NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » LITURGIKA

LITURGIKA

 

LITURGIKA
 
SVENOĆNO BDENIJE.
 
10. SVAKODNEVNO VEČERNJE
 
Svakodnevno večernje služi se u one dane kada nema ni velikog, ni srednjeg praznika; ono se služi u radne dane, a takođe uoči malih „šestiričnih“, a donekle i uoči malih „slavoslovnih“ praznika.
Poredak svakodnevnog večernja je sledeći: pre njega uvek se služi Deveti čas, posle koga nema otpusta, nego jerej, povukavši zavesu sa Carskih dveri, izlazi kroz severne dveri na amvon, i tu, sačekavši kraj zaključne molitve Devetog časa, vozglašava: „Blagosloven Bog naš, vsegda, ninje, i prisno, i vo vjeki vjekov“. Čtec: „Amin“, „Pridite, poklonimsja…“ tri puta, i čita Prednačinateljni psalam 103 za vreme koga jerej, stojeći pred Carskim dverima, otkrivene glave tajno čita svetilnične molitve. Po okončanju psalma, đakon, a ako đakona nema onda sam jerej tu pred Carskim dverima proiznosi Veliku jekteniju. Posle velike jektenije čita se redovna katizma (čiji je poredak čitanja dat na početku Psaltira). Pri tome treba imati na umu da se na večernju nikada ne stihoslovi više od jedne katizme, a da na večernju „u nedelju (to jest uoči ponedeljka) stihoslovlja katizme nikada nema“. Takođe, i na večernjima dvanaest praznika, kada je uoči praznika služeno Svenoćno bdenije, uobičajena katizma na večernju se izostavlja. Posle katizme sledi Mala jektenija sa vozglasom „Jako Tvoja deržava…“ Dalje se peva „Gospodi, vozvah“ i jerej po običaju kadi oltar i hram. Po okončanju pevanja stihira (iz Oktoiha 3, iz Minera 3) peva se Slava, I ninje, bogorodičan, ili krstobogorodičan ako se večernje služi uoči srede ili petka. Svi ovi bogorodični sabrani su u posebnom odeljku na kraju Mineja pod naslovom: „Bogorodični u osam glasova, koji se pevaju kada je u Mineju slava svetome“. Kada u Mineju ima stihira svetome na „Slavu“, onda se na „I ninje“ peva bogorodičan istog glasa, to jest po glasu „Slave“.
„Svjete tihij“ se čita, pri čemu nema ni otvaranja Carskih dveri, ni vhoda sa kadionicom. Takođe, jerej pred Carskim dverima vozglašava prokimen dana, na koji se, za svaki dan sedmice, ukazuje u služebniku i časoslovu. Posle prokimena čita se „Spodobi, Gospodi“ („Udostoj nas, Gospode“). Do molitve „Spodobi, Gospodi“ molitve Večernja odnosile su se donekle i na kraj dana koji prolazi; a od molitve „Spodobi, Gospodi“ one već pripadaju nastupajućem danu. Zato u postu posle „Spodobi, Gospodi“ nema više poklona ako je sledeći dan praznični, i obratno počinju pokloni ako od sledećeg dana počinje post. Dalje sledi Prozbena jektenija „Ispolnim večernjuju molitvu…“ („Dopunimo večernju molitvu…“) sa njenim zaključnim vozglasom: „Jako blag i Čelovjekoljubec Bog jesi…“ („Jer si blag i Čovekoljubac Bog…“) Zatim jerej predaje „Mir svima“, pojci odgovaraju: „I duhovi Tvojemu“ („I duhu tvome“), đakon: „Glavi naša Gospodevi priklonim“ („Glave svoje Gospodu priklonimo“), i jerej tajno čita Molitvu glavopriklonjenja, završavajući je naglas, vozglasom „Budi deržava Carstvija Tvojego blagoslovena…“ („Neka je blagoslovena sila Carstva Tvoga…“). Zatim se pevaju Stihire stihovnje iz Osmoglasnika, sa pripevima koji su navedeni u Časoslovu. Ako je pretprazništvo ili poprazništvo, onda se pevaju stihire pretprazništva ili praznika iz Mineja. Zatim Slava, stihira iz Mineja ako je ima, I ninje, bogorodičan ili krstobogorodičan uoči srede i petka, ili pak stihira pretprazništva ili praznika iz Mineja.
Zatim sledi Molitva svetog Simeona Bogoprimca „Ninje otpuščaješi“ („Sada otpuštaš“), Trisveta pesma, Oče naš, posle čega jerej: „Jako Tvoje jest Carstvo…“ i peva se Tropar, Slava, i ninje, bogorodičan ili u dane poprazništva tropar praznika.
Suguba jektenija „Pomiluj nas, Bože…“ završava se vozglasom jereja: „Jako milostiv i Čelovjekoljubec…“
Vozglas đakona: „Premudrost!“ na šta pojci pevaju „Blagoslovi!“ a jerej vozglašava „Sij blagosloven Hristos Bog naš…“ („Blagosloven je Onaj Koji Jeste, Hristos Bog naš…“). Pojci pevaju „Amin“ i „Utverdi, Bože, svjatuju pravoslavnujuvjeru…“ („Utvrdi, Bože, svetu pravoslavnu veru…“). Jerej vozglašava: „Presvjataja Bogorodice, spasi nas!“ i dalje veliki otpust. Posle otpusta svakodnevnog večernja, kao i posle otpusta malog i velikog večernja poje se mnogoljetstvije.

6 komentar(a)

  1. Veoma lepo objašnjenje. Hvala

  2. Mirjana Medulović-Marinković

    Gde može da se kupi ova knjiga LITURGIKA?

  3. Da li se đakon sahranjuje obučen u stihar i orar?

  4. Da li neko može postati djakon i bez svršene bogoslovije..a da se ispoštuju svi uslovi redom…čteč….ipodjakon i inda naravno djakon?Hvala najlepše

  5. Branimir grahovac

    Što treba da ima završeno od škole Čtec

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *