NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

17. decembar po julijanskom kalendaru

30. decembra 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti prorok Danil i tri otroka: Ananije, Azarije i Misail. Sva četvorica behu od carskog plemena Judina. Kada Navuhodonosor (ili Nevukadnezar) razori i opleni Jerusalim, tada i Danil, kao dečak, beše odveden u ropstvo zajedno s judejskim carem Joakimom i mnoštvom drugih Izrailjaca. Opis njegova života, stradanja i proročanstva može se naći iscrpno u knjizi njegovoj. Sav predan Bogu, sveti Danil od rane mladosti dobio je od Boga dar velike vidovitosti. Njegova slava među Judejima u Vavilonu počela je onda kada je on izobličio dva pohotljiva i nepravedna starca, sudije judejske, i spasao celomudrenu Sosanu (Suzanu) od nepravedne smrti. A njegova slava među Vaviloncima počela je od onoga dana kada je on pogodio i protumačio san caru Navuhodonosoru. Za to ga car učini knezom na svom dvoru. Kad car napravi zlatnog idola u polju Deiru, tri otroka ne hteše se pokloniti idolu, zbog čega biše bačeni u peć ognjenu. No angel se Božji javi u peći prohladi oganj, tako da otroci šetahu po peći, nepovređeni od ognja, i pojahu: „Blagosloven jesi Gospode otaca naših“. I vide car to čudo i beše užasnut. Pa izvede car otroke iz peći i obasu ih velikim počastima. U vreme cara Valtazara, kada car jednom na piru jeđaše i pijaše sa gostima svojim iz osvećenih sudova, uzetih iz hrama Jerusalimskoga, nevidljiva ruka napisa na duvaru tri reči: mani, tekel, fares. Te reči niko ne mogaše protumačiti osim Danila. Te noći car Valtazar bi ubijen, Dva puta Danil bi bačen u jamu lavovsku zbog vere u jednoga živoga Boga. I oba puta Gospod ga spase i osta u životu. Vide Danil Boga na prestolu sa angelskim silama, viđao angele, pronicao u budućnost pojedinih ljudi, carstva i vascelog roda ljudskog, prorekao vreme dolaska Spasitelja na zemlju. Prema svetom Kirilu Aleksandrijskom Danil i tri otroka doživeše u Vavilonu duboku starost i biše mačem posečeni zbog vere prave. Kada Ananija posekoše, Azarije prostre odeću svoju i prihvati glavu njegovu; po tom Azarijinu glavu prihvati Misail, a Misailovu Danil. Angel Božji prenese tela njihova u Judeju na goru Gevalsku i položi pod kamen. Po predanju, ova četiri Božja ugodnika ustaše u vreme smrti Gospoda Hrista i javiše se mnogim pa opet zasnuše. Danil se računa među četiri velika proroka (Isaija, Jeremija, Jezekil i Danil). Živeo i prorokovao na pola hiljade godina pre Hrista.

2. Prepodobni Danil (Donale). Velikaš i guverner ostrva Niverte, kod Kadiksa u Španiji. Poznavši svu sujetu ovoga sveta, napusti i slavu i bogatstvo, pa dođe u Rim, gde se zamonaši. Potom ode u Carigrad, gde je razgovarao s carevima, Konstantinom i Romanom Porfirorodnim, pa se onda uputi u Jerusalim. U Jerusalimu primi veliku shimu od patrijarha Hristodula, koji mu dade ime Stefan. Kinjen od Saracena, koji ga primoravahu da obrije bradu, on se udalji u Misir, gde za ime Isusovo pretrpe mnoge muke i smrt. Preseli se u Carstvo Hristovo krajem X veka.

3. Prepodobni novomučenici: Pajsije i Avakum. Pajsije beše iguman man. Trnave kod Čačka, a Avakum njegov sabrat i đakon. Obojica kao hrišćani nabijeni od Turaka na kolac, u Beogradu na Kalemegdanu 17. decembra 1814. godine. Noseći svoj kolac kroz ulice beogradske hrabri Avakum je pevao. Kad ga je majka s plačem molila, da se poturči, da bi sačuvao svoj život, odgovori joj ovaj divni Hristov vojnik:


Majko moja na ml’jeku ti hvala
Al’ ne hvala na tvome savjetu:
Srb je Hristov, raduje se smrti.
Ko se boji Boga istinoga,
Ne boji se ljudi ni demona.
Verne sluge Gospod nagrađuje
I od svake zlobe ograđuje
Danil sveti među lavovima
Nepovređen osta od zverova:
Tri otroka u peći ognjenoj
Živi biše, živi ostanuše,
Usred ognja Boga proslaviše
Sa angelom, Božjim poslanikom.
Kao Noje u svetu zlobnome,
Ko Lot sveti u Sodomu besnom,
I ko Josif u Misiru gnilom,
Tako Danil posred Vavilona
Osta veran i osta pravedan
Sa tri svoja prijatelja mlada:
Ananijem i sa Azarijem
I sa mladim vernim Misailom.
Muke biše, muke i minuše,
Mučeni se slavno proslaviše
U besmrtnom Carstvu Hristovome.

RASUĐIVANJE
Postom se zadobija čistota telesna na prvom mestu, a kroz čistotu telesnu i čistota duhovna. Uzdržljivost u hrani, prema rečima sina blagodati, sv. Jefrema Sirina, znači „ne želeti i ne iskati mnogih jela, slatkih i skupih; ne jesti ništa van određenog vremena; ne predavati se duhu črevougodija; ne razdražavati glad u sebi gledanjem na dobra jela; i ne želeti čas jednog čas drugog jela.“ Velika je zabluda, da uzdržljivost u jelu i posna hrana škode zdravlju telesnom. Poznata je stvar, da su isposnici najduže živeli i najmanje bolovali. Primer za to pruža nam i sv. prorok Danil sa tri otroka u Vavilonu. Kada car naredi evnuhu svome, da ove mladiće hrani jelima sa carske trpeze i da ih poji dobrim vinom, reče Danil evnuhu, da oni ne žele uzimati carsku hranu i piće, nego samo hranu biljnu. (Jer Danil ne htede da jede jela, poprskana krvlju od idolskih žrtava.) A evnuh se poboja, da mladići ne oslabe od posne hrane, i iskaza svoju bojazan Danilu. Tada mu prorok predloži, da učini jednu probu i da se uveri, da ih posna hrana neće oslabiti; naime, da ostale mladiće na carskom dvoru hrane jelima carske trpeze a njih četvoricu da hrane samo semenima biljnim u toku deset dana, pa onda neka učini sravnjenje. Evnuh posluša Danila, i učini po njegovom predlogu. Posle deset dana behu lica u četvorice mladića isposnika svetlija a tela njihova jača nego li u mladića vavilonskih, koji jeđahu i pijahu od carske trpeze.

SOZERCANJE
Da sozercavam gostoljublje i milosrđe Avramovo (Postanja 18) i to:
1. kako Avram vide tri čoveka (angela) gde idu, pa im istrča u susret, svrati ih k sebi i ugosti ih,
2. kako on moljaše Boga da poštedi Sodom zbog pravednika, koji mogu biti u tome gradu.

BESEDA
o Isusu Navinu
Ne odstupaj (od zapovijesti) ni na desno ni na lijevo… Ne boj se i ne straši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš. (Is. Nav. 1, 7, 9)
Isus Navin je u svemu do kraja poslušao Gospoda ne odstupajući ni desno ni levo od zapovesti Gospodnjih. Velikim užasima i strahotama bivao je on okružen vodeći narod kroz zemlju nepoznatu i kroz guste redove neprijatelja, no on se nije ni ubojao ni ustrašio. On je smatrao sebe oruđem Božjim, i ratove svoje ratovima Božjim. Kao što veran vojnik sluša zapovesti vojvode svoga, tako je on osluškivao i slušao volju Boga živoga. Sebi nije pripisivao nikakvo dobro, nikakvu silu, nikakvu zaslugu, no sve Bogu, i samo Bogu. U svoju vojsku i u svoje oružje i u svoju mudrost nije se pouzdavao ni najmanje, no u Boga, i samo u Boga svesilnoga i svemudroga. Vidite, braćo, s kakvim ljudima Bog hodi. O kad bi hrišćanski vladari i vojvode videli ovo i naučili se od Isusa sluge Božjeg, kako se služi Bogu! O kad bi svi oni jednom razumeli, da se najbolje služi narodu, kad se služi Bogu, i da se ne može služiti narodu a da se ne služi Bogu! Gospod Bog je ispunio obećanje Svoje i bio je sa Isusom Navinom do kraja rada i života njegova. A da je Gospod bio s njim, to pokazuju čudesa velika i strašna, koja Gospod pokaza kroz ovoga vernog slugu Svoga. Bog razdvoji Jordan, te narod bez mosta pređe po suhu; Bog učini te padoše zidovi jerusalimski na glas trube; Bog otvori oči Isusu da vidi velikog Arhangela s mačem u ruci; Bog predade silne neprijatelje u ruke Izrailjaca; Bog zaustavi sunce nad Gavaonom i mesec nad dolinom Elonskom. Vaistinu, nikad i nigde Bog ne ostavi slugu Svog Isusa, jer i Isus ne ostavi neispunjenu nijednu zapovest Božju. Svedok živoga Boga, i praobraz Svetitelja sveta, kada beše star i vremenit, pouči narod svoj, kao što Njega Bog u početku pouči: ne odstupajte ni na desno ni na lijevo nego se držite Gospoda Boga svojega (gl. 23).
O Gospode Isuse, Sine Božji, koji si predivna čudesa pokazao kroz Isusa Navina, vernog slugu Tvoga, ukrepi nas i ohrabri nas, da ne odstupimo od Tebe ni na desno ni na levo, radi slave Tvoje i spasenja našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
30. decembra 2016.