NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » DUHOVNE POUKE

DUHOVNE POUKE

 

DUHOVNE POUKE
 

 

Stoslov
 
1. Koja je prva ikona Božja na zemlji? – Prva živa ikona Božja na zemlji jeste čovek, Adam.
2. Koja su dva glavna greha Satane? – Prvi mu je greh gordost prema Tvorcu, a drugi zavist prema Adamu i Evi u Raju.
3. Koji je prvi mrtvac na zemlji? – Pravedni Avelj, koga ubi rođeni mu brat Kain.
4. Kad je ušao prvi strah u ljude? – Onda kada grešahu. Da nikad nije bilo greha, ne bi nikad bilo ni straha u duši ljudskoj.
5. Koji je potomak Adamov bio drugi zločinac? – Prvi je bio Kain, a drugi Lameh.
6. Koji je čovek najduže živeo na zemlji? – Matusal, čiji je vek bio 969 godina.
7. Zašto je Bog pustio potop na ljude? – Zato jer vide Bog nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su svi misli njihove svagda samo zlo.
8. Koje sve životinje Noje nije uzeo u svoju lađu? – Ribe, i sve ostale životilje što u vodi žive.
9. Otkuda kosturi mamuta, slonova, majmuna i drugih životinja iz tropskih predela po severnim zemljama? – I kosturi polarnih životinja u predelima toplim? Voda ih je prenela u vreme Potopa.
10. Kada su ljudi prvi put u istoriji pokušali ustanoviti komunizam nasuprot volji Božjoj? – Onda kada su počeli zidati kulu Vavilonsku, no Bog im pomete jezike i raseja ih po svetu.
11. Koja su se braća prvo podelila, bez ljutnje i svađe? – Avram i Lot.
12. U čemu je bila najveća zasluga Avramova pred Bogom? – U veri, u tome što je poverovao Božjoj reči, da će potomstvo njegovo biti kao zvezda na nebu, iako njemu tada beše sto godina, a njegovoj ženi Sari nerotkinji devedeset godina.
13. Kome je čoveku pakost braće donela veliku slavu i čast? – Josifu, koga braća prodadoše u Misir, a on posle spase njih od gladi. Božji Promisao.
14. Koga čoveka ubi Gospod zbog Malahije? – Onana.
15. Zašto je rečeno, da Melhisedek blagoslovi Avrama, a Jakov faraona? – Zato što veći pred Bogom daje blagoslov manjem.
16. Ko je Mojseja osudio na smrt, a ko ga je izbavio od smrti? – Osudio ga je faraon, a izbavila ga kći faraonova. Božji Promisao.
17. Zašto je Bog zapovedio, da mu se posvećuju prvenci od poroda i prvenci od stoke i prvine od plodova zemaljskih? – Zato da bi se ljudi sećali Gospoda Boga svojega i znali da su svi rodovi i plodovi od Njega.
18. Je li pravo da deca stradaju zbog greha roditelja? – U prirodi vidimo, da kad se koren od drveta pokvari, grane na drvetu se suše i lišće vene. Neka se, dakle, čuvaju od greha oni koji vole decu svoju.
19. Kakav je zakon Mojsejev odnosno krađe? – Ko ukrade jednog vola, da vrati pet volova. Ko ukrade ovcu ili kozu, da vrati četiri.
20. A u pogledu sokolaštva? – Ko bi obležao živinče, da se pogubi.
21. A u pogledu većine koja greši? – Ne idi za množinom na zlo.
22. A u pogledu oca ili majke svoje? – Da se pogubi.
23. A u pogledu preljube? – Da se pogubi.
24. A u pogledu vračara i gatara? – Da se pogube; kamenjem da se zaspu.
25. A ako se kći sveštenika oskvrni razvratnim delom? – Da se ognjem spali.
26. A ako bi neko ružio ime Gospodnje? – Da se zaspe kamenjem.
27. A ko ubije čoveka? – Da se pogubi.
28. Ko se bunio protiv vlasti Mojsejeve pa je udaren gubom od Boga? Marija, sestra Mojsejeva.
29. Koji car u oholosti svojoj uđe u hram i uze kadionicu da kadi kao sveštenik? – Car Ozija. I kad kađaše, najednom iziđe mu guba na čelu.
30. Kako treba odgovoriti bezbožnicima koji govore: religija je opijum naroda? – Treba im odgovoriti: Bezboštvo je guba na ljudima. To svedoči primer Marijame, sestre Mojsejeve i cara Ozija, koji čim se pobuniše protiv Božjeg zakona, ogubaše se.
31. Šta je gad pred Gospodom? – Žena koja nosi muško odelo i muško koje se oblači u ženske haljine.
32. Zbog kakvog greha uništi Bog dva grada Sodom i Gomor? – Zbog muželoštva ili sodomije.
33. Zbog čega Isus Navin izgubi bitku pred gradom Gajom, te sva vojska njegova pogibe? – Zbog greha jednog vojnika, koji izvrši krađu.
34. Zašto narod jevrejski padaše često u ropstvo? – Zato što otpadaše od Boga i služiše idolima.
35. Kome vojskovođi zapovedi Bog da smanji svoju vojsku od 30. 000 na 300 ljudi, te sa ovih 300 pobedi neprijatelja? – Gedeonu.
36. Ko je sejao so? – Avimeleh, kada razruši grad Sihem, poseja so po njemu.
37. Koji sudija dade nerazuman zavet Bogu? – Jeftaj, pred jednu bitku zavetovao se prineti Bogu na žrtvu ono što mu iz njegove kuće prvo iziđe u susret. A kad se povrati kući, iziđe mu u sretanje kći njegova.
38. Koja je snaha kao udovica ostala do kraja sa svojom svekrvom, služeći joj kao kći? – Ruta.
39. Koje su nerotkinje u godinama rodile decu po Božjem Promislu? Sara je rodila Isaka, Manojeva žena rodila je Samsona, Ana Elkanova rodila je Samuila. Sunamka je rodila sina po molitvi proroka Jeliseja. Jelisaveta je rodila Jovana Preteču. Ana Joakimova rodila je Presvetu Bogorodicu.
40. Kome se detetu na spavanju tri puta javio glas Gospodnji? – Samuilu.
41. Koga je seljaka uzdigao Bog za cara, a posle ga zbog njegove samovolje odbacio? – Saula.
42. Koja je žena kažnjena od Boga da ne rađa decu zato što se nasmejala svome mužu što slavi Boga? – Mihaila, žena Davidova.
43. Gde se pokazala čobanska praćka i Bog jači od naoružanog džina?-U borbi mladića Davida protiv Golijata.
44. Koja su dva čoveka izdajnika završila samoubistvom? – Ahitofel, izdajnik Davidov i Juda, izdajnik Hristov?
45. Šta izbezumi premudroga cara Solomona da sagreši Bogu? – Žene.
46. Koji je čovek molitvom svojom zatvarao i otvarao nebo? – Sv. prorok Ilija.
47. Koja je to carica gonila prave proroke Božije, a slušala lažne i otimala imanja od siromaha, pa joj prorok Ilija proreče, da će je psi izesti?
– Carica Jezavelja, žena Ahavova. I psi su je izeli.
48. Koji se čovek nije rodio, a umro je? – Adam. Koja su se dva čoveka rodila, a nisu umrli? – Enoh i Ilija. Ko je dvaput umro? – Lazar. Ko je umro pa vaskrsao? – Gospod Isus Hristos.
49. Ko je video nebesnu vojsku gde stoji u ratu na strani pravedne vojske na zemlji? – Prorok Jelisije i sluga mu Gijezije.
50. Čiji je sin umro na njivi, koju je njegov otac prigrabio od siromaha?
– Ahavov sin Joram na otetoj njivi Navutejevoj.
51. Koji car bi napadnut od velike vojske neprijateljske, a on naredi post svome narodu i u molitvi zavapi Bogu za pomoć, te do nogu potuče neprijateljsku vojsku? – Car Josafat.
52. Koji je sveštenik po carevoj naredbi ubijen zato što je vikao caru i narodu:“ Što ostaviste Gospoda, zato i on vas ostavi?“ – Zaharija, sin Jodajev, bi ubijen u tremu hrama po zapovesti cara Joasa.
53. Kako je prošao car Joas koji je naredio da se ubije pravedni Zaharija? Izgubi u ratu, pa se razbole i sluge njegove ubiše ga u postelji.
54. Kome bolesniku bi rečeno da će umreti, a on se zaplaka i zavapi Bogu da mu produži život i još zamoli proroka Isaiju da se i on za nj moli Bogu da ozdravi? – Car Jezekija, kome Bog produži život još za 15 godina.
55. Koji je starešina narodni zabranio Izrailjcima da se žene tuđinkama? – Jezdra. I koji behu oženjeni tuđinkama, otpustiše ih od sebe.
56. Koji je čovek ostao veran Bogu kad ga je satana kušao i kad je sve izgubio osim duše i od sviju prezren bio? – Pravedni Jov.
57. Koja knjiga u Svetom Pismu predstavlja najveći molitvenik? Psaltir.
58. Koja knjiga u svetu predstavlja najjaču kritiku i osudu jevrejskog naroda? – Ona koju su sami Jevreji napisali – Stari Zavet.
59. Koga su proroka Jevreji testerom prestrugali? Isaiju. A koga su kamenjem zasuli? – Jeremiju.
60. Koji je prorok prorekao, da će Devojka roditi Mesiju, i da će mu nadenuti ime Emanuil, što će reći: S nama Bog? – Isaija.
61. Koji je čovek došao na svet i bez oca i bez majke? – Adam.
62. Ko se rodio od oca bez matere, a ko od matere bez oca? Sin Božji u večnosti rodio se od Oca bez matere, a u vremenu kao spasitelj sveta od Matere bez oca.
63. Čije je rođenje objavio arhangel Gavril njegovom ocu, a čije opet njegovoj materi? – Rođenje Jovana Preteče objavio je ocu Zahariji, a rođenje Gospoda Isusa Materi, Devi Mariji.
64. Zašto je zapisano u Jevanđelju, da je Gospod Isus postio četrdeset dana i četrdeset noći? – Zato što je Promisao Božji predvideo muslimanski post, koji se odnosi samo na dane, a ne i na noći.
65. shodno Jevanđelju, u kakvim se vidovima javio Duh Sveti? – U vidu goluba na Jordanu i u vidu ognja (ognjenih jezika) o Pedesetici. Čistota i sila.
66. Koliko se puta čuo Očev glas u potvrdu Sina? – Pri Krštenju čuo se Očev glas: Ovo je Sin moj vozljubljeni koji je po mojoj volji. Pri Preobraženju: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Treći put, pak, onda kad se Isus molio: Oče, proslavi ime Svoje!, dođe glas s neba: I proslavio sam i opet ću proslaviti (Jov. 12,28).
67. Koja su prva vrata za carstvo nebesko? – Skrušenost ili osećanje i ispovedanje svoga ništavila pred Bogom – nasuprot oholosti.
68. Koja su druga vrata za carstvo nebesno? – Plač – nasuprot varljivim uveseljenjima.
69. Koja su treća vrata za carstvo nebesno?- Krotost – nasuprot nadmenosti i samouverenosti.
70. Koja su četvrta vrata za carstvo nebesno? – Glad i žeđ za pravdom Božjom – nasuprot nepravdama ljudskim.
71. Koja su peta vrata za carstvo nebesno? – Milosrđe – nasuprot sebičnosti i surovosti.
72. Koja su šesta vrata za carstvo nebesno? – Čistota srca – nasuprot razvratnosti.
73. Koja su sedma vrata za carstvo nebesno? – Mirotvorstvo – nasuprot svađi i ratu.
74. Koja su osma vrata za carstvo nebesno? – Trpeljivo podnošenje gonjenja radi pravde Božje.
75. Koja su deveta vrata za carstvo nebesno? – Trpeljivo podnošenje sramote i klevete Hrista radi.
76. Koji su naučnici prvi se poklonili Gospodu Isusu? – Zvezdari mudraci sa Istoka.
77. Ko su bili prvi mučenici Hrista radi? – Deca vitlejemska. Njih 14.000. Praznuju se po pravoslavnom kalendaru 29 decembra.
78. Čime se izgone zli duhovi iz posednutih? – Molitvom i postom.
79. Kojim je gradovima prorekao Isus propast zbog nepokajanja? -Horazinu, Vitsaidu i Kapernaumu. Danas jedva se naslućuju mesta gde su ti gradovi bili.
80. Šta je Gospod prorekao apostolu Petru?-Da će se odreći svoga Gospoda tri puta pre nego petao zapeva. Što se i zbilo.
81. Zašto je Gospod po svom vaskrsenju tri puta upitao Petra: Ljubiš li me? – Zato što Ga se Petar ranije tri puta odrekao.
82. Šta je Gospod prorekao Judi? – Da će biti izdajnik.
83. Šta je Gospod prorekao svojim apostolima? – Da će biti gonjeni, pred sudove izvođeni, ponižavani, ismevani i ubijani. Što se sve i zbilo.
84. Šta je Gospod o samom sebi prorekao?-Da će Ga starešine jevrejske i književnici mučiti, da će Ga predati neznabošcima, da će postradati, umreti i treći dan vaskrsnuti. Što se sve i zbilo.
85. Šta je Gospod prorekao o hramu Solomonovom u Jerusalimu? – Da kamen na kamenu neće ostati od njega nerazmetnut. Što se i zbilo.
86. Šta je prorekao Jerusalimu? – Idu dani, u koje će se reći: Blago nerotkinjama! i kad će se govoriti gorama: Padnite na nas! i bregovima: Pokrijte nas! Što se i~zbilo, najpre pod carem Titom, pa pod Adrijanom, pa pod Arapima.
87. Šta je Gospod prorekao Jevrejima? – Da će im kuća ostati pusta. Što se i zbilo, jer su razbacani po celom svetu, kao pleva sa gumna, kako su im i stari proroci prorekli.
88. Ko je taj o kome govori Gospod u Jov. 5,43?Ja dođoh, veli, u ime Oca i ne primiste me; a kad drugi dođe u ime svoje, njega će te primiti? Ko je taj što je došao u ime svoje, ne u ime Boga, nego protiv Boga i koga Jevreji primiše? To je Marks.
89. Šta je Gospod prorekao o prvim i poslednjim? – Da će mnogi prvi biti poslednji, a mnogi poslednji prvi. Što se i zbilo. Kajafa, Ana, Pilat i Irod bili su prvi u Jerusalimu, pa su postali poslednji. Apostoli su bili poslednji, pa su im hramovi podignuti.
90. A u pogledu prvih i poslednjih carstava? – Rimsko carstvo bilo je u ono vreme prvo, a Hristovo poslednje, pa se vremenom sve obrnulo.
91. Koje je to proročanstvo Hristovo, čije se ostvarenje čeka? – Njegov drugi dolazak u slavi i sili, svršetak sveta i Strašni Sud Božji.
92. Šta je apostol Pavle prorekao o Jevrejima? – Da će pred kraj vremena primiti hrišćansku veru (Rim. 11).
93. Zašto je Hristos na Tajnoj večeri rekao samo za Čašu: Pijte iz nje svi, a za hleb nije rekao svi? – Proviđajući u budućnost – zbog rimokatolika koji se ne pričešćuju krvlju Hristovom nego samo telom (hlebom).
94. Koliko se puta zemlja zatresla zbog Hrista? – Dva puta. Kad je on na Krstu izdahnuo i kad je vaskrsao.
95. Zašto je Gospod uveo u Raj prvo pokajanog razbojnika? – Da postidi satanu, koji je kao najveći razbojnik prouzrokovao izgnanje Adama i Eve iz Raja.
96. Zašto se Sin Božji javio na zemlji? – Da od stvorenih učini rođene i od robova decu Božju. Da objavi Boga kao Oca, i da kroz to ostvari sinovstvo i bratstvo.
97. Zašto Gospod Isus Hristos jedini u svetu zaslužuje da se zove Spasitelj? – Zato što je sišao da spase žive i umrle: sadašnja, buduća i prošla pokolenja.
98. Od svih postojećih carstava – koje je carstvo najveće? – Najveće je carstvo Hristovo. To je jedino carstvo koje neprekidno raste i samo raste, bez opadanja i bez zastoja.
99. Šta se otkrilo čovečanstvu kroz Hrista i u vreme Hrista na zemlji? – Otkrio se Bog kao Otac, Sin i Duh Sveti. Otkrio se onaj svet. Javili se anđeli. Umnožila se čudesa. Objavljeni su umrli kao živi. Otvorena nebesa. Pokazan put u carstvo večnog života. Pozvani svi ljudi u Božje sinovstvo i carstvo.
100. Ko je glavni junak svetske drame oko koga se sve okreće? – Sin Božji, Gospod naš i Spas Isus Hristos, rođeni od Deve Marije i Duha Svetoga, postradali na krstu nas radi i vaskrsli. Pobedilac satane. Pobedilac greha. Pobedilac smrti. Naš jedini Spasitelj.

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *