LITURGIKA

 

LITURGIKA
 
SVENOĆNO BDENIJE.
 
13. SVAKODNEVNO JUTRENJE
 
Prema Tipiku svakodnevno jutrenje obično sledi neposredno posle polunoćnice. Jerej povlači zavesu sa Carskih dveri, uzima kadionicu u ruke i, stojeći pred Prestolom, vozglašava: „Blagosloven Bog naš, vsegda, ninje, i prisno, i vo vjeki vjekov!“ Čtec odgovara „Amin“ i čita „Pridite, poklonimsja…“ tri puta, a zatim se čitaku takozvani „carski psalmi“ koji sadrže moljenje za Cara: psalam 19 „Uslišit tja Gospod v den pečali…“ (Uslišiće te Gospod u dan žalosti) i psalam 20 „Gospodi, siloju Tvojeju vozveselitsja car…“ (Gospode, silo Tvojom uzveseliće se car…). Potom slede „Slava, I ninje“ Trisveta pesma, „Oče naš“ i vozglas jereja: „Jako Tvoje jest Carstvo…“ a zatim tropar „Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja“ („Spasi Gospode narod Tvoj…“), Slava, kondak „Voznesisja na krest voljeju“ („Uznevši se na krst dobrovoljno“), I ninje, bogorodičan „Predstateljstvo strašnoje…“ („Zaštito silna…“). Sve ovo vreme jerej kadi čitav hram, počev od oltara, pri čemu Tipik kaže: „čtec i sveštenik neka paze da kada treba da se kaže ‘Jako Tvoje jest Carstvo’ sveštenik bude na sredini hrama“ (Tipik, gl. 9). Na kraju čitanja jerej ulazi u oltar na južne dveri, staje pred Presto i proiznosi naročitu kratku sugubu jekteniju koja se sastoji od samo tri prozbe sa vozglasom „Jako milostiv i čelovjekoljubec…“ („Jer si milostiv i čovekoljubiv…“). Pojci pevaju „Amin. Imenem Gospodnjim blagoslovi, otče!“ („Imenom Gospodnjim blagoslovi oče“). Stojeći pred svetom Trpezom jerej kandilom načini znak krsta i kaže: „Slava Svjatjej, i Jedinosuštnjej, i Životvorjaščej, i Nerazdjeljnjej Trojice, vsegda, ninje i prisno, i vo vjeki vjekov“ („Slava Svetoj i Jedinosuštnoj i Nerazdeljivoj Trojici, svagda, sada i uvek i u vekove vekova“). Pojci pevaju „Amin“ i čtec na sredini hrama počinje čitanje Šestopsalmija, dok jerej za to vreme tajno čita jutarnje molitve. Dalje sledi velika jektenija. Zatim „Bog Gospod i javisja nam“ („Bog je Gospod, i javi se nama“) po glasu tropara četiri puta. Nakon toga peva se tropar svetoga čiji se spomen slavi toga dana. Tropar se peva dva puta, potom Slava, I ninje, bogorodičan „od manjih“ (ne vaskrsnih, kao kod praznika sa bdenijem i polijelejem) koji se nalaze u posebnom delu, raspoređeni prema glasovima i danima sedmice na kraju Mineja i Psaltira sa posledovanijem, pod naslovom bogorodični otpusni posle tropara svetima, koji se pevaju tokom čitave godine na večernju i jutrenju na ‘Bog Gospod’, i opet na kraju jutrenja (Tip. gl. 57). Ako se u Mineju nalaze tropari za dvoje svetih, onda se tropar prvome svetom peva dva puta, na „Slavu“ tropar drugom svetom jednom, a na „I ninje“ bogorodičan po glasu drugog tropara. Posle bogorodična sledi čitanje katizmi: od Tomine nedelje do odanija praznika Vozdviženja Časnog Krsta (letnji period) na jutrenju se stihoslove po dve katizme; od odanija Vozdviženja Krsta Gospodnjeg do nedelje o bludnom sinu (zimski period) na jutrenju se stihoslove po tri katizme, izuzev u periodu božićnih i bogojavljenskih praznika, od 20. decembra do 14. januara, kada se, zbog praznika, stihoslove, kao i leti, samo po dve katizme. Tokom dve pripremne nedelje uoči Velikog posta, mesopusne i siropusne, takođe se stihoslove samo po dve katizme, „radi malog predaha bratije“ pre nastupanja Velikog posta, za koji je određeno naročito pravilo čitana psaltira, i na jutrenju se ponovo čitaju po tri katizme. Posebno pravilo čitanja Psaltira postoji i za petu sedmicu Velikog posta, kao i za Strasnu sedmicu.
Na svakodnevnom jutrenju, ako nije subota i ako nema pretprazništva ili poprazništva, male jektenije se ne proiznose posle svake katizme, nego odmah nakon za svakom pročitanom katizmom sledi sjedalan Osmoglasnika. Ako je subota, onda se proiznose male jektenije; ako je pretprazništvo ili poprazništvo čitaju se sjedalni mineja, a pre njih se govore male jektenije. Po završetku poslednje katizme i sjedalna čita se 50. psalam „Pomiluj mja, Bože, po velicjej milosti Tvojej“ i odmah nakon čitanja tog psalma, ako je obično vreme godine a ne Veliki post, počinje kanon koji se sastoji od sledećih posebnih kanona spojenih u jedno:
U ponedeljak Umilni kanon Gospodu Isusu Hristu iz Osmoglasnika, Kanon bestelesnim silama i kanon svetome čiji se spomen slavi toga dana iz Mineja.
U utorak Pokajni kanon Gospodu Isusu Hristu, Kanon svetom velikom proroku Jovanu Preteči, i kanon svetome dana iz Mineja.
U sredu Kanon Časnom i Životvornom Krstu, Kanon Presvetoj Bogorodici i kanon svetome koji se slavi tog dana, iz Mineja.
U četvrtak Kanon svetim apostolima, Kanon svetitelju Nikolaju Čudotvorcu i kanon svetome dana iz Mineja.
U petak Kanon Časnom i Životvornom Krstu Gospodnje, Kanon Presvetoj Bogorodici i kanon svetome dana iz Mineja.
Što se pak tiče službe u subotu, ona ima svoj poseban poredak, i to jedan kada se na jutrenju u subotu peva „Bog Gospod“, a drugi kada se na jutrenju peva „Aliluja“.
U subotu kada se peva „Bog Gospod“ kanoni se obično pevaju na sledeći način:
 
Ako je hram Hristov, ili Bogorodičin:
 
1. Kanon hrama Hristovog ili Bogorodičinog, sa irmosom na 6; i
2. Kanon svetome iz Mineja, na 4; i
3. Kanon mučenični iz Osmoglasnika, na 4.
 
A ako je hram posvećen svetome:
 
1. Kanon svetome iz Mineja, sa irmosom na 6;
2. Kanon svetome hrama, na 4; i
3. Kanon iz Osmoglasnika prvi, mučenički, na 4; drugi kanon Osmoglasnika peva se na povečerju.
 
U Tipiku postoji naročita 11. glava „O kanonima na jutrenju čitave sedmice“ u kojoj se govori o tome kako se sjedinjuju kanoni Oktoiha sa Minejem. Za svaku pesmu određeno je najviše 14 tropara iz svih kanona, a ponekad i 12.
Kada u sedmične dane, osim subote, ne padne šestirični praznik, onda se pevaju oba kanona Osmoglasnika, bez ikakvog preskakanja njihovih tropara: prvi kanon Osmoglasnika peva se na 6, drugi na 4 i iz Mineja svetome na 4. Ako pak padne sveti šestirični ili sveti sa slavoslovljem, onda se u kanonima osmoglasnika propuštaju po dva tropara, obično mučenični, kada ih ima. Ako je spomen dva sveta, u ponedeljak, utorak i četvrtak, drugi kanon Osmoglasnika se uopšte ne peva, a u sredu i petak pevaju se oba kanona Osmoglasnika bez mučeničnih. U dane pretprazništva, poprazništva i odanija praznika kanoni Osmoglasnika se sasvim izostavljaju. Umesto njih pevaju se kanoni pretprazništva ili praznika, dok se u periodu od Tomine nedelje do nedelje Svih Svetih pevaju kanoni Cvetnog trioda.
U subotu se kanon hramovnog svetog ne peva ako padne spomen dvoje svetih: tada pevamo kanon prvom svetom sa irmosom na 6, drugom svetom na 4, i mučenični kanon Osmoglasnika na 4. Takođe, kanon hramovnog svetog se ne peva ako bude spomen svetog sa slavoslovljem, polijelejem ili bdenijem: tada se umesto kanona hramovnom svetom peva kanon Bogorodici. No, kanon hrama posvećenog Gospodu ili Presvetoj Bogorodici u tim slučajevima se ne izostavlja.
Na svakodnevnom jutrenju ne završava se svaka od pesama kanona irmosom katavasije, kao o praznicima, nego se, umesto katavasija, 3, 6,8. i 9. pesma pokrivaju pevanjem irmosa poslednjeg od kanona koji su određeni za taj dan.
Posle trepe pesme kanona i male jektenije slede sjedalen Mineja, Slava, I ninje, bogorodičan. Posle šeste pesme i jektenije slede kondak i ikos, ako ima, a ako nema, onda se kondak uzima iz Opšteg Mineja. Posle osme pesme vozglašava se: „Bogorodicu i Mater Svjeta v pjesnjeh vozveličim“ i peva se „Čestnjejšuju“, osim u dane kada se ovo prema Tipiku izostavlja.
Posle devete pesme na svakodnevnom jutrenju obično se peva „Dostojno jest, jako vo istinu“ („Dostojno je vaistinu“) i čini se zemni poklon, osim subotom, posle čega sledi mala jektenija. Zatim ide svetilen za koji su pravila data u 16. glavi Tipika. Na svakodnevnom jutrenju čita se svetilan Osmoglasnika prema danu sedmice, Slava, I ninje, bogorodičan. Ako u Mineju postoji svetilan svetome, on se čita na „Slavu“, posle dnevnog svetilna Osmoglasnika, „I ninje“, bogorodičan. Ako je sreda ili petak, onda krstobogorodičan Osmoglasnika. A u subotu najpre svetilan Mineja, potom Slava, svetilan Osmoglasnika, I ninje, bogorodičan. U dane pretprazništva ili poprazništva svetilan svetoga, Slava, I ninje, svetilan pretprazništva ili praznika. „Svetilni dnevni za čitavu sedmicu“ nalaze se na kraju Osmoglasnika.
Posle svetilna sledi čitanje Hvalitnih psalama: „Hvalite Gospoda s nebes“ (Ps. 148), „Vospojte Gospodevi“ (Ps. 149) i „Hvalite Boga“ (Ps. 150). Na svakodnevnom jutrenju uglavnom nema stihira na hvalite, nego po okončanju čitanja psalama jerej vozglašava: „Tebje slava podobajet, Gospodi Bože naš, i Tebje slavu vosilajem, Otcu, i Sinu, i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vjeki vjekov“ („Tebi priliči slava, Gospode Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova“). Čtec: „Amin“. Zatim jerej proiznosi „Slava Tebje pokazavšemu nam svjet“ („Slava Tebi Koji si nam pokazao svetlost“) i čita se Slavoslovlje koje počinje rečima: „Slava v višnjih Bogu…“ („Slava na visini Bogu…“). Ovo slavoslovlje se donekle razlikuje od onog „Velikog Slavoslovlja“ koje se peva na prazničnom jutrenju. Nakon Slavoslovlja proiznosi se prozbena jektenija „Ispolnim utrenjuju molitvu našu Gospodevi“ („Dopunimo jutarnju molitvu našu Gospodu“) sa običnim vozglasima posle nje, kao i na prazničnom jutrenju. Zatim se pevaju Stihire stihovnje sa pripevima na koje je ukazano u Časoslovu (isti za svaki dan). Ove stihire, u kojima se obično proslavljaju sveti mučenici ili krena stradanja Gospoda, nalaze se na odgovarajućem mestu u Osmoglasniku. Završavaju se sa „Slava“ i „I ninje“ i bogorodičnim, ili kretobogorodičnim. Zatim se čita „Blago jest ispovedatisja Gospodevi“ („Dobro je ispovedati se Gospodu“), Trisveto, Oče naš, vozglas, tropar, Slava, I ninje, bogorodičan (ili tropar pretprazništva ili praznika) ili krstobogorodičan. Zatim se proiznosi suguba jektenija „Pomiluj nas, Bože, po velicjej milosti Tvojej“ sa vozglasom koji je za nju uobičajen: „Jako milostiv i čelovjekoljubec Bog jesi…“ Vozglas: „Premudrost“, pojci: „Blagoslovi“, jerej: „Sij blagosloven Hristos Bog naš…“ Pojci: „Amin. Utverdi Bože svjatuju pravoslavnuju vjeru…“ Posle toga, bez otpusta jutrenja, čita se odmah Prvi čas, na kraju koga se proiznosi veliki otpust.

7 komentar(a)

 1. Kako se računa 40 ti dan, jel se računa dan od rođenja ili od sledećeg.
  Beba je rođena 2 marta, mart ima 31 dan.
  Koji je datum kad treba da pođemo u Crkvu?

 2. Branimir grahovac

  Što treba da ima završeno od škole Čtec

 3. Da li neko može postati djakon i bez svršene bogoslovije..a da se ispoštuju svi uslovi redom…čteč….ipodjakon i inda naravno djakon?Hvala najlepše

 4. Da li se đakon sahranjuje obučen u stihar i orar?

 5. Mirjana Medulović-Marinković

  Gde može da se kupi ova knjiga LITURGIKA?

 6. Veoma lepo objašnjenje. Hvala

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *