NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

27. april po julijanskom kalendaru

10. maja

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. apostol Simeon. Jedan od Sedamdeset apostola. Bi sin Kleopin, a Kleopa opet bi brat Josifa, obručnika Presvete Bogomatere. Videvši čudesa Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, poverova Simeon, i bi ubrojan u Sedamdeset apostola. Sa velikom revnošću i hrabrošću propovedaše on Jevanđelje Hristovo svuda po Judeji. A kada zlobni Jevreji ubiše Jakova, brata Gospodnjeg i prvog episkopa Crkve Jerusalimske, gurnuvši ga s visine hrama i udarivši ga motkom po glavi, tada bi ovaj Simeon, rođak Jakovljev, postavljen za episkopa u Jerusalimu. I on, kao drugi episkop u Svetome Gradu, upravljaše Crkvom Božjom sa mudrošću i silom sve do duboke starosti. Beše mu preko 100 godina kada postrada. A njegovo stradanje bi ovako: u vreme cara Trajana beše podignuto dvojako gonjenje u Palestini, na potomke Davidove i na Hrišćane. Zlobni ljudi optužiše Simeona i kao jedno i kao drugo. Sveti Simeon pretrpe velike muke i najzad bi raspet na krstu, kao i njegov Gospod, kome verno posluži na zemlji.

2. Prep. Stefan ep. Vladimirski. Učenik sv. Teodosija Pečerskog. Bi Stefan neko vreme iguman Pečerske Lavre i potrudi se mnogo oko blagočinog ustrojenja monaškog života i oko ukrašenja hramova. No vrag raspali kod monaha zlobu protiv njega, te ga ne samo svrgoše sa igumanstva nego ga i proteraše iz manastira. No Bog koji ne ostavlja pravednika dugo pod poniženjem od nepravednika, upravi život prep. Stefana tako da on bi izabran za episkopa Vladimirskog. Kao arhijerej Božji Stefan upravljaše Crkvom do starosti svoje i mirno se upokoji u Gospodu 1094. god.

3. Spaljenje moštiju sv. Save arhiep. Srpskog. Telo sv. Save beše sahranjeno u Mileševu. U vreme turske tiranije narod srpski skupljaše se nad moštima svoga svetitelja, da traži utehe i leka. Bojeći se, da se iz toga mesta ne digne buna na Turke, Sinan paša Beogradski naredi, te se mošti Savine prenesu u Beograd, i tu spale, na Vračaru, 27. aprila 1594. god. No sa spaljivanjem moštiju svetiteljevih obesni paša ne spali svetitelja, koji osta živ pred prestolom Božjim na nebesima i u srcu svoga naroda na zemlji.

4. Prep. Jovan ispovednik. Iguman obitelji Čistih (Katari). Ova obitelj bi postrojena blizu Nikeje u vreme carovanja Justinova, u VI stoleću. Zbog poštovanja ikona i odbrane ikonopoštovanja postrada Jovan mnogo od cara Lava i Teofila, i skonča u progonstvu, oko 832. god.


Simeon blistaše mladošću i snagom,
Kada se približi Učitelju blagom
Vide ne rođaka znanog mu po telu
No neznanog Boga u telesnom velu;
I svet sav mu mrknu od velje svetlosti,
Kada sebi dođe, sa svetom se prosti,
I ko silan or’o u visokom letu
On duh diže k nebu i nebeskom svetu.
On kroz Hrista pozna Božiju dobrotu,
I besmrtne Žizni besmrtnu krasotu
Još kroz Hrista pozna pravoga Čoveka,
Zato prezre slavu i čast ovog veka;
Predade se trudu kao medna pčela,
Ne žaleći mladost, ne žaleći tela,
Tek da zakon Hristov ispuni do kraja
I udostoji se božanskoga Raja.
I na krstu raspet, stogodišnji starac,
Ne oseti smrtni jadoviti žalac,
Jer već duhom beše on vaskrs’o davno, –
Sad čeka i telom da vaskrsne slavno.

RASUĐIVANJE
Prava vera mora biti gonjena u ovome svetu. To je i sam Spasitelj jasno i javno rekao Svojim apostolima. A sv. Apolinarije Jerapoljski pišući protiv jeretika montanista veli: „neka nam kažu pred Bogom, ko je od svih njihovih proroka, počev od Montana i njegovih žena, bio gonjen od Judejaca i ubijen od nečestivih? Niko. Ko je od njih uzet za ime Hristovo i raspet na krstu? Opet niko. Da li je koja od žena kadgod bila bičevana ili kamenovana u judejskim sinagogama? Nigde, nikada.“ – Pravoslavni svetitelj, dakle, hoće ovim da kaže, da prava vera mora biti gonjena u ovome svetu. Jeresi su obično bliže svetskom i demonskom duhu, zato svet i demon ne gone svoje. Biti stalno gonjena – s kratkim odisajima – to je odlika vere i Crkve Pravoslavne. To gonjenje bivalo je kroz svu istoriju ili spolja ili iznutra, spolja od inoveraca, a iznutra od jeretika.

SOZERCANJE
Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to:
1. kako zapoveda, da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje grehova;
2. kako zapoveda učenicima da čekaju obećanje očino, silu s više od Duha Svetoga.

BESEDA
o gonjenju pobožnih
Svi koji pobožno hoće da žive uHristu Isusu,
biće gonjeni. (II Tim, 3, 12; Dela Ap. 14, 22)
I Gospod Isus ovo je prorekao, i Svojim primerom dokazao. I apostoli su ovo rekli, i svojim primerom dokazali. I svi bogonosci Oci Crkve, ispovednici i mučenici, ovo su rekli, i svojim primerom dokazali. Treba li onda još sumnjati, da se kroz tesna vrata ulazi u Carstvo Božje? Treba li i za čas nedoumevati, da nam kroz mnoge nevolje valja ući u Carstvo Božje? Ne, tu više nema nikakva osnova niti opravdanja sumnji. Može li ovca živeti među vukovima i ne biti od njih napadata? Može li sveća plamteti usred izukrštanih vetrova a ne biti povijana tamo i amo? Može li blagorodna voćka rasti ukraj druma a ne biti smetana od mimoprolaznika? Tako ni Crkva pobožnih duša ne može ne biti gonjena, i to gonjena: od neznabožaca, od idolopoklonika, od jeretika, od odstupnika, od strasti i poroka, od greha i bezakonja, od sveta i demona. Isto tako niti jedna pobožna duša može ostati bez gonjenja, bilo spoljašnjeg bilo unutrašnjeg sve dok se ne rastavi od tela i sveta. Može neko i protiviti se ovome i dokazivati drukčije po svome računu i po svojoj logici. No tu ne pomaže ni razum ni logika jednoga čoveka: hiljade raspetih govore drugčije, i hiljade spaljenih viču drukčije, i hiljade isečenih dokazuju drukčije, i hiljade potopljenih svedoče drugčije. O braćo moja, hrišćanska vera je silna ne samo kad se slaže sa čulnim razumom i čulnom logikom nego i kad se (i baš naročito kad se) protivi čulnom razumu i čulnoj logici. Koji hoće pobožno da žive, biće gonjeni. To apostol proriče u početku hrišćanskih vekova, a dvadeset hrišćanskih vekova odaju mnogoglasni eho, koji potvrđuje istinitost proročanstva.
O vaskrsli Gospode, daj nam svetlosti da budemo pobožni do kraja, i daj nam snage da izdržimo gonjenje do kraja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
10. maja