Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Pentikostar

 

Izvršivši Bogočovečanski domostroj spasenja, Gospod Hristos obećava Svojim učenicima poslati im silu Duha Svetoga, kojom će oni i svi njihovi sledbenici kroz vekove usvajati to spasenje. Molitvena misao Crkve blagovesti: Divan vaskrsnuvši iz groba, ukrašen slavom Božanstva, javio si se Gospode, Apostolima Tvojim obećavajući poslati im silu Svetoga Duha — τήν τοΰ Πνεύματος ένέρuεiaν (moć, delatnost, dejstvo, delotvornost, delovanje).[1] Novi, bogočovečanski život spasenja, obavlja se Duhom Svetim. Svedoci toga su prvo sveti Apostoli, a za njima svi ostali vernici. Molitvena misao Crkve blagovesti nam besmrtnu istinu ο tome: Naučivši se od Hrista novom i čistom življenju, izuzetno se svi marljivo potrudimo, da to življenje do kraja sačuvamo, eda bismo uživali dolazak Svetoga Duha.[2] Duhom Svetim, Hriste, prosvetio si zbor Apostola; i preko njih omij, Bože, grehovnu prljavštinu našu, i pomiluj nas.[3] Ti sam, kao Bog sevši s desne strane Veličanstva, poslao si nam Duha Svetoga da vodi i spasava duše naše.[4] Gospod se uzneo: i seo s desne strane Oca, ispunjujući Božanstvom sve i sva, i poslao učenicima Duha Svetoga, koji prosvećuje, i utvrđuje, i osvećuje duše naše.[5] O, svetozarna čeda Crkve, primite otkupno očišćenje grehova, oganjlijuću rosu Duha: jer sada od Siona iziđe zakon, jeziko-ognjelika blagodat Duha.[6]

U svetim Apostolima, u svetim bogonosnim Ocima, i u vascelom svetom Predanju je jedna ista Istina, jedna ista Sveta Trojica, jedan isti Bogočovek Gospod Isus Hristos, jedno isto Evanđelje, jedna ista Crkva, jedno isto ohristovljenje, jedno isto obogočovečenje, jedno isto otrojičenje, jedno isto oboženje, jedno isto spasenje. Molitvena misao Crkve gromoglasi: Bogonosni Oci su trube Duha Svetoga.[7] Oni su verni čuvari Apostolskih Predanja — άπuότολικαν παραδόσεων.[8] Pedesetnicu praznujemo, i Duha Svetoga dolazak,… i ispunjenje nade. O, kolika tajna! kako velika i dragocena! Stoga Ti kličemo: Tvoritelju svega Gospode, slava Tebi!.[9] Sve daje Duh Sveti: toči proroštva, proizvodi sveštenike, neuke uči mudrosti, ribare preobražava u bogoslove, sastavlja svu zakonsku ustanovu Crkve.[10] Videsmo Svetlost Istinitu, primismo Duha nebeskoga, nađosmo veru istinitu, nerazdeljivoj Trojici klanjamo se, jer nas je Ona spasla.[11] u Prorocima si nam objavio put spasenja, i u Apostolima nam zasija blagodat Duha Tvog, Spase naš.[12] Pevamo Presvetoga Duha koji prosvećuje i osvećuje duše naše.[13] Sveti besmrtni Utešiteljni Duh od Oca ishodi i u Sinu obitava.[14]

Tek sa Crkvom i u Crkvi Duh Sveti kazuje Sebe svetu. Kazuje Sebe kao božanski savršeno Treće Lice Presvete Trojice. Crkva Njime spasava svoje verne, Njime ih ohristovljuje, Njime obogočovečuje, Njime osvećuje, Njime prosvećuje, Njime otrojičuje, Njime obožuje. Molitvena mudrost Crkve blagovesti: Care Nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda i sve ispunjuješ, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i nastani se u nama, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Dobri, duše naše.[15] — Blagosloven je Hristos Bog, koji Apostole pokaza kao premudre lovce, nisposlavši im Duha Svetoga, i preko njih ulovi vaseljenu.[16] I time se ispuni Spasovo proroštvo:[17] čovekoljubivi Spas učini Apostole lovcima ljudi, koji spasavaju ljude iz mora smrti = iz mora greha = iz mora đavolizma.

Pedesetnica = Duhovdan = Duhovi: rođendan Crkve. Jer Ustrojitelj našega spasenja = našega oboženja, čudesni Gospod Hristos: šalje Duha Svetog u Bogočovečansko telo Crkve, da On uhristovljuje i ohristovljuje u telu Crkve sve verne,svekojiveruju u Bogočoveka Hrista — jedinog Spasitelja ljudi u svima svetovima. I ohristovljujući — spasava, obogočovečuje, otrojičuje vernike, darujući im sva neprolazna Božanska blaga i bogatstva: kakva oko ljudsko ne vide, i uho ne ču, i srce ljudsko ne nasluti.[18] — Takvim blagovestima kipti svo molitveno bogoslovlje Duhovdana i, uopšte, svekoliko bogoslovlje molitveno. Tako, duhovdansko molitveno bogoslovlje radosno blagovesti: Verni, praznujemo popraznični i završni praznik, to je Pedesetnica: ispunjenje obećanja i roka; jer u ovaj praznik siđe na zemlju Utešiteljev oganj u vidu jezika, i prosveti učenike, i pokaza ih kao nebotajnike — και τούτοuς ούρανομύσταςανέδειξε. Svetlost Utešiteljeva dođe i prosveti svet.[19] Izvor Duha, sišavši na zemlju, razdeljujući se misleno — νοητάς — na ognjene reke, orošaše apostole prosvećujući; i postade im oblak koji lije oganj, prosvećujući njih i daždeći plamen, preko njih mi primismo blagodat, i ognjem i vodom. Dođe svetlost Utešitelja, i prosveti svet.[20] Ono što su u starini unapred objavljivali Zakon i Proroci — ispuni se: jer se danas svima vernima izli blagodat Božanskoga Duha.[21] Božanskoga Duha sišavši sila — urazumljuje verne poznanjem Svete Trojice, u kojoj se utvrdismo.[22] Kao dobrotvor, Hristos dela na nadprirodan način, dajući svu blagodat Duha.[23] Od Duha Svoga Gospod je bogato izlio na svako telo, kao što je rekao, i sve i sva se ispuni poznanja Gospodnjega.[24] Duh Sveti — svetlost, i život, i živi izvor umni, Duh premudrosti, Duh razuma — : dobar, pravi, umni — νοερόν, vladajući, očišćuje sagrešenja, Bog i bogotvoreć (Θεός καί θεοποιούν): On govori, dela, razdeljuje darove; Njime biše ovenčani svi Proroci, i božanstveni Apostoli i Mučenici; kao oganj se razdeljuje dajući darove.[25]

Izuzetno su bogonadahnute i prepune Bogočovečanskih blagovesti Duhovske kolenopreklone molitve koje se čitaju na večernju Svete Pedesetnice. u njima se obraćamo Bogu Ocu: „Mnogomilostivi Čovekoljupče, usliši nas kad god Te prizivamo, naročito pak u ovaj dan Pedesetnice, u koji, po vaznesenju Gospoda našega Isusa Hrista na nebo i sedanju s desne strane Tebe Boga i Oca, posla Duha Svetoga na Svoje svete učenike i Apostole, koji i stade na svakoga od njih, i napuniše se svi neiscrpive blagodati Njegove, i govorahu na drugim jezicima velika dela Tvoja; i proricahu“. — I nadalje se bogorečito naglašava delatnost Svetoga Duha, i svo neprekidno delovanje Svete Trojice, koje vazda biva: od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Razume se, ipostasna svojstva su različita, i shodno njima ipostasni karakter učešća svakog Lica u jednoj i jedinstvenoj prirodnoj delatnosti: sav Sin u Ocu i Duhu, sav Duh Sveti u Ocu i Sinu, sav Otac u Sinu i Duhu.

I mi se kolenopreklono molimo Jedinom Čovekoljupcu — Bogočoveku Gospodu Hristu sa izuzetnom blagodarnošću: Gospode Hriste Bože naš, Ti si dao ljudima mir Tvoj i dar Presvetoga Duha, i, budući s nama u životu, još uvek daješ vernima u neotuđivo nasleđe. Ti si ovu blagodat na najočigledniji način poslao danas Tvojim učenicima i Apostolima, i njihova usta ognjenim jezicima obogatio, od njih sav rod ljudski, bogopoznanje na svom jeziku sluhom uha primivši, svetlošću se Duha prosvetismo, i prelesti kao tame oslobodismo, i razdeljivanjem vidljivih i ognjenih jezika i nadprirodnim dejstvom naučismo veri u Tebe, i bismo ozareni da slavimo kao Boga Tebe sa Ocem i Svetim Duhom u jednome Božanstvu i sili i vlasti.

Na čudesni praznik Pedesetnicu: Utešiteljni Duh izli se na svako telo — jer počevši od sabora Apostola, od njih zajedničarenjem rasprostre vernima blagodat, i posvedočava svoj moćni nailazak, u ognjenom vidu razdajući učenicima jezike na pesmopoj i slavu Božiju. Stoga mi, prosvećivani u srcima umno — νοερwς (misleno, umno), utvrdivši se u veri Duhom Svetim, molimo se da se spasu duše naše.[26] Sada se Apostoli oblače u silu Hristovu s visine: jer ih obnavlja Utešitelj, u njima obnavljajući se tajanstvenom obnovljenošću znanja.[27] Duh Sveti osvećuje i očišćuje razum ljudski, otuda molitva Njemu: Utešitelju, kao dobar očistivši nečistotu moga razuma, pokaži ga ispunjena tvoje svetosti.[28] Dođi κ nama, Duše Sveti, čineći nas pričasnicima (= zajedničarima, učesnicima) Tvoje svetosti, i nezalazne svetlosti, i božanskog života, i najmirisavijeg razdavanja. Jer Ti si reka Božanstva, iz Oca Sinom proishodeći.[29]

Sinaksar u ponedeonik Svetoga Duha čovekoljubivo rasipa biserje nebeske Istine, blagovesteći: u ovaj dan Pedesetnice Svesveti Duh suštastveno siđe — suščestvenje naide — u vidu ognjenih jezika na svete Apostole, sedavši posebno na svakoga od njih u gornici u kojoj boravljahu… I u vidu ognjenih jezika Duh Sveti javi se na svakome od njih posebno, ne samo na Dvanaestorici već i na Sedamdesetorici. I govorahu dotle nepoznatim im jezicima, tojest svaki od Apostola govoraše narodima na svima jezicima … Pošto se Duh Sveti izli na svako telo, svet se ispuni svima darovima. I Njime svi narodi biše privedeni bogopoznanju, i bi prognan svaki nedug i svaki pomor. Jer od Hrista učenicima bi trostruko dat Duh Sveti: pre stradanja — ne sasvim očigledno: po Vaskrsenju — duvanjem jasnije;[30] a sada nisposla Njega suštastveno — suščestveno; štaviše sam Savršeni siđe, prosvećujući i osvećujući ih, i preko njih opet krajeve vaseljene privodeći, dolaskom Svetoga Duha.

Um ljudski, pomračen grehovnošću, prosvetljuje se i prosvećuje se božanskom svetlošću. Duhovođena molitvena misao Crkve blagovesti: Bogoizvornim božanskim sjajem prosvetivši um, učenici Boga Logosa primiše Duha Svetoga suštastveno — οvσιωδώς.[31] Odozgo sišavši k nama Utešitelju, kao negda Apostolima, osveti i spasi one koji Tebe Boga propovedaju.[32] Danas siđe Presvetog Duha Tvog sila —ή ένέρuoiέ (= dejstvie, dejstvo, energija, delatnost, delanje, delotvornost), Gospode, na Apostole Tvoje, i bogopoznanjem učinivši ih premudrima, gle, ispuni ih blaženim učenjem Tvojim. Stoga slavimo tvoj spasonosni domostroj spasenja, svemoćni Isuse, Spasitelju duša naših.[33] Sila Božanstvenoga Utešitelja iznenada s neba učini sve Apostole svemudrima i bogoslovima — vsemudri i bogolovci pokaza.[34] Bogatstvo Božanstva, neprolazno i neobuhvatno, Duh Sveti razdaje očigledno Apostolima u ognjenim jezicima.[35] Duh Sveti od Oca ishodi, a radi Sina se bogato daje tvari.[36] Istinskog obećanja rok se ispuni: svetlonosna blagodat Pedesetnice dođe.[37] Nedokučljiv je Duh Svesveti, prevazilazi svaki um i razum.[38] Duh Sveti je blagodati pučina, i bogatstvo neiskazano.[39]

Vrhunac svudaprisutnosti i svedelatnosti Duha Svetoga u telu Crkve jeste: pretvaranje na svetoj Liturgiji Duhom Svetim evharistijskih darova u telo i krv Gospoda Hrista. Na taj način Duh Sveti nam osigurava i daruje vascelog Gospoda Hrista, i sa Njim sve darove koje nam On kao Bogočovek, kao Crkva, donosi i razdaje. Nama se kroz Sveto Pričešće najsigurnije i najstvarnije osigurava spasenje = ohristovljenje = obogočovečenje = oboženje = otrojičenje, po meri naše vere i revnosti u svetim tajnama i svetim vrlinama. Uvek je sveživa i svevažeća svetootačka istina bogočovečanska: „Duh Sveti izgrađuje Crkvu“.[40] On ucrkvenjuje i ocrkvenjuje verne pomoću svetih tajni i svetih vrlina. Drugim rečima: On — osvećuje, On — oblagodaćuje, On — ohristovljuje, On — obogočovečuje, On — otrojičuje, On — spasava. Bez Njega ne biva ništa u Crkvi Spasovoj: On je svuda, i u svemu, i kroza sve. Jer gde je Gospod Hristos, onde je i Duh Sveti. Α u Bogočovečanskom telu Crkve je sav Gospod Hristos, i sa Njim i zbog Njega i sav Duh Sveti, sa Svojom nesagledivom, neopisivom i neobuhvatljivom Ipostasi kao Treće Lice Presvete Trojice.

 


NAPOMENE:

[1] Sreda 4. ned. po Pascje na utreni Kanon, pjesn 8 {Pentikostar).

[2] tamo, pjesn 9.

[3] Sreda 5. ned. po Pascje, večer. na stnhovnje.

[4] Sreda 6. ned. po Pascje, na Litiji stihiri.

[5] tamo.

[6] Četvrtak 6. ned. po Pasce, Kanon, pjesn 5 (Pentikostar).

[7] Ned. 7. po Pascje, na velncjej večerni, na Gosp. vozzv. stihiri.

[8] tamo, na Litiji, Slava, Otcem.

[9] Nedjelja svjataja Pentikostii, na velicjej večer., na Gosp. vozzvah, stihiri.

[10] tamo.

[11] tamo.

[12] tamo.

[13] tamo.

[14] tamo, Slava.

[15] tamo, na Litiji sgihiri.

[16] tamo, tropar

[17] Mt. 4, 19.

[18] 1 Kor. 2, 9.

[19] Ned. Pedesetnice, na utreni, sjedalen.

[20] tamo.

[21] tamo, Kanon, pjesn 1.

[22] tamo, pjesn 3.

[23] tamo, pjesn 4.

[24] tamo, pjesn 6.

[25] tamo, na hvaliteh, stihiri.

[26] Β nedjelju večera sv. Pjatdesjatnici, na stihovnje stihiri.

[27] tamo.

[28] tamo, Na povečerii Kanon Svjatomu Duhu, pjesan 1.

[29] tamo, pjesn 6.

[30] Jn. 20, 21—22.

[31] Vo vtornik sv. Pjatdesjat., na utreni, na stihovnje stihiri.

[32] tamo.

[33] tamo, vo vtornik vsčera, na stihovnje stihiri.

[34] tamo, sreda, na utreni, pa stihovnje stihiri.

[35] Vo vtornik Pjatdesjatnija nedjelji, tripjesnec, pjesn 9

[36] tamo.

[37] Β četver. Pjatdesjatnija nedjelji, tripjssiec, pjesn 4

[38] tamo.

[39] Β pjatok Pjatdesjatnija nedjelji, tripjesnec, pjesn 8.

[40] Sv. Vasilije Veliki: In Isai, sar. III; R. gr. t. 30, col. 202 A.V.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.