NASLOVNA » BIBLIOTEKA, BOGOSLUŽBENI TEKSTOVI, Bogoslužbeni, MOLITVE » Časoslov

Časoslov

MALO POVEČERJE

 

Počevši sa Blagosloven Bog naš… govorimo:

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebeski, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Tada: Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

Slava, I sada:

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

I odmah:

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje moje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih. Da se opravdaš u rečima Svojim, i pobediš kad budeš sudio. Gle, u bezakonju začet bih, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznanice i tajne premudrosti Tvoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se obraduju kosti potrvene. Odvrati lice Tvoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i Duhom plemenitim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga, obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta moja kazivaće hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Po blagovoljenju Svome, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Tada ćeš blagovoliti žrtvu pravednosti, prinose i žrtve svespaljenice, tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce.

Psalam 69.

Bože, na pomoć moju pazi; Gospode, u pomoć mi pohitaj. Da se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se vrate unatrag, i neka se postide koji mi hoće zala; da se povrate odmah postiđeni, koji mi govore: Dobro, dobro! Da se obraduju i uzvesele zbog Tebe svi koji Te traže, Bože, i da govore svagda oni koji ljube spasenje Tvoje: Neka se uzveliča Gospod! A ja sam ništ i ubog, Bože, pomozi mi. Pomoćnik moj i Izbavitelj moj jesi Ti, Gospode, ne zakasni.

Psalam 142.

Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje u istini Tvojoj, usliši me u pravdi Tvojoj. I ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Jer neprijatelj goni dušu moju, ponizio je do zemlje život moj; posadi me u tamna mesta, kao mrtve od veka; i utrnu u meni duh moj, smete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, razmišljam o svim delima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojih poučavam se. Podigoh Tebi ruke moje, duša Ti je moja kao zemlja bezvodna. Brzo me usliši, Gospode, iščeze duh moj. Ne odvrati Lice Tvoje od mene, jer ću biti sličan onima koji silaze u grob. Čuvši me, učini mi ujutru milost Tvoju, jer se u Tebe pouzdah. Kaži mi, Gospode, put kojim da pođem, jer Tebi uzdigoh dušu moju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, jer Tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Duh Tvoj Blagi neka me vodi na stazu pravu. Imena Tvoga radi, Gospode, oživi me, pravdom Tvojom izvedi iz nevolje dušu moju. I milošću Tvojom istrebićeš neprijatelje moje, i pogubićeš sve koji dosađuju duši mojoj, jer sam ja sluga Tvoj.

Slavoslovlje:

Slava na visinama Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.

Hvalimo Te, blagosiljamo Te, klanjamo Ti se, slavoslovimo Te, blagodarimo Ti radi velike slave Tvoje.

Gospode Care Nebeski, Bože Oče Svedržitelju; Gospode Sine Jedinorodni, Isuse Hriste, i Sveti Duše.

Gospode Bože, Jagnje Božje, Sine Očev, Koji uzimaš greh sveta, pomiluj nas; Koji uzimaš grehe sveta.

Primi molitvu našu, Koji sediš s desna Ocu, i pomiluj nas.

Jer si Ti jedini Svet, Ti si jedini Gospod, Isus Hristos, na slavu Boga Oca. Amin.

Na svaki dan blagosiljaću Te, i hvaliću Ime Tvoje u vek, i u vek veka.

Gospode, bio si nam pribežište iz naraštaja u naraštaj. Ja rekoh: Gospode, pomiluj me, isceli dušu moju, jer sagreših Tebi.

Gospode, Tebi pribegoh, nauči me da tvorim volju Tvoju, jer si Ti Bog moj.

Jer je u Tebi izvor života. U svetlosti Tvojoj vidimo svetlost.

Produži milost Tvoju onima koji Te poznaju.

Udostoj, Gospode, da se u ovu noć bez greha sačuvamo.

Blagosloven si, Gospode, Bože Otaca naših, i hvaljeno je i proslavljeno Ime Tvoje u vekove. Amin.

Neka bude, Gospode, milost Tvoja na nama kao što se uzdasmo u Tebe.

Blagosloven si, Gospode, nauči me zakonima Tvojim.

Blagosloven si, Vladiko, urazumi me zakonima Tvojim.

Blagosloven si, Sveti, prosveti me zakonima Tvojim.

Gospode, milost je Tvoja doveka, dela ruku Tvojih ne prezri. Tebi dolikuje hvala, Tebi dolikuje pesma, Tebi slava dolikuje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim govorimo: Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek.

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben.

I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu.

I Koji se vazneo na nebesa i sedi s desne strane Oca.

I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih. I život budućega veka. Amin.

Zatim govorimo: Dostojno je vaistinu slaviti Tebe, Boga Logosa, od Koga trepte i drhte Heruvimi, i Koga slavoslove Nebeske Sile, Koji je vaskrsao tridnevno iz groba, Hrista Životodavca, sa strahom proslavimo.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Zatim tropar dana Svetoga, i Hrama, i sledeće (ako je Praznik, govorimo samo kondak Praznika):

Bože Otaca naših, Koji svagda činiš s nama po Tvojoj blagosti, ne oduzmi milost Tvoju od nas, nego molitvama njihovim upravljaj u miru život naš.

Crkva Tvoja po svemu svetu ukrasivši se krvlju Mučenika Tvojih, kao porfirom i crvenom svilom, preko njih Te moli, Hriste Bože: narodu Tvome milosrđe Tvoje nispošlji, mir žiteljima Tvojim daruj, a dušama našim veliku milost.

Slava: Sa Svetima upokoj, Hriste, duše slugu Tvojih, gde nema bola, ni žalosti, ni uzdisaja, no gde je život beskonačni.

I sada: Molitvama, Gospode, svih Svetih, i Bogorodice, Tvoj mir daj nam, i pomiluj nas kao Jedini Milosrdan.

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Hriste Bože, Kome se u svako vreme i na svaki čas na nebu i zemlji poklanjaju i Koga slave, Dugotrpeljivi, Mnogomilostivi, Mnogomilosrdni, koji pravedne ljubiš i grešnike miluješ, Koji sve pozivaš na spasenje radi obećanih budućih dobara; Ti sam, Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve, i ispravi život naš po zapovestima Tvojim; duše naše osveti, tela očisti, zamisli ispravi, misli očisti, i izbavi nas od svake nevolje, zla i bolesti; ogradi nas svetim Tvojim Anđelima, da njihovom zaštitom čuvani i rukovođeni, dostignemo u jedinstvo vere, i poznanje nepristupne slave Tvoje, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

I molitva molebna Presvetoj Bogorodici (Pavla, monaha obitelji Bogorodice Evergetidske, to jest Blagodeteljnice):

Neskverna, Besprekorna, Čedna, Prečista, Presveta Djevo, Bogonevesto Vladičice, preslavnim rođenjem Tvojim Ti si Boga Logosa sa ljudima sjedinila, i odbačenu prirodu roda našega sa nebeskim sastavila; Ti si jedina Nada beznadežnih, i Pomoć napadanih, spremna Zaštita onih koji Ti pritiču, i Pribežište svih hrišćana. Ne gnušaj se mene grešnog i gadnog, koji sramnim pomislima, rečima i delima svega sebe učinih nepotrebnim, i voljno postadoh rob lenjosti žitejskih slasti. No Ti, kao Mati Čovekoljubivog Boga, čovekoljubivo se sažali na mene grešnog i razvratnog, i primi molbu koju ti prinosim iz prljavih usta mojih, i Svojom Materinskom smelošću, moli Sina Tvoga i našega Vladiku i Gospoda, da i meni otvori čovekoljubivo srce Svoje Dobrote i, previdevši bezbrojna sagrešenja moja, obrati me k pokajanju i pokaži me iskusnim vršiocem zapovesti Njegovih. I kao Milostiva, i Žalostiva, i Dobroljubiva, budi svagda pored mene, usrdna Zaštitnica i Pomoćnica u ovom životu, odbijajući najezde protivnika i upućujući me spasenju; i u vreme izlaska moga iz ovoga sveta, čuvaj dušu moju, i odgoni daleko od nje mračna lica zlih besova. A u strašni Dan suda izbavi me večnih muka, i pokaži me naslednikom neiskazane slave Sina Tvoga i Boga našeg, koju slavu i neka dobijem, Vladičice moja, Presveta Bogorodice, Tvojim posredovanjem i zauzimanjem, blagodaću i čovekoljubljem Jedinorodnoga Sina Tvoga, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, Kome dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, sa Bespočetnim Ocem Njegovim, i Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva druga Gospodu našem Isusu Hristu (Antioha, monaha Pendekta):

I daj, Vladiko, nama, koji odlazimo na spavanje, odmor tela i duše, i sačuvaj nas od mračnoga sna grehovnog, i od svakog tamnog i noćnog sladostrašća; zaustavi nasrtaje strasti, ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete; umiri pobune tela našeg, i svako zemaljsko i veličanstveno umovanje naše uspavaj. I daruj nam, Bože, bodar um, celomudren razum, srce trezveno, san lak i bez ikakvog đavoljeg sanjarenja. I podigni nas u vreme molitve, utvrđene u zapovestima Tvojim, i da se nepokolebivo sećamo zakona Tvojih. Daruj nam svenoćno Tvoje slavoslovlje, da bismo blagosiljali i slavili svečasno i veličanstveno Ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Preslavna Prisnodjevo, Mati Hrista Boga, prinesi našu molitvu Sinu Tvome i Bogu našem, da spase Tobom duše naše.

Molitva Svetog Joanikija:

Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin, zaštita je moj Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Tebi.

Svu nadu svoju na Tebe polažem, Mati Božija, sačuvaj me pod zaštitom Tvojom.

Slava, I sada: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Blagoslovi.

I biva otpust, i praštanje od strane sveštenika (ovo sve traži na kraju VELIKOG POVEČERJA).

 

5 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *