NASLOVNA » MOLITVE, NAMENSKE MOLITVE » Molitve za bolesne

Molitve za bolesne

Slava Tebi Bože naš, slava Tebi!
Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja:
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga.

Onda ove tropare:
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu;

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.
I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.
Gospode pomiluj! (dvanaest puta)
Hodite, poklonimo se Caru našem i Bogu (poklon)
Hodite poklonomo se i pripadnimo Hristu Caru našem i Bogu (poklon)
Hodite poklonomo se i pripadnimo Samome Hristu Caru i Bogu našem! (poklon)

Onda psalam 71:
U tebe se uzdam Gospode nemoj me ostaviti pod sramotom večnom. Pravdom svojom izbavi me, i oprosti mi, prigni k meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si ti grad moj i krepost moja, Bože moj! uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jer si ti nadanje moje, Gospod je pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe majke moje ti si branilac moj; tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si moje jako utočište. Usta su moja puna hvale tvoje, slave tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izda snaga moja, nemoj me ostaviti. Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene; Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla! A ja ću se svagda uzdati i ponavljaću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slaviću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti i kad osedjeh nemoj me ostaviti, Bože, da bih kazivao moć tvoju potomstvu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja Bože do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pa si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe. I ja te hvalim uz psaltir, tvoju vernost Bože moj; pevam ti uz gusle, svetče Izrailjev! Raduju se usta moja kad pevam tebi, i duša moja, koju si izabrao. I jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju; jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla.

Zatim Simvol vere:
Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.

Onda:
Oprosti Bože sluzi svome (ime), svaki greh voljni i nevoljni, i smiluj se na njega. Radi milosti dobrote svoje ne pominji grehe mladosti njegove (ili: njene) i neznanja, nego mu (ili: joj; im) milostivo podari zdravlje. Ne prezri usrdno molenje slugu svojih (ili: sluge svoga), nego nas milostivo usliši, i budi prema njemu (ili: njoj, njima) blagonaklonjen, snishodljiv i čovekoljubiv, i podari mu (ili joj, im) zdravlje. Kao nekada Raslabljenog, rečju božanske blagodati svoje brzo podigni sa bolesničke postelje bolesnog slugu svog (ili: bolesnu sluškinju svoju; ili sluge svoje), i ozdravi ga (ili: je; ih). Poseti Duhom svojim Svetim i isceli svaku bolest i svaku nemoć. Milostivo, kao Hananejkin, usliši glas moljenja nas nedostojnih slugu svojih koji vapijemo k tebi: pomiluj i isceli, kao i njenu kćer, bolesnog slugu svog (ili: bolesnu sluškinju svoju; ili bolesne sluge svoje) (ime). Jer si Bog milosti, dobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Tropar, glas 4.
Ti Hriste, koji si jedini brz na pomoć, odozgo poseti brzo napaćene sluge tvoje (ili: napaćenog slugu tvog), i izbavi od bolesti i teških patnji, i podigni, da bi Te pevali i slavili (ili: pevao i slavio), molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Kondak, glas 2.
Kao što si nekada, Spase, podigao Petrovu taštu, i Raslabljenog na odru nošenog, tako i sada, Milosrdni, poseti i isceli u postelji ležeće (ili: ležećeg) i smrtnom ranom ranjene bolesnike (ili: ranjenog bolesnika), jer si Ti jedini poneo na sebi bolesti i nemoći roda našeg, i sve možeš kao mnogomilostiv.

Prokimen, glas 7.
Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan; isceli me, jer ustreptaše kosti moje.
Stih: Jer nema u smrti onih koji Te spominju.

Čitanje iz Saborne poslanice svetog apostola Jakova, (Odeljak 57. Jak. 5, 10-16):
Braćo, uzmite za ugled stradanja i dugotrpljenja proroka koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koje pretrpeše. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda videste, jer je Gospod mnogomilostiv i sažaljiv. A pre svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom; neka vaše da bude da, a ne, ne; da ne padnete pod osudu. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka hvali Boga. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se. Ispovedajte pak, jedni drugima sagrešenja i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite, jer molitva pravednika može mnogo pomoći.

Aliluja glasa.
Stih 1: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj.
Stih 2: Spasi me radi milosti tvoje.

Jevanđelje od Mateja. (Odeljak 25. Mt. 8, 5-13):
U vreme ono, kad uđe Isus u Kapernaum pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet, i strašno se muči. A Isus mu reče: Ja ću doći i iscijeliću ga. I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlašću, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome; idi, i ide: i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svome: učini to, i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izrailju tolike vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avraamom i Isaakom i Jakovom u Carstvu nebeskom; a sinovi carstva biće izgnani u tamu krajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.
Slava tebi Gospode, slava tebi!

Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Te, usliši i pomiluj. Lekaru duša i tela, sa umilenjem u srcu skrušenom Tebi pripadamo i uzdišući vapijemo: isceli bolesti, izleči strasti duše i tela slugu tvojih (ili: sluge tvoga) (ime), i kao milosrdan oprosti im (ili; mu) sve grehe, voljne i nevoljne, i brzo podigni sa bolesničkog odra, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Milostivi, Ti nećeš smrti grešnika nego da se obrate i živi budu, poštedi i pomiluj sluge tvoje (ili: slugu tvoga) zapreti patnji, udalji svu muku i svaku bolest, i pruži moćnu ruku svoju, i podigni ih (ili: ga), kao Jairovu kćer, sa bolesničkog odra, i ozdravi ih (ga). Ti koji si Petrovu taštu dodirom iscelio, isceli i sada milosrđem svojim teško bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog), brzo im (mu) dajući zdravlje, Izvore isceljenja, usliši nas i pomiluj.

Kao što si primio Jezekijine suze, Manasijino pokajanje i Ninevljana, i Davidovu ispovest, i ubrzo ih pomilovao, primi i naše molbe koje Ti u umilenju prinosimo, svedobri Care, i kao milosrdan pomiluj teško bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog), darujući im (ili: mu) zdravlje, molimo Te sa suzama, Izvore života i besmrća, usliši i brzo pomiluj.

Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nado svih krajeva zemaljskih i onih najudaljenijih, i milostiv, milostiv budi, Gospode, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim molitva:
Gospode Svedržitelju, Care sveti, koji kažnjavaš i ne umrtvljuješ, podupireš one što padaju i podižeš oborene, uklanjaš telesne patnje ljudske, molimo Te Bože naš, milošću svojom poseti bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog), oprosti im (mu) svaki greh voljni i nevoljni. O, Gospode, pošalji sa neba lekovitu silu tvoju, kosni se tela, obustavi groznicu, umiri bolove i svaku prikrivenu nemoć, budi lekar slugu tvojih (ili: sluge tvoga), (ime) podigni ih (ga) sa odra bolesti i postelje patnji čitave i zdrave (čitava i zdrava), daruj ih (ili: ga) Crkvi tvojoj da ispunjavaju i tvore (ispunjava i tvori) volju tvoju. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

6 komentar(a)

  1. Molim te Boze oprosti mi grehe od rođenja do današnjeg dana i možda grehe mojih predaka,jer mnoge me nevolje stižu jedna za drugom. Molim te Boze daj mi snage da izdržim. Amin.

  2. Luka grešni sluga

    Molim se kao grešnik da Gospod usliši molitve moje, a i molitve od Zorice (žene sa ovog sajta koja je ostavila komentar). Izbavio si razbojnika, izbavi i nas i kene koji smo grešniji i od samoga razbojnika, te učini najveće čudo. Amin

  3. Gospode Isuse Hriste, oprosti mi sagresenja moja voljno i nevoljno ucinjena od rodjenja do sada.

  4. Zvjezdana

    Gospode Isuse Kriste,Sine Božiji ,oprosti mi sagrešenja moja i ozdravi me ako je sveta volja Tvoja od teških bolesti koje su me snašle. Po milosti svojoj pomiluj me i iscijeli ako je sveta volja Tvoja. Nado i utjeho i spasenje naše,molim Ti se nedostojna. Amin.

  5. Gospode podari i cuvaj zdravlje Janji, Vesni Veri i Slavici. Gospode podari zdravlje svim bolesnim , neka se slavi ime tvoje. Amin

  6. Gospod, budi milostiv, oprosti nase grehe i podari zdravlje mom ocu Spasoju.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *