NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM II

DOBROTOLJUBLJE – TOM II

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI NIL SINAJSKI

ASKETSKE POUKE PREPODOBNOG NILA SINAJSKOG

 

IV

MISLI KOJE ČOVEKA ODVAJAJU OD TRULEŽNOG I PRIVODE NETRULEŽNOM
1. Put ka vrlini je bekstvo od sveta: dobri i kratki put.
2. Onaj koji želi netruležno ne treba ni u šta da računa truležno.
3. Ukoliko želiš istinski život, uvek očekuj ljudsku smrt.
4. Omrzni sadašnji život, budući da vidiš kako se neuredno okreće njegov točak.
5. Nemoj želeti dobra čija je upotreba prolazna i koja se mogu izgubiti.
6. Smej se nad onima kojima sve [ovovekovno] uspeva, i sažaljevaj one koji su u svemu neuspešni: jedno vodi ka nagradi, a drugo ka mudroljublju.
7. Podvizavaj se u trpljenju koje su, kao što znamo, pokazali mučenici. Jer, da bismo (odgovorili zahtevima savesti) i od nas se očekuje mučeništvo savesti.
8. Svemu pretpostavljaj dušu, pa ćeš putem vrline poteći bez truda. Jer, sve je truležno, a duša je netruležna. Truležnom treba pretpostaviti netruležno.
9. Budi spreman na nevolje i obrešćeš veliku korist.
10. Od Boga ne išti prijatnog, nego samo korisnog. Jer, Bog prvo ne daje, ma koliko ga tražio. A, ukoliko ga nekako i dobiješ, brzo će propasti.
11. Ne vređaj siromaštvo, budući da ono borca na poprištu zakona čini nerasejanim.
12. Ne varaj se bogatstvom. Jer, brige o njemu najčešće odvajaju čoveka od Boga i [Njegove] volje.
13. Blizu je kraj. Pripremi se, lenjivče, za bičevanje.
14. Blizu je žetva. Očistimo od trnja njivu duše.
15. Ništa nije sakriveno od Sudije. Uzalud pokušavamo da se sakrijemo grešeći.
16. Više se stidi od anđela (kojih je mnogo oko nas), negoli ljudi. Udaljuj se od svakog sramnog dela.
17. Zabrinuto pomišljaj na vagu Sudije, te ćeš iz dela svog života izbaciti sve što ne može da izdrži pravu meru (tj. ono što će se, usled primese tuđih raspoloženja, pokazati lažnim, kao što se, npr. pokazuje lažnom zlatna moneta koja, zbog primese drugih elemenata, ne pokazuje svoju normalnu težinu).
18. Smatraj gubitkom svaku besposlicu i pokoj, te žuri da učiniš bilo šta od onoga što će se tražiti od nas.
19. Svagda pomišljaj o nepostojanosti sadašnjeg života, te ništa u njemu neće biti u stanju da te raseje.
20. Neka te ne naslađuju zemaljske, privremene radosti. Jer, one su udica koja tvoju dušu, kao ribu, primamljuju i love.
21. Stoj protiv iskušenja, pokazujući potrebnu hrabrost.
22. Nikada nemoj prezreti siromaha koji proliva suze, da ni tvoje molitve ne bi bile prezrene.
23. Mudroljublje je najbolje imanje koje ljudi mogu steći. Međutim, budući jedinstveno, i ono hoće da prebiva jedino sa onim ko ga je stekao.
24. Vrlina je – hiton Božiji. Trudi se da ga tkaš, te ćeš oblačiti Onoga koji odeva svu tvar.
25. Prizemne [stvari] otimaju lopovi. Čini nebesko koje je nedostupno za prste grabljivaca.
26. Treba da odbijamo utehe, budući da nas navode na dela zbog kojih se, po otrežnjenju, obično stenje.
27. Plotoljubivih pomisli treba da se gnušamo zato što kvare telo i oskrnavljuju dušu.
28. Ni zemaljska dobra se ne stiču bez truda. Zašto bismo, onda, zbog napora izbegavali nebeska dobra?
29. Hoćeš li da činiš vrlinu i da ne osećaš napor? Drži u misli da je trud privremen, a nagrada večna.
30. Trebalo bi da svi koji istrajavaju u nepotrebnim slastima pomisle o kratkotrajnosti naslade i o dugotrajnosti kazne za njih.
31. Sve smatraj truležnim, a jedino vrlinu – netruležnom.
32. Prenebregavaj sve što čoveka čini sličnim skotu, i čini samo ono što te može učiniti nebeskim.
33. Trudi se oko vrline zato što ona Adama, kroz mudroljublje, pokazuje bogom.
34. Da li uzdržavaš stomak? Međutim, uzdržavaj i jezik, da ne bi bio rob jednog, a beskoristan slobodnjak drugog.
35. Ljubi Boga i prema svojima nemoj biti privrženiji nego prema Njemu, kako se, po Njegovoj reči, ne bi pokazao nedostojnim Njega, premda i ne bi želeo da se to desi.
36. Strpljivo podnosi nevolje zato što se u njima krije venac za borce.
37. Blaženo je – trpeti zlo, a činiti ga – jadno. Jer, onaj ko trpi jeste naslednik Hristov, a ko ga čini – sunaslednik đavola.
38. Dobar je hleb posta zato što u njemu nema kvasca slastoljublja.
39. Svet je žrtvenik molitve zato šta nam privlači Svetoga nad svetima.
40. Nemoj pravednost smatrati dodatkom vrline, zato što je bez nje svako delo nečisto.
41. Ako seješ među nište, sej svoje, zato što je tuđe gorče od pelena.
42. Milostiv [čovek] je slep ukoliko je nepravedan, budući da obrađuje polje sa koga ne može da sabere žetvu.
43. Svagda očekuj smrt, ali se nemoj bojati: i jedno i drugo su crte mudroljublja.
44. Nosi obraz vrline, ali ne stoga da bi obmanuo, nego da bi doneo korist onima koji te vide.
45. O dobru treba da govori i onaj koji ne čini dobro kako bi, postidevši se svojih reči, i sam počeo da ga tvori.
46. Ako istinski želiš nebo onda sa zemljom nemaš ništa [zajedničko]. Jer, ona neće dozvoliti da se uzneseš ka njemu.
47. Nemoj želeti da se obogatiš radi ljubavi prema siromasima. Jer, Bog je pravedniku naredio da daje milostinju od onoga što ima (Lk.11,41).
48. Ako čaša studene vode opravdava milosrdnog, kakva tek nagrada očekuje onoga koji je sve dao siromašnima?
49. Čistota i saosećajnost su majke vrlina. Stoga bez njih nije moguće vojevati za Hrista.
50. Nemoj zanemarivati saosećajnost zato što je ona blagog Vladiku svela sa neba.
51. Nemoj prenebregavati čistotu zato što je njome ona koja je postala oruđe Ovaploćenja (Presveta Djeva) ljudima darovala Boga koji se radi nas ovaplotio.
52. Ne govori: „Osvetiću se neprijatelju“, zato što na nebu imamo pravednog Sudiju.
53. Nemoj želeti ni da živiš u utehama, ni da si bogat, ni da te slave. Jer, to je žitejska truležnost, a mi smo sazdani za netruležnost.
54. Nemoj plakati nad umrlim, budući da je to zajednički put. I blažen je onaj ko taj kraj dostigne (bez prekora).
55. Plači zbog grešnika, a ne zbog siromašnoga. Jer, drugome se priprema venac, a prvome – muka.
56. Smej se nad točkom života koji se neuredno vrti. Međutim, čuvaj se bezdana u koji on svrgava one koji zaspu na njemu.
57. Sa Bogom besedi mnogo, a sa ljudima malo. Poučavajući se u zakonu, postići ćeš i jedno i drugo.
58. Suze za vreme molitve su za dušu blagotvorna kupelj. Ipak, posle molitve se sećaj zbog čega si plakao.
59. Nemoj ublažavati silne ovog sveta, zato što će silni biti silno ispitivani (Prem.6,6). Prema njima će i Sudija biti strožiji.
60. Adamu je naloženo da se trudi (i to bez nagrade), a mi, trudeći se u zakonu, stičemo nagradu.
61. Naslednicima Eve svakako pripada skorb. Međutim, ukoliko budemo sa blagodarnošću podnosili skorbi, kletva će se preokrenuti u blagoslov.
62. Neka ti u tvojim delima savest bude svetilnik. Jer, ona pokazuje koja su od njih dobra, a koja rđava.
63. Osudimo sebe, pa ćemo umilostiviti Sudiju. Jer, On se, kao blag, raduje kada vidi da grešnik rastače svoje breme.
64. Ako smo učinili nešto nečisto, omijmo se pokajanjem. Jer, mi smo dužni da obraz Božiji predstavimo čistim.
65. Izlečimo duševne rane pre nego što se one obnaže, kako bismo tim izlečenjem odvratili bičeve kazne.
66. Kao što vezani ne može lako da hoda, tako ni oni koji su se spleli u žitejske [stvari] ne mogu da čisto prohode put vrlina.
67. Treba mrzeti greh. Tako će i onaj ko upadne u njega skorije izaći iz njegovih mreža.
68. Ko ne mrzi greh, biće pribrojan grešnicima, čak i ako ga ne čini.
69. Stenji zbog bližnjeg koji greši da bi zastenjao i zbog sebe. Jer, svi smo mi dužnici zbog greha.
70. Palome prijatelju napominji o Sudiji, pa ćeš i svoju grehovnu ranu pomazati. Jer, takav savet jeste opšte lekarstvo.
71. Nameravajući da nešto kažeš ili učiniš imaj u vidu i odgovor koji će se uskoro zahtevati od tebe, pa ćeš se ucelomudriti pod dejstvom straha.
72. Boj se kazne za greh i strepi pri pomisli na stid zbog njega, zato što je njihova težina bezmerna.
73. I lepota i mnoštvo budućih dobara su bezgranični, a sadašnja su – senka, dim i vodeni mehur.
74. Nemoj sejati zlo zato što je setva blizu i što onoga koji neguje trnje očekuje oganj.
75. Licemeri, gramžljivci i slastoljupci su ruže ovoga sveta. Međutim, sačekaj malo pa ćeš (umesto ruža) videti izgaženu travu.
76. Svako rđavo delo daje oružje đavolu protiv nas. Naoružan njime, on se žestoko odnosi prema onima koji su ga naoružali.
77. Hoćeš li da neprijatelja dovedeš do iscrpljenosti? Odseci greh, pa ćeš moći da mu se rugaš kao očerupanom vrapcu.
78. Teško nečastivome! Jer, dok se svi prosvećuju, on se pokriva mrakom.
79. Teško bogohulniku! Njemu će se vezati jezik pred licem Sudije, te on neće moći ništa da kaže u svoje opravdanje.
80. Teško bezakoniku zato što će poći strogome Sudiji i pravednome Zakonodavcu.
81. Teško gramžljivome, zato što će bogatstvo pobeći od njega, a on – steći oganj.
82. Teško lenjivome! On će tražiti vreme koje je zlo protraćio.
83. Teško nadmenome! Kada legne u grob, saznaće ko je.
84. Teško bludniku koji je oskrnavio bračnu rizu! On će sa stidom biti izbačen iz carske ložnice.
85. Teško bundžiji i pijancu! Oni će se ubrojati u ubice i biti kažnjen sa preljubočincima.
86. Teško onome ko se predaje utehama u ovo kratko vreme! On se goji kao tele koje je namenjeno za klanje.
87. Blažen je onaj ko ide tesnim putem! On će na nebo uzići sa vencem.
88. Blažen je onaj ko satire grehe, jer pred njim drhte demoni.
89. Blažen je onaj ko je čist u duši i nelicemeran u vrlini. Jer, on će suditi svetu, i njemu se neće suditi sa svetom.
90. Blažen je onaj ko je neuspavljiv u molitvama, čitanju i dobročinstvu! Takav neće zaspati na smrt.
91. Blažen je onaj ko ima visok život i smirenu misao! On podražava Hrista i sa Hristom će zasesti.
92. Blažen je onaj kod koga zakon ne silazi sa jezika! Od njegovog boravišta Bog nikada neće odstupiti.
93. Blažen je onaj koji mnogima čini dobro! On će na sudu naći mnoge zaštitnike.
94. Blažen je onaj čija vrlina nije lažna. Jer, lopata Sudije će bez greške sve razvejati.
95. Blažen je onaj ko svoja dela ukrašava pre pojave ognja kojim će sve biti isprobano.
96. Blažen je onaj ko žuri ka budućem životu, zato što sadašnje ispušta miris truležnosti i vuče ka smrti.
97. Blažen je onaj ko rasipa sabrano zlo i koji će čist stati pred čistog Sudiju.
98. Zaglavlje ovog slova jeste: Dušo, nemoj biti nemarna! Jer, kroz kratko vreme ćeš stati pred vagu Strašnog suda Hrista Boga našeg.
 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *