NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

28. jun po julijanskom kalendaru

Date 11. jula 2016.
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti mučenici Kir i Jovan. Ovi sveti mučenici praznuju se 31. januara. Pod tim datumom i opisano je njihovo žitije i stradanje. A 28. juna praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa, koja se dogodiše od njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh aleksandrijski, moljaše se prilježno Bogu, da uništi idolsko nečestije u mestu Manutinu, gde beše idolski hram i gde vladaše sila demonska. Tada se javi patrijarhu angel Božji i reče mu, da će Manutin biti očišćen od nečistija, ako on prenese na to mesto mošti svetih Kira i Jovana. Patrijarh to odmah i učini: prenese česne mošti mučenika u Manutin i sagradi tamo crkvu u ime svetih Kira i Jovana. Od moštiju ovih mučenika isceli se od škrofula Amonije, sin aleksandrijskog gradonačelnika Julijana; neki Teodor od slepila; Isidor od Majuma izleči se od truljenja crne džigerice; žena Teodora od otrovanosti; neki Evgenije od vodene bolesti, kao i mnogi drugi od drugih bolesti i muka. Sve se ovo dogodilo 412. godine.

2. Prepodobni Senufije Zastavonosac. Veliki isposnik i čudotvorac iz Misirske pustinje; savremenik patrijarha Teofila i cara Teodosija Velikog. Nazvan Zastavonosac zato što molitvama svojim pomože jedanput caru Teodosiju da održi pobedu nad neprijateljskom vojskom. Kada ga car pozva da dođe u Carigrad, on odgovori da ne može doći, ali mu posla jednu svoju hudu rasu i štap. Pošavši u rat, car obuče rasu Senufijevu i uze štap. I vrati se iz rata pobedonosan.

3. Prepodobni Pavle Lekar. Rodom Korinćanin. Posle školovanja povuče se u manastir i postane inok. Veliku borbu imaše s nečistim duhom bluda. Pa kada ga silom krsnom otera od sebe, ali duh mu ustroji pakost na taj način što napusti neku razvratnu ženu da kaže, da je rodila dete s Pavlom. Tada ga jeretici izvukoše iz manastira, dadoše mu dete u ruke i terahu ga po gradu, da ga svet pljuje. A detetu beše samo nekoliko dana. Pomoli se sveti Pavle prilježno Bogu i reče narodu: „Evo, neka samo dete kaže, ko mu je otac!“ I dete pruži ruku iz pelena, pokaza na nekog kovača i reče: „Ovaj je moj otac, a ne Pavle monah!“ Postideše se protivnici Pavlovi, i Pavlu Bog dade lečebnu moć veliku, tako da kad stavljaše ruke svoje na bolesnike, bolesnici ozdravljahu. U starosti mirno se upokoji ugodivši Bogu životom svojim na zemlji. Živeo u VIII veku.


Senufije starac u pustinji posti,
Bestrasno mu telo, kao suhe kosti,
No ko voda negda iz kamena suha.
Blagodat iz njega teče Svetog Duha:
U mrtvenom telu silan duh se krije
To začuo slavni car Teodosije,
Pa kad car hoćaše na vojnu da pođe.
Poruči da starac Senufije dođe.
Da blagoslov dade, da car skruši vraga.
Obeća mu care mnogobrojna blaga.
Udariše suze starcu Senufiju,
Otporuku šalje car Teodosiju,
Da ne može doći, daleki su puti,
I molitvu ne sme brigama da muti.
Zahvaljuje caru na svakome daru
I rasu mu šalje, kaluđersku, ctapy.
Još uz rasu šalje i štap jedan stari,
To caru bejahu od inoka dari!
Nek štap uzme care, i rasu obuče,
Pa će sve dušmane u ratu da tuče.
Ko inok obučen car na vojnu pođe –
Pobedilac slavan on sa vojne dođe.
Stub pobedni care u gradu napravi.
Na vrh stuba svoj lik ko inoka stavi,
Da svet pamti veru car Teodosija
I čudesnu silu svetog Senufija.

RASUĐIVANJE
Protestanti su odrekli Bogu čudotvorstvo kroz materijalne stvari. Oni su mislili time da oduhove hrišćansku veru, međutim su je baš time i osiromašili i onakazili. Oni su odrekli dejstvo Božje moći kroz ikone, kroz mošti svetiteljske, kroz krst, pa najzad, neki od njih, i kroz Pričešće. Ako bi išli dosledno tim naopakim putem, oni bi morali odreći i čudesa, koja su se dogodila od živoga tela Gospoda Isusa, jer i telo Njegovo je bilo materijalno; isto tako i čudesa od dodira ruku apostolskih i svetiteljskih, jer i te ruke su materijalne, a da i ne govorimo o žezlu Mojsejevom, o rizi i pojasu Presvete Bogorodice, o ubrusu apostola Pavla itd. U tom svom odricanju protestanti stoje u opreci sa celom starom crkvom. Evo jednog od hiljade i hiljade dokaza, da Bog dejstvuje kroz stvari, naročito onda kad hoće da proslavi Svoje svetitelje: u Aleksandriji podignut je bio visoki stub sa statuom cara Teodosija u monaškoj haljini i sa monaškim štapom u ruci za spomen careve pobede koju je car, odeven u rasu sv. Senufija i sa njegovim štapom u rukama, odneo nad neprijateljem. Kad Bog hoće, onda i jedna haljina svetiteljska pobeđuje silne vojske neverničke. Ko sme ograničiti dejstvo i načine dejstva moći svesilnoga Boga?

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesno isceljenje desetorice gubavih (Lk. 17, 12) i to:
1. kako Gospod moćnom rečju isceli deset gubavih ljudi, koji ga moljahu,
2. kako i mene, duhovno i moralno gubavog, Gospod može isceliti, ako My vapijem.

BESEDA
o svetosti
Po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju. (I Pet. 1, 15)
Svetost je, braćo, vrlina što obuhvata sve ostale vrline. Otuda je i svetitelj, braćo, čovek ukrašen svima vrlinama. Jer ako je čovek jedan molitven a nije milosrdan, ne može se nazvati svetim. Ili ako neko trpi, ali bez vere i nade – ne spada u svetitelje. Ili ako je neko veoma milosrdan, no bez vere u Boga – vaistinu takav se ne broji u svetitelje. Svetitelj je savršen čovek, onakav kakav je bio Adam u Raju; ili još bolje: onakav kakav je bio Novi Adam, Gospod Isus Hristos. Ovo je Svetac nad svecima. Ovo je sejač svetosti na zemlji i odnegovač svetitelja u istoriji. On nas je pozvao u dostojanstvo svetitelja. On nam je pokazao primer pravog svetitelja. On je prototip svetitelja, kao što je On i praobraz čoveka. Pravi čovek, braćo, i ne znači drugo nego svetitelj. Svetitelj i čovek – to je jedno isto. On nam je pokazao, šta znači biti čovek ili šta znači biti svetitelj. A apostol Njegov, Petar, zapoveda nam: budite sveti u svemu življenju! Svetac nije svetac jednim delom života nego celim životom. U svakom delu i deliću našeg života moramo biti sveti, da bismo se ubrojali u svete, to jest u ljude, po prototipu svetitelja i praobrazu čoveka, Gospodu Isusu Hristu. Gospode svesveti, Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
11. jula 2016.