Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

Prepodobni JUSTIN Ćelijski

Pravoslavna Filosofija Istine

Svom dušom smatram za veliku milost Božiju,
Što je mene nedostojnog Trosunčani Gospod,
Udostojio da odmucam Bogočovečanske istine Njegove
U ovoj „Pravoslavnoj Filosofiji Istine“.
Zato molim čitaoce njene:

Poklonimo se Ocu,
I Sinu Njegovom i Svetom Duhu,
Svetoj Trojici u Jednoj Suštini,
Sa Serafimima kličući:
Svet si, Svet, Svet, Gospode!
Slava Tebi!

Na Svetog Fotija Velikog,
6/19 febr. 1976. godine

Svegrešni Arhimandrit Justin,
duhovnik manastira Ćelije


 

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI

Crkva, Svetajna Hristova
(Blagovest o Crkvi i životu u Njoj)

Jedino novo pod suncem
Bogočovek = Crkva
Glava Crkve
Večna Ipostas Crkve
Crkva – Bogočovečansko Telo
Crkva – pliroma svega božanskoga i svega čovečanskoga
Crkva – svecilj i svesmisao
Crkva – svetajna Božija
Svetajna čoveka
Crkva – Bogočovek produžen kroz sve vekove
Bogočovečanska punoća = Crkva
Sveti Zlatoust – čovek iznad Višnjih Sila
Crkva – punoća Hrista
Crkva – Bogočovečanska radionica
Bogočovek – raste!
Prva Sveta Tajna i prva Sveta Vrlina
Čovekovo bogoliko jedinstvo
Jedno Telo
Glava – najglavnije u Telu Crkve
Hristov svedar svetu – Crkva
Čovek – blagodatni Bogočovek
Bogočovečanski Organizam
Čovek u Crkvi – „raste rastom Božijim“
Ohristovljenje čoveka
Ličnost i društvo
Sutelesnici Hristovi
Nema hrišćanstva van Crkve
Logosna svecelishodnost tvari
Savršen čovek
Evanđelska gnoseologija
Čovek – božansko veličanstvo
Krv Samoga Boga
Vreme i Večni
Sve stvoreno – logosno
Logosna celishodnost sveta i greh
Logosno svejedinstvo
Logosna sveciljnost
Greh – protivlogosna sila
Ologosenje čoveka
Prvenac iz mrtvih
Sve sazdano kao Crkva
Bogočovek – svepunoća
Crkva – ovaploćeni Bog Logos
Bogočovek u carstvu smrti
Zlo – „razuma“
Utemeljenost u Veri
Evanđelje – svakoj tvari
Hristolika stradanja članova Crkve
Stradanje za Telo Crkve
Crkva – svetajna, svesvetinja, sveblagovest
Savršen čovek
Saradnja Blagodati i slobodne volje
Borba za spasenje duše
Poznanje Tajne Božije
Bogočovečanski razum Crkve
U Crkvi: „sve riznice mudrosti i znanja“
Život u Hristu Gospodu
Vera – svevrlina
Vera – duša svake vrline
Filosofija po Bogočoveku
Bogočovek – merilo svega
Kategorički imperativ bogočovečanske gnoseologije
Svetitelji – filosofi
Filosofija „po čoveku“
Hrišćani – ispunjeni Božanstvom Hristom
Blagodatni bogoljudi
Idolopoklonstvo
Istina = čovek
Šta Bog hoće sa ovim svetom? Sa čovekom?
Hristos = Crkva: svejedinstvo
Logosno svejedinstvo
Crkva – načinjena od Anđela i ljudi
Svejedinstvo svih tvari
Logos vremena
Crkva – lek za svaki greh
Greh – sav đavo
bog ovoga sveta – đavo
Greh – bogoprotivljenje, bogoborstvo
Grehovne slasti
Spasenje = uhristovljenje i ohristovljenje = življenje u Spasitelju = življenje u Crkvi
Svedobrota = Crkva
Blagodat i vera
Vera – „dar Božji“. Vera i dela.
Ljudi – rukotvorevina Božja
Novi čovek
Obogočovečeni čovek
Nadprirodno u prirodi
Pravi Bog i pravi čovek
Bogočovek – novi čovek
Krv Bogočoveka Hrista
Hristoliki čovek
Vrhovni zakon u Crkvi
Crkva – nebozemno biće
Život u Crkvi – saboran
Čovek – obitelj Svete Trojice
Crkva – Božija Svetajna
Crkva – najdragocenija tajna večnosti
Čovek – nebozemno biće
Tajna Bogočoveka i čoveka
Crkva – Bogočovečanski organizam
Crkva: „neiskazano bogatstvo Hristovo“
U Crkvi – sve bogočovečansko
Božanski svecilj života
Vera i znanje
Vera – svepobedni podvig
Sabornost svake vrline u Crkvi
U Crkvi: saborno življenje i saznanje
Pravoslavna gnoseologija: ljubav – organ poznanja
Bogočovečanska ljubav Hristova
Novozavetni gnoseološki princip
Ohristovljenje = obogočovečenje
Spasenje: neprekidno doživljavanje Spasitelja
Život ljudski: ili podvig đavopodražavanja ili podvig bogovaploćenja
Zvanje hrišćanina: ispuniti se Gospodom Hristom
Tajanstvenost tela čovečijeg
Duh Sveti izgrađuje Crkvu
Crkva: Telo Svete Trojice
Crkva: Telo Bogočoveka Hrista
Čovek između đavola i Boga
Bogočovek = Crkva
Obogočovečenje čoveka
Krvni srodnici Božji = Sveto Pričešće
Radi čega je sazdano telo?
Jedina Svevrednost roda ljudskog
Evanđelsko učenje o vrednostima
Jedini smisao ljudskog bića
Sva istina o svetu
Hristopoznanje od hristodoživljavanja
Hrišćani postaju Hristosi
Krst – stožer svega evanđelskog
Trbuh – Bog
Zemaljski misliti
Tajna hrišćanskog života
Proslavljenje tela
Hrišćanstvo – neprestano doživljavanje Hrista
Filosofija „po Hristu“
Čovekovo obogočovečenje = ohristovljenje = ocrkvenjenje
Od starog do novog čoveka
Hristoliki čovek
Svi – jedan Hristos
Najglavnija ohristoličujuća vrlina
Telo Boga Logosa = Crkva
Sva blagovest Bogočoveka i Njegove Crkve
Život večni – u Crkvi
Logos i Logika života
Istina – Bogočovek
Merilo svih merila
Filosofija antihrista
Sabornost i sveodgovornost
Bogomisao i bogoosećanje
Bogočovečenje i čovekooboženje
Ohristovljenje

 

SVOJSTVA CRKVE

Svojstva Crkve
1. Jedinstvo i jedinstvenost Crkve
2. Svetost Crkve
3. Sabornost Crkve
Pragmatika i metodika svečovečanske sabornosti
Trojična sabornost
Crkva – jedina svestvarnost svih svetova
Čovek – crkva u malome
Sabornost vremena u Crkvi
Svetootačka bogočovečanska sabornost
Vaseljenski Sabori
Vaseljenski Sabori o jeresima
Sveti kanoni i bogočovečanska vera
4. Apostolnost Crkve
Vaseljenski Sabor
Kanoni

 

MOLITVENO BOGOSLOVLJE O CRKVI

Molitveno Bogoslovlje o Crkvi
Bogorodica – Crkva
Krst – Crkva
Anđeli – Crkva
Apostoli – Crkva
Sveti Mučenici – Crkva
Svi Sveti – Crkva

 

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA

Pnevmatologija
(Učenje o Svetom Duhu u Crkvi)

Učenje o Svetom Duhu u Crkvi
Sve biva Duhom Svetim
Hristopoznanje – Duhom Svetim
Crkva – neprekidni Duhovdan
Završni praznik
Blagodat
Bogočovečanske vrline
Bogočovečansko pravilo
Krštenje Crkve
Doživljavanje dogmata
Zakon Duha
Spasenje Duhom Svetim
Ohristovljenje Duhom Svetim
Usinovljenje Duhom Svetim
Crkva = Carstvo Božije
Duhonosci – svedoci
Hrišćanska filosofija
Hrišćanska gnoseologija
Bogočovečanski metod poznanja
Ohristovljenje – Duhom Svetim
Bogolikost
Jedino potrebno
Bogolikost slobode
Zalog Duha
Tajna Crkve
Otrojičenje
Bogočovečanska vera
Bogočovečansko usinovljenje
Naslednik Božji
Življenje po Duhu
Vrlinsko samoraspinjanje
Evanđelje spasenja
Istinsko hristopoznanje
Jedinstvo hrišćana
Uduhovljenje i oduhovljenje
Sveoružje Božje
Ljubav Duha Svetoga
Evanđelje – Sam Gospod Hristos
Savršeni obrazac čoveka
Duha ne gasite
Spasenje – osvećenje Duhom
Najsavršenija hristodikeja
Podvig otrojičenja
Nepogrešivo merilo svega
Molitva – umetnost hristočežnjive duše
Sticanje Duha Svetoga vrlinovanjem
Krštenje – otrojičenje
Silazak Sv. Duha
Sv. Oci – Duhonosci
Sv. Irinej Lionski
Sv. Atanasije Veliki
Sv. Vasilije Veliki
Sv. Grigorije Bogoslov
Sv. Grigorije Niski
Sv. Kiril Jerusalimski
Sv. Jefrem Sirin
Sv. Makarije Veliki
Sv. Zlatoust
Sv. Isidor Pelusiot
Sv. Maksim Ispovednik
Sv. Simeon Novi Bogoslov
Sv. Grigorije Palama
Sv. Serafim Sarovski
Pnevmatologija molitvenog bogoslovlja
Pentikostar

 

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE

Crkva na svom Bogočovečanskom putu

Crkva na svom Bogočovečanskom putu
Vera Istine
Crkva Svete Trojice. Jedna i nedeljiva vera
Čovek – Božansko veličanstvo
Stubovi Crkve
Lice Crkve
Odnos Glave Crkve prema telu Crkve
Crkva – raj
Bogočovečanska rečitost o Crkvi
Moje i tvoje
Rat protiv Crkve
Mrzeti greh – voleti grešnika
Crkvena gnoseologija
Bogočovečansko jedinstvo Crkve. Episkopstvo jedno i nerazdeljivo.
Van Crkve – nema spasenja
Vaseljenska Crkva – pravilno ispovedanje Vere
Tajna Hristova – Crkva
Gospod Hristos daje Crkvi energije = darove Sv. Duha
Crkva – obličje i slika sveta
Crkva je slika i prilika čoveka
Crkva Božija – slika i obličje duše
Sve tajne svih svetova u Bogočoveku
Ljudi – bogovi po Hristu i Hristom
Arhitektonika Svetog Duha i vrlina
Izgrađivanje sebe po Hristu
Doživljavanje Hrista vrlinama
Svaki član Crkve – potencijalni bogočovek
Manastir – Crkva u malome
Svi smo mi telo Hristovo. Crkva je – Sveistina
Na račun Crkve – nikakva ustupanja i odstupanja: ακρίβεια
Ekonomija
Crkva = trojica pravoslavnih
Molite se za jeretike
Vera – svetajna i svevrlina
Čovekovom usavršavanju – nema kraja
Svaki čovek – potencijalni Hristos. Svaki vernik – sav Hristos
Sveto Pričešće nas obogotvorava
Čovek – bog po blagodati. Beskrajno usavršavanje čoveka kroza svu večnost
Nepogrešivost Crkve. Antitrojica: greh, smrt i đavo
U stvarima vere – nema kompromisa!

 

CRKVA – BLAGODATNA ZAJEDNICA

Blagodat
Svete Tajne
Sveta Tajna Krštenja
Sveta Tajna Miropomazanja
Sveta Tajna Evharistije – Liturgija
Sveta Tajna Pokajanja
Sveta tajna Sveštenstva
Sveta Tajna Braka
Sveta Tajna Jeleosvećenja
Svete Vrline
Jerarhija
Bogosluženja i Praznici

 

CRKVA SVIH SVETIH

Presveta Bogorodica u Crkvi
Svetitelji Božiji
Svete Mošti
Svete Ikone
Tajna Časnoga Krsta

 

BOGOČOVEK KAO SUDIJA

Eshatologija

Zagrobni život
Smrt tela i besmrtnost duše
Posebni sud
Stanje duša u zagrobnom životu

 

BOGOČOVEK KAO SUDIJA

Drugi Dolazak Hristov i Carstvo budućeg veka

Svršetak sveta i istorije
Vreme i znaci Drugog Hristovog Dolaska
Antihrist i njegova delatnost
Drugi Dolazak Gospoda Isusa Hrista
Vaskrsenje mrtvih
Preobražaj prirode
Sveopšti i Poslednji Sud
Večni Život

 

* * *

Vrhovna svevrednost i vrhovno svemerilo

 


 

ŠTAMPANO IZDANJE
Knjiga:
DOGMATIKA PRAVOSLAVNE CRKVE – Pravoslavna Filosofija istine (III toma); Sabrana dela Svetog Justina Novog – knjiga 19
Izdato:
2003-4.
Blagoslov:
Episkop valjevski Milutin, Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Episkop bački Irinej, Episkop raško-prizrenski Artemije, Episkop umir. zahumsko-hercegovački Atanasije
Mesto:
Beograd – Valjevo
Izdaje:
Zadužbina „Sveti Jovan Zlatoust“ Ave Justina Ćelijskog i manastir Ćelije
Urednik izdanja:
Episkop umir. zahumsko-hercegovački Atanasije
Korektura:
Ćelijske sestre i Janja Todorović
Graf. priprema:
Tomislav I. Ignjatović
Štampa:
Finegraf, Nikole Markovića b.b. Beograd, „Valjevoprint“, Valjevo
Tiraž:
3000
INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
15. novembar 2017.
Izdaje:
© Svetosavlje.org
Urednik:
Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević
Digitalizacija:
Zoran Gaćeša
Korektura:
Zoran Gaćeša i Stanoje Stanković
Dizajn stranice:
Ivan Tašić

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ostavite odgovor na Branko Otkaži

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.