KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LIV
Bogat je Gospod naš, braćo, bogat prebogat. Svakome daje što traži, nekome na radost i spasenije, nekome na žalost i pokajanije.
U staro doba iskahu Jevreji od Boga cara, vičući Samuilu, sudiji narodnom: Daj nam cara da nam sudi… Postavi nam cara kao što je u drugijeh naroda (I Samuilova 8, 5 -6).
Rasrdi se Gospod i dade im cara, po njihovoj volji a ne po svojoj, dade im ga. Jer Gospod govoraše: „Ja sam car vaš“. Ali ne posluša Izrailj nego iskaše cara. I dade im Gospod cara u gnjevu svojemu. Pa kad se nerazumni na rod rđavo provede sa svojim carevima, ovako mu dovikiva še prorok: Gdje ti je car? gdje je? Neka te on sačuva… Dadoh ti cara u gnjevu svom, i uzeh Ga u jarosti svojoj (Osija 13, 10).
Braćo moja, bogat je Gospod naš i svakom daje što ište; no ako je iskanje razumno onda je dar na radost, ako li je iskanje ludo onda je dar na tugu i žalost.
Izrailjci iskaše od Boga cara mesto sudija koji im do tada sudiše. Iskahu od Boga cara ne zbog toga što im trebaše car nego zbog toga što videše careve u neznabožnih naroda okolo sebe, pa poželeše po sujeti čovečijoj da i oni imaju careve kao i narodi neznabožni. Ali to ne bi pravo Gospodu. Jer Gospod reče: Ja sam car tvoj, Izrailju! No Izrailj ne ču, niti od svoje želje odusta. Hoćemo cara, pa hoćemo cara! I Bog im dade cara, ali ne na spasenje nego na propast.
No kad govorimo o Izrailju, treba da mislimo o sta rom jevrejskom Izrailju i o novom zapadno evropskom Izrailju. Ono je obrezani a ovo kršteni Izrailj. No duh je isti kod onih i kod ovih. Isto bogoborstvo. Isto hristoborstvo. Moderna Evropa i Izrailj, to su dva blizanca bez različenja.
Stari Izrailj je iskao cara, pošto poto. I dobio je cara, no ne s blagoslovom nego sa gnevom Božjim. Jer da rovi se Božji dele na darove s blagoslovom i na darove s gnevom. Novi Izrailj, ili Evropa, tražila je demokratiju bez Boga ili republiku bez cara. I to oboje bilo je Gospodu mrsko. Jer ni jedno ni drugo nije se tražilo u Njegovo ime. I ni jedno ni drugo nije dato ljudima bez gneva Gospodnjega i bez blagoslova. Avaj, braćo, bez blagoslova Božjeg znači bez sreće i napretka!
I demokrati i republikanci vladahu nad narodom u ime naroda. Ime Božje je odbačeno kao da ga i nema. Ne kad su sudili narodima narodni glavari u ime Boga. Po sle su odbacili Boga, jer je strašan i besporočan i pravedan, pa su sudili u ime naroda. Ali im je i narod bio trn u oku; jer i narod Božji pevao je imenu Božjem i tražio pravdu Božiju. Zbog toga je i narod odbačen kao i Bog što je bio odbačen. Tada su se pojavili samozvani na vlasti: niti u ime Boga niti u ime naroda. Bez Božjeg pečata i blagoslova. I ruka Gospodnja udarila je po takvim carstvima i ona su se razgubala gubom belom kao beli gra. Sa gubom bez leka, u tesnacu bez izlaza. Sa srcem bez ljubavi. Sa glavom bez pameti.
Svetitelji i proroci evropski govorili su: Čuj i za nemi, Evropo, zanemi da bi bolje čula! Gospod je sudija tvoj i car i kralj i knez tvoj, poglavar i predsednik tvoj. Gospod je stvarnost a sve drugo su senke Njegove. Za što se povodiš za senkama a ne držiš se stvarnosti? Cara su hteli Jevreji, pa su cara dobili ali i kažnjeni bili. I ti si dobila što si želela. Ali želje tvoje osudile su te na smrt. Lako ćemo za cara zemaljskog ako ti priznaješ Boga kao vrhovnog cara. Lako ćemo i za kralja i sudiju i kneza na zemlji, ako ti priznaješ gospo da kao vrhovnog kralja i sudiju i kneza. No teško nam je kada ti to ne priznaješ. Postala si kao kaćiperka i vetropirka. Ko će ti stati na put, kad si pošla raspućem? Ko he te usrećiti, kad si se uputila drumom nesreće?
Aj, Srbi, čujte i sledujte onome što ću vam reći. Ne ću vam ništa reći od moje ličnosti, jer sam sasvim ni šta i ništa i ništa, nego od strane Gospoda Savaota:
He pomaže ni car ni kralj ni knez ni despot ni voj voda, nego pomažem samo ja, koji u rukama držim sve krajeve zemaljske, govori Gospod Bog stvoritelj tvoj. Pri znajte mene, i ja ću vas priznati. Proslavite mene, i ja ću vas proslaviti. Budite ljudi moji, i ja ću vam biti Bog, sada i navek veka. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *