Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Hrišćanska gnoseologija

 

S Bogočovečanskim pravom bogomudri hristoznalac blagovesti: „Κο od ljudi zna šta je u čoveku — osim duha čovekova koji je u njemu? Tako i u Bogu šta je — niko ne zna osim Duha Božjega“[1]. Čovek je zatvoren svet, zatvoren univerzum. Takvim ga čine njegovo camoosećanje i samosaznanje. Bez njegove dozvole ne može u njih prodreti niko sem sveznajućeg i svudaprisutnog Gospoda. To je njegova isključiva i neotuđiva svojina. U stvari, to je i jedino njegovo. On sebe saznaje i zna pomoću samoosećanja i samosaznanja. Ali, šta su u suštini samoosećanje i samosaznanje, to ni on sam ne zna. Njihova je tajna sakrivena u Bogu Logosu. Kao i vascela tajna čovekova bića. Jedino je ovaploćeni, očovečeni Bog Logos, Bogočovek Hristos, otkrio ne samo tajnu Boga nego i tajnu čoveka. Otuda se Bogočovekom najbolje i najsavršenije poznaje čovek. Je li čovek verom Bogočovekov, znaće ο sebi sve besmrtno i večnο što treba da zna i u ovom i u onom svetu. Kada čovek živi Bogočovekom, njegovo se znanje i ο Bogu i ο čoveku usavršava bogočovečanskim savršenstvom. Duh čovekov je izvor svega čovekovog samosaznanja i znanja, svega samoosećanja i osećanja. On jedini zna „šta je u čoveku i od njega zavisi da li će to obelodaniti. Tako i u Bogu niko ne zna šta je osim Duha Božjega. On jedini zna šta je i u Bogočoveku Hristu. Čovek pak samo ličnim osvećenjem, oduhovljenjem, ulazi u te tajne Duha. Prisajedinjujući se svetim životom Duhu Svetom, čovek po meri svog osvećenja dobija i znanje ο onome „šta je u Bogu“, kao i znanje ο onome „šta je u čoveku“. Otuda samo sveti duhonosci znaju Boga i šta je u Bogu, znaju čoveka i šta je u čoveku.

U Bogočovečanskom telu Crkve vernicima su Duhom Svetim darovani svi bogočovečanski svetovi i sva bogatstva njihova. Sveti apostol blagovesti: Mi primismo, ne duha ovoga sveta, nego Duha koji je iz Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga[2] — Eto tajne hrišćanskog bogopoznanja, hristopoznanja. Duh Sveti daje sile duhu našem da može saznati „šta nam je darovano od Boga“. Božje se poznaje Božjim. Bog se poznaje Bogom, — to je apostolsko i svetootačko pravilo u hrišćanskoj teoriji poznanja, gnoseologiji. Ukoliko više čovek ima u sebi Duha Božjeg, utoliko više zna Boga i ono što je Božje. Samo duhonosci znaju potpunο šta nam je u Hristu Bogočoveku darovano od Boga: kakva bogatstva, kakva savršenstva, kakve svetinje. Kao što su sveti Apostoli tek Duhom Svetim saznali to potpuno i jasno, tako i svaki hrišćanin. To je zakon koji važi za sva ljudska bića. Otuda su duhonosni Oci najbolji hristoznalci, i duhonadahnuti tumači svetog Evanđelja, jer ga tumače Duhom Svetim koji im otkriva i „dubine Božije“[3].

Šta je to „duh ovoga sveta“? To je ovakvo shvatanje sveta: ovaj svet je sve i sva; na njemu se živi, na njemu i umire; na njemu se postaje, na njemu i nestaje; osim ovoga sveta, ne postoji drugi svet; osim čoveka, ne postoji Bog; što je u ovom svetu, to je sve, a iznad njega i oko njega — ništa, ništa, ništa; čovek je svim bićem iznikao i izrastao iz ovoga sveta, u njega se sav ponovo vraća, raščinja i raspada. Otuda „duh ovoga sveta“ ne može znati Hrista Boga, ni šta nam je u Njemu darovano od Boga. „Duh ovoga sveta“ je u samozvanim vladarima ovoga sveta koji ne poznaju i ne priznaju Bogočoveka i Spasitelja u Hristu Isusu Gospodu našem. On je i u materijalistima, i u racionalistima, i u humanistima, i u papistima, i u svima koji hoće da Hrista Bogočoveka svedu na čoveka, i da hrišćanstvo objasne kao ljudsku filosofiju, ljudsku nauku, ljudsku pojavu, ljudsku tvorevinu. „Duh ovoga sveta“ je, veli Ikumenije, ljudska mudrost i obrazovanje[4]. — I dodaje: primismo Duha koji je iz Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga: sve što sačinjava Hristov domostroj spasenja — τύ κατ’ οΐκονομιαν γεγονoτα τοϋ Χρίστοϋ.[5]

Bezbrojne evanđelske bogočovečanske činjenice neosporivo svedoče da je hrišćanstvo — hrišćanstvo Bogočovekom, i da se u njemu ništa ne može objasniti čovekom već jedino i samo Bogočovekom i Svetim Duhom Njegovim. Samo kada se duh čovekov obogočoveči, sjedini sa Duhom Svetim, može poznati Bogočoveka i sve darove koje je Οn doneo rodu ljudskom. Prvovrhovni apostol Pavle je sav u toj blagovesti: da se očuva Bogočovečanski duh Evanđelja, da se ne upropasti svođenjem na čoveka, na mudrost ljudsku, na razum ljudski, na znanje ljudsko. Pošto je u njemu sve od Bogočoveka u Duhu Svetom, on i objavljuje: „Το — ΰ i govorimo, ne rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego naučenim od Duha Svetoga, duhovne stvari duhovno radeći – πνευματικοις πνευματικα συγκρινοντες“.[6] Evanđelje ima svoje evanđelske metode, Božje — svoje Božje puteve, Božansko — svoja Božanska sredstva. Ono što nam je darovano od Boga, — Bogočovek Hristos i njegovo Evanđelje, — ne može se propovedati „rečima ljudske mudrosti“, rečima koje izmišlja i uči ljudska mudrost. To se propoveda samo rečima koje uči Duh Sveti: duhovno se radi na duhovan način, bogočovečansko na bogočovečanski. Duh Sve daje ne samo sadržinu nego i njene oblike.

 


NAPOMENE:

[1] 1 Kor. 2, 11.

[2] 1 Kor. 2, 12.

[3] Tumačeći apostolove reči: „da znamo šta nam je darovano od Boga“, Blaž. Teofilakt veli: „Duh Sveti je svetlost, i mi primismo svetlost, da bismo, osvetljeni i prosvetljeni njome, videli ono što je dosad bilo pokriveno. A to je, šta? Ono što sačinjava Hristov domostroj spasenja — τά κατά τΐ;ν οικονομίαν του Χρίστου: kako umre za nas, kako nas načini sinovima Božjim, kako nas u Sebi uznese i posadi s desne strane Oca. No oni koji nemaju Duha Svetog, ne znaju to (Tumačenje 1 Kor., sar. 2, vers 12; Ρ. gr. t. 124, col. 593 Β).

[4] Tumač. 1 Kop. sar. 2, Uers. 12; Ρ. gr. t. 118, col. 664 D.

[5] Tamo.

[6] 1 Kop. 2, 13.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.