DUHOVNE BESEDE

DUHOVNE BESEDE
 

 
Sveti Makarije Veliki
 

PRVA BESEDA
ALEGORIJSKO TUMAČENJE VIĐENJA KOJE OPISUJE PROROK JEZEKILJ
 
DRUGA BESEDA
O CARSTVU TAME, TJ. GREHA, I O TOME DA JEDINO BOG MOŽE DA NAS OTRGNE
OD TAME I DA NAS IZBAVI OD ROBOVANJA NEČASTIVOM KNEZU
 
TREĆA BESEDA
O TOME DA BI BRAĆA TREBALO DA ŽIVE U ČISTOTI,
PROSTODUŠNOSTI, LJUBAVI I MIRU,
A DA BORBU I BITKU VODE SAMO SA UNUTRAŠNJIM POMISLIMA
 
 ČETVRTA BESEDA
DA BI SE HRIŠĆANI UDOSTOJILI NEBESKIH POHVALA
OD BOGA I ANĐELA, MORAJU
BRIŽLJIVO I PAŽLJIVO VODITI BORBU U ARENI OVOGA SVETA
 
PETA BESEDA
VELIKA JE RAZLIKA MEĐU HRIŠĆANIMA I LJUDIMA OVOGA SVETA:
JEDNI, IMAJUĆI U SEBI DUHA SVETA,
U SRCU I U UMU SVEZANI SU ZEMALJSKIM OKOVIMA,
DOK DRUGI ŽELE LJUBAV NEBESKOG OCA I
JEDINO NJEGA IMAJU ZA PREDMET SVOJIH ŽELJA
 
ŠESTA BESEDA
TREBALO BI DA SE ONI, KOJI ŽELE DA UGODE BOGU, MOLE U MIRU,
BEZMOLVIJU, KROTKOSTI I PREMUDROSTI KAKO NE BI,
MOLEĆI SE NAPADNO GLASNO, SVIMA POSTALI SABLAZAN.
U OVOJ BESEDI NALAZE SE DVA PITANJA:
DA LI SU PRESTOLI I VENCI VEŠTASTVENE TVOREVINE?
ŠTA OZNAČAVA DVANAEST PRESTOLA IZRAILJEVIH?
 
SEDMA BESEDA
O HRISTOVOM SNISHOĐENJU PREMA ČOVEKU.
OVA BESEDA TAKOĐE U SEBI SADRŽI NEKOLIKO PITANJA I ODGOVORA
 
OSMA BESEDA
O TOME ŠTA SE DOGAĐA SA HRIŠĆANIMA U VREME DOK TVORE MOLITVU
I O MERAMA SAVRŠENSTVA, TJ. O TOME
MOGU LI HRIŠĆANI DA DOSTIGNU SAVRŠENU MERU
 
DEVETA BESEDA
O TOME DA SE BOŽIJA OBEĆANJA I PROROŠTVA
ISPUNJAVAJU U RAZLIČITIM ISPITIVANJIMA I ISKUŠENJIMA,
I DA SE OD ISKUŠENJA NENASITNOGA IZBAVLJAJU
ONI KOJI SU PRIVRŽENI JEDINOME BOGU
 
DESETA BESEDA
O TOME DA SE DAROVI BOŽANSKE BLAGODATI ČUVAJU I UMNOŽAVAJU
SMIRENOUMLJEM I USRDNOŠĆU, A DA SE GUBE
GORDOŠĆU I NERADOM
 
JEDANAESTA BESEDA
O TOME DA JE SILA SVETOGA DUHA U ČOVEČIJEM SRCU SLIČNA OGNJU;
JOŠ O ONOME ŠTO NAM JE POTREBNO ZA RAZLIKOVANJE POMISLI
KOJE SE POJAVLJUJU U SRCU,
A TAKOĐE I O MRTVOJ ZMIJI KOJU JE
MOJSEJ PRIKOVAO NA VRH DRVETA I
KOJA JE POSLUŽILA KAO PRAOBRAZ HRISTA.
U OVOJ BESEDI SADRŽE SE DVA RAZGOVORA:
JEDAN JE RAZGOVOR HRISTA SA ZLOBNIM SATANOM,
A DRUGI RAZGOVOR GREŠNIKA SA SATANOM.
 
DVANAESTA BESEDA
O ADAMOVOM STANJU PRE NEGO ŠTO JE PRESTUPIO BOŽIJU ZAPOVEST
I NAKON ŠTO JE IZGUBIO I SVOJ SOPSTVENI I NEBESKI LIK.
OVA BESEDA SADRŽI NEKOLIKO VEOMA KORISNIH PITANJA.
 
TRINAESTA BESEDA
O TOME KAKAV PLOD BOG ZAHTEVA OD HRIŠĆANA
 
ČETRNAESTA BESEDA
O TOME DA ONI, KOJI SU BOGU POSVETILI POMISLI I UM,
ČINE TO U NADI DA ĆE SE PROSVETLITI OČI NJIHOVOG SRCA,
DA BOG TAKVE UDOSTOJAVA DA U SVETOSTI I NAJVEĆOJ ČISTOTI
PRISTUPE SV. TAJNAMA I DARUJE IM SVOJU BLAGODAT;
TAKOĐE I O TOME ŠTA BI TREBALO DA ČINIMO MI,
KOJI ŽELIMO DA DOBIJEMO NEKO OD NEBESKIH DOBARA
I NAJZAD O TOME DA SU APOSTOLI I PROROCI
SLIČNI SUNČEVIM LUČAMA KOJE PROLAZE KROZ PROZOR.
OSIM TOGA, BESEDA POUČAVA I TOME
ŠTA JE SATANSKA A ŠTA ANĐELSKA ZEMLJA –
JER SU OBE NEOPIPLJIVE I NEVIDLJIVE
 
PETNAESTA BESEDA
OVA BESEDA SADRŽI U SEBI OPŠIRNO UČENJE O TOME,
KAKO BI DUŠA TREBALO DA U SVETOSTI,
NEPOROČNOSTI I ČISTOTI OBITAVA
PRED SVOJIM ŽENIKOM – ISUSOM HRISTOM,
KAO I NEKA VEOMA POUČNA PITANJA –
NA PRIMER, O TOME, DA LI ĆE SVI UDOVI
USTATI PRILIKOM VASKRSENJA,
ALI I MNOGA DRUGA – O ZLU,
O BLAGODATI, O SLOBODNOJ VOLJI,
O DOSTOJANSTVU LJUDSKOGA RODA.
 
ŠESNAESTA BESEDA
O TOME DA SU DUHOVNI LJUDI PODLOŽNI ISKUŠENJIMA I NEDAĆAMA
KOJE POTIČU OD PRVORODNOG GREHA
 
SEDAMNAESTA BESEDA
O DUHOVNOM POMAZANJU I SLAVI HRIŠĆANA
I O TOME DA NAM JE BEZ HRISTA NEMOGUĆE DA SE SPASEMO
ILI DA POSTANEMO PRIČASNICI VEČNOG ŽIVOTA
 
OSAMNAESTA BESEDA
O BLAGU HRIŠĆANA, ODNOSNO O HRISTU I
O SVETOME DUHU KOJI IH NA RAZLIČITE
NAČINE VODI KA DOSTIZANJU SAVRŠENSTVA
 
 DEVETNAESTA BESEDA
HRIŠĆANI KOJI ŽELE DA NAPREDUJU I UZRASTAJU
DUŽNI SU DA SEBE PRIMORAJU NA SVE ŠTO JE DOBRO,
DA BI SE IZBAVILI OD GREHA KOJI ŽIVI U NJIMA
I DA BI SE ISPUNILI SVETIM DUHOM
 
DVADESETA BESEDA
JEDINO HRISTOS, ISTINSKI ISCELITELJ UNUTRAŠNJEG ČOVEKA,
MOŽE DA ISCELI DUŠU I DA JE
UKRASI ODEŽDOM BLAGODATI
 
DVADESET PRVA BESEDA
HRIŠĆANINU PREDSTOJI DVOSTRUKA BORBA,
UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA;
OVA DRUGA SE SASTOJI U UDALJAVANJU OD ZEMALJSKIH RAZONODA,
DOK SE PRVA ODVIJA U SRCU I VODI SE
S POMISLIMA NA KOJE NAS NAVODE NEČISTI DUHOVI
 
DVADESET DRUGA BESEDA
O DVOJAKOM STANJU ONIH ŠTO ODLAZE IZ ŽIVOTA
 
DVADESET TREĆA BESEDA
KAO ŠTO CARSKI I SKUPOCENI BISER
MOGU DA NOSE SAMO ONI KOJI SU SE
RODILI OD CARSKOG SEMENA,
TAKO I NEBESKI BISER MOGU
DA NOSE SAMO ČEDA BOŽIJA
 
