Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Čovekovo bogoliko jedinstvo

 

Tek u Gospodu Hristu Bogočoveku čovek se prvi put osetio potpuno jedan po biću, trojedan. I u tom bogolikom trojedinstvu našao i jedinstvo svoga bića, i besmrtnost bogoliku, i večni život: zato je večni život — u poznanju Trojednog Boga[1]. Upodobiti se Trojednom Gospodu, ispuniti se „svakom punoćom Božjom“[2], postati savršen kao Bog,[3] — to je naš poziv, u tome nada zvanja našeg: „zvanja svetog“,[4] „zvanja nebeskog“,[5] „zvanja Božjeg“.[6] Tek u Crkvi Hristovoj mi osećamo živo i besmrtno da smo „i pozvani u jednoj nadi zvanja svoga“.[7] Jedno zvanje za sve ljude; i jedna nada za sve ljude. To se zvanje živi, doživljuje Crkvom i u Crkvi: „sa svima svetima“ kroz svete tajne i svete vrline[8]. I mi se onda i osećamo „jedno telo i jedan duh“ — „sa svima svetima“: „Tako smo mi mnogi jedno telo u Hristu“[9]; „jer jednim Duhom mi se svi krstismo u jedno telo; i svi se jednim Duhom napojismo. Jer telo nije jedan ud nego mnogi. Mnogi su udi a jedno telo. Vi ste telo Hristovo, i udi među sobom“[10]. Nada, vođena verom i ljubavlju evanđelskom, nosi nas ka ostvarenju i poctignuću našeg zvanja, našeg cilja, našeg poziva: bogosavršenstva. A to se obavlja jedino u granicama Bogočovečanskog tela Hristovog pomoću bogočovečanskih sila Njegovih, kojima i žive svi sutelesnici tog svetog i jednog tela, u kome je jedan duh — Duh Sveti, kao ujedinitelj svih duša svih hrišćana u jednu dušu — sabornu dušu, i svih srca u jedno srce — saborno srce, i svih duhova u jedan duh — saborni duh Crkve. To je u stvari ujedinjenje, i jedinstvo tela i jedinstvo duha, kroz blagodatno utrojičenje i otrojičenje, u kome sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Jer je „jedan Bog koji čini sve u svemu“[11].

Tako smo mi mnogi jedno telo u Hristu, tek u Hristu[12]. Kroz svete tajne i sveto življenje u svetim vrlinama mi se učlanjujemo uto jedno telo u Hristu; i među nama nema razmaka, udaljenosti, svi smo uživljeni među sobom i povezani jednim životom, kao što su udi tela čovekova povezani među sobom. Misao tvoja, dok je „u Hristu“, sačinjava „jedno telo“ sa mislima svih svetih članova Crkve; i ti zaista misliš „sa svima svetima“, misao ti je blagodatno organski sjedinjena sa njihovim mislima. Tako i tvoje osećanje dok je „u Hristu“; tako i tvoja volja, dok je „u Hristu“; tako i tvoj život dok je „u Hristu“. U našem telu „udi mnogi — jedno su telo“[13], tako i Hristos. Jer jednim Duhom mi se svi krstismo u jedno telo[14]. U Svome Bogočovečanskom telu, od koga je i u kome je Crkva, Gospod Hristos je krstom ujedinio sve ljude.[15] U raskošju večnoga i svebožanskoga u tom Bogočovečanskom telu „darovi su različni, ali je Duh jedan“:[16] Duh koji dela kroz sve svete darove i obitava u svima članovima Crkve ujedinjujući ih u jedan duh i jedno telo: „Jednim Duhom mi se svi krstismo u jedno telo“.[17]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Jn. 17, 3.

[2] Kol. 2, 9—10; Ef. 3. 19

[3] Mt. 5, 48.

[4] 1 Tm. 1, 9.

[5] Jevr. 3, 1.

[6] Flb. 3, 14; Ef. 3, 18; Rm. 11, 29.

[7] Ef. 4, 4.

[8] Ef. 3, 18—19.

[9] Rm. 12, 5.

[10] 1 Kor. 12, 13. 14. 20. 27.

[11] 1 Kor. 12, 6; sr. Rm. 11, 36.

[12] Rm. 12, 5

[13] 1 Kor. 12, 12.

[14] 1 Kor. 12, 13

[15] . Ef. 2, 16

[16] 1 Kor. 12, 4

[17] 1 Kor. 12, 13.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.