama. „Jer je pisano: Pogubiću premudrost premudrih, i razum razumnih odbaciću. Gde je premudri? Gde je književnik? Gde je prepirač ovog veka? Ne pretvori li Bog mudrost ovog sveta u ludost? Pogledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrih po telu, ni mnogo silnih ni mnogo plemenitih, nego što je ludo pred svetom ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slabo pred svetom ono izabra Bog da posrami jako, i što je neplemenito pred svetom i uništeno – izabra Bog…“ (I Kor. 1, 19-28)

Prevodilac (protojerej-stavrofor Srboljub Miletić)

 

 

Izvorni članak

Pismo Patrijarha carigradskog Arhiepiskopu grčke:
Raščiniti i ekskomunicrati one koji se protive našem saboru na Kritu

Najnovije pokazivanje papskih pretenzija:
nekanonsko i bez presedana mešanje u unutrašnje stvari druge pomesne crkve.

 

Na neprimeren i nezakonit način carigradski patrijarh Vartolomej traži od Arhiepiskopa atinskog i Svetog sinoda Grčke crkve smenu i ekskomunikaciju vodećih jeraraha i sveštenstva Crkve zbog toga što se oni protive „saboru“ na Kritu, njegovom nepravoslavnom organizovanju i odlukama. Patrijarhovo pismo imenuje pre svega, nekadašnjeg predstavnika Vaseljenske patrijaršije, protojereja Teodora Zisisa, profesora emeritusa Patrologije, kao navodnog „vođu kružoka“, ali podrazumeva i „one koji su pod njim“, koji su sa njim putovali do Đurđijanske crkve, Bugarske i Moldavske, pre i posle Kritskog sabora. Patrijarh zahteva da se oni, u slučaju upornosti u odbacivanju „sabora“ na Kritu, raščine i ekskomuniciraju, prema kanonima akrivije.

Patrijarh ide dalje i kaže da treba preduzeti slične mere i protiv dva dobro poznata episkopa: Mitropolita pirejskog Serafima i Mitropolita Kalavrite i Agialeje Amvrosija, zbog njihovog javnog izlaganja o kritskom „saboru“ kao inovativnom i nepravoslavnom po svojim odlukama. Ako Grčka pravoslavna crkva odbija da postupi u skladu sa tim, patrijarh obaveštava Arhieposkopa da će on i njegov sinod „prekinuti crkvenu i svetotajinsku vezu sa njima“. Ova poslednja izjava je možda najznačajniji aspekt Patrijarhovog pisma, jer bi to bilo bez presedana za Sveti sinod jedne pomesne crkve da prekine vezu sa određenim arhijerejima druge pomesne pravoslavne crkve. To bi postavilo ozbiljna pitanja u vezi stanja zajedništva između dve pomesne crkve i opsega kanonske vlasti Vaseljenske patrijaršije. Osim toga, ovo zapravo može da posluži da se ne samo izoluju dva jerarha u pitanju, već i sama Vaseljenska Patrijaršija, u zavisnosti od reakcije Grčke crkve i drugih pomesnih Pravoslavnih crkava. Ako je verovati ranim izveštajima, koji kažu da je Sveti sinod Grčke crkve odlučio da ne odgovara na ove zahteve patrijarha, otpor ovim papskim pretenzijama i patrijarhova dalja izolacija su već počeli.

 

Pismo patrijarha

Najuvaženijem Arhiepiskopu Atine i cele Grčke, naše poniznosti omiljenom bratu u Hristu i saslužitelju Jeronimu, predsedniku Sinoda Grčke crkve, mi najtoplije pozdravljamo vaše poštovano Visokopreosveštenstvo bratskim zagrljajem u Gospodu.

Priznato je od svih da naša Sveta pravoslavna crkva – jedna, sveta, saborna i apostolska Crkva – utvrđuje i objavljuje svoje učenje i uređenje svetim saborima, pomesnim, proširenim, velikim ili Velikim i svetim, kao i Vaseljenskim saborima. Saborske odluke se postižu silaskom (Svetog Duha – pr. pr.) i u Svetom Duhu predstavljaju jedan glas jer je Sveti Zlatoust objavio pišući da „u Crkvi treba uvek da bude samo jedan glas“ (beseda na I Kor. 36, 9).

Podsećamo na ovaj eklisiološki i kanonski princip – da stvari treba da se ispitaju i odluče saborno – što je kamen temeljac života, spasonosna misija, i svedočenje naše Pravoslavne crkve u svetu, kako za Vaše veoma voljeno i najmarljivije Visokopreosveštenstvo i najsvetiju Grčku pravoslavnu crkvu, tako i u svetlu naše odgovornosti kao Vaseljenskog patrijarha i Predsednika Svetog i velikog sabora sazvanog na Kritu, i kao čuvara dogmatskog i kanonskog poretka Istočne crkve, mi Vam skrećemo pažnju na sledeći ozbiljan problem koji muči nas lično, zajedno sa Sinodom Majke crkve.

Informacije, koje iz različitih izvora svaki dan dolaze do naše Vaseljenske patrijaršije i do naše poniznosti lično, kroz internet i druga sredstva informisanja, kroz posete drugim sestrinskim Pravoslavnim crkvama, govore nam da protojerej Teodor Zisis zajedno sa sveštenicima i laicima koji su iste misli, pozivaju braću prvojerarhe i sveštenike, a posebno pobožne pravoslavne vernike, da se pobune protiv, i da dovode u pitanje odluke Svetog i velikog sabora naše Pravoslavne crkve koji se blagosloveno i uspešno sastao na Kritu, a čijem uspehu je temeljni instrument bio doprinos Vašeg najdražeg Visokopreosveštenstva i delegacije najsvetije Grčke crkve.

Kao da nesveti rad ovog malog broja sveštenika i laika – štetan po savesti i skandalozan unutar najsvetije Grčke pravoslavne crkve nije dovoljan, primili smo informaciju (koja od danas tek treba da se opovrgne), koja nam govori da je delegacija pod pomenutim sveštenikom posetila najsvetije pravoslavne crkve Bugarske i Gruzije, kao i crkvenu eparhiju Moldavije, gde je pomutila verne i nažalost bila primljena od strane braće prvojeraraha i arhijereja tih crkava. Štaviše, prema ovim informacijama, ova grupa se predstavila kao da prenosi svest Grčke crkve tokom svoje posete Gruziji.

Vaše Visokopreosveštenstvo i Sveti sinod najsvetije Grčke crkve se sigurno slažu da ove stvari, koje se namerno i bez poštovanja šire i cirkulišu od strane sveštenika i laika, po rečima Svetog Vasilija Velikog jesu „otrovne droge za duše… i kao pijane glave… govornici tih reči… viču puni fantazije koja proizilazi iz njihovog stanja“ (Pismo 210: Najelokventnijim građanima Neo Kesarije [6]). Osim toga, „[kako bi] rastrgli napola Crkvu, da budu spremni za rivalstvo, da stvore razdor, da sebi stalno kradu korist od verskih skupova – ovima je neoprostivo, oni zahtevaju svođenje računa, oni zaslužuju ozbiljnu kaznu.“ (Sveti Jovan Zlatousti: Protiv Jevreja 3, 13)

Na žalost, kroz stavove koje su usvojili, čak su i braća arhijereji najsvetije Grčke crkve, na primer, najsvetiji mitropoliti Serafim Pirejski i Amvrosije od Kalavrite i Agialeje, kroz svoje spise koje su blagovremeno ili neblagovremeno cirkulisali, i iznad svega, kroz svoje objektivno ekstremne reči izgovorene pre i posle sabora, bili u dosluhu sa ovom poznatom grupom protiv kanonske Crkve i odluka Svetog i velikog sabora koji se sastao na Kritu. Oni koji deluju na ovaj način sigurno zaboravljaju da „pitanja koja su razmotrena i o kojima je odlučeno saborno, bolja su i sigurnija nego sopstveni zaključci.“ (Jovan Kritos: Odgovori Konstantinu Kavasalisu, Arhiepiskopu Dirakiosa)

Zato molimo Vaše Visokopreosveštenstvo i Sveti sinod Grčke crkve koja je učestvovala na Svetom i velikom saboru na Kritu, koji ste sarađivali u njegovim odlukama i potpisali sve usaglašene tekstove, da sprovedete odluke sabora koji je naredio da su ovi tekstovi obavezujući za sve pravoslavne vernike – sveštenstvo i laike podjednako (Vidi kanonsku organizaciju i rad Svetog i velikog sabora Pravoslavne crkve, 13, 2). Molimo Vas da preduzmete odgovarajuće mere i izdate potrebne opomene navedenim sveštenim licima a posebno korenu ove grupe, kako bi prekinuli sa svojim anti-crkvenim i nekanonskim aktivnostima, prestali od sablažnjavaju duše „za koje je Hristos umro“ i prestali da izazivaju probleme u jedinstvenoj Pravoslavnoj crkvi.

Poznato je svima da „ništa tako ne izaziva gnjev Božiji kao podela Crkve“ (Sveti Jovan Zlatousti: Beseda na Efescima 11, 13) poput ove koja se javlja usled ponašanja gore navedenih lica. Ne sumnjamo da Vaše Visokopreosveštenstvo i Sveti sinod Grčke crkve žele da urade ono što je ispravno, što je u skladu sa kanonskom akrivijom (tačnošću – pr. pr.), i da na odgovarajući način crkveno urgirate i opomenete navedeno sveštenstvo i laike, preteći svrgavanjem onima koji nisu u skladu sa onim što je naloženo od strane Božanskih i Svetih kanona za lečenje rana nastalih na telu Crkve zbog ovakvog ponašanja, ne ostavljajući prostora za „skandal“.

Isto tako, u vezi sa ovim, mi usrdno molimo Vaše Visokopreosveštenstvo da posebno obrati pažnju na onu braću arhijereje najsvetije Grčke crkve koja su izazvala buru među narodom Božjim njihovim delima i poslanicama, kao što su pomenuti mitropoliti Kalavrita i Agialie, i Pireja, rekavši im da ako oni ne dođu sebi i ne stoje ispravno, Vaseljenska patrijaršija će odgovoriti na problem koji je nastao prekidanjem crkvene i svetotajinske veze sa njima, pozivajući se na zajedničku odgovornost i obavezu svih pravoslavnih pastira da čuvaju jedinstvo, mir, i zajedničko svedočenje Pravoslavne crkve.

Gorenavedeno, sa bolom u duši i tugom u našem srcu, odgovorno osuđujemo, pre nego što se granice prava slobode izražavanja i plodotvorne kritike prekorače, a ovo nesveto delo postane gore i mnogo teže za lečenje. Mi poveravamo rečeno na savest Vaše Ljubavi i preosvećenih arhijereja Grčke crkve, a mi završavamo sa dubokom ljubavlju u Gospodu i izuzetnom čašću.[1]

 

18. novembar 2016.

 

Voljeni brat u Gospodu Vašeg Visokopreosveštenstva,

Vartolomej konstantinopoljski

 

 

Sa engleskog posrbio:

Protojerej-stavrofor Srboljub Miletić

 

Originalni članak na engleskom jeziku

 


NAPOMENA:

[1] Ceo pasus na engleskom glasi: „We denounce the above with pain of soul and grief in our heart, before the bounds of the right to freedom of expression and is overstepped and this unholy work becomes worse and more difficult to cure. We entrust what we have said to the conscience of Your Love and that of the reverend Hierarchy of the Church of Greece, and we close with deep love in the Lord and exceptional honour.“ Engleski prevod ovog pasusa sa grčkog je na žalost nepotpun; nedostaje reč „responsibly“ iza reči „denounce“ – „υπευθύνως“. U grčkom originalu, ovaj pasus glasi: „Τα ανωτέρω, εν πόνω ψυχής και άλγει καρδίας καταγγέλλοντες υπευθύνως, πριν ή το υπερβαίνον το δικαίωμα ελευθέρας εκφράσεως οικοδομητικής γνώμης ανίερον τούτο έργον λάβη μείζονας και δυσθεραπεύτους διαστάσεις, επαφιέμεθα τα περαιτέρω τη συνέσει της Υμετέρας Αγάπης και της σεβασμίας Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και διατελούμεν μετά βαθείας της εν Κυρίω αγάπης και τιμής εξιδιασμένης.“ (prim. ured.)

 

9 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *