NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

10. mart po julijanskom kalendaru

23. marta 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti mučenik Kodrat Korintski i drugi s njim. Za vreme gonjenja hrišćana mnogi verni razbegnu se po planinama i pešterama. Tako učini i majka ovoga Kodrata. No u to baš vreme ona bi bremenita, te u šumi rodi Kodrata, pa uskoro potom umre. Promislom Božjim i angelom hraniteljem čuvan, hranjen i vođen, Kodrat odraste u prirodi i usamljenosti. Onaj koji je davao manu s neba Izrailju u pustinji, puštao je i otroku Kodratu slatku rosu iz oblaka na usta. Kad mu bi dvanaest godina, on siđe u grad, i tamo ga neki dobri ljudi zavoleše i dadoše na nauke. On izuči lekarstvo, te lečaše bolesnike, koliko prirodnim lekovima, toliko, i još više, duhovnom silom i molitvom, kojoj se priviče od detinjstva. Kada nasta novo gonjenje pod Dekijem, bi Kodrat izveden na sud, i bačen u tamnicu. No i pet njegovih drugova pridružiše se njemu i ispovediše ime Hristovo. To behu Kiprijan, Dionisije, Anekt, Pavle i Kriskent. Behu svi vučeni po ulicama, i od neznabožaca, naročito dece njihove, štapovima i kamenjem bijeni, dok ih ne dovukoše na gubilište. Tu se mučenici Bogu pomoliše, i biše mačem posečeni. Na tom mestu provrio je izvor vode iz zemlje, koji se i danas zove Kodratovim imenom i podseća na junačku smrt za Hrista svetih šestočislenika. Česno postradaše za istinu 250. godine u Korintu u vreme cara Dekija i njegovog namesnika Jasona.

2. Sveti mučenik Kodrat Nikomidijski. Ovaj beše plemić i bogataš, a u isto vreme ubeđeni i kršteni hrišćanin. U vreme gonjenja, kada Valerijan zatvori mnoge hrišćane u aps, Kodrat potplaćivaše tamničare te ulažaše u tamnicu, donošaše sužnjima razne namirnice i utvrđivaše ih u veri. Kada behu izvedeni pred sudiju, i upitani od ovoga za ime, za otadžbinu i za stalež, oni ćutahu. Tada iza njih pojavi se Kodrat, koji viknu iz svega glasa: „Hrišćani smo imenom, sluge Isusa Hrista Gospoda sanom i blagodarstvom, a grad i otadžbina naša jeste nebo“. Posle ove izjave i on bi stavljen pod sud, a posle dugih i teških istjazanja posečen sa ostalima.

3. Prepodobna mater Anastasija. Prepodobna mater Anastasija, patricija i dama na dvoru cara Justinijana. Kad obudove i kad vide da je carica Teodora ne trpi, ona se najedanput izgubi iz Carigrada i obrete se u pustinji misirskoj. Čuveni duhovnik Avva Danilo postriže je i objavi je kao monaha Anastasija škopca, po njenoj želji, da bi se kao žena pod muškim vidom lakše spasla a i od carevih traganja za njom ukrila. I zatvori se Anastasija u tesnu keliju gde provede dvadesetosam godina, i gde se upokoji 563. godine. Pred smrt vide starac Danilo lice njeno svetlo kao sunce.


Negda slavna patricija
Prepodobna Nastasija
Novac, lasku, sve ostavi,
Život Hristu sav upravi;
Hristos hleb joj, Hristos voda,
Hristos radost i sloboda,
Hristos duše obnovitelj,
Hristos smrti premostitelj,
Sasuši se Nastasija,
Duh kroz suho lice sija;
Duh je k Bogu diže više,
Božjim duhom ona diše,
Dok ne posta osvetljena,
Blagodaću posvećena,
Silom Božjom ojačana
I u Žive upisana.
Svima prosti, sve zavoli,
I za ceo svet se moli,
Kao angel bi odista.
Priljubljena sva uz Hrista;
Silom Božjom bi silnija
I bogatstvom bogatija
No carica Teodora
Usred sjaja carskih dvora.

RASUĐIVANJE
Kada 42 vojvode grčke iz Amoreje behu u tamnici agarjanskoj (v. 6. mart), dođoše im neki od muhamedanskih mudraca, da ih usavetuju da prime veru Muhamedovu i dobiju slobodu. Ovi mudraci istakoše vojvodama hrišćanskim dva preimućstva islama nad hrišćanstvom: prvo, što je Muhamed noviji prorok od Hrista, i drugo, što muhamedanci na sve strane odnose pobede nad hrišćanima, čime Bog jasno pokazuje istinitost vere njihove. Na prvu tačku odgovoriše vojvode: ako se dva čoveka sude o jednu njivu, pa jedan ima mnogo svedoka, da je njiva njegova, a drugi nema ničije svedodžbe uza se osim svog sopstvenog tvrđenja, šta mislite, čija je njiva? Na ovo odgovoriše Agarjani: svakako njiva je onoga, koji ima mnogo svedoka. – Na to vojvode rekoše: presudili ste sami za Hrista a protiv Muhameda, Jer Hristos ima uza se svedodžbe svih proroka i apostola, a Muhamed svedoči sam za sebe. – Na drugu tačku odgovoriše vojvode: ako bi se po pobedama u ratovima cenila istinitost vere, onda bi značilo da su svi idolopoklonički narodi, koji s vremena na vreme pobeđivahu svet, kao Persijanci, Grci, Rimljani i drugi imali istinitu veru! To ni vi sami muhamedanci nećete priznati. I što ste vi sada pobedili hrišćane, to ne znači da je vaša vera bolja, nego da su veliki naši gresi, zbog kojih nas Bog kroz vas kažnjava.

SOZERCANJE
Da sozercavam Gospoda Isusa na sudu pred Kajafom i to:
1. kako starešine jevrejske tražahu svuda lažne svedoke,
2. kako svedoci svedočahu protivrečno,
3. kako Gospod slušaše sve klevete, i ćutaše bez gneva.

BESEDA
o tajnama objavljenim
Nema ništa sakriveno što se neće otkriti,
ni tajno što se neće doznati. (Mat. 10, 26)
Ima jedno oko, braćo, koje nikad ne spava. To je oko Božje. Ima na nebesima, braćo, više očiju nego zvezda na svodu nebeskom. To su oči angelske. Nikakva zavesa, nikakav zid, ni mrak, ne mogu od gih očiju skriti ma kakvu tajnu na zemlji. Pred Bogom Svevidećim i angelima Njegovim svetim sve je otkriveno i javno. Onaj čovek postaje zločinac, koji poveruje da se dela ljudska mogu sakriti. Tako su mislile i starešine jevrejske koje pripremahu u tajnosti svoj zločin nad Hristom Gospodom, tajno Ga gonjahu, tajno suđahu, u mraku noćnom, tajno naimahu i potplaćivahu svedoke lažne, kao i Judu, i tajno Ga osudiše. Gde su danas te njihove tajne? Sve je postalo javno vascelome svetu. Pre se čovek može sakriti od vazduha nego li od vida Božjega. Sve tajne ljudskoga roda, i dobre i zle, otkrivene su pred Bogom; a mnogobrojne od tih tajni Bog otkriva i vascelom svetu prema Svome promislu. Ljudi koji mogu da shvate ovu istinu, da Bog vidi sve i zna sve, oprezno se čuvaju i od zlih pomisli u tajnosti srca svoga, a kamoli od zlih dela. Kad god te srce potegli na zlo, o čoveče, seti se ovih reči, koje nisu od čoveka nego od Boga: nema ništa sakriveno što se neće otkriti. A ti što činiš dobro u tajnosti, ne malaksavaj: svako tvoje dobro upisano je na nebesima, i objaviće se u svoje vreme.
Gospode Svevideći, pomozi nam i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
23. marta 2016.