DVADESET ČETVRTA BESEDA
STANJE HRIŠĆANA SLIČNO JE TRGOVINI I KVASCU.
KAO ŠTO TRGOVCI SABIRAJU ZEMALJSKU DOBIT,
TAKO I HRIŠĆANI SABIRAJU POMISLI, RASEJANE PO OVOME VEKU.
I KAO ŠTO SE OD KVASCA UKISELI SVE TESTO,
TAKO I GREHOVNI KVASAC PRONIČE U VASCELI ADAMOV ROD,
ALI HRISTOS U VERNE DUŠE POLAŽE NEBESKI KVASAC DOBROTE
 
DVADESET PETA BESEDA
OVA BESEDA GOVORI O TOME DA NIJEDAN ČOVEK,
UKOLIKO NIJE UKREPLJEN HRISTOM, NIJE U STANJU DA NADVLADA
ISKUŠENJA NEČASTIVOGA I POKAZUJE DA JE NEOPHODNO
DA ŽUDIMO ZA BOŽANSTVENOM SLAVOM;
OSIM TOGA, ONA POUČAVA DA SMO POSREDSTVOM
ADAMOVE NEPOSLUŠNOSTI POČELI
DA ROBUJEMO TELESNIM STRASTIMA,
I OD OVOG ROPSTVA IZBAVLJAMO SE TAJNOM KRSTA;
NAJZAD, OVA BESEDA POKAZUJE KOLIKO JE
VELIKA SILA SUZA I BOŽANSKOG OGNJA.
 
DVADESET ŠESTA BESEDA
O DOSTOJANSTVU, SKUPOCENOSTI, SILI
I DELANJU BESMRTNE DUŠE I O TOME
KAKO DUŠU ISKUŠAVA SATANA,
I KAKO SE ONA IZBAVLJA OD ISKUŠENJA.
OVDE SU DODATA I NEKA VEOMA POUČNA PITANJA.
 
DVADESET SEDMA BESEDA
OVOM BESEDOM ZAVRŠAVA SE OPŠIRNO RASUĐIVANJE
ZAPOČETO U PRETHODNOJ, A GOVORI O DOSTOJANSTVU
I STANJU ČOVEKA – HRIŠĆANINA.
ONA POUČAVA MNOGIM KORISNIM STVARIMA
VEZANIM ZA SLOBODNU VOLJU, PRISAJEDINJUJUĆI TOME I NEKA PITANJA, ISPUNJENA BOŽANSTVENOM MUDROŠĆU.
 
DVADESET OSMA BESEDA
U OVOJ BESEDI OPISUJE SE I OPLAKUJE NESREĆA DUŠE,
JER USLED GREHA GOSPOD NE OBITAVA U NJOJ;
TAKOĐE SE GOVORI O JOVANU KRSTITELJU,
TJ. DA NIKO OD ROĐENIH OD ŽENA NIJE VEĆI OD NJEGA
 
DVADESET DEVETA BESEDA
DELJENJE BLAGODATI LJUDSKOM RODU BOG IZVRŠAVA DVOJAKO,
S TIM ŠTO ĆE NA PRAVEDNOM SUDU TRAŽITI NJENE PLODOVE
 
TRIDESETA BESEDA
DA BI UŠLA U CARSTVO BOŽIJE, DUŠA MORA DA SE RODI
OD SVETOGA DUHA, I O TOME NA KOJI SE NAČIN OVO DOGAĐA
 
TRIDESET PRVA BESEDA
VERUJUĆI TREBA DA SE IZMENI U SVOM UMU
I DA U BOGU SABERE SVE POMISLI,
U ČEMU SE ZAPRAVO I SASTOJI CELOKUPNO SLUŽENJE BOGU
 
TRIDESET DRUGA BESEDA
SLAVA HRIŠĆANA VEĆ SADA OBITAVA U NJIHOVIM DUŠAMA,
A U VREME VASKRSENJA ONA ĆE SE POKAZATI
I PROSLAVIĆE TELA, PREMA MERI NJIHOVOG BLAGOČAŠĆA
 
TRIDESET TREĆA BESEDA
MORAMO SE NEPRESTANO I USRDNO MOLITI BOGU
 
TRIDESET ČETVRTA BESEDA
O SLAVI HRIŠĆANA KOJA ĆE SE (TE SLAVE)
O VASKRSENJU UDOSTOJITI NJIHOVA TELA,
PROSVETIVŠI SE ZAJEDNO SA DUŠAMA
 
TRIDESET PETA BESEDA
O STAROJ I NOVOJ SUBOTI
 
TRIDESET ŠESTA BESEDA
O DVOJAKOM VASKRSENJU DUŠE I TELA,
I O RAZLIČITOJ SLAVI VASKRSLIH
 
TRIDESET SEDMA BESEDA
O RAJU I DUHOVNOM ZAKONU
 
TRIDESET OSMA BESEDA
POTREBNO NAM JE MNOGO PAŽNJE I RASUĐIVANJA DA BISMO PREPOZNALI
ISTINSKE HRIŠĆANE I ONOGA KO JE ISTINSKI HRIŠĆANIN
 
TRIDESET DEVETA BESEDA
ZBOG ČEGA NAM JE BOG DAO BOŽANSKO PISMO?
 
ČETRDESETA BESEDA
O TOME DA SU SVE VRLINE, ALI I SVA RĐAVA DELA,
MEĐUSOBNO POVEZANE I DA,
KAO KARIKE U LANCU, ZAVISE JEDNE OD DRUGIH
 
ČETRDESET PRVA BESEDA
VEOMA SU DUBOKE TAJNE ODAJE DUŠE,
KOJA POSTEPENO UZRASTA I U BLAGODATI I U POROCIMA
 
ČETRDESET DRUGA BESEDA
ČOVEKA KA SAVRŠENSTVU, ILI KAO ONOME ŠTO MU ŠKODI,
NE VODI ONO SPOLJAŠNJE, NEGO ONO UNUTRAŠNJE,
ILI DUH BLAGODATI, ILI DUH ZLOBE
 
ČETRDESET TREĆA BESEDA
O NAPREDOVANJU ČOVEKA HRIŠĆANINA,
ČIJA SVA SILA ZAVISE OD SRCA,
A ŠTO SE OVDE OPISUJE U RAZNIM PRIMERIMA
 
ČETRDESET ČETVRTA BESEDA
O TOME KAKVU PROMENU I KAKVO OBNAVLJANJE U ČOVEKU
HRIŠĆANINU IZVRŠAVA HRISTOS,
KOJI ISCELJUJE DUŠEVNE STRASTI I BOLESTI
 
ČETRDESET PETA BESEDA
O TOME DA ČOVEKA MOŽE DA IZLEČI JEDINO
DOLAZAK HRISTOV, A NE NEKO UMENJE
ILI BOGATSTVO OVOGA SVETA.
U OVOJ BESEDI UKAZUJE SE NA VELIKO SRODSTVO ČOVEKA SA BOGOM
 
ČETRDESET ŠESTA BESEDA
O RAZLICI IZMEĐU REČI BOŽIJE I REČI SVETA,
IZMEĐU ČEDA BOŽIJIH I ČEDA OVOGA SVETA
 
ČETRDESET SEDMA BESEDA
ALEGORIJSKO TUMAČENJE ONOGA ŠTO JE BILO POD ZAKONOM
 
ČETRDESET OSMA BESEDA
O SAVRŠENOJ VERI U BOGA
 
ČETRDESET DEVETA BESEDA
NEMA DOVOLJNO RAZLOGA DA SE ČOVEK ODREKNE
NASLADA OVOGA SVETA UKOLIKO NEĆE
UČESTVOVATI U BLAŽENSTVU ONOGA
 
PEDESETA BESEDA
KO ČUDOTVORI U SVETIM SVOJIM?
 

 


SVETI MAKARIJE VELIKI
DUHOVNE BESEDE

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: SVETI MAKARIJE VELIKI DUHOVNE BESEDE
 Biblioteka: OČEV DOM, (2. kolo, 11. knjiga) pri Verskom dobrotvornom starateljstvu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke
 Mesto: Beograd
 Prevod sa starogrčkog: Antonina Pantelić
 Izvornik: ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 50
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΚΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985
 Recenzenti : Protojerej Stavrofor Hadži-Ljubodrag Petrović
Protojerej Vajo Jović
Jerej Vladimir Marković
 Urednik izdanja : Jovan Srbulj

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
15. avgust 2012.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    sada sam prostudirala ove Besede do kraja i one su mi razjasnile toliko nerazumljivih pojava i komplikacija u mom molitvenom životu…dakle svako ko pokušava da se uči stalnoj molitvi, trebalo bi da pročita ovu knjigu, da se ne bi zbunio zbog mnogih paradoksalnih osećaja, zabluda i pogrešne samouverensosti kao i prelesti, koje su obavezna zamka nama početnicima u veri.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *