MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
AKATIST SVETOME I PRAVEDNOME OCU JOVANU KRONŠTATSKOM ČUDOTVORCU
 
Kondak 1.
 
Izabranoga i vernoga među jerejima Božijim, hvalimo te, bogonosni oče naš Jovane! Sledujući za Evanđelskom Istinom, svim srcem si se saraspeo Hristu, potoke čucesa i iscelenja svim vernima izlivaš, ka spasenju ih upućujući. Mi pak, molitvama tvojim u veri, nadi i ljubavi ukrepljeni, blagodarno ti kličemo: Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Ikos 1.
 
Kao angela molitve i propovednika pokajanja znamo te, blaženi oče; zastupaš nas pred Prestolom Božijim, da bismo u poznanje istine došli i život svoj na put spasenja usmerili, kličući ti:
Raduj se, blagodati Božije, sasude izabrani!
Raduj se, Premudrost Božiju, kao materino mleko, slatko si ispijao!
Raduj se, za Angelom čuvarom svojim, kao Tovija negda, svom dušom sledovao si!
Raduj se, bogoljubivih roditelja celomudreni i besprekorni plode čistote!
Raduj se, u pokoravanju roditeljima svojim blagoslov si Božiji stekao!
Raduj se, od mladosti svoje rukovodstvu Duha Svetoga predao si se!
Raduj se, svim srcem svojim Boga si zavoleo!
Raduj se, u meru rasta Hristova bogomudro si uzrastao!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 2.
 
Predviđajući da mnoge nesreće i sablazni idu na Crkvu Rusku i da će čeda Božja smetena biti, kao pastir dobri, spreman da dušu svoju položiš za ovce, ljudima si govorio: Bežite od sablazni, stojte u veri Pravoslavnoj, hrabrite se i snažite se, i slavite Gospoda, kličući My: Aliluja!
 
Ikos 2.
 
Razumom Božanskim prosvećen, bogoslovlja životočne struje si izlio, sveblaženi oče Jovane, u postu i molitvi reči Božije sa suzama u srca vernih sejući, ka svetlosti istinskog bogopoznanja čeda zemlje naše prizivao si. Oni ti, pak, u ljubavi Božijoj ukrepljujući se, pevahu ovako:
Raduj se, Evanđelske Istine ognjeni revnitelju! Raduj se, reči života večnoga neućutni blagovesniče!
Raduj se, ravnoangelnim životom svojim dostojno ukrašeni!
Raduj se, pred Prestolom Božijim verni zastupniče ljudi!
Raduj se, od mladosti Crkvi Hristovoj svim srcem priljubljeni!
Raduj se, među ljudima Hristu si se saraspeo svom dušom razgorevši se!
Raduj se, ljubavlju Hristovom srce si svoje, kao njivu dobroplodnu, obradio!
Raduj se, ljudima koji u tuzi i nevolji iznemogavaju, sastradanjem i molitvom olakšanje si darovao!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 3.
 
Silom Božanstvene blagodati, kao plamenim ugljenom kraj žrtvenika Božijeg užežen, svetilnikom mnogosvetlim u gradu Kronštatu zasjao si, otaca naših pohvalo, oče Jovane. Zato burom vitlane u tami grehova i sablazni bogoborstva pokolebane, zorom Božanskog razuma prosvetlio jesi, naučivši ih da pevaju: Aliluja!
 
Ikos 3.
 
Imajući veliku ljubav prema ljudima, iskupljenima Krvlju Sina Božijega, pohitao si ka onima koji nemaju pobožnosti, trezvenoumlja i straha Božijeg i vitlanima burom očajanja, pastiru dobri Jovane. Pokorivši se krotošću i smirenomudrijem Hristu, naučio si ih da ti blagodarno kliču ovo:
Raduj se, onih u tami i senci smrti premudri prosvetitelju!
Raduj se, za spasenje ljudi na pučini greha burom vitlanih, blagi staraoče!
Raduj se, jer one koji ne znaju Boga i okamenjene srcem na pokajanje budiš!
Raduj se, jer nas u spisima svojim Božanstvenom premudrošću oblistavaš!
Raduj se, srdaca surovih i zlonaravnih blago umekšanje!
Raduj se, lenjivih i dremljivih savešću svemilosrdni razobličitelju!
Raduj se, Reči Božije i pravde Njegove propovedniče neustrašivi!
Raduj se, jer si zamke podnebesnih duhova zlobe žitijem dobronaravnim razorio!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 4.
 
Zlonaravnu buru koja se podiže protiv naše svete Crkve prepoznao si, oče Jovane, kao verni čuvar doma Gospodnjeg, naučio si ovce Hristove bdeti i pravo hoditi u istinitoj veri i u zapovestima Njegovim da neporočno prebivaju, da čistim srcem i ustima neprestano kliču pobedničku pesmu: Aliluja!
 
Ikos 4.
 
Slušajući o tebi, da si sasud izabrani i blagodatnih darova preispunjeni, podviga milosrđa i siromaholjublja revnitelj, udovica i siročadi, stradalnika i obremenjenih utešitelj i za nepokajane grešnike suzni molitvenik, ne samo iz Kronštata, nego i sa svih strana zemlje pohitaše ti ljudi Božiji i isceljenja od tebe dobijahu. Sa njima ti i mi, kajući se za grehe svoje, kao našem toplom zastupniku pred Bogom, sa umiljenjem kličemo:
Raduj se, sejaču pravde, koji si suzama svojim zemlju našu osveštao!
Raduj se, izobličitelju nepravde, koji si duše vernih od prelesti grehovne oslobodio!
Raduj se, svetlosti srdaca krotkih i razumnih, koji si put ka Bogu pokazao!
Raduj se, ti, koji si nas učenjem svojim, kao hraniteljka krotka, grejao i hranio!
Raduj se, svih tužnih i obremenjenih nelažno uzdanje!
Raduj se, bolesnih i stradalnika od zlih duhova blagodatno izlečenje!
Raduj se, sasude izabrani, koji si darove Duha Svetoga vernima besplatno istočio!
Raduj se, milosrdni ne samo prema ljudima, no i prema životinjama!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 5.
 
Kao nebosvetla zvezda sveštenokrasnim žitijem svojim zasijao si, pastiru Hristov, Jovane! Bogom ti darovano nasleđe od vukova dušegubnih rečju si Božjom ograđivao, pastirski pozivajući: Uzmite Krst Gospodnji, na kome Hristos, Car Slave, rukopisanije grehova naših uništi, u kome je večno spasenje svetu. A mi, njime se znamenujući, s tobom Bogu pevamo pobedničku pesmu: Aliluja!
 
Ikos 5.
 
Videvši te ruski narod kako divno blistaš na svećnjaku Crkve, Pravdu Božiju tražeći, tebi priticahu, i kao prijatelju Hristovome ispovedahu grehe svoje. Mi pak, mnogim gresima obremenjeni, tebi, blaženi Jovane, pribegavamo i ovako govorimo:
Raduj se, jer se silom blagodati, koja je u tebi, nemoćni duhom u ljubavi Božijoj ukrepljuju!
Raduj se, jer se tvojim molitvama pokajnici od ropstva grehovnog oslobađaju!
Raduj se, jer se trudovima tvojim gladni i žedni pravde Hristove nasićavaju!
Raduj se, jer se blagoveštenjem tvojim neprijatelji Hristovi posramljuju!
Raduj se, jer od molitava tvojih sile ada drhte i tresu se!
Raduj se, jer dizanjem ruku tvojih dveri se nebeske vernima otvaraju!
Raduj se, jer si molitvu za narod naš kao umilostivljenje, poput dobromirisnog kada, heruvimski Bogu prinosio!
Raduj se, jer si nas pokrenuo da se molimo za one koji ne znaju pravdu i ljubav Božiju!
 
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 6.
 
Kao propovednici čudesnih dela tvojih, blaženi Jovane, javiše se mnogi: bogati i ubogi, stari i mladi. Svima si ljubav svoju izlivao. Stoga ne samo pravoslavni, nego i inoverni, silom molitava tvojih milost Božiju nalažahu, pevajući Bogu: Aliluja!
 
Ikos 6.
 
Zasijao si životom svojim u Crkvi Pravoslavnoj blistavije od polarne svetlosti, svetlošću Evanđelja Hristova Otačastvo naše prosvećujući i od zamki vražijih čeda njegova ograđujući. Stoga i sada molimo Gospoda sila da se sveta ljubav Njegova utvrdi u srcima našim, da nas ni nevolja, ni teskoba, ni smrt ne mogu odvojiti od ljubavi Božije. I da, dostigavši ovo, tebi kličemo:
Raduj se, jer si Božijim proviđenjem prorekao ono što na nas dolazi!
Raduj se, jer si nas naučio da tesnim putem hodimo po zapovestima Božijim!
Raduj se, jer si izvor radosti u Bogu pokazao onima koji su u tugama i nevoljama!
Raduj se, jer si nam zaveštao da tu radost svetu kao zenicu oka čuvamo!
Raduj se, jer si u desnici i levici oružje pravde Božije držao!
Raduj se, jer si se u reči istine i ljubavi nelicemernoj Sinu Groma upodobio!
Raduj se, jer si u porfiru pokajanja sve odenuo!
Raduj se, vencem blagodati slavno uvenčani!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 7.
 
Hoteći Sveblagi Gospod da spase ljude zemlje naše i da ih očisti, kao zlato u ognjenoj topionici, stavi u usta tvoja, sveblaženi, duha premudrosti i razum proroka, da ih kroz srdačno pokajanje i sakrušenost sa suzama, u veri nepokolebive, pripremiš na požrtvovano služenje, da sa svima Svetima, u zemlji ruskoj zablistalim, angelski vapiju Bogu: Aliluja!
 
Ikos 7.
 
Videvši te kao novog izabranika Božijeg, sveblaženi Jovane, kako se u oltaru suznom molitvom za sve Hristu saraspinješ, bogoljubivi ljudi sa verom tebi priticahu i duševno i telesno se isceljivahu. Stoga i mi, nemoćni, prilježno te molimo: podigni ruke svoje i ne prestaj moliti se za nas pred Gospodom, kao otac za decu svoju, da Gospod umnoži milost Svoju na nama, koji ti ovo prinosimo:
Raduj se, pred Prestolom Božijim prilježni naš staraoče i zastupniče!
Raduj se, pokajanja sa suzama usrdni zagovorniče!
Raduj se, uzore nedremljivog podvizavanja, koji nas upućuješ da Hristu Bogu prilježno služimo!
Raduj se, koji nas utvrđuješ da stojimo na božanstvenoj straži vere apostolske!
Raduj se, jer si obrazac uzdržanja i celomudrenosti divno pokazao!
Raduj se, jer si sujeverja, jeresi i hule od stada svoga odsekao!
Raduj se, slavni prosvetitelju svih koji su u tami neznanja!
Raduj se, mudri otimaču duša ljudskih od žitejske taštine!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 8.
 
Neobično čudo na tebi vidimo, predivni pastiru Hristov Jovane! Jer sama Prečista Mati Božija blaženim nazva tebe i sledbenike tvoje i sa radošću svima objavi blagovoljenje Božije: O, najmilija deco Oca Nebeskog! Tako radost Crkve Nebeske zbog podviga one zemaljske nagovesti. Stoga i mi, zagrevani nadom na zastupništvo za nas Majke Gospoda Sila, vapijemo Caru svih vekova: Aliluja!
 
Ikos 8.
 
Sav Božanskom čežnjom plamteći, nosilac ljubavi Hristove javio se jesi, pastiru dobri. U njoj se milost i istina sretoše, pravda i mir celivaše, svaka laž bi satrvena, i jeretičko zlonaravije, poput truleži, bi spaljeno, nevolje se ljudske jelejem milosrđa tvoga ublažiše. Mi pak, lenivci, ne stekosmo riznice ove, po pravednom sudu Božijem mnogih nevolja i jada dostojni postadosmo. Ali, znajući te kao pomoćnika neuspavljivoga, sa umiljenjem te prizivamo:
Raduj se, ljubavi Hristove neumorni nosioče!
Raduj se, revnosni sejaču mira i pravde!
Raduj se, nepokolebivi čuvaru vere pravoslavne!
Raduj se, zasaditelju pobožnosti i vere pravoslavne!
Raduj se, za sav svet brižniče i suzni molitveniče!
Raduj se, neugasivi svetilniče Crkve Hristove!
Raduj se, otaca naših pohvalo, a nama nado i uteho!
Raduj se, Bogom izabrani pastiru, Svete Rusije blagodatni ukrase!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 9.
 
Svima koji su u nevoljama i brigama životnim na radost podiže Gospod pastira i čudotvorca predivnog Jovana, da hrome i raslabljene, slepe i od zlih duhova mučene isceli, one koji su u pogubnome pijanstvu i supružanskom bračnom neverstvu na nepostidan život prizove, a sve ozlobljene ka Bogu privede i tako u dušama vernih carstvo pravde Božije zasadi, da svi zapevamo spasonosnu pesmu Bogu: Aliluja!
 
Ikos 9.
 
Krasnorečivi govornici ne umeju da objasne molitve tvoje Jovane predivni, kada si tri mladića, koja su se usudila da se narugaju tebi i molitvi tvojoj spasiteljnoj, poučio. Videvši ih kako se kaju i sa suzama mole, iscelenje si huliteljima od Boga isprosio. Oni, pak, poznavši čudodejstvenu silu molitve tvoje i ljubavi tvoje najtoplije milosrđe, kao Božijeg prozorljivca, blaženim te nazvaše, pohvalivši te ovako:
Raduj se, dragoceno dostojanstvo čina svoga bogomudro si sačuvao!
Raduj se, dati ti zalog, Telo Hristovo, ceo i nepovređen do poslednjeg daha si sačuvao!
Raduj se, jer si Bogonapisane tablice oba Zaveta dostojno propovedao!
Raduj se, jer si blagočešćem dobroga pastira Crkvu Hristovu proslavio!
Raduj se, istinske prosvete i hrišćanske pobožnosti revnosni zasaditelju!
Raduj se, grešnika koji se kaju, sirotih i ubogih milostivi pokrovitelju!
Raduj se, mudri putovođo, koji staze pravde mladima ukazuješ!
Raduj se, sudijo pravedni, koji one što zlo umuju sa ljubavlju koriš!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 10.
 
Želeći da spaseš duše bližnjih svojih, vitlanima burama jeresi i maloverja,protiv spletki đavoljih uzdržanjem i smirenjem naoružao si se, oče
Jovane, apostolsko i svetootačko ispovedanje vere čvrsto si sačuvao. Žrtvenom se ljubavlju saraspinjući Hristu, dušu si svoju za spasenje naroda Božijeg položio i Carstvo Nebesko dosegao gde sa angelima i horovima svetih neprestano slavosloviš Boga, pomeni i nas koji slavni spomen tvoj praznujemo i Bogu pevamo: Aliluja!
 
Ikos 10.
 
Čvrsta je tvrđava ljubav tvoja prema Gospodu, u kojoj se utvrdi srce tvoje, bogonosni oče Jovane. Stoga si se svima koji ti sa verom pritiču postao pribežište i utvrđenje, da sve Hristu privedeš. Stoga i nama, koji ti pripadamo, budi silna tvrđava i neodoljiva ograda, da nam se ne podsmevaju oni koji nam zlo žele, da bismo u miru i ljubavi Hristovoj prebivali i ovakve ti pohvale prinosili:
Raduj se, svetilniče neugasivi, ognjem Duha Svetoga zažeženi!
Raduj se, krine svagda mirisavi, rosom blagodati Božije napojeni!
Raduj se, roso dobroplodna, koja blagodatnim darovima verne oduševljavaš!
Raduj se, soli zemlje, koja nas čuvaš od truljenja grehovnog!
Raduj se, tiho pristanište onima koje vitla bura na moru života!
Raduj se, jer pomoć Božiju izmoljavaš onima što duševno i telesno malaksavaju!
Raduj se, srceznalče predivni, koji verne od lažnih mudrovanja ograđuješ!
Raduj se, silom molitve čiste, supružanske zajednice vernost ukrepljuješ!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 11.
 
Pesmu dostojnu pohvale prinosimo ti oče Jovane, koji si čitavim životom svojim proslavio Boga. I kao što te videsmo dole na zemlji kraj Prestola Gospodnjeg gde za sve i sva Vladiku sveta umoljavaš, tako i sada gore na Nebesima uznesi molitvu svoju, da Crkva naša nepokolebiva bude, da se iz pokoljenja u pokoljenje u Otačastvu našem blagočestivo slavi Ime Trojedinog Boga od onih koji My pevaju: Aliluja!
 
Ikos 11.
Kao svetlozarnu sveću u tami života vidimo te, Bogom izabrani oče Jovane, jer nas ti na Nebesima pred Prestolom Božijim u zboru svetih i Sila Nebeskih svagda zastupaš. Pogledaj na nas, čeda svoja, olakšaj nam nevolje i isceli neduge bolesti naše, da ti kličemo:
Raduj se, jer se u podvigu tvome Ime Presvete Trojice divno proslavi!
Raduj se, jer se pobožnošću vere tvoje Crkva Hristova ukrasi!
Raduj se, jer se sastradanjem tvojim prema bližnjima nevolje i bolesti i svakovrsne boli ublažavaju!
Raduj se, jer se molitvama tvojim pokajani grešnici za Carstvo Božije pripremaju!
Raduj se, štedri davaoče spasonosnih dobara zemaljskih i nebeskih!
Raduj se, pouzdani izbavitelju od neprijatelja vidljivih i nevidljivih!
Raduj se, jer si u zemnom Edemu, Crkvi Hristovoj, podvigom dobrim zablistao!
Raduj se, jer si krasote rajske, pravednicima ugotovljene, dobio!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 12.
 
Kao kladenac prepun blagodatnih darova Duha Svetoga objavi te Gospod, oče Jovane, da njihovi pričasnici i mi budemo s tobom i tako poznamo milost Božiju prema nama, da ne odstupi niti da nas posrami Gospod, kada My, blagodarnim ustima i čistim srcem, uzdajući se milosti dobrote Njegove, zapevamo: Aliluja!
 
Ikos 12.
 
Opevajući pohvale dostojno življenje tvoje na zemlji, i slavu koju si na nebesima stekao, molimo te, blaženi Jovane uznesi za nas molitve Bogu, u dan strašnog Suda, i da spaseni molitvama Tvojim, ovako ti kličemo:
Raduj se, Bogoizabrani i Bogoproslavljeni pastiru zemlje ruske!
Raduj se, jer si opevao ime Božije kao svirala milozvučna!
Raduj se, jer si kao proroci i apostoli revnovao!
Raduj se, jer si mudro učio bežati od gneva Božijega i rađati plodove pokajanja!
Raduj se, vatreni molitveniče za Otačastvo i narod naš!
Raduj se, vere pravoslavne istinski ispovedniče!
Raduj se, presvetla lučo, koja put ka životu večnom obasjavaš!
Raduj se, ti koji nam neiscrpnu blagost Božiju otkrivaš!
Raduj se, trpezo neoskudna, sa koje se monasi i mirjani hrane!
Raduj se, učitelju pravde Božije, kojim se i stari i mladi ukrašavaju!
Raduj se, jer si one koje ti Gospod dade na radost Božiju izgradio!
Raduj se, jer si od žitelja nebesa u Gospodu celiv primio!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!
 
Kondak 13.
 
O sveblaženi oče Jovane, sveruski presjajni svetilniče i predivni čudotvorče! Primi ovu pohvalnu pesmu i umoli Hrista Boga da u miru i pobožnosti utvrdi Svetu Crkvu, a nas da od svih nesreća izbavi i u jednomisliju vere i zajednici ljubavi Hristove sačuva, da jednim ustima i jednim srcem zapevamo s tobom Bogu: Aliluja!
(ovaj kondak se čita tri puta, a zatim ponovo Ikos 1. u Kondak 1.)
 
Molitva svetom pravednom ocu Jovanu Kronštatskom
 
O veliki ugodniče Hristov, sveti pravedni oče Jovane Kronštatski, pastiru divni, brzi pomoćniče i milostivi zastupniče! Uznoseći slavoslovlje Trijedinom Bogu, molitveno si vapio:
Ime Ti je Ljubav: ne odbaci me zabludeloga.
Ime Ti je Sila: osnaži me, jer malaksavam i padam.
Ime Ti je Svetlost: prosvetli dušu moju, pomračenu žitejskim strastima.
Ime Ti je Mir: umiri pometenu dušu moju.
Ime Ti je Milost: ne prestaj da me miluješ.
I danas blagodarna tvome zastupništvu sverusijska pastva moli se tebi: Hristoimeniti i pravedni ugodniče Božiji!
Ljubavlju svojom ozari nas, grešne i nemoćne, udostoj nas da prinesemo plodove pokajanja, i da se neosuđeno pričešćujemo Svetim tajnama Hristovim. Silom svojom veru u nama ukrepi, u molitvi nas podrži, nemoći i bolesti isceli, od iskušenja vidljivih i nevidljivih neprijatelja izbavi. Svetlošću lika svoga, služitelje i predstojatelje Oltara Hristovoga na svete podvige pastirskog delanja pokreni, deci daruj vaspitanje, mladost uputi, starost podrži, svetinje hramova i svete obitelji ozari! Umiri, čudotvorče i prozorljivče najizvrsniji, narode zemlje naše, blagodaću i darom Duha Svetoga izbavi od međusobne borbe, rasejane saberi, prelašćene obrati i privedi Svetoj Sabornoj i Apostolskoj Crkvi. Milošću svojom brakove u miru i jednomisliju sačuvaj, monasima u dobrim delima napredak i blagoslov daruj, malodušne uteši, one koji stradaju od nečistih duhova oslobodi, one koji su potrebiti i u teškim okolnostima pomiluj i sve nas na put spasenja upravi. Živi u Hristu, oče naš Jovane, privedi nas Nevečernjoj Svetlosti Života Večnog, da se udostojimo s tobom večnog blaženstva, hvaleći i preuznoseći Boga u vekove vekova. Amin

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *