NASLOVNA » KANONI, MOLITVE » Kanon za upokojene

Kanon za upokojene

Pesma 1.

 

Prešavši peške po dnu mora kao po suvu, Izrailj, gledajući gonitelja Faraona gde se topi, klicaše: Pevajmo Bogu pesmu pobednu.

 

Upokoj, Gospode, dušu preminulog sluge Tvoga (ime).

 

Ko može iskazati visinu i dubinu mudrosti Tvoje Hriste, i moć Tvoju neizmernu, kako iz ničega sve stvori odlukom i rečju Svojom Gospode? Stoga Te bez prestanka slavimo i molimo: da milostivo primiš dušu brata našega (ime), koji se upokojio.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Praoca nešega Adama koga si prvog stvorio, on bi prevaren nekada u Edemu, Izbavitelju, i ču reč Tvoju: U zemlju ćeš opet otići od koje si i postao. Ti ne trpe više da Ad drži Tvoje sazdanje, Spasitelju naš, te ga oslobodi. Oslobodi i brata našega (ime) i upokoj ga u carstvu nebeskom.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti koji si na visinama, postade na zemlji zajedničar našega tela smrtnoga, Vladiko nepropadljivosti, da sve smrtne načiniš besmrtnima i kao nekada oživiš. Zato i sada uvrsti u domove pravednika brata našega (ime) koji se od nas preselio.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Preslavne se stvari govoriše o Tebi od pokolenja u pokolenje, o Ti Koja smesti u utrobi Božju Reč Hrista, i ostade čista Bogorodica Marija. Zato izbavi na sudu brata našega (ime) koji se upokojio.

 

Pesma 3.

 

Nema svetoga kao što si Ti, Gospode Bože moj, koji si ukrepio Verne Tvoje, Blagi, i utvrdio ih na kamenu ispovedanja Tvoga.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Kada dođeš, Bože na zemlju sa slavom, i kada dela svakoga budeš stavljao na merila, i otkriješ sve pomisli i reči naše, poštedi tada brata našega (ime) i izbavi ga od osude.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Kada mrtvi sa strahom i žurbom ostave svoje grobove, i kada odjekne poslednja truba, Spasitelju naš, i steknu se strašni Anđeli Tvoji, Gospode, poštedi brata našega (ime), i uvrsti ga u zbor pravednika.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Dok se nebo i zemlja trese. Milosrdni Gospode, a stihije se u strahu raspadaju, učini da sluzi Tvome (ime) bude svetao susret, jer osim Tebe, Gospode, on nije znao za drugog Boga.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Pokazala si se viša od Heruvima i Serafima, Bogorodice, jer Ti jedina primi Boga koji se ne može smestiti, smestivši Ga u utrobi Tvojoj. Zato Ga moli da izbavi slugu svoga (ime) od osude.

 

Zatim Sedalen, glas 6.

 

Vaistinu taština je sve i sva, a život je senka i san; jer se uzalud otima svaki čovek, kao što reče Sveto pismo: Kada ceo svet stečemo, onda ćemo se u grob nastaniti, gde su zajedno carevi i prosjaci. Zato Hriste Bože, upokoj prestavljenog slugu Tvoga, kao Čovekoljubac.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Svesveta Bogorodice, za vreme života moga ne ostavi mene, ljudskom staranju ne poveri me, nego me sama zaštiti, i pomiluj me!

 

Pesma 4.

 

Hristos je moja sila, Bog i Gospod, bogodolično peva časna Crkva kličući od čista uma, o Gospodu praznujući.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Hriste Bože, Gospodaru života i smrti, i vladaru bestelesnih Sila i duša naših, kada budeš strašno dolazio na zemlju u slavi, sa Anđelima svojim da sudiš svima narodima, uvrsti brata našeg (ime) sa desne strane Tebi.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Gospode Hriste, prikloni se k molitvama našim i čuj molbe naše, i udostoj kao Čovekoljubac gornjega građanstva Tvojega, slugu Tvoga (ime) koji je preminuo sa verom u Tebe, i da čuje Tvoj slatki glas koji ga zove na pokoj.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Svaki smrtni odlazi jer je zemlja i pepeo, Ti jedini Hriste ostaješ u sve vekove neizmenljiv, jer ostaješ Bog, stoga Te molimo udostoj svoje neprekidne radosti, slugu Tvoga (ime) da bi Ti pevao zahvalno: Slava sili Tvojoj, Čovekoljupče.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Devojko i Majko, Ti si radost vernim dušama, Ti si nadanje, Ti si utočište i bedem i pristanište vernima. Jer Sinu svojemu iznosiš molbe naše, Prečista, moli i sada Njega da izbavi od kazne brata našeg (ime) koji je preminuo.

 

Pesma 5.

 

Molimo se, Blagi, Božanskom svetlošću Svojom ozari duše onih koji Ti s ljubavlju dolaze rano, da znaju Tebe, Reči Božja, istinitoga Boga, koji dolaziš iz mraka grehovnoga.

 

Upokoj, Gospode, preminulog slugu Tvoga (ime).

 

Kada dođeš Milosrdni Gospode, sa slavom da sudiš pravedno ovoj zemlji, i razlučiš pravedne od nepravednih kao što je napisano, uvrsti na desnu stranu Tvoju i upokoj Svemilostivi Gospode brata našeg (ime) koga si od nas preselio.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Beskrajna je zaista kazna onima koji živeše razuzdano; škrgut zuba, i crv koji grize večno, i plač neutešni, Gospode, oganj užasni koji se ne gasi, i mrak večni. Od svega toga izbavi slugu Tvoga (ime) dobri Gospode!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Hriste, Spasitelju naš, udostoj beskrajne radosti i obilja nepropadljivosti Tvojega, brata našega (ime) koji je počinuo, jer Ti sve naše pogreške u životu praštaš o Dobri Gospode, i on nemaše drugog Boga osim Tebe.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

U dvema savršenim prirodama poznajemo Te, Gospode, Koji si u dvema voljama i dejstvima nepomešan, Sina Božjega, Koji je od Deve primio telo. Njenu božanstvenu ikonu poštujemo.

 

Pesma 6.

 

Gledajući more života, uzburkano burom iskušenja, ja sam pribegao Tvome tihom pristaništu, i vapijem Ti: izvedi iz propasti život moj, Mnogomilostivi!

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Rođeni kao prolazni i smrtni, vaskrsnućmo kao od sna neprolazni, veli premudri Pavle apostol, kad zatrubi truba. No tada izbavi od osude slugu Tvoga (ime).

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Pomiluj Bože, pomiluj slugu Svoga u dan gnjeva, kad bude stao pred Tobom obnažen. Bože Spasitelju, oslobodi tada onoga strašnog glasa Tvojega koji šalje u oganj.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Postao si izvor života, božanskim junaštvom izvodiš sputane, naseli u rajsku sladost raba svoga (ime) koji se k tebi sa verom odselio.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

O, da se Tvojim molitvama izbavi od osude brat naš (ime), Bogoroditeljko čista, i da ga dodirne božanstveno prosvećenje Sina Božjega od Tebe neiskazano rođenoga.

 

Kondak, glas 8.

 

Sa svetima upokoj, Hriste, dušu sluge Tvoga, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, no gde je život beskonačni.

 

Ikos: Ti si, Gospode, jedini besmrtan; stvorio si i sazdao čoveka. A mi smo zemni, od zemlje sazdani, i u istu zemlju ćemo otići, kao što si Ti, Stvoritelju naš, zapovedio i rekao mi: „Zemlja jesi, i u zemlju ćeš otići”, kuda svi mi ljudi odlazimo, tvoreći nadgrobno ridanje i pesmu: Aliluja, aliluja, aliluja. Sa svetim upokoj, Hriste, dušu sluge Tvoga, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, no gde je život beskonačni.

 

Pesma 7.

 

Anđeo učini te usijana peć dade rosu svetim mladićima, a plamena zapovest Božija ubedi mučitelje Haldeje da kliču: Blagosloven jesi Bože otaca naših.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Imajući na umu Gospode, neizdržljivost Tvoga strašnog dolaska, kada budeš sudio po delima svakoga od nas, vapijući molimo Te: ne pogledaj, Spasitelju, na grehe sluge Tvoga (ime), bili oni u znanju ili u neznanju.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Dugotrpeljivi Gospode, neiscrpno more ljubavi prema ljudima, nemoj potpuno da postaviš grehe brata našeg (ime) na ispitu njegovom, nego mu sve oprosti i spasi ga Hriste Spase naš.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Molimo te najpravedniji Sudijo, kada budeš merio na merilima dela brata našeg (ime), nemoj suditi po pravdi, nego po milosti i dobroti Tvojoj, Spase, pretežući merila koja otežavaju njegova zla dela.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Videćemo čudo nad čudima: čudo Tvoga Rođenja, Djevo čista, Bogoroditeljko; Neka Tvoja milost učini nama čudo, i izbavi sve nas i brata našega slugu Tvoga (ime) od budućeg gnjeva, i spase sve nas.

 

Pesma 8.

 

Svetima si iz plamena rosu istočio, i žrtvu si pravednikovu vodom spalio, jer sve što hoćeš, Hriste Ti činiš: Tebe veličamo iznad svega u sve vekove.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Čovekoljubivi Gospode Isuse, izbavi slugu Tvoga (ime), da ne bude odveden od Tvoga lica, i sačuvaj ga od strašne pretnje Tvoje, udostoj ga da bude prosvetljen poznanjem Tebe i da peva neprestano: Otroci blagoslovite, Sveštenici pojte; ljudi preuznosite Ga u sve vekove.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Neka se okrene lice Tovje, čovekoljubivi Gospode Isuse, od onih koji se nikako ne uzdaše u Tebe, a milošću i bogatstvom blagodati Tvoje neka budu darivani oni koji verovaše u Tebe, jer smo narod Tvoj i stado paše Tvoje, i Tebe preuznosimo u sve vekove.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Gospode Isuse Izbavitelju naš, molimo Te, pehar strašni nesmešanog napitka što je u Tvojoj ruci, pomešaj sa blagošću i izbavi od osude slugu Tvoga (ime), koga si primio sa zemlje, i uvrsti ga u predeo krotkih, mnogo milostivi Gospode, da bi Ti pevao i blagosiljao u sve vekove.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Kao sluge molimo Te, Bogorodice, pesmom opevana, zajedno sa bezbrojnim Anđelima i Svetiteljima: učini da molitve naše budu primljene za brata našega (ime), te da likuje sa Svetima i da peva Sinu Tvome: Ljudi preuznosite Ga u sve vekove.

 

Pesma 9.

 

Ljudima je nemoguće Boga videti, na Njega ne smeju ni činovi anđelski gledati; no kroz Tebe, Svečista, javi se ljudima Sin ovaploćeni. Njega veličajući, Tebe sa nebeskim vojskama proslavljamo.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

Kada mnogomilostivi Gospode Isuse, postaviš Svoje strašno Sudište te zemlja i more sa mnogim strahom i trepetom, žurno pošlju Tebi u susret sve upokojene od stvorenja sveta, ne osramoti Predobri Vladiko, brata našega i slugu Tvojega (ime), koji je s verom preminuo.

 

Upokoj, Gospode, dušu preseljenog sluge Tvoga (ime).

 

U večnoj uspomeni ostaj brate naš (ime) koji odlaziš na strašni put, primi za tvoju pomoć ove naše molitve kao dar od nas, i ako, po Božjoj milosti, dospeš pred presto Cara slave, pomoli se za nas Bogu našemu.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Slovo Božije i Sine jedinorodni Isuse Hriste, ovenčaj vernog slugu Tvoga brata našega (ime), snažnom rukom Tvojom Vladiko dobri. I oružjem vojske nebeske uništi svu silu neprijateljsku protiv duša naših, molitvama prečiste Carice naše Bogorodice, i spasi slugu Svoga (ime) u večnom carstvu Tvome. Amin.

 

Zatim ovi Tropari, glas 4.

 

Sa duhovima preminulih pravednika upokoj, Spase, dušu sluge Tvoga, čuvajući ga u blaženom životu koji je u Tebe, Čovekoljupče! U počivalištu Tvome, Gospode, gde počivaju svi Tvoji Svetitelji, upokoj i dušu sluge Tvoga, jer si Ti jedini Čovekoljubac.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti jesi bog koji je sišao u Ad, i oslobodio sužnje od okova; sam i dušu sluge Tvoga, Spase, upokoj.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Jedina čista i neporočna Djevo, koja si Boga neporočno rodila, moli da se spase duša sluge Tvoga.

 

Molitva

Bože duhova i svakog tela, koji si smrt pobedio i đavola satro, i život svetu Tvome darovao; sam, Gospode, upokoj dušu preminulog sluge Tvoga (ime), u mesta svetla, u mesta cvetna, u mestu odmora, odakle je odbegla svaka bolest, i žalost i uzdisanje. Svaki greh što je učinio, bilo rečima, ili delima, ili pomislima sve mu oprosti, kao blag i čovekoljubivi Bog, jer nema čoveka da živi a da ne greši. Ti si jedini bez greha; pravda je Tvoja pravda večna, i reč je Tvoja istina. Pa Te molimo spomeni, Gospode, upokojenog slugu Tvoga (ime), koji je u nadi na vaskrsenje, i život večni, u pobožnosti i veri život svoj završio, i oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno, koja je sagrešio rečima i delima i pomislima. I useli ga u mesta svetla, u mesta spokojna, i mesta odmora, gde nema bolesti, briga i uzdisaja. Nego se svetli svetlost lica Tvoga, i gde se od veka vesele svi Sveti Tvoji: daruj njemu i nama Carstvo Tvoje, i nasleđe neizrečenih i večnih dobara Tvojih, i naslade Tvoga beskrajnog i blaženog života. Jer si Ti život, i vaskrsenje, i pokoj preminulog sluge Tvoga (ime), Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin.

 

Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat!

 

Bog da mu dušu prosti!

 

Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

4 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *