NASLOVNA » Molitva i Bogosluženje, PITANJE PASTIRU » Molitve za zdravlje

Molitve za zdravlje

Pitanje:
Poštovani, moj sestrić Đordje ima meningitis.
On ima sedam godina. Molim Vas recite mi koje molitve da čitam. I zamolila bih Vas da ga pomenete u Vašim molitvama. Ja ću tako otići kod sveštenika sutra da mu čita molitvu za zdravlje. Hvala
Vesna


Odgovor:
MOLITVE ZA BOLESNE (Izvod iz Velikog trebnika, bez delova koje govori sveštenik) Slava Tebi Bože naš, slava Tebi! Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva Gospodnja
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga.
Onda ove tropare: Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu; Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.
Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Hodite, poklonimo se Caru našem i Bogu (poklon) Hodite poklonomo se i pripadnimo Hristu Caru našem i Bogu (poklon) Hodite poklonomo se i pripadnimo Samome Hristu Caru i Bogu našem! (poklon) Onda psalam 71: U tebe se uzdam Gospode nemoj me ostaviti pod sramotom večnom. Pravdom svojom izbavi me, i oprosti mi, prigni k meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si ti grad moj i krepost moja, Bože moj! uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jer si ti nadanje moje, Gospod je pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe majke moje ti si branilac moj; tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si moje jako utočište. Usta su moja puna hvale tvoje, slave tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izda snaga moja, nemoj me ostaviti. Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene; Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla! A ja ću se svagda uzdati i ponavljaću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slaviću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti i kad osedjeh nemoj me ostaviti, Bože, da bih kazivao moć tvoju potomstvu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja Bože do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pa si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe. I ja te hvalim uz psaltir, tvoju vernost Bože moj; pevam ti uz gusle, svetče Izrailjev! Raduju se usta moja kad pevam tebi, i duša moja, koju si izabrao. I jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju; jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Zatim Simvol vere: Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo; Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek; I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben; I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu; I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca; I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin. Onda: Oprosti Bože sluzi svome (ime) , svaki greh voljni i nevoljni, i smiluj se na njega. Radi milosti dobrote svoje ne pominji grehe mladosti njegove (ili: njene) i neznanja, nego mu (ili: joj; im) milostivo podari zdravlje. Ne prezri usrdno molenje slugu svojih (ili: sluge svoga) , nego nas milostivo usliši, i budi prema njemu (ili: njoj, njima) blagonaklonjen, snishodljiv i čovekoljubiv, i podari mu (ili joj, im) zdravlje. Kao nekada Raslabljenog, rečju božanske blagodati svoje brzo podigni sa bolesničke postelje bolesnog slugu svog (ili: bolesnu sluškinju svoju; ili sluge svoje) , i ozdravi ga (ili: je; ih) . Poseti Duhom svojim Svetim i isceli svaku bolest i svaku nemoć. Milostivo, kao Hananejkin, usliši glas moljenja nas nedostojnih slugu svojih koji vapiemo k tebi: pomiluj i isceli, kao i njenu kćer, bolesnog slugu svog (ili: bolesne sluge svoje) (ime) . Jer si Bog milosti, dobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Tropar, glas 4.
Ti Hriste, koji si jedini brz ia pomoć, odozgo poseti brzo napaćene sluge tvoje (ili: napaćenog slugu tvog) , i izbavi od bolesti i teških patnji, i podigni, da bi Te pevali i slavili (ili: pevao i slavio) , molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.
Kondak, glas 2.
Kao što si nekada, Spase, podigao Petrovu taštu, i Raslabljenog na odru nošenog, tako i sada, Milosrdni, poseti i isceli u postelji ležeće (ili: ležećeg) i smrtnom ranom ranjene bolesnike (ili: ranjenog bolesnika) , jer si Ti jedini poneo na sebi bolesti i nemoći roda našeg, i sve možeš kao mnogomilostiv. Prokimen, glas 7. Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan; isceli me, jer ustreptaše kosti moje.
Stih: Jer nema u smrti onih koji Te spominju.
Čitanje iz Saborne poslanice svetog apostola Jakova, (Odeljak 57. Jak. 5, 10-16) . Braćo, uzmite za ugled stradanja i dugotrpljenja proroka koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koje pretrpeše. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda videste, jer je Gospod mnogomilostiv i sažaljiv. A pre svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom; neka vaše da bude da, a ne, ne; da ne padnete pod osudu. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka hvali Boga. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se. Ispovedajte pak, jedni drugima sagrešenja i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite, jer molitva pravednika može mnogo pomoći.
Aliluja glasa. Stih 1: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj. Stih 2: Spasi me radi milosti tvoje.
Jevanđelje od Mateja. (Odeljak 25. Mt. 8, 5-13) .
U vreme ono, kad uđe Isus u Kapernaum pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet, i strašno se muči. A Isus mu reče: Ja ću doći i iscijeliću ga. I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlašću, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome; idi, i ide: i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svome: učini to, i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izrailju tolike vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avraamom i Isaakom i Jakovom u Carstvu nebeskom; a sinovi carstva biće izgnani u tamu krajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.
Slava tebi Gospode, slava tebi! Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Te, usliši i pomiluj. Lekaru duša i tela, sa umilenjem u srcu skrušenom Tebi pripadamo i uzdišući vapijemo: isceli bolesti, izleči strasti duše i tela slugu tvojih (ili: sluge tvoga) (ime) , i kao milosrdan oprosti im (ili; mu) sve grehe, voljne i nevoljne, i brzo podigni sa bolesničkog odra, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
Milostivi, Ti nećeš smrti grešnika nego da se obrate i živi budu, poštedi i pomiluj sluge tvoje (ili: slugu tvoga) zapreti patnji, udalji svu muku i svaku bolest, i pruži moćnu ruku svoju, i podigni ih (ili: ga) , kao Jairovu kćer, sa bolesničkog odra, i ozdravi ih (ga) . Ti koji si Petrovu taštu dodirom iscelio, isceli i sada milosrđem svojim teško bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog) , brzo im (mu) dajući zdravlje, Izvore isceljenja, usliši nas i pomiluj.
Kao što si primio Jezekijine suze, Manasijino pokajanje i Ninevljana, i Davidovu ispovest, i ubrzo ih pomilovao, primi i naše molbe koje Ti u umilenju prinosimo, svedobri Care, i kao milosrdan pomiluj teško bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog) , darujući im (ili: mu) zdravlje, molimo Te sa suzama, Izvore života i besmrća, usliši i brzo pomiluj.
Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nado svih krajeva zemaljskih i onih najudaljenijih, i milostiv, milostiv budi, Gospode, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Zatim molitva: Gospode Svedržitelju, sveti Care, koji kažnjavaš i ne umrtvljuješ, podupireš one što padaju i podižeš oborene, uklanjaš telesne patnje ljudske, molimo Te Bože naš, milošću svojom poseti bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog) , oprosti im (mu) svaki greh voljni i nevoljni. O, Gospode, pošalji sa neba lekovitu silu tvoju, kosni se tela, obustavi groznicu, umiri bolove i svaku prikrivenu nemoć, budi lekar slugu tvojih (ili: sluge tvoga) , (ime) podigni ih (ga) sa odra bolesti i postelje patnji čitave i zdrave (čitava i zdrava) , daruj ih (ili: ga) Crkvi tvojoj da ispunjavaju i tvore (ispunjava i tvori) volju tvoju. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

89 komentar(a)

 1. Uz bozju pomoc i veru zelim svim tesko obolelim ozdravljenje,sto manje bola,pokajanje za sve svesno i nesvesno ucinjeno,oprost od boga.

 2. Molim se Gospodu da milost svoju spusti na dušu i telo Mateje Mitrović i daruje mu ozdravljenje,kao i svima drugima kojima je pomoć potrebna.Amin

 3. Molim gospoda da pomogne mojoj majci da joj svi rezulati budu dobri i da nema ponovo nikakve operacije,i svima ostalima zelim ono najbitnije zdravlje..

 4. Gospode Boze,molim te za zdravlje moje porodice i zdravlje svih ljudi na ovoj nasoj divnoj Planeti.Sreto Badnje vece i Bozic.

  • Ljiljana Milenkovic

   Molim te dragi Spasitelju Nas spusti ruku ozdravljrnja na telo moga brata Nebojse .SPASI I pomogni milostivi Boze

 5. Molim ti se Gospode za ozdravljenje brata Marijana Stefanovica

 6. Bože pomozi meni i svim obolelim od Kronove bolesti da ozdrave i ne pate se.

 7. Sunčica Ivanović

  Molim ti se,za mir moj i moje porodice,zdravlje i radost,da Te ljubim neizmjerno u sve dane života moga i u času moje smrti.Uvećaj moju ljubav.Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu,sada i uvijek i u vjekove vjekova.AMIN.

 8. Boze Godpode ,molim ti se za zdravlje moje porodice.Neka je vecna Slava tebi Hriste Boze ,nado nasa.

 9. Molim ti se Gospode za ozdravljenje moje ćerke Tijane i majke Jelene. Pomiluj i podari zdravlje i sreću porodici mojoj, prijateljima mojim i svima koji veruju u Svetost tvoju.

 10. Milan Mijaljevic

  Hvala Oce na milosti svojoj,oprosti bezakonja moja molim te .Amin.

 11. Predrag Prokupac

  Molim Gospoda za zdravlje vascelog čovečenatstva pa tako i za ozdravljenje mog sina Dušana. Gospode blagi pomiluj i podari zdravlje i sreću mojoj porodici. Neka je večna slava Hriste Bože nado naša,

 12. Molim ti se Gospode za moje zdravlje i zdravlje moje porodice i svih bolesnih. Velika je tvoja moc pomozi nam. Amin

 13. Molim te Gospode za zdravlje Jelice i Dejana i svih ljudi. Da nam Gospod svima oprosti sagrjesenja nasa i primi nas u carstvo svoje. Amin

 14. Gospode podari i sacuvaj zdravlje Janje,Vesne,Vere,i pomozi svim bolesnim da ozdrave,i vjeruju u Boga.

 15. Gordana

  Molim te Boze za ozdravljenje Vukasina, Igora i moje. Kao i za zdravlje i ljubav u Hristu svih

 16. Isuse Hriste sine Bozji pomoxi mom ocu Joci Jocicu ozdravljenje od teskih muka, pomozi mj da dise izlevi mu pluca jer ti si svemocan. Pomozi muceniku dobre duse pomiluj ga amin.

 17. Gospode Isiuse Hriste sine Boziji , pomiluj mene gresnog .Molim te podari zdravlje Radmili, I pomozi svim bolesnim da ozdrave . Amin

 18. Gospode pomozi mom ocu muceniku, koji se muci lezeci nrpomican na postelji bolesnickoj, slava tebe pomiluj ga, isuse sine Bozji i oprosti svd grehove.

  • Anastasija

   Molim ti se dragi Boze oče spasitelju duša naših molim ti se za zdravlje mog dragog Dejana Mišića, molim ti se da ga oslobodis os svih bolova telesnih povreda i bolesti, da mu darujes zdravlje i sreću, molim ti se za njegov brz oporavak, molim ti se oce spasitelju duša nasih😥💚🙏..

 19. Gospode,hvala ti za sve sto cinis za moju porodicu i sve ljude koji ti se obrate .Slava ti Boze

 20. Molim Boga za ozdravljenje mog sina i zdravlje mojih bliznjih i svih ljudi na svetu.

 21. Gospode molim ti se za zdravlje moga oca Milenka, sacuvaj i zastiti moju porodicu kao i sve bolesne. Amin

 22. Gospode Bože i Isuse Hriste podari zdravlje mojoj ćerki Ani, mojim najbližima i svima koji očekuju tvoju pomoć. Slava tebi Bože. Amin

 23. Gosode,oprosti meni gresnoj…spasi moga oca od nevolja, pomozi da ozdravio ,pomozi svima Boze,spasi i pomiluj nas..Amin

 24. Boze pomozi mi da ozdravim, oprosti mi sve grehe voljne i nevoljne kao i onima koji mi uzese snagu, volju i dusu svojim nasiljem sto me dovede do straha i postelje. Boze pomozi da uzivam u svojoj deci i budem verni sluga tvoj moleci se za spas. Amin.

 25. Ljiljana Goranović

  Molim Ti se Gospode oprosti sagrešenja moja i dece moje Miljane, Lazara i Milijane i podari nam zdravlje i spasenje. Amin

 26. Molim te Boze, isceli moju majku Ljiljanu i daj joj zdravlje i dug zivot.

 27. Gospode Isuse Hriste sine Božiji pomiluj mene grešnu, molim ti se za zdravlje moje zaove Vide.

 28. Gospode Isuse Hriste pomiluj nas gresne. Pomozi mom ocu Vučeti da pobedi opaku bolest, da ga mimoidje svaka patnja i bol. Daj nam Boze snage da prodjemo taj put sa njim. Slava tebi Gospode. Hvala Isuse Hriste na uslisenim molitvama.

 29. Molim te Boze, isceli moju majku Ljiljanu. Molim te Boze

 30. Gospode Isuse Hriste oprosti mi sagrešenja moja, ako je volja Tvoja iscjeli me od teške bolesti i podaj mi zdravlje. Otkloni nevolje što su me sa svih strana pritisnule. Velika je milost Tvoja, pogledaj me u nemoći mojoj nado i spasenje moje. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin!

 31. Gospode Isuse Hriste oprosti mi sagrešenja moja, ako je volja Tvoja iscjeli me od teške bolesti i podaj mi zdravlje. Otkloni nevolje što su me sa svih strana pritisnule. Velika je milost Tvoja, pogledaj me u nemoći mojoj nado i spasenje moje. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin!

 32. Gospode Boze i Isuse Hriste, pomiluj nas gresne i daj ozdravljenje svim bolesnima…

 33. Molom te Boze,da moja majka sutra prodje dobro na operaciji,i svi budemo zadovoljni i opet srecni.Pomozi Boze.

 34. Molim te Bože,pomogni mojoj majci da prodise,daj joj snagu da prodiše bez aparata i stane na svoje noge i ponovo mi se nasmeje.POMOZI BOŽE
  SLAVA OCU I SINU I SVETOME DUHU.AMIN!

 35. Gospode Isuse Hriste, pomozi svim bolesnima da ozdrave, pomozi svima pa i meni spasitelju i utjeho moja. Ako je volja tvoja pomozi mojoj majki i meni da ozdravimo i da nas više nikakva bolest ne muči. Pomozi mi u slabosti mojoj i iscjeli svaku bolest i bol u tijelu mome da bih opet služio Tebi, vladaru svome. Čuvaj porodicu moju od svakog zla i podari im dobra svoja. Ako su naši gresi veliki tvoja milost je veća. U Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

 36. Nada Vasičin

  Slava Tebi Hriste Bože, Nado naša, Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,
  Gospode Bože Isuse Hriste, Tvorče i Svedržitelju oprosti meni, Materi dece moje, Branislave i Ljubomira, oprosti meni i deci mojoj sagrešenja naša, Milostiv budi deci mojoj da bi izgubljeno zdravlje povratili, Tebi Gospode zahvalni da budu, samo Tvoja Milost može sve. Slava Tebi Hriste Bože Nado naša.

 37. Molim te Boze da moja Mija ozdravi

 38. Gospode Isuse Hriste, Sine Boziji, pomiluj nas gresne.

 39. Gordana Vasilic

  Gospode Boze moj pomozi mom ocu Zivojinu da donese pravilnu odluku.Spasi ga ,produzi mu zivot oprosti mu sagresenja njegova koja ucini svesno i nesvesno .Podari mu ozdravljenje jer si ti svemoguc i covekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo.Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvijek i u vjekove vjekova.AMIN.

 40. Gospode Boze Isuse Hriste, pomozi mom ocu Dobrosavu, star 73 god, koji vec duze vreme boluje id demencije, da ustane iz kreveta i da ozdravi! U ime Oca i sina i svetoga duha amin! U zdravlju!

 41. Gospode Isuse Hriste Sine Boziji, pomiluj nas gresne. Pomozi mom muzu da se osvijesti, ozdravi i prestane kaznjavati nas, njegove najmilije. Daj mu Boze razum, i oprosti mu sve grijehe. Čuvaj porodicu moju od svakog zla i podari im dobra svoja. Ako su naši grijesi veliki tvoja milost je veća. U Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

 42. Pomozi mojoj majci Joki da prezivi i ozdravi

 43. Gospode Bože, pomozi mom stricu Dimitriju koji već duže vreme pati od bolesti pluća.Molim te, da ustane i ozdravi! U ime Oca i sina i svetoga duha, amin.

 44. Slava Tebi Gospode Slava Tebi Isuse Hriste, slava Tebi Majko Bozija,
  Pomozi i uslisi molitvu za zdravlje Gordane i Branka i nase spasenje i izbavljenje od svake bolesti. Neka Vam je vecna slava i hvala!

 45. Gospode, Gospode Isuse Hriste i majko Bozija pomilujte Slavicu koja je u bolnici i uslisite moju i njenu molitvu da se spase i da ozdravi.
  Neka Vam je vecna slava i hvala!

 46. Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste i Majko Božija, pomozi Zorici Čabrić koja je onkološki bolesnik, pomozi da ozdravi i podari joj dug život, oprosti joj sva sagrešenja koja je učinila svesno i nesvesno, koja je plemenita , jer si svemoguć i čovekljubiv Bog i tebi slavu uznosimo!

 47. Gospode Isuse Hriste, pomozi mojoj majci Dušanki da ozdravi i da povrati snagu i svest. Oprosti meni i njoj sve grehove, hotimične i nehotimične, kako bi sveto, pravedno i pobožno poživeo. Dragi Gospode sačuvaj mi majku od svakog đavoljeg iskušenja. Gospode Isuse Hriste sine Božiji pomiluj me grešnoga. Amin!!!

 48. Boze pomozi mi da se izbavim iz duboke depresije i dobijem volju i snagu za zivotom,da prestanem da ozaloscujem svoju porodicu.Takodje zelim ozdravljenje svim bolesnima.Slava Tebi!

 49. Gospode Isuse Hriste ,podari zdravlje Miroslavu i izbavi ga od svake nesrece i nevolje.Prosvetli puteve nase ,molimo ti se gresni.U ime oca i sina i svetoga duha ,Amin!

 50. Gospode Bože, pomozi i izleči mog brata Jovana. Molim ti se moj dragi Bože. U ime Oca i sona i Svetoga duha. Amin

 51. Gospode Isuse Hriste Sine Boziji pomozi sinu mome Marku da ozdravi moli ti se sluskinja tibia.Amin.

 52. Gospode Bože Isuse Hriste, pomozi meni grešnom da sačuvam i izlečim vid

 53. Nikolina

  Hvala na ovim predivnim molitvama, od srca se molim za majku svoju Ljubicu Smočilac i za njeno ozdravljenje.. da joj Gospod oprosti sva sagrešenja hotimična i nehotimična,koje je učinila rečima,mislima ili delom i da joj da snage i zdravlja da mi još dugo poživi.
  Neka Gospod milostivi blagoslovom svojim odagna sve patnje njene i svih bolesnih. Amin.

 54. Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas gresne. Sve grehove, losa dela koje smo ucinili drugima, sve lose misli koje smo pomislili svesno i nesvesno, oprosti nama gresnima, reci lose upucene bliznjima nasim, majici, ocu, braci, sestrama, prijateljima i neprijateljima, oprosti Gospode. Sacuvaj decu i moju porodicu. Moli se za nas gresne, Isuse Hriste. Amin*

 55. Gospode Isusa Hriste, oprosti grehove nase, moli se za porodicu moju. Amin

 56. Gospod je jedina snaga i sila. Treba mu se moliti za zdravlje i spasenje duša naših, a prvo zahvaliti za sve što nam je dao. Gospođe budi uz mene i moju porodici i ne ostavljaj nas, jer nas neprijatelji naßi stalno vrebaju. Nedaj nas i čuvaj nas spasitelju, a mi ćemo te slaviti i hvaliti. Amin

 57. Gospode, hvala ti sto nas cuvas. Pomozi svakom bolesnom da ozdravi, izbavi ljude iz nemastine i cuvaj nas. Gospode cuvaj moju majku i sestre i mene,i svaku bolest i nevolju udalji. Amin

 58. Gordana

  Molim te Bože da mi oprostiš sve moje grehe i da mi pomogneš da ozdravim.Mom sinu daruj zdravlje,sreću i uspeh.Amin.

 59. Gospode Bože pomozi mojoj tetki da prebrodi sve, da izadje kao pobednik i da joj bude dobro. Gospode Bože, zaštitu je i pomozi joj.

 60. Gospode pomozi svim bolesnim da ozdrave,pomozi i mom bratu Mirku koji je imao udes 27.jula da izadje iz kome , da uspe da se oporavi i da bude uz svoju decu ,Amin

 61. Gospode Bože molim te da mi oprostiš sve grehe i da moja porodica i svaki čovek na Zemlji bude zdrav i srećan.Amin.

 62. Dragana Nedeljkovic

  Gospode Isuse Hriste, sine boziji pomiluj mog muza ivana nedeljkovic boluje od raka na debelom crevu. Molimte ozdravi mu dusu i telo oprosti nam sve grehove smiluj se na nas. U ime oca i sina i svetoga duha AMIN 🙏🙏🙏

 63. Molim ti se Gospode Isuse Hriste i Majko Bozija za isceljenje ljudskoga roda od bolesti i zla.Pomozi Gospode i Majko Bozija slugi svome Ljubisi,izabavi ga mladog od bolesti i bola,oprosti mu gresnom sve grehe njegove i ispuni srce milosti Tvojom.Spasi majku njegovu Veru da ne gleda boli svoga sina i oprosti joj sve grehe voljno i nevoljno nacinjenje.Zastiti ih i isceli Milostivi,oni su deca tvoja.Slava Tebi Gospode!

 64. Gospode Bože, molim Vas da mom tati rezultati budu dobri i da ne mora ponovo da ide na operaciju. Spasite mog tatu Bože, zaštitite ga od svega lošeg. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

 65. Pomaže Bog draga braćo!

  Ako ste u mogućnosti da ostavite ime od mog oca Dobrosav Spasić u Vašem manastiru, gde mogu da čitaju Vaše molitve za zdravlje 40 dana! I sveću za zdravlje, godinama je slavio sv.Arhistratiga Mihajla, sad je u godinama i razboleo se! Da ozdravi od demencije i senilnosti.Bogu Hvala Postovana braco, Pomolite se za zdravlje mog oca Dobrosava Spasića, koji boluje od demencije, zaboravan je, nije samostalan, samo se smeje,ne može bez tuđe pomoći i nege, svaki dan sve je gori,pod terapijom je, zabrinuti smo! Lekari nemaju leka? Sta da radimo?
  Boban Spasić Vranje

 66. ovde se ne moli,moli se kuci u tisini,moli se u crkvu,manastir,dzamiju i td…

 67. Isuse Hriste sine Boziji molim ti se da posaljes anđele svoje da pomognu mome bolesnom ocu Spasoju da ga izlece i odagnaju muke njegove neka pozivi u miru i blagostanju Bozijem. Molim ti se Boze pomozi nedaj da pati izleci ga. U ime Oca Sina I Svetoga duha Amin.

 68. Dragana Jelic

  Molim se Bogu, Isusu, Bogorodici, Svetim Arhandjelima i Andjelima, kao i svecima na nebu za ozdravljenje moga supruga Nikole.

 69. Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, pomiluj moju baku Radojku, da počne jesti, može prohodati i da joj se vrati snaga, volja. Hvala za sve, hvala što nas čuvaš i molim te Gospode Bože još jače čuvaj moju baku i daj joj snagu. Oprosti joj sva sagrešenja. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 70. Nenad Nešić

  Pomaže bog braćo i sestre
  Danas u 10 časova mali Bogdan Gicović iz zaječara ima veliku operaciju tumora u Abdomenu Rabdomiosarkom
  Pomolimo se svi za njegovo zdravlje i iscelenje.
  Da mu Gospod Bog i svi svetci pomognu.
  Amin☦️☦️☦️

 71. Gospode, molitvama Sv. Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca, isceli čedo tvoje Bogdana, na slavu Tvoju a na radost njegovih bližnjih.

 72. Molim Gospoda Boga da me tesko obolelog blagoslovi I da mi podari zdravlje. Bio bih zahvalan ako neko ko vidi ovaj moj komentar procita neku molitvu za moje ozdravljenje. Takodje zelim brzo ozdravljenje svim bolesnima I njihovo pokajanje, neka ih Bog blagoslovi

  • Vladiko, Svedržitelju, Sveti Care, Ti Koji urazumljuješ i ne usmrćuješ, Koji klecajuće utvrđuješ i oborene uspravljaš, i telesne muke čovekove otklanjaš, molim se Tebi, Bože naš, slugu Svoga Vladana koji boluje, poseti milošću Svojom. Oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. O, Gospode, izlečujuću silu Svoju sa nebesa pošalji, dotakni se tela njegovog, ugasi groznicu, ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu, budi Lekar sluge Svoga Vladana), podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog, i daruj ga svesavršenog Crkvi Svojoj, da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Jer, Tvoje je da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

  • Usliši molitve Gospode Svevišnji, Svedržitelju svih nas, za ozdravljenje, oporavak i dobro zdravlje brata Vladana i cele njegove porodice. Neka današnji dan, Krstovdan i sutrašnje Bogojavljenje, bude na iceljenje duše i tela sluge tvog Vladana. Amin!

 73. Gospode izlijeci moju djecu da bar smanje sa alkoholom u ime Oca I Sina I svetoga Duha pomozite meni a I svim drugim majkama Amin

 74. Molim te Boze za ozdravljenje mog sina Danijela pa i moje. Kao i za zdravlje i ljubav u Hristu svih bolesnih a narocito dece.👃💙
  Vama hvala na svim molitvama😢

 75. Boze milostivi, hvala ti sto si sacuvaj moga tatu. Ostani uz njega i sada, molim ti se ja, pripazi na njega dok prodje operacija i daj mi snagu! Hvala ti Boze nas dragi!

 76. Molim te Boże za moje ozdravljenje,kao i ozdravljenje
  svih bolesnih.
  Hvala ti Boże naš dragi!

 77. Boze pomozi mojoj cerki da ozdravi da moze normalnim putem da dise pomogni boze da budemo skupa Sa mojom dec om mesec Dana Sam u bolnicu Sa cerkom ozdravi je da nebi trebalo nikakva operaciju boze ozdravi Mi cerku sabinu mlada je ona nebitrebalo nikakva operaciju za nju pomogni joj da ozdravi pomiluj je boze pomiluj je boze pomiluj je boze amin

 78. Molim ti se i klanjam Boze ,za zdravlje moje porodice,mojih prijatelja. Spasi nas od zla,koje je svet snaslo! AMIN

 79. Gospode Isuse Hriste, sine Boziji, pomiluj nas gresne. Molim ti se za spas srpskog naroda od zaraznog korona virusa. Nase je da se kajemo, Gospode, a molimo da nas kao milostivi covekoljubac spasavas. I poruka Hristova je: milost hocu, a ne zrtvoprinosenje. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj i cuj vapaj dusa nasih!

 80. Gorica Jocic

  Gospode Boze molimo se za zdravlje svi ljudi pa I za zdravlje moje porodice. Svjati Boze svjati krepki, svjati besmertni. Pomiluj Nas. Amin.

 81. Molim te bože izleči svoju slugu Radmilu od bolesti i podari joj zdravlje nek bude živa i zdrava.MOLIM TE BOŽE,sada uvek i u vekove veka. AMIN

Ostavite odgovor na Marija Otkaži

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *