Mormoni

Pitanje:
Postovani, Podstanar sam kod, profesora koji je preminuo prije par sedmica, po dogovoru sa kcerkom i dalje zivim u istom stanu. Pokojnika su posjecivali mormoni, dva momka. Tako da sam ih i ja upoznao. Oni su poceli dolaziti i poslije njegove smrti. Ja sam razgovarao sa njima, pokusao da im ukazem na pogreske i zablude. Osjetio sam duznost da pokusam sve sto mogu, a ne mogu puno skromne su moje mogucnosti. Ostavili su svoju knjigu, ja sam im rekao da ja na to gledam kao na jeres-da sam pravoslavni hriscanin, da je bolje da je vrate, ali su uporni, cak i previse pa su je ostavili, rekli su da procitam jedan pasus pa ce doci sledeci put, ako nista ne osjetim. Sta da radim? Da li je opasno da procitam taj pasus? Ili da im je samo vratim? Ima li nesto sto bih mogao da im kazem radi njihovog spasenja ako mogu, sto bi ste mi vi preporucili? U sustini kako da se postavim, sada kada sam u ovoj situaciji? Unaprijed zahvalan.
Stefan Music


Odgovor:
Dragi brate Stefane, Ve} du`e vremena na{ pravoslavni narod je opsednut ~itavom armijom nekih novih „propovednika“ Jevan|eqa, boqe re}i tuma~a Svetog pisma, koji ve} ne znaju kakva imena sebi da pri{iju, samo da bi se razlikovali od zvani~ne Crkve, a i izme|u sebe. Nama su ve} od ranije poznati subotari, nazareni, baptisti, mormoni, jehovisti, a sada se rodi{e i mnogi drugi, koje nije vredno pomiwati. Na{ narod slabo ili nimalo poznaje svoju veru, pa je odli~an teren za sekta{e, koji ionako malo stado Hristovo vrlo uspe{no rasturaju. Sa Biblijom u ruci i nekoliko nau~enih citata napamet, vrlo ubedqivo, a jo{ vi{e vrlo nasrtqivo, ulaze u domove pravoslavnih, otvoreno govore}i protiv na{eg sve{tenstva i Pravoslavne crkve, „ube|uju na{ narod“ i „otkrivaju mu istinu“. A na{ narod, po prirodi tolerantan, prima takve nasrtqivce u svoje domove, i vrlo ~esto podle`e pod wihov uticaj, prilazi im, i {to je najstra{nije, postaje wihov sledbenik i otvoreni protivnik svoje svete, mu~eni~ke Crkve. Na{i, nazovi vernici, koji se izgovaraju da nemaju vremena da do|u u crkvu, bar jednom u mesecu, kad postanu ~lanovi bilo koje sekte, itekako idu u wihove ku}e, vode}i svoju decu sa sobom. Kada im Crkva tra`i prilog, onda im je mnogo, a kad postanu sekta{i, desetak daju bez roptawa. Da bi se obezbedili od njihovog nasrtanja, kao prvo, ne treba primati nikakvu literaturu verske sadr`ine ni od koga, izuzev svog sve{tenika. Ako ti neko, kao ovi mormoni i ponudi neku knjigu, odgovori im da si ti pravoslavni, da imaš svoga sve{tenika koji se stara o tvom verskom uzrastawu, da imaš svoju versku literaturu i da ti wihova naklapawa o veri nisu potrebna. Srbi su tradicionalno gostoljubiv narod, a tu našu vrlinu sektaši beskrupolozno zloupotrevljavaju. Bezobzirno idu od stana do stana, od kuće do kuće. Lako ih je prepoznati. Uvek idu po dvoje, naj~e{}e dve `ene. Na{ ~ovek prosto nije u stawu da ispred neznanca, pa makar to bio i sekta{, zalupi vrata. Ostalo nam je to od starine. Putnik namernik je bio, ~esto, najdra`i gost. Razgovarao sam sa mnogim mojim parohijanima, koji su sekta{e pu{tali u svoje stanove. Slušao sam i ovakva opravdawa: Pa, oni su tako fini, dobri qudi, lepo pri~aju, oni nemaju uop{te ni{ta protiv na{e vere, oni samo `ele da sa nama ~itaju Bibliju. Da se, za po~etak, poslu`im Hristovim re~ima, kako On vidi takve u~iteqe: „^uvajte se la`nih proroka koji dolaze k vama u odelu ov~ijem, a unutra su vuci grabqivi“ (Matej 7, 15) . I jo{ ka`e Hristos: „^uvajte se da vas ko ne prevari, jer }e mnogi do}i u ime moje, govore}i: vreme se pribli`i. Ne idite za wima! “ (Luka 21, 8) . Ne `elim da komentari{em wihovu dobrotu, fino}u i ostale „lepe osobine“. @eleo bih samo da upitam: A zar na{i roditeqi, ro|aci, kumovi, prijateqi i kom{ije nisu dobri, fini i ~estiti qudi? Treba li promeniti veru, odre}i se svoje li~nosti, svoga bi}a, koje je vekovima stvarano uzajamnim dejstvom pravoslavne vere, blage slovenske du{e i balkanske `ilavosti, pa da se postane dobar i ~estit ~ovek? ! Mo`e li se nazvati dobrim, ~estitim i dobronamernim onaj ko nasr}e i poku{ava da obezvredi na{e najsvetije vrednosti? ! Oni `ele samo da razgovaraju o Bogu, da sa nama ~itaju Bibliju! Tako postupaju i tvoji gosti, mormoni. A za{to bi ti, dragi brate, ~itao Bibliju, Sveto pismo, govorio o Bogu ba{ sa wima? Zar ne mo`eš da ~itaš ovu Svetu Kwigu i da je slu{aš u svojoj crkvi? Bio si sigurno na bogoslu`ewu i slu{ao „~itawe Svetog jevan|eqa“. Primetio si, sigurno, da je to jedan od najsve~anijih momenata Slu`be Bo`je. Crkva pridaje re~i Bo`joj izuzetno po{tovawe, poziva vernike da pa`qivo slu{aju i da se udubquju u Bo`je poruke. I na kraju jo{ samo jedan savet: Kao {to za sve svoje svakodnevne potrebe tra`iš stru~nu i kvalifikovanu pomo} i uslugu, tako i u pogledu vere, obrati se svom sve{teniku, kao najodgovornijem licu, i od njega }eš dobiti najkompetentnije odgovore na sva tvoja pitawa iz oblasti vere, morala i Bo`jeg delovawa u svetu. Reci tim nasrtqivcima, da je tvoja pravoslavna vera proverena hiqadugodi{wim iskustvom na{ih predaka, i da nemaš nikakvog razloga mewati ne{to {to je sigurno dobro, za neproverenu novotarije. Upitaj te „dobro}udne propovednike“ ko ih {aqe od vrata do vrata. Kako se zove wihova organizacija, u ~ije ime rade, kome pola`u ra~une? Organizaciju svoje Crkve sigurno poznaješ, a ko su ovi „belosvetski blagovesnici? ! Konačno, najboqe je da sa wima nemaš nikakve veze, da im jo{ na vratima u~tivo objasniš, da si ti pravoslavni i da nemaš nameru da mewaš veru, da imaš svoju Crkvu i svoga sve{tenika. A ako budeš i prinu|en da stupiš u razgovor sa „dobroćudnim“ mormonima, budi spreman da svoju veru odbraniš ispred wihovih napada i kleveta. Knjigu, koju su ti dali, vrati im, bez obzira da li si nešto pročitao ili ne. I zamoli ih da te poštede daljnjih poseta. A svoje opredeljenje za pravoslavnu veru pokazaćeš, na prvom mestu sebi, ako počneš redovno da ideš u svoju parohijsku crkvu, ako od mormona naučiš da u veri treba biti uporan. I shvati, revnosan hrišćanin se ne postaje u bilo kojoj sekti, već u veri u kojoj si kršten ti i svi tvoji čestiti preci. Mir i blagoslov Božji priziva na tebe O. Dušan

Jedan komentar

  1. Pravoslavna crkva bi trebala besplatno da deli Sveto Pismo svim gradjanima, koji zele da ga imaju a nisu u mogucnosti da ga kupe. Onda se ne bi desavalo da gradjani uzimaju besplatnu literature od sekti…

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.