NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

 

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)
 

 
O DRUGOM ČLANU SIMVOLA VERE
 
„I u Jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; rođenog, a ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;“
 
129. Imena „Isus Hristos“ i „Sin Božiji“ treba shvatiti ovako: Sinom Božijim naziva se Drugo Lice Svete Trojice po Svome Božanstvu. Sin Božiji nazvan je Isusom kada se rodio na zemlji kao čovek. Hristom su ga nazvali Proroci u vreme dok se još očekivao Njegov Dolazak na zemlju.
130. Ime „Isus“ znači „Spasitelj“, a dao ga je Arhanđel Gavrilo.
131. Ovo ime dato je Sinu Božijem prilikom Njegovog rođenja na zemlji, jer On se rodio da spase ljude.
132. Ime „Hristos“ znači „Pomazanik“, i ono je nastalo od pomazivanja Svetim Mirom, kroz koje se daju darovi blagodati Duha Svetog.
133. Ne naziva se samo Isus, Sin Božiji, Pomazanikom. Pomazanicima su se u starini nazivali carevi, prvosveštenici i Proroci.
134. Isus, Sin Božiji, naziva se Pomazanikom zato što su Njegovoj ljudskoj prirodi neograničeno predati svi darovi Duha Svetog. Na taj način, Njemu u najvećoj meri pripada i znanje Proroka, i svetost Prvosveštenika i moć Cara.
135. Isus Hristos se naziva Gospodom u tom smislu da je On Istiniti Bog, jer je ime Gospod jedno od imena Božijih.
136. Sveto Pismo o Božanstvu Isusa, Sina Božijeg, govori ovako: U početku beše Logos (Reč, Slovo), i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog (Jn. 1, 1).
137. Isus Hristos se naziva Sinom Božijim Jednorodnim. Ovim se označava to da je samo On Sin Božiji, rođen iz Suštine Boga Oca i stoga jedna Suština sa Bogom Ocem, te da shodno tome neuporedivo prevazilazi sve svete Anđele i svete ljude koji se nazivaju sinovima Božijim po blagodati (Jn. 1,12).
138. Sveto Pismo naziva Isusa Hrista Jednorodnim. Evo za primer nekoliko izreka jevanđeliste Jovana: I Logos postade telo i nastani se među nama, i videsmo slavu Njegovu, slavu kao Jedinorodnoga od Oca, pun blagodati i istine (Jn. 1, 14); Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi (Jn. 1, 18).
139. U Simvolu vere za Sina Božijeg je takođe rečeno da je on „od Oca rođen“. Ovim se ukazuje na to lično svojstvo kojim se On razlikuje od drugih Lica Svete Trojice.
140. Rečeno je da je On rođen „pre svih vekova“, kako neko ne bi pomislio da je bilo vremena kada Njega nije bilo. Drugačije rečeno, ovim se ukazuje na to da je Isus Hristos isto tako Večni Sin Božiji, kao što je Večan Otac.
141. Reči Simvola vere: “ Svetlost od Svetlosti“ kroz poređenje sa vidljivom svetlošću donekle objašnjavaju neshvatljivo rođenje Sina Božijeg od Oca. Gledajući na sunce mi vidimo svetlost; od te se svetlosti rađa svetlost koja se vidi na celoj našoj planeti, ali i jedno i drugo je jedna svetlost, nerazdeljiva, iste prirode. Slično tome, Bog Otac je večna Svetlost (1. Jn. 1,5); od Njega se rađa Sin Božiji, Koji je takođe večna Svetlost; Bog Otac i Sin Božiji su jedna večna Svetlost, nerazdeljiva, jedna Božanska priroda.
142. Reči: “ Boga istinitog od Boga istinitog“ imaju to značenje, da se Sin Božiji naziva Bogom u pravom smislu te reči, isto kao i Bog Otac.
143. Ovo su reči Svetoga Pisma, uzete iz poslanice Apostola Jovana Bogoslova: A znamo da je Sin Božiji došao i dao nam (svetlost i) razum da poznajemo Istinitoga; i jesmo u Istinitome, u Sinu Njegovom Isusu Hristu. On je istiniti Bog i život večni (1. Jn. 5, 20).
144. Za Sina Božijeg je u Simvolu takođe rečeno da je rođen, a ne stvoren. Ovo je učinjeno radi razobličenja Arija, koji je bezbožno učio da je Sin Božiji stvoren.
145. Reči „jednosušnog Ocu“ označavaju da je Sin Božiji jedne i iste Božanske Suštine sa Bogom Ocem.
146. Sam Isus Hristos u Svetom Pismu za Sebe i za Boga Oca ovako kaže: Ja i Otac jedno smo (Jn. 10,30).
147. Reči Simvola vere: “ Kroz koga je sve postalo“ pokazuju da je Bog Otac sve stvorio kroz Sina Svoga kao kroz večnu Premudrost i Reč (Logos, Slovo) Svoju. Sve kroz Njega postade, i bez Njega ništa ne postade što je lostalo (Jn. 1, 3).

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kada stiže nastavak?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *