NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

15. novembar po julijanskom kalendaru

Date 28. novembra 2021.
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. muč. Gurije, Samon i Aviv. Gurije i Samon behu ugledni građani Edeski. U vreme jednog gonjenja na hrišćane oni se skloniše van grada i življahu u postu i molitvi hrabreći pravoverne, koji njima priticahu za savet. No behu uhvaćeni i pred sudiju izvedeni. Sudija im pripreti smrću, ako se ne pokore naredbi carskoj o poklonjenju idolima. Odgovoriše mu sveti mučenici Hristovi: „ako se pokorimo naredbi carskoj, propašćemo, ma nas ti i ne ubio.“ Posle ljutih muka behu bačeni u tamnicu, u kojoj ostaše od 1. avgusta do 10. novembra trpeći glad, tamu i teskobu. Tada ponovo biše izvedeni i mučeni; pa kako ostaše nepokolebljivi u veri Hristovoj, biše na smrt osuđeni i mačem posečeni 322. godine pri opakom caru Likiniju. Docnije i Aviv đakon Edeski, primi muke za Hrista Gospoda svoga, i u plamenu predade duh svoj Bogu. Majka njegova izvadi iz ognja telo njegovo celosno i sahrani u grob zajedno sa sv. Gurijem i Samonom. Kada presta gonjenje, podigoše hrišćani hram u čast tri mučenika, Gurija, Samona i Aviva, i položiše njihove čudotvorne mošti u jedan kovčeg. Od mnogobrojnih čudesa tih divnih svetitelja Božjih jedno je naročito znamenito. Neka udovica u Edesi imaše ćerku devojku, kojom se oženi jedan Got, vojnik iz grčke vojske. Pa kako se majka bojaše da da svoju ćerku u daleku zemlju, to se Got zakle na grobu sveta tri mučenika, da nikakvo zlo neće devojci učiniti, nego da će je uzeti za zakonitu ženu, pošto je reče, neženjen. U stvari on beše ženjen. I kada odvede devojku na svoju postojbinu držaše je ne kao ženu nego kao robinju, dokle ne umre njegova zakonita žena. Tada on u dogovoru sa ostalim srodnicima svojim zakopa sa mrtvom ženom i svoju živu robinju. Robinja se s plačem moljaše sv. mučenicima, da je spasu. I oni joj se javiše u grobu, uzeše je i trenutno preneše iz Gotske zemlje u Edesu, u svoju crkvu. Sutradan, kada crkvu otvoriše, nađoše devicu kraj groba svetitelja Božjih, i saznaše o čudesnom izbavljenju njenom.

2. Sv. muč. Elpidije, Markel i Evstohije. Postradali za Hrista u vreme Julijana Odstupnika. Elpidije beše senator. Videći muke i čudesa Elpidijeva 6000 neznabožaca poverovaše u Hrista Gospoda.

3. Praznik ikone sv. Bogorodice „Kupjaticke“. Ova ikona prvo se javila nekoj devojčici Ani, u selu Kupjatiču u Minskoj guberniji 1182. god. Čuvajući stado vide Ana neku svetlost u šumi. Kada se ona približi toj svetlosti, ugleda na drvetu osrednji krst sa likom Presvete Bogorodice. Uzme Ana taj krst i odnese doma, pa se opet vrati svome stadu. No na veliko čudo njeno ona opet vide na istom mestu isti krst o drvetu. Ona ga uze, metne sebi u nedra i odnese kući. Kada htede pokazati krst ocu svome, zavuče ruku u nedra, no krsta tu ne bejaše. Ona ispriča ocu sve; pa sa ocem ode, videše krst u šumi i prenesu ga kući. Sutradan krsta opet nije bilo u kući. Oni uzbune celo selo, i svi seljaci odu te vide krst i poklone mu se. Ubrzo ljudi tu sazidaju crkvu. Mnogobrojna čudesa projavila su se od toga čudesnog krsta sa izobraženjem Bogomatere. Ta ikona sada se nalazi u crkvi sv. Sofije u Kijevu.


O Presveta Božja Mati
Bogonevesto,
Hristu Bogu ti si bila
telesni presto;
Nosila si Cara slave
u telu svome,
Rodila si Živodavca
svetu mrtvome.
Krvlju Svojom, krvlju svetom,
On svet izbavi,
Tebe, Djevo, i sam Sebe,
slavno proslavi.
No tvoja se prava slava
na nebu blista,
Gde ti sediš s desne strane
do Samog Hrista.
Al’ se zraci tvoje slave
k zemlji spuštaju,
I na putu putnicima
u noć sijaju.
Slava tebi, Božja mati,
u sve vekove,
Prvi hrame, divni hrame,
slave Hristove!

RASUĐIVANJE
Bog najčešće daje mirotvorcima pobedu u ratu. Jedan je primer za to veliki car Justinijan, a drugi sv. kralj Stefan Dečanski. Po smrti svoga oca kralja Milutina Stefan skine povez sa očiju svojih, i bi s radošću proglašen za kralja i od vlastele i od naroda. No Konstantin, Simonidin sin, i mlađi brat Stefanov po ocu, diže vojsku protiv Stefana. Tada mu Stefan napisa ovako: „Ti si čuo, šta se dogodilo sa mnom (tj. kako sam progledao) po Promislu Božjem, koji stroji sve na dobro. Pomilovan Bogom ja sam nasledio presto roditeljski, da vladam nad ljudima sa strahom Božjim i pravdom, po primeru predaka, odustani od svog preduzeća, dođi da se vidimo jedan s drugim; primi drugo mesto u državi kao drugi sin, i ne ustaj s tuđinima protiv svoga otečestva; naša prostrana zemlja dovoljna je i za mene i za tebe. Ja nisam Kain bratoubica, no drug bratoljubivom Josifu. Rečima ovog poslednjeg i ja tebi govorim: ja sam Božji; vi ste umišljali meni zlo, a Bog ustroji dobro.“ Tako je pisao sveti kralj. No Konstantin ne posluša. I bi pobeđen u ratu od Stefana. Tako je pobeđen bio i Vladislav, sin Dragutinov, drugi pretendent na presto srpski! A najgore je prošao Mihail Šišman car bugarski. Njemu Stefan pisaše: „pojmi značenje ljubavi hrišćanske, umiri gnev, dopusti da bude ljubav među nama kako je bila i među roditeljima našim. Prestani prolevati hrišćansku krv. Okreni oružje na neprijatelje imena Hristova a ne na hrišćane. Opomeni se, kako će se teško odgovarati za nevinu krv. Znaj i to, da ko otima tuđe, gubi i svoje“. Mihail se naruga ovom pismu svetoga kralja i bi do noge potučen na Velbuždu. „Bog je sa pravednim, a ne sa silnim.“

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesno stvaranje sveta (Post. 1), i to:
1. kako Bog reče da bude svod između voda:
2. kako rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom;
3. kako svod nazva nebo.

BESEDA
o objavi premudrosti Božje silama nebeskim
Da se kroz crkvu sad obznani načalima
i vlastima na nebesima mnogorazlična
premudrost Božija. (Ef. 3, 10)
Jesu li angeli, braćo, sveznajući? Nisu; jer da su sveznajući, bili bi bogovi. Jedan je Bog, braćo, a angeli su prekrasne sluge Božje. Tajna Vaploćenja nije bila poznata angelima pre nego se zbila. I sve ostale tajne, u vezi sa tajnom Vaploćenja, bile su nepoznate angelima sve dok ih nisu videli objavljene u Crkvi. Crkva je, dakle, novo otkrovenje i za same angele svete. Crkva je s jedne strane nova projava mudrosti, sile i čovekoljublja Božjeg, a s druge strane nova projava bogoljublja i podviga čovekova. Ni sami angeli nisu ranije znali, koliko se Bog da sniziti niti koliko se čovek da uzdići. To je u crkvi pokazano, i kroz crkvu angelima obznanjeno. O tome apostol govori Efescima navedenim rečima. Načalima i vlastima, tj. ni vrhovima angelskim nije unapred bilo sve poznato. Mnogorazlična premudrost Božja, tj. premudrost ranije neprojavljena, i angelima nepoznata, a sada u crkvi pokazana u bezbrojnim oblicima i prilikama i slučajevima.
O braćo moja, dva najveća dela Božja, do sad projavljena, jesu stvaranje sveta i stvaranje crkve. I u jednom i u drugom delu čovek je, braćo, glavni predmet Božje ljubavi. Da budemo blagodarni, svakim dahom svojim blagodarni, preblagodarni Bogu. O Bože blagi, Bože milosrdni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
28. novembra 2021.