NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

 

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)
 

 
O OSMOM ČLANU SIMVOLA VERE
 
„I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz Proroke.“
 
236. Duh Sveti se naziva Gospodom, tj. Istinskim Bogom, isto onako kao i Sin Božiji.
237. 0 ovome Sveto Pismo svedoči rečima kojima je Apostol Petar optužio Ananiju: Zašto ispuni satana srce tvoje da slažeš Duhu Svetome?I dalje: Nisi slagao ljudima nego Bogu (Dap. 5, 34).
238. Duh Sveti se naziva Životvornim, što treba shvatiti tako da On zajedno sa Bogom Ocem i Sinom daje život svakom stvorenju, dok ljudima daje i duhovni život. Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Božije (Jn. 3,5).
239. To da Duh Sveti ishodi od Oca znamo iz reči Samog Gospoda Isusa Hrista: A kada dođe Utešitelj, Koga ću vam poslati od Oca, Duh Istine, Koji od Oca ishodi, On će svedočiti za Mene (Jn. 15, 26).
240. Učenje o ishođenju Duha Svetoga od Oca ne može da bude podvrgnuto bilo kakvoj izmeni ili dopuni. Kao prvo, zato što Pravoslavna Crkva ovim učenjem bukvalno ponavlja reči Samog Isusa Hrista. Kao drugo, zbog toga što je Drugi Vaseljenski Sabor, kome je glavni predmet bilo utvrđivanje istinitog učenja o Duhu Svetom, ovo učenje bez sumnje izložio na zadovoljavajući način u Simvolu vere. Saborna Crkva je ovo priznala tako izričito, da je Treći Vaseljenski sabor svojim sedmim pravilom zabranio sastavljanje novog Simvola vere. Prepodobni Jovan Damaskin stoga piše: „Za Duha Svetoga kažemo da je od Oca i nazivamo ga Duhom Očevim. Da je Duh, međutim, od Sina, to ne govorimo, ali ga nazivamo Duhom Sinovljevim“ („Tačno izloženje vere pravoslavne“, knj. 1, gl. 8, str. 165).
241. Duhu Svetom dolikuje poklonjenje i proslavljanje zajedno sa Ocem i Sinom. Ovo se vidi iz toga što je Isus Hristos zapovedio učenicima da krštavaju u Ime Oca i Sina i Svetoga Duha (Mt. 28,19).
242. U Simvolu vere je rečeno da je Duh Sveti govorio kroz Proroke. Ovo je rečeno da bi se razotkrili neki lažni učitelji koji su govorili kako knjige Staroga Zaveta nisu bile napisane Duhom Svetim.
243. Sveto Pismo svedoči o tome da je kroz proroke govorio upravo Duh Sveti. Apostol Petar piše: Nikad proroštvo ne nastade čovečijom voljom, nego pokretani Duhom Svetim govoriše Sveti Božiji ljudi (2. Petr. 1, 21).
244. Duh Sveti je govorio i preko Apostola. Apostol Petar kaže: Njima se otkri da ne sebi, nego vama služahu u onom što vam se sad javi preko onih koji vam propovedahu jevanđelje Duhom Svetim poslanim s Neba (1. Petr. 1, 12).
245. Apostoli u Simvolu vere nisu pomenuti zato što u vreme kada je Simvol sastavljan niko nije ni sumnjao u bogonadahnutost Apostola.
246. Duh Sveti se ljudima otkrio na naročit način. On je sišao na Apostole u vidu ognjenih jezika pedesetog dana po Vaskrsenju Hristovom.
247. Duh Sveti se i sada daje svim istinskim Hrišćanima. Ne znate lida ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama?(1. Kor. 3, 16).
248. Pričasnik Duha Svetoga može se postati kroz usrdnu molitvu ili kroz Svete Tajne. Kada dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od Njega! (Lk. 11,13).
A kad se javi dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega, ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po Svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim, Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega (Tit. 3,46).
249. Sveti prorok Isaija ukazuje na sedam darova Duha Svetoga: duh straha Božijeg, duh poznanja, duh sile, duh saveta, duh razuma, duh mudrosti, duh Gospodnji, ili dar pobožnosti i najuzvišenijeg nadahnuća (Isa. 11,13).

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kada stiže nastavak?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *