NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

22. maj po julijanskom kalendaru

4. juna 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti mučenik Vasilisk. Srodnik svetog Teodora Tirona. Bi mučen zajedno sa Evtropijem i Kleonikom. Kada ova poslednja dvojica biše raspeti, i izdahnuše 3. marta, Vasilisk bi vraćen ponovo u tamnicu. U tom se desi smena carskih namesnika, te Vasilisk osta dugo tamnujući. Sa suzama moljaše se Vasilisk Bogu, da Njemu ne uskrati mučeničku smrt. I po dugoj molitvi javi mu se sam Gospod Isus, obeća mu ispuniti želju i posla ga u njegovo selo, da se pozdravi sa majkom i braćom. U tom dođe novi namesnik Agripa i posla da odmah dovedu Vasiliska iz sela. Na putu iz sela u grad Amasiju, učini Gospod preko Svoga mučenika velika čudesa, zbog kojih mnogi narod poverova u Hrista. Agripa naredi mučeniku da prinese žrtvu Apolonu. „Apolon znači gubitelj!“ reče Vasilisk, i usrdnom molitvom skruši idola u prah i nebesnim ognjem spali hram. Uplašeni Agripa pripisivaše sve to mađijama, i naredi te Vasiliska mačem posekoše. U tom Agripa poludi, i u ludilu ode na gubilište, nađe malo krvi mučenikove u prašini i priveza je sebi pod pojas, od čega posta zdrav. Došavši sebi, on se krsti. Docnije neki Marin, građanin Komanski (Komani, upravo zvaše se mesto pogubljenja Vasiliskova), podiže crkvu na moštima mučenikovim, u kojima mnogi bolesnici nahođahu isceljenje.

2. Sveti mučenik Jovan Vladimir, kralj srpski. Beše od roda kneževskog, iz Zahumlja. Deda mu se zvaše Hvalimir, a otac Petrislav. Kao vladar mudar, milostiv, krotak, devstven i hrabar. Usrdno se Bogu moljaše i dragovoljno crkve zidaše i pomagaše. Ali imađaše teške borbe i iznutra i spolja, iznutra sa jereticima i bogumilima, a spolja sa zavojevačima: carem Samuilom i carem Vasilijem. Samuilo ga prevarom zarobi i baci u tamnicu. Kada tamnovaše, javi mu se angel Božji i predskaza mu, da će skoro biti oslobođen tamnice, ali ipak da će mučenički skončati. Poznavši ga bolje, Samuilo ga zavoli i dade mu svoju kćer Kosaru za ženu. Kada umre Samuil, zacari se sin njegov Radomir. No dvojurodni brat Radomirov Vladislav ubi Radomira, pa onda dozva na prevaru Vladimira, te i ovoga poseče 1015. godine. Mošti ovoga svetog kralja mučenika počivaju netljene u njegovom manastiru kod Elbasana i na njima se kroz vekove dešavahu, i dan danji dešavaju, mnogobrojna čudesa. Kod manastira Svetog Nauma, 1925. godine, podignuta je crkva ovome krunisanom mučeniku, kao ktitoru ovoga slavnog manastira.

3. Drugi vaseljenski sabor. U vreme cara Teodosija Velikog ovaj sabor bi sazvan 381. godine u Carigradu, da utvrdi učenje pravoslavno o Duhu Svetome, o kome krivo učaše tadašnji arhiepiskop carigradski Makedonije. Ovaj duhoborni arhiepiskop, naime, učaše kao da je Duh Sveti tvar Božja, a ne ipostas božanska, ravna ipostasi Oca i Sina i s ovima jednobitna. Makedonije bi od sabora osuđen, a Nikejski Simvol Vere dopunjen još učenjem o Svetom Duhu.

4. Sveti pravedni Melhisedek, car salimski. Savremenik praoca Avrama. Po rečima apostola Pavla on je bio kao car i sveštenik praobraz Gospoda Isusa Hrista (Jevr 7).


Melhisedak, car Salimski,
Imade li koga svoga?
On car beše i sveštenik
Najvišega Cara – Boga.
Od Avrama veći beše,
Tajna beše i ostade. –
On Avrama blagoslovi,
Avram njemu danak dade.
Car u svetu i sveštenik,
On praobraz Hristu posta,
Mir i pravdu on najavi –
Tajna beše, tajna osta.
Ne zna mu se rod ni konac,
Ni dužina zemnog veka.
Al’ se znade da bejaše
Divan uzor od čoveka.
Divan uzor od čoveka,
Cara, sveca, pravednika.
Melhisedek time posta
Prorok Hrista i – praslika.
Bez ijedne reči prorok,
No prekrasnom tek ličnošću;
Bez ijedne reči prorok.
Prorok – pravdom i milošću.

RASUĐIVANJE
Kako je Mojsej mogao postiti 40 dana? Kako su mnogi hrišćanski podvižnici mogli živeti, i to dugovečno živeti, u krajnjoj uzdržljivosti od jela i pića? Telesnom čoveku, koji ne zna za duhovni život, to je nemoguće verovati. Nemoguće mu je to i dokazati, jer poimanje toga postiže se samo opitom. Kad su sv. Vasiliska mučitelji držali tri dana bez hleba i vode, pa mu onda ponudili da jede, on odbije, govoreći da nije gladan. „Ja sam,“ veli, ,,ispunjen besmrtnom hranom, i neću da primam smrtnu. Vas hrani zemaljski hleb, a mene nebesna reč Božja; vas veseli vino, a mene blagodat Svetoga Duha; vas zasićava meso, mene post; vas krepi sila, telesna, a mene Krst Hristov; vas bogati zlato, a mene ljubav Hristova; vas krase odela, a mene dobrodetelj; vi se veselite smehom, a ja se utešavam duhom kroz molitvu.“ Evo čoveka, jednog od mnogih, i mnogih, na kome se potvrdila reč Hristova: ne živi čovjek o samom hljebu no svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih! (Mat. 4, 4)

SOZERCANJE
Da sozercavam blagodat Boga Duha Svetoga u tainstvu krštenja i to:
1. kako ta blagodat čisti čoveka od prvorodnog greha,
2. kako ga ona uvršćuje u građane slobode Hristove.

BESEDA
o telima ljudskim kao hramovima
Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama; kojega imate od Boga, i nijeste svoji? Jer ste kupljeni skupo. (1 Kor. 6, 19-20)
Zbog čega su, braćo, telesa naša postala crkvom Svetoga Duha? Zbog toga što smo plaćeni skupo. Gospod Hristos platio nas je Svojim brigama, trudovima, mukama i smrću. Zbog te cene mi smo se udostojili da budemo crkvom Svetog Duha.
No neko će reći: ta cena je davno plaćena, a mi živimo 20 stoleća posle toga? Svejedno: cena nije plaćena za jedno vreme i za jedno pokolenje, nego za sva vremena i za sva pokolenja od Adama do Strašnoga Suda. I ako se još budu na zemlji rodile milijarde i milijarde ljudskih bića, za sve njih je cena već plaćena. Cena je tako velika i bogata, da kad bi se sav pesak morski pretvorio u ljude, ona bi bila dovoljna.
Od koga trenutka, braćo, telesa naša postaju crkvom Svetoga Duha? Od trenutka našega krštenja. Cena je plaćena za sve ljude, ali crkvom Svetog Duha postaju samo oni koji se krste.
Kakva je posledica, braćo, toga što Sveti Duh živi u nama? Posledica je ta, što mi više nismo svoji. Kada se Duh Sveti useli u naša telesa, tada je On gospodar nad nama, a ne mi nad njim, ni nad sobom. Tada smo mi, braćo, svojina Boga Duha Svetoga.
A šta znači to, braćo, da na Tajnoj Večeri, kada Gospod opra noge i Judi i kada Juda primi od Gospoda zalogaj hleba tada, veli se, uđe u njega satana (Jov. 13, 27)? O da stršanih reči! O da strašne kazne za bogoizdajstvo! Ne znači li to, braćo, da kad se i mi odreknemo Boga, koji nas pere i hrani, Duh Božji izlazi iz nas, a useljava se na Njegovo mesto satana? O da teška značenja! O da grozne opomene svima nama krštenima! Duh Sveti se uselio u nas pri krštenju i napravno od nas hram Sebi. No Duh Sveti ne stanuje u nama nasilno, nego po našoj dobroj volji. Ako pogrešimo protiv Njega, On se iseljava iz nas; mesto Njega ulazi satana, i naš telesni hram pretvara se u svinjac.
O Duše Sveti Sveblagi, ne ostavi nas. Smiluj se i oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
4. juna 2016.