NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » MOLEPSTVIJE NA NOVU GODINU

MOLEPSTVIJE NA NOVU GODINU

MOLEPSTVIJE NA NOVU GODINU
 
Po završetku liturgije đakon govori: Blagoslovi, vladiko!
Sveštenik: Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. I čitaju: Hodite, poklonimo se“ (triput) i psalam 65:
U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu, tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu; k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonja me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primaš, da živi u dvoru tvom. Nasitićemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, spasitelju naš, uzdanico svijeh krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovijeh i bunu po narodima! Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da raća. Ti vjenčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su tvoje pune masti Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima, i polja se zaodijevaju pšepicom; vesele se i pjevaju.
Slava; i sada: Aliluja, (triput).
 
Zatim đakon govori Veliku jekteniju:
U miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospode, pomiluj.
Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo
Za mir svega sveta, za blagostanje svetih Božjih crkava, i sje-dinjenje sviju, Gospodu se pomolimo.
Za ovaj sveti hram, i za oie koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
Za prsosvećenog episkopa pašeg (ime), za časno sveštenstvo u Hristu đakonstvo, za sav klir, i verni narod, Gospodu se pomolimo.
Za blagočestivog i Bogom čuvaiog kralja našeg (ime), za sav dvor njegov i vojsku, Gospodu se pomolimo.
Da mu pomogne i da pokori pod noge njegove svakoga neprijatelja i protivnika, Gospodu se pomolimo.
Za ovaj grad (za svetu obitelj ovu), za svaki grad, kraj i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.
Za blagorastvorenje vazduha, izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
Za one koji plove, putuju, boluju, pate, za zarobljenike, i njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
Da sadašnje blagodarenje i molbu nas nedostojnih slugu svojih milostivo primi u nebesni svoj žrtvenik, i da nas samilosno pomiluje, Gospodu se pomolimo.
 
Da moljenje naše bude prijatno, i da nama i svima ljudima svojim oprosti sve grehe voljne i nevoljne, koje srampo počinismo u minuloj godini, Gospodu se pomolimo.
Da blagodaću čovekoljublja svog blagoslovi početak i tok go-dine ove, i da nam podari vremepa mirna, blagorastvorenje vazduha, i bezgrešai život u zdravlu i izobilju. Gospodu se pomolimo.
Da odvrati od nas sav gnev svoj, s pravom uperen na nas grehova naših radi, Gospodu se pomolimo.
Da odagna od nas sve dušegubne strasti i rđave navike, i da strah svoj božanski usadi u srca naša na vršenje zapovesti njegovih, Gospodu ss pomolimo.
Da duh pravi obnovi u srcima pašim, i da nas utvrdi u pra-voslavnoj vsri, i da ias učipi revnosne za činjenje dobrih dela i vršenje svih zapovssti njegovih, Gospodu se pomolimo.
Da uništi sve jeresi i otpadništva, i da svuda zasadi pravoverje i pobožnost, i da obrati poznanju istipe svoje sve koji su otpali od prave vere, i da ih prisajedipi svojoj svetoj pravoslavnoj Crkvi, Gospodu se pomolimo.
Da izbavi Crkvu svoju svetu i sve nas od svake njevolje, opasnosti, gneva i nužde, i od svih vidljivih i nsvidljivih neprijatelja, i da verne sluge svoje svagda ogradi zdravljem, dugim životom, i mirom, i vojskom Anđela svojih, Gospodu se pomolimo.
Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom. Pomepuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavpu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisiodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebi, Gospode.
Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin
 
Zatim: Bog Gospod i javi se nama.., i tropar ovaj, glas 4.
Mi nedostojne sluge tvoje, Gospode, blagodarni zbog tvojih ve-likih dobročinstava prema nama, slaveći Te, mi hvalimo, blago-siljamo, zahvaljujemo, pevamo i veličamo tvoje milosrđe, i smernom ljubavlju kličemo Ti: dobrotvoru Spase naš, slava Tebi.
 
Slava: glas 3.
Nezaslužepo udostojepi tvojih dobročipstava i darova, mi nepotrebpe sluge tvoje, Gospode, usrdno pribegavajući Tebi prinosimo po moći svojoj ovo blagodarenje, i slaveći Te kao dobrotvora i Tvorca, kličemo: Slava Tebi, Bože svemilostivi.
I sada; glas 2.
Tvorče celokupne tvari, Ti si vremena i godine stavio pod svoju vlast, blagoslovi celu godinu dobrote tvoje, Gospode čuvajući u miru pravoslavne hrišćane, molitvama Bogorodice, i spa-si nas.
Onda prokimen, glas 4.
Zapevaću Gospodu koji mi dobro čini.
Stih: Obradovaće se srce moje spasenju tvome.
 
Apostol, (začalo 282:1 Tm. 2,1-6).
Čedo Timoteje, molim dakle, prije svega da se čine molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude. Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tih i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Jer je ovo dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine. Jer je jedan Bog Jedan i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, svjedočapstvo u naznačena vremena.
 
Evanđelje od Luke, (začalo 13: Lk. 4,16-22).
U vreme oio dođe Isus u Nazaret gdje bješe odgajen, i uđe običaju svome u dan subotni u sinagogu, i ustade da čita. I dadoše mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano: Duh Gospodnji je na meni; zato me pomaza da blagovijestim siromasima; posla me da iscijelim skršene u srcu; da propovijedim zarobljenima da će biti pušteni i slijepima da će progledati; da oslobodim potlačepe; i da Propovijedam prijatnu godinu Gospodnju. I zatvorivši knjigu vrati je služitelju pa sjede: i oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. A poče im govoriti: Danas se ispuii ovo Pismo u ušima vašim
 
Đakon jekteniju:
Recimo svi… i ostalo do: Još se molimo za svu hristoljubivu vojsku našu…
I zatim ovo:
Spasitelju i Vladaru naš Gospode, zahvaljujući sa strahom i trepetom kao nepotrebne sluge milosrđu tvom za tvoja dobročinstva koja si bogato izlio na sluge tvoje, mi pripadamo i slavoslov lje Ti kao Bogu prinosimo, i s umiljenjem vapijemo: izbavi od svih opasnosti sluge tvoje, i kao milostiv ispunjuj svagda na dobro želje sviju nas, usrdno Ti se molimo, usliši i pomiluj.
 
Da dobrotom svojom blagosloviš godinu koja nastaje, i da učiniš među nama kraj svima neprijateljstvima, nemirima i međusobnim borbama; i da nam podariš mir, jaku i nelicemernu ljubav, dolično uređenje, i dobrodeteljni život, molimo Ti se, svedobri Gospode, usliši i pomiluj.
Da ne pomeneš bezbrojna bezakonja i rđava dela naša, koja u minuloj godini počinismo, i da nam ne uzvratiš po delima našim, nego da nas se opomeneš u milosti i dobroti svojoj, molimo Ti se, milosrdni Gospode, usliši i pomiluj.
Da nam podariš blagovremene kiše, i rane i pozne, plodono-snu rosu, tihe i blage vetrove, i sunčanu toplotu, molimo Ti se, svemilosrdni Gospode, usliši i pomiluj.
Da se setiš Crkve svoje svete, i da je ojačaš, utvrdiš, proširiš i umiriš, i da je zapavek sačuvaš nepovređenu i nepobeđenu od vrata paklepih i od svih napada vidlljivih i nevidljivih neprijatelja, molimo Ti se, svemoćni Gospodaru, usliši i pomiluj.
Da iskoreiiš i uništiš svu bogohulnu bezbožnost agarjansku, i da carstvo njihovo razoriš i predaš pravovernima, molimo Ti se, svemoćni Gospode, usliši i pomiluj.
Da nas u ovoj godini, i u sve dane života našeg, izbaviš od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, grada, požara, mača, najezde tuđinaca, i međusobnog rata, i od svake smrtonosne bolesti, nevolja i nužde, molimo Ti se, milosrdni Gospode, usliši i pomiluj.
Vozglas: Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, nado svih krajeva zemaljskih i onih najudaljenijih, i milostiv, milostiv budi, Go-spode, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekolju-biv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
 
Đakon: Opet i opet preklopivši kolena, Gospodu se pomoli-mo.
 
Pevači: Gospode, pomiluj.
I sveštenik čita ovu molitvu:
Vladaru Gospode Bože naš, izvore života i besmrća, Stvoritelju celokupne tvari vidljive i nevidljive, Ti si vremena i godine stavio pod svoju vlast, i premudrim i svedobrim promislom upravljaš nad svim.
Blagodarimo Ti za dobrote tvoje koje si izlio na nas u minulo vreme života našeg; molimo Te, svemilosrdni Gospode, dobrotom svojom blagoslovi godinu koja nastaje; sačuvaj ljubljene sluge svoje, blagoverne i hristoljubive hrišćaie pravoslavne; umnoži dane života njihovog u nenarušivom zdravlju, i daruj im uspeh u svima vrlinama. Podari odozgo i svima ljudima tvojim dobra tvoja, i zdravlje i spasenje i u svemu dobar napredak. Crkvu tvoju svetu, ovaj grad, i sve gradove i zemlje, izbavi od svake ljute napasti, i daruj im mir i spokojstvo da bi svagda prinosili blagodarnost Tebi, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom, svesvetim i životvorpim Tvojim Duhom, u jednom biću slavljenom Bogu; i proslavljali Presveto Ime Tvoje.
Onda vozglašava: Slava Tebi Bogu, dobrotvoru našem kroza sve vekove.
Narod: Amin.
 
I odmah pevaju Veliko Slavoslovlje, tojest:
Slava Bogu na visinama… ili mesto toga pesmu svetoga Amvrosija, episkopa Mediolapskog: Tebe Boga hvalimo…
 
Posle toga sveštenik vrši ovaj otpust:
Hristos istiniti Bog naš, koji se u osmi dan izvoleo našega spasenja obrezati telom, molitvama svoje prečiste Matere, svetog oca našeg Vasilija Velikog, arhiepiskopa Kesarije Kapadokiske, i svih Svetih, neka nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.
   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *