NASLOVNA » BIBLIOTEKA, BOGOSLUŽBENI TEKSTOVI, Bogoslužbeni, MOLITVE » Časoslov

Časoslov

VELIKO POVEČERJE

 

Sveštenik govori: Blagosloven Bog naš…

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care Nebeski, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Životodavče, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

I odmah, ako je prva sedmica Velike Četrdesetnice, počinjemo:

Psalam 69.

Bože, na pomoć moju pazi; Gospode, u pomoć mi pohitaj. Da se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se vrate unatrag, i neka se postide koji mi hoće zala; da se povrate odmah postiđeni, koji mi govore: Dobro, dobro! Da se obraduju i uzvesele zbog Tebe svi koji Te traže, Bože, i da govore svagda oni koji ljube spasenje Tvoje: Neka se uzveliča Gospod! A ja sam ništ i ubog, Bože, pomozi mi. Pomoćnik moj i Izbavitelj moj jesi Ti, Gospode, ne zakasni.

I kad se psalam završi, pevamo Veliki Kanon (Svetog Andreja Kritskog).

Ako, pak, nije (prva sedmica Četrdesetnice), počinjemo ovako:

Psalam 4.

Kada (Te) prizivah, uslišao si me, Bože pravde moje; u žalosti rasprostranio si me. Smiluj se na me, i usliši molitvu moju. Sinovi ljudski, dokle ćete biti teška srca? Zašto volite sujetu, i tražite laž? A znajte da je Gospod pokazao čudo na prepodobnome Svome. Gospod će me uslišiti kada zavapim k Njemu. Gnevite se i ne grešite; govorite (tiho) u srcima svojim, na posteljama svojim skrušite se. Prinesite (Bogu) žrtvu pravde, i uzdajte se u Gospoda. Mnogi govore: Ko će nam pokazati dobra? Znamenova se na nama svetlost Lica Tvoga, Gospode. Dao si radost u srcu mome; umnožiše se plodovi pšenice, vina i jeleja. U miru ću usnuti i počinuti, jer si me Ti, Gospode, jedinoga u nadi nastanio.

Psalam 6.

Gospode, nemoj me jarošću Tvojom izobličiti, niti me gnevom Tvojim pokarati. Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan; isceli me, Gospode, jer se smetoše kosti moje, i duša se moja smuti veoma. A Ti, Gospode, dokle ćeš? Okreni se, Gospode, izbavi dušu moju; spasi me radi milosti Tvoje. Jer nema ko će Te u smrti spominjati; i u adu ko će Te slaviti? Umorih se u uzdisanju mojem, svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim postelju moju oblivam. Pomuti se od žalosti oko moje, ostarih od svih neprijatelja mojih. Odstupite od mene svi koji činite bezakonja, jer usliša Gospod glas plača mojega. Usliša Gospod moljenje moje, Gospod molitvu moju primi. Da se postide i smute svi neprijatelji moji; da se povrate i što pre se postide.

Psalam 12.

Dokle ćeš, Gospode, zaboravljati me do kraja? Dokle ćeš odvraćati Lice Svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mučiti se u srcu svome danju i noću? Dokle će se uznositi neprijatelj moj nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj. Prosvetli oči moje, da ne zaspim na smrt; da ne rekne neprijatelj moj: Nadjačao sam ga. Oni koji me ugnjetavaju obradovaće se ako posrnem. A ja se na milost Tvoju uzdah; obradovaće se srce moje spasenju Tvome. Pevaću Gospodu – Dobrotvoru mome, i psalmopojaću Imenu Gospoda Višnjega.

I opet: Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj. Prosvetli oči moje, da ne zaspim na smrt; da ne rekne neprijatelj moj: Nadjačao sam ga.

Slava, I sada: Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi, Bože. (tri puta i tri poklona)

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava, I sada:

Psalam 24.

Tebi, Gospode, uzdigoh dušu moju, Bože moj, na Tebe se pouzdah, da se ne postidim do veka. Da mi se ne narugaju neprijatelji moji. Jer svi koji Tebe očekuju, neće se postideti. Neka se postide oni koji uzalud bezakonuju. Puteve Tvoje, Gospode, pokaži mi, i stazama Tvojim nauči me. Uputi me na istinu Tvoju, i nauči me, jer si Ti Bog Spas moj, i Tebe očekujem vasceli dan. Opomeni se milosrđa Tvoga, Gospode, i milosti Tvojih, jer su od veka. Greh mladosti moje i neznanja moga ne spomeni; po milosti Svojoj pomeni me Ti, radi dobrote Tvoje, Gospode. Dobar je i pravedan Gospod, zato će zakonu naučiti one koji greše na putu. Uputiće krotke na sud, naučiće krotke putevima Svojim. Svi su putevi Gospodnji milost i istina, onima koji ištu zavet Njegov i svedočanstva Njegova. Radi Imena Tvoga, Gospode, očisti greh moj, jer je velik. Ko je taj čovek koji se boji Gospoda? Zakon će mu dati (Bog) na putu koji je izabrao. Duša će se njegova nastaniti u dobru, i seme će njegovo naslediti zemlju. Gospod je tvrđava onima koji Ga se boje, i zavet Svoj javiće im. Oči su moje svagda ka Gospodu, jer će On izbaviti od zamke noge moje. Pogledaj na me i pomiluj me, jer sam ja usamljen i siromah. Žalosti srca moga umnožiše se; iz nevolja mojih izbavi me. Vidi smirenje moje i trud moj, i oprosti sve grehe moje. Vidi neprijatelje moje kako se umnožiše, i mržnjom nepravednom omrznuše me. Sačuvaj dušu moju i izbavi me; da se ne postidim, jer se u Tebe pouzdah. Nezlobivi i pravedni prianjahu uza me, jer Tebe očekujem, Gospode. Izbavi, Bože, Izrailja od svih nevolja njegovih.

Psalam 30.

U Tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim doveka: pravednošću Tvojom izbavi me, i izvedi me. Prikloni i uho Tvoje meni, pohitaj da me izbaviš. Budi mi Bog Zaštitnik, i dom pribežišta, da se spasem. Jer tvrđava moja i pribežište moje Ti jesi; i radi Imena Tvoga uputićeš me, i vodićeš me. Izbavićeš me od zamke ove koju mi skriše, jer si Ti Zaštitnik moj, Gospode. U ruke Tvoje predajem duh svoj; izbavio si me, Gospode, Bože Istine. Omrznuo si one koji se drže sujetnih idola. A ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliću se milosti Tvojoj. Jer si pogledao na poniženje moje, spasao si od nevolja dušu moju, i nisi me predao u ruke neprijatelja, postavio si na širinu noge moje. Pomiluj me, Gospode, jer sam žalostan; pomuti se od jada oko moje, duša moja i utroba moja. Jer iščile u muci život moj, i godine moje u uzdasima; iznemože u siromaštvu snaga moja, i kosti moje satreše se. Kod svih neprijatelja mojih bejah poruga, a naročito susedima mojim; i strah poznanicima mojim; oni koji me videše napolju, pobegoše od mene. Zaboravljen bih kao mrtav u ljudskom srcu, bejah kao sasud razbijeni. Jer slušah klevetu od mnogih boravećih koji okolo, kada se okupiše zajedno na mene, dogovaraše se da uzmu dušu moju. A ja se u Tebe, Gospode, nadam; rekoh: Ti si Bog moj. U ruci Tvojoj je žreb moj; izbavi me iz ruku neprijatelja mojih, i od onih koji me gone. Zasijaj Licem Tvojim na slugu Tvoga, spasi me milošću Tvojom. Gospode, da se ne postidim, jer Tebe prizivah; da se posrame bezbožnici, i da upadnu u pakao. Nek zaneme usne lažljive, koje govore na pravednika bezakonje, u oholosti i sa porugom. Kako je veliko mnoštvo dobrote Tvoje, Gospode, koju si pripremio onima koji Te se boje, koju činiš onima koji se uzdaju u Tebe, pred sinovima čovečijim. Sakrićeš ih u skrovištu Lica Tvoga od meteža ljudskog; stavićeš ih pod krov od jezika svadljivih. Blagosloven je Gospod, jer čudesno pokaza milost Svoju u gradu utvrđenom. A ja rekoh u maloumnosti mojoj: odbačen sam od očiju Tvojih. Radi toga si uslišio glas moljenja moga, kada zavapih k Tebi. Ljubite Gospoda, svi verni Njegovi, jer Gospod istinu traži, i uzvraća onima koji premnogo čine oholost. Budite bodri, i neka ojača srce vaše, svih vas koji se nadate u Gospoda.

Psalam 90.

Koji živi u pomoći Višnjega, pod krovom Boga Nebeskoga nastaniće se. Reći će Gospodu: Zastupnik moj jesi Ti, i utočište moje, Bog moj, i nadaću se u Njega. Jer će te On izbaviti od zamke lovačke, i od reči metežne. Plećima Svojim zakloniće te, i pod krilima Njegovim nadaćeš se; kao oružjem okružiće te Istina Njegova. Nećeš se bojati straha noćnoga, od strele koja leti po danu, od stvari koja prohodi u tami, od susreta i demona podnevnoga. Pašće pored tebe hiljada, i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći; ipak ćeš očima tvojim sagledati, i rasplatu grešnika videćeš. Jer si Ti, Gospode, nadanje moje; Višnjega si postavio za utočište svoje. Neće te zlo dotaći, i udarac se neće približiti stanu tvome. Jer će Anđelima svojim zapovediti za tebe, da te sačuvaju na svima putevima tvojim. Na ruke ćete uzeti, da se ne spotakne noga tvoja o kamen. Na aspidu i zmiju otrovnu nastupaćeš, i zgazićeš lava i zmaja. Jer se na Mene pouzdao, i izbaviću ga; pokriću ga, jer poznao Ime Moje. Prizvaće Me, i uslišaću ga; sa njime ću biti u nevolji, izbaviću ga, i proslaviću ga. Dugim danima (života) ispuniću ga, i pokazaću mu spasenje Moje.

Slava, I sada: Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi, Bože. (tri puta)

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava, I sada: (ako je Post, tri poklona)

Tada počinjemo govoriti sledeće stihove (tečno, bez pevanja, ako je izvan Velike Četrdesetnice; a ako je unutar nje, onda ih pevaju oba hora), sa slatkopojanjem, polako, i visokim glasom.

Počinje Prvi hor ovako: S nama je Bog, razumite narodi, i pokorite se. Jer je s nama Bog.

Drugi hor, isto.

Tako po redu svaki hor svoj stih.

Opet Prvi hor: Poslušajte do krajeva zemlje. Jer je s nama Bog.

Pa Drugi hor:

Moćnici, pokorite se. Jer je s nama Bog.

Ako li opet ojačate, opet pobeđeni bićete. Jer je s nama Bog.

I zamku koju zamislite, razoriće Gospod. Jer je s nama Bog.

I reč koju izgovorite, neće ostati u vama. Jer je s nama Bog.

A straha vašega nećemo se bojati, niti ćemo se zbuniti. Jer je s nama Bog.

Gospoda, pak, Boga našega, Njega ćemo svetkovati, i On će nam biti strah. Jer je s nama Bog.

I ako na Njega budem se nadao, biće mi na osvećenje. Jer je s nama Bog.

I uzdaću se u Njega, i spasiću se Njime, Jer je s nama Bog.

Evo ja i deca koju mi dade Bog. Jer je s nama Bog.

Narod koji sedi u tami, vide Svetlost veliku. Jer je s nama Bog.

Koji živite u zemlji i senci smrti, Svetlost će obasjati vas. Jer je s nama Bog.

Jer nam se Dete rodi, Sin nam se dade. Jer je s nama Bog.

Njemu je vlast na ramenu Njegovom. Jer je s nama Bog.

I mira Njegovog nema granice. Jer je s nama Bog.

I naziva se ime Njegovo – Velikog Saveta Angel. Jer je s nama Bog.

Čudan, Savetnik. Jer je s nama Bog.

Bog Moćni, Vlastodržac, Knez mira. Jer je s nama Bog.

Otac budućega veka. Jer je s nama Bog.

Kad se završe stihovi, peva se opet: S nama je Bog, razumite narodi, i pokorite se. Jer je s nama Bog.

Prvi hor: Slava… S nama je Bog…

Drugi hor: I sada… S nama je Bog…

Tada oba hora zajedno: Jer je s nama Bog.

I odmah sledeće tropare:

Prvi hor: Prošavši dan, blagodarim Ti, Gospode; veče sa noćiju, daruj mi bez greha, Spase, i spasi me.

Drugi hor:

Slava: Prošavši dan, slavoslovim Te, Vladiko; veče sa noćiju, bez sablazni daruj mi, Spase, i spasi me.

Oba hora:

I sada: Prošavši dan, pesmoslovim Te, Sveti; veče sa noćiju, bez zavisti daruj mi, Spase, i spasi me.

Zatim pevaju zajedno oba hora:

Bestelesne prirode Heruvimi, neućutnim pesmama Tebe slavoslove.

Šestokrilna živa bića Serafimi, neprestanim glasima Tebe preuznose.

Anđeoske sve vojske, trisvetim pesmama Tebe pohvaljuju.

Jer si Ti pre sviju Sušti Otac, i Sabespočetnog imaš Tvojega Sina.

I Ravnočasnog nosiš Duha Života, Trojice javljajući nerazdeljivost.

Presveta Djevo, Mati Božja, i vi Očevidci i Služitelji Logosa.

Proroka i Mučenika svi horovi, koji besmrtni imate život.

Za sve se molite usrdno, jer svi mi jesmo u bedama.

Da se obmane izbavimo lukavoga, anđelsku pesmu kličemo:

Sveti, Sveti, Sveti, Trisveti Gospode, pomiluj i spasi nas. Amin.

I odmah, nižim glasom: Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek.

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben.

I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu.

I Koji se vazneo na nebesa i sedi s desne strane Oca.

I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih. I život budućega veka. Amin.

I odmah ove stihove: Presveta Vladičice…

Prvi stih se govori tri puta, svi ostali dva puta, a poslednji I pomiluj nas jedanput.

Presveta Vladičice Bogorodice, moli za nas grešne.

Sve Nebeske Sile svetih Anđela i Arhanđela, molite za nas grešne.

Sveti Jovane, Proroče i Pretečo i Krstitelju Gospoda našeg Isusa Hrista, moli za nas grešne.

Sveti slavni Apostoli, Proroci i Mučenici, i svi Sveti, molite za nas grešne.

Prepodobni i Bogonosni Oci naši, Pastiri i Učitelji vaseljene, molite za nas grešne.

Sveti Slovenski Prvosvetitelji i Učitelji Kirilo i Metodije, Klimente i Naume, Angelarije, Savo i Gorazde, molite za nas grešne.

Sveti Srpski Prosvetitelji i Učitelji, Simeone Mirotočivi, Svetitelju Savo, Arsenije, Maksime, Vasilije, Petre, molite za nas grešne.

Sveti Srpski Mučenici i Novomučenici, Jovane Zetski, Lazare Kosovski, Stefane Dečanski, Avakume i Pajsije, Stradalnici Glinski i Jadovinski, Jasenovački i Prebilovački, i svi Novomučenici Kosovskometohijski, molite za nas grešne.

Ovde se govori i Sveti hrama.

Nepobediva i neuništiva i Božanska silo Časnoga i Životvornoga Krsta, ne ostavi nas grešne.

Bože, očisti nas grešne.

I pomiluj nas.

Tada: Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

I pevamo (tropar Praznika; inače, pevamo) ove tropare:

U Ponedeljak i u Sredu uveče, na glas 2: Prosveti oči moje, Hriste Bože, da ne zaspim na smrt, da ne rekne neprijatelj moj: Nadjačao sam ga.

Slava: Zastupnik duše moje budi, Bože, jer hodim usred mnogih zamki; izbavi me od njih, i spasi me, Blagi, kao Čovekoljubac.

I sada: Bogorodičan.

Pošto nemamo smelosti zbog premnogih grehova naših, Ti, Bogorodice Djevo, moli od Tebe Rođenoga; jer mnogo može molitva Maternja pred milosrđem Vladike. Ne prezri molbe grešnih, Svečista, jer je Milostiv i Moćan da spase, On Koji je i stradati za nas izvoleo.

Drugi tropari u Utorak i Četvrtak, na glas 8: Nevidljivih neprijatelja mojih nespavanje znaš, Gospode, i jadnoga tela moga nemoć poznaješ, Tvorče moj. Zato u ruke Tvoje predajem duh moj. Pokrij me krilom Tvoje dobrote, da ne zaspim na smrt; i umne oči moje prosvetli nasladom božanskih reči Tvojih, i podigni me u vreme potrebno na Tvoje slavoslovlje, jer si Ti jedini Blag i Čovekoljubac.

Stih: Pogledaj na me i usliši me, Gospode Bože moj.

Kako je strašan sud Tvoj, Gospode, kad Angeli budu prisutni, ljudi dovođeni, knjige otvarane, dela ispitivana, pomisli istraživane? Kakav će sud biti meni začetome u gresima? Ko će mi plamen ugasiti? Ko će mi tamu prosvetliti? – ako me Ti, Gospode, ne pomiluješ, kao Čovekoljubac.

Slava: Suze mi daj, Bože, kao nekada ženi grešnici; i udostoj me da omijem noge Tvoje, koje su me od puta obmane oslobodile; i miro miomirisno Tebi da prinesem – život čist, izgrađen mojim pokajanjem, da i ja čujem ljubljeni glas Tvoj: vera Tvoja spasi te, idi s mirom!

I sada: Bogorodičan.

Tvoju nepostidnu nadu, Bogorodice, imajući, spasiću se; Tvoju zaštitu stekavši, Sveprečista, neću se uplašiti; razgoniću neprijatelje moje i pobediću ih, imajući kao oklop jedino zaštitu Tvoju. I Tvoju svemoćnu pomoć moleći, kličem ti: Vladičice, spasi me molitvama Tvojim, i podigni me iz mračnog sna da Ti slavoslovim, silom iz Tebe ovaploćenoga Sina Božijeg.

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isusa Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

I molitvu ovu Vasilija Velikog:

Gospode, Gospode, Koji si nas izbavio od svake strele koja leti danju, izbavi nas i od svake stvari koja prohodi u tami. Primi žrtvu večernju – ruku naših uzdanje. Udostoj nas da i noćno poprište besporočno prođemo, neiskušani od zla; i izbavi nas od svake smućenosti i bojazni, koje nam đavo pričinjava. Daruj dušama našim umiljenje, i mislima našim staranje o ispitivanju na strašnom i pravednom Sudu Tvome. Prikuj tela naša strahu Tvome, i umrtvi udove naše što su na zemlji, da se i počivanjem u snu prosvetlimo gledanjem sudova Tvojih. Odagnaj pak od nas svako maštanje neprikladno, i štetnu pohotu. I podigni nas u vreme molitve, utvrđene u veri, i napredujući u zapovestima Tvojim, blagovoljenjem i dobrotom Jedinorodnoga Sina Tvoga, sa Kojim si blagosloven, sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

I odmah:

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

(tri puta)

Tada: Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje moje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih. Da se opravdaš u rečima Svojim, i pobediš kada budeš sudio. Gle, u bezkonju začet bih, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne premudrosti Tvoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se obraduju kosti potrvene. Odvrati lice Tvoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i Duhom plemenitim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga, obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta moja kazivaće hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Po blagovoljenju Svome, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Tada ćeš blagovoliti žrtvu pravde, prinose i žrtve svespaljenice, tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce.

Psalam 101.

Gospode, usliši molitvu moju, i vapaj moj Tebi da dođe. Ne odvrati Lice Tvoje od mene; u dan kada sam žalostan, prikloni mi uho Tvoje; u dan kada Te prizovem, brzo me usliši. Jer iščezoše kao dim dani moji, i kosti moje kao suve grane sasušiše se. Pokošen bih kao trava, i isahnu srce moje, jer zaboravih jesti hleb svoj. Od glasa uzdisanja moga, prilepi se kost moja mesu mome. Postadoh sličan rodi u pustinji, bejah kao noćna vrana na zidinama; bdeh i bih kao ptica, usamljena na krovu (kuće). Sav dan mi se rugahu neprijatelji, i koji me hvališe zaklinjahu se protiv mene. Jer prašinu kao hleb jedoh, i piće svoje s plačem mešah, pred licem gneva Tvoga i srdžbe Tvoje, jer uzdigavši, nizvrgao si me. Dani moji kao dim prođoše, i ja kao trava izsahnuh. A Ti, Gospode, doveka ostaješ, i spomen je Tvoj iz naraštaja u naraštaj. Kad uslišiš pomilovaćeš Siona, jer je vreme smilovati se na njega, jer je došlo vreme. Jer omile slugama Tvojim kamenje njegovo, i za prah njegov sažaliće se. I uplašiće se narodi Imena Tvoga, Gospode, i svi carevi zemaljski Slave Tvoje. Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u Slavi Svojoj. Pogleda na molitvu smirenih, i ne prezre moljenje njihovo. Da se napiše ovo potonjem naraštaju, a narod koji se izgrađuje hvaliće Gospoda. Jer pogleda sa visine svete Svoje, Gospod sa neba na zemlju pogleda, da čuje uzdisanje sužanja, da odreši sinove usmrćenih. Da bi objavili Ime Gospodnje na Sionu, i hvalu Njegovu u Jerusalimu, kada se saberu narodi zajedno, i carevi da služe Gospodu. Odgovorio mu je na putu moći njegove: Malobrojnost dana mojih objavi mi; ne uzvedi me u prepolovljenje dana mojih, kroz naraštaj naraštaja leta su Tvoja. U početku si Ti, Gospode, zemlju osnovao; i dela ruku Tvojih su nebesa. Ona će proći, a Ti ostaješ; i sve će kao odeća oveštati, i kao haljinu savićeš ih, i izmeniće se. A Ti si isti, i godina Tvojih neće nestati. Sinovi slugu Tvojih nastaniće se, i seme njihovo će do veka dobro napredovati.

Molitva Manasije, cara Judinog:

Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, Avramov i Isakov i Jakovljev, i semena njihovog pravednoga. Koji si stvorio nebo i zemlju sa svom lepotom njihovom, Koji si svezao more rečju zapovesti Tvoje, Koji si zatvorio bezdan i zapečatio ga strašnim i slavnim Imenom Tvojim; Ti Koga se svi boje i trepte od lica sile Tvoje; jer niko ne može stajati pred veličanstvom slave Tvoje, i nepodnošljiva je žestina pretnje Tvoje grešnicima, i neizmerna je i neispitiva milost obećanja Tvoga. Jer si Ti Gospod Višnji, Milosrdan, Dugotrpeljiv i Mnogomilostiv, i žališ zbog zloba ljudskih. Ti si, Gospode, po mnoštvu dobrote Tvoje, obećao pokajanje i oproštenje onima koji Ti sagrešiše, i mnoštvom milosrđa Tvoga odredio si pokajanje grešnicima za spasenje. Ti, dakle, Gospode Bože Sila, nisi odredio pokajanje pravednima, Avramu i Isaku i Jakovu, koji ti ne sagrešiše, nego si odredio pokajanje meni grešnome, jer sagreših više od peska morskoga. Umnožiše se bezakonja moja, Gospode, umnožiše se bezakonja moja, i nisam dostojan pogledati i videti visinu nebesku zbog mnoštva nepravdi mojih, budući svezan mnogim okovima železnim, da ne mogu uzdići glavu svoju, i nema mi olakšanja. Jer izazvah srdžbu Tvoju, i zlo pred Tobom učinih, ne činivši volju Tvoju, i ne sačuvavši zapovesti Tvoje. I sada, preklanjam kolena srca svoga, tražeći od Tebe blagosti: Sagreših, Gospode, sagreših, i znam moja bezakonja. No ištem moleći se: Oprosti mi, Gospode, oprosti mi, i nemoj me pogubiti sa bezakonjima mojim, niti ćeš doveka u gnevu zadržati zla moja, niti me osuditi u dubine zemlje. Jer si Ti, Bože, Bog onih koji se kaju, i na meni ćeš projaviti svu dobrotu Tvoju, jer ćeš me kao nedostojnoga spasiti, po mnogoj milosti Tvojoj, i hvaliću Te svagda u sve dane života moga. Jer Tebi pevaju sve Sile Nebeske, i Tvoja je slava u vekove vekova. Amin.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

I tropare ove, na glas 6: Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, prinosimo Ti kao Vladici ovu molitvu: pomiluj nas.

Slava: Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, no i sada kao Milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, a mi narod Tvoj, svi smo dela ruku Tvojih, i Ime Tvoje prizivamo.

I sada: Milosrđa dveri otvori nam, Blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda, jer si ti Spasenje roda hrišćanskoga.

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

I molitva Svetog Mardarija:

Vladiko, Bože Oče, Svedržitelju, Gospode, Sine Jedinorodni, Isuse Hriste, i Sveti Duše, jedno Božanstvo, jedna Sila, pomiluj me grešnoga, i kojim znaš sudovima spasi me nedostojnog slugu Tvog, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

(tri puta)

I odmah Psalme:

Psalam 69.

Bože, na pomoć moju pazi; Gospode, u pomoć mi pohitaj. Da se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se vrate unatrag, i neka se postide koji mi hoće zala; da se povrate odmah postiđeni, koji mi govore: Dobro, dobro! Da se obraduju i uzvesele zbog Tebe svi koji Te traže, Bože, i da govore svagda oni koji ljube spasenje Tvoje: Neka se uzveliča Gospod! A ja sam ništ i ubog, Bože, pomozi mi. Pomoćnik moj i Izbavitelj moj jesi Ti, Gospode, ne zakasni.

Psalam 142.

Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje u istini Tvojoj, usliši me u pravdi Tvojoj. I ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Jer neprijatelj goni dušu moju, ponizio je do zemlje život moj; posadi me u tamna mesta, kao mrtve od veka; i utrnu u meni duh moj, smete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, razmišljam o svim delima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojih poučavam se. Podigoh Tebi ruke moje, duša Ti je moja kao zemlja bezvodna. Brzo me usliši, Gospode, iščeze duh moj. Ne odvrati Lice Tvoje od mene, jer ću biti sličan onima koji silaze u grob. Čuvši me, učini mi ujutru milost Tvoju, jer se u Tebe pouzdah. Kaži mi, Gospode, put kojim da pođem, jer Tebi uzdigoh dušu moju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, jer Tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Duh Tvoj Blagi neka me vodi na stazu pravu. Imena Tvoga radi, Gospode, oživi me, pravdom Tvojom izvedi iz nevolje dušu moju. I milošću Tvojom istrebićeš neprijatelje moje, i pogubićeš sve koji dosađuju duši mojoj, jer sam ja sluga Tvoj.

Slavoslovlje:

Slava na visinama Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.

Hvalimo Te, blagosiljamo Te, klanjamo Ti se, slavoslovimo Te, blagodarimo Ti radi velike slave Tvoje.

Gospode Care Nebeski, Bože Oče Svedržitelju; Gospode Sine Jedinorodni, Isuse Hriste, i Sveti Duše.

Gospode Bože, Jagnje Božje, Sine Očev, Koji uzimaš greh sveta, pomiluj nas; Koji uzimaš grehe sveta.

Primi molitvu našu, Koji sediš s desna Ocu, i pomiluj nas.

Jer si Ti jedini Svet, Ti si jedini Gospod, Isus Hristos, na slavu Boga Oca. Amin.

Na svaki dan blagosiljaću Te, i hvaliću Ime Tvoje u vek, i u vek veka.

Gospode, bio si nam pribežište iz naraštaja u naraštaj. Ja rekoh: Gospode, pomiluj me, isceli dušu moju, jer sagreših Tebi.

Gospode, Tebi pribegoh, nauči me da tvorim volju Tvoju, jer si Ti Bog moj.

Jer je u Tebi izvor života. U svetlosti Tvojoj vidimo svetlost.

Produži milost Tvoju onima koji Te poznaju.

Udostoj, Gospode, da se u ovu noć bez greha sačuvamo.

Blagosloven si, Gospode, Bože Otaca naših, i hvaljeno je i proslavljeno Ime Tvoje u vekove. Amin.

Neka bude, Gospode, milost Tvoja na nama kao što se uzdasmo u Tebe.

Blagosloven si, Gospode, nauči me zakonima Tvojim.

Blagosloven si, Vladiko, urazumi me zakonima Tvojim.

Blagosloven si, Sveti, prosveti me zakonima Tvojim.

Gospode, milost je Tvoja doveka, dela ruku Tvojih ne prezri. Tebi dolikuje hvala, Tebi dolikuje pesma, Tebi slava dolikuje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim (ovde) govorimo kanon redovnome Svetome dana ili Bogorodici. I posle kanona:

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Tada pevamo, gromoglasno i polako, sledeći tropar sa stihovima, na glas 6: Gospode Sila, budi sa nama, jer osim Tebe drugog pomoćnika u nevoljama nemamo. Gospode Sila, pomiluj nas.

I odgovara to isto Drugi hor.

I peva početni hor:

Stih 1: Hvalite Boga u Svetima Njegovim, hvalite Ga u čvrstini Sile Njegove. Gospode Sila, sa nama budi…

Drugi hor:

Stih 2: Hvalite Ga u silama Njegovim, hvalite Ga po mnoštvu veličine Njegove. Gospode Sila, sa nama budi…

Stih 3: Hvalite Ga glasom trubnim, hvalite Ga uz psaltir i gusle. Gospode sila, sa nama budi…

Stih 4: Hvalite Ga bubnjem i klicanjem, hvalite Ga uz strune i organ. Gospode sila, sa nama budi…

Stih 5: Hvalite Ga uz gitaru gromoglasnu, hvalite Ga uz gitaru sa klicanjem. Sve što diše neka hvali Gospoda. Gospode sila, sa nama budi…

Tada oba hora zajedno: Hvalite Boga u Svetima Njegovim, hvalite Ga u čvrstini Sile Njegove.

Gospode sila, sa nama budi, jer osim Tebe drugoga pomoćnika u nevoljama nemamo. Gospode Sila, pomiluj nas.

Slava: Gospode, kada ne bismo imali Svete Tvoje molitvenike, i Dobrotu Tvoju koja nas miluje, kako bismo smeli, Spase, pevati Tebe, Koga slavoslove neprestano Angeli. Srceznalče, poštedi duše naše.

I sada: Bogorodičan.

Prevelika su i mnoga moja, sagrešenja Bogorodice; Tebi pribegoh, Čista, ištući spasenja. Poseti bolnu dušu moju, i moli Sina Tvoga i Boga našega, da mi dadne oproštaj učinjenih zala, jedina Blagoslovena.

Svesveta Bogorodice, u vreme života moga ne ostavi mene, ljudskom staranju ne poveri me, nego me Sama zaštiti i pomiluj me.

Svu nadu svoju na Tebe polažem, Mati Božija, sačuvaj me pod zaklonom Tvojim.

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Hriste Bože, Kome se u svako vreme i na svaki čas na nebu i zemlji poklanjaju i Koga slave, Dugotrpeljivi, Mnogomilostivi, Mnogomilosrdni, Koji pravedne ljubiš i grešnike miluješ, Koji sve pozivaš na spasenje radi obećanih budućih dobara; Ti sam, Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve, i ispravi život naš po zapovestima Tvojim; duše naše osveti, tela očisti, zamisli ispravi, misli očisti, i izbavi nas od svake nevolje, zla i bolesti; ogradi nas svetim Tvojim Anđelima, da zaštitom njihovom čuvani i rukovođeni, dostignemo u jedinstvo vere, i u poznanje nepristupne slave Tvoje, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik vozglas: Bože, smiluj se na nas…

I činimo tri poklona velika, s molitvom Svetog Jefrema, i ostalih dvanaest poklona:

Gospode i Vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. (poklon veliki)

Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. (poklon veliki)

O Gospode Care, daruj mi da sagledam grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. (poklon veliki)

Tada: Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

I molitva molebna Presvetoj Bogorodici (Pavla, monaha obitelji Bogorodice Evergetidske, to jest Blagodeteljnice):

Neskverna, Besprekorna, Čedna, Prečista, Presveta Djevo, Bogonevesto Vladičice, preslavnim rođenjem Tvojim Ti si Boga Logosa sa ljudima sjedinila, i odbačenu prirodu roda našega sa nebeskim sastavila; Ti si jedina Nada beznadežnih, i Pomoć napadanih, spremna Zaštita onih koji Ti pritiču, i Pribežište svih hrišćana. Ne gnušaj se mene grešnog i gadnog, koji sramnim pomislima, rečima i delima svega sebe učinih nepotrebnim, i voljno postadoh rob lenjosti žitejskih slasti. No Ti, kao Mati Čovekoljubivog Boga, čovekoljubivo se sažali na mene grešnog i razvratnog, i primi molbu koju ti prinosim iz prljavih usta mojih, i Svojom Materinskom smelošću, moli Sina Tvoga i našega Vladiku i Gospoda, da i meni otvori čovekoljubivo srce Svoje Dobrote i, previdevši bezbrojna sagrešenja moja, obrati me k pokajanju i pokaži me iskusnim vršiocem zapovesti Njegovih. I kao Milostiva, i Žalostiva, i Dobroljubiva, budi svagda pored mene, usrdna Zaštitnica i Pomoćnica u ovom životu, odbijajući najezde protivnika i upućujući me spasenju; i u vreme izlaska moga iz ovoga sveta, čuvaj dušu moju, i odgoni daleko od nje mračna lica zlih besova. A u strašni Dan suda izbavi me večnih muka, i pokaži me naslednikom neiskazane slave Sina Tvoga i Boga našeg, koju slavu i neka dobijem, Vladičice moja, Presveta Bogorodice, Tvojim posredovanjem i zauzimanjem, blagodaću i čovekoljubljem Jedinorodnoga Sina Tvoga, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, Kome dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, sa Bespočetnim Ocem Njegovim, i Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva druga Gospodu našem Isusu Hristu (Antioha, monaha Pendekta):

I daj, Vladiko, nama, koji odlazimo na spavanje, odmor tela i duše, i sačuvaj nas od mračnoga sna grehovnog, i od svakog tamnog i noćnog sladostrašća; zaustavi nasrtaje strasti, ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete; umiri pobune tela našeg, i svako zemaljsko i veličanstveno umovanje naše uspavaj. I daruj nam, Bože, bodar um, celomudren razum, srce trezveno, san lak i bez ikakvog đavoljeg sanjarenja. I podigni nas u vreme molitve, utvrđene u zapovestima Tvojim, i da se nepokolebivo sećamo zakona Tvojih. Daruj nam svenoćno Tvoje slavoslovlje, da bismo blagosiljali i slavili svečasno i veličanstveno Ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Preslavna Prisnodjevo, Mati Hrista Boga, prinesi našu molitvu Sinu Tvome i Bogu našem, da spase Tobom duše naše.

Molitva Svetog Joanikija:

Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin, zaštita je moj Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Tebi.

Svu nadu svoju na Tebe polažem, Mati Božija, sačuvaj me pod zaštitom Tvojom.

Slava, I sada: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Blagoslovi.

I odmah sveštenik uzglašava: Mir svima. Glave svoje Gospodu priklonite. Dok mi klečimo na zemlji, govori: Vladiko Mnogomilostivi, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, molitvama Sveprečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, silom Časnog i Životvornog Krsta, zastupništvom časnih, slavnih Nebeskih Sila Bestelesnih, časnoga slavnoga Proroka, Preteče i Krstitelja Jovana, Svetih slavnih i svehvalnih Apostola, Svetih slavnih i dobropobednih Mučenika (i Novomučenika), Prepodobnih i Bogonosnih Otaca naših, Svetih i pravednih Bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih Tvojih: blagoprijatnu primi molitvu našu, daruj nam oproštaj sagrešenja naših, zakrili nas okriljem krila Tvojih, odagnaj od nas svakog neprijatelja i protivnika, umiri život naš, Gospode, i pomiluj nas i svet Tvoj, i spasi duše naše, kao Blag i Čovekoljubiv. Amin.

Tada Predstojatelj, čineći poklon do zemlje, govori bratiji: Blagoslovite, oci sveti, i oprostite meni grešnome.

I bratija: Bog da ti oprosti, oče sveti.

Sveštenik govori: Pomolimo se za mir svega sveta.

A mi: Gospode, pomiluj. (često)

Za blagoverni i hristoljubivi pravoslavni rod hrišćanski

Za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane.

Za Preosvećenog Arhiepiskopa (ili Mitropolita, ili Arhijereja) našeg (ime).

Za oca našeg igumana (ime) i svu u Hristu braću našu.

Za odsutne oce i braću našu.

Za one koji nas mrze i one koji nas vole.

Za one koji nam čine milost i koji nam pomažu.

Za one koji nam služe i one koji nam služiše.

Za one koji nama nedostojnima zapovediše da se molimo za njih.

Za izbavljenje zarobljenika (i zatvorenika).

Za one koji po moru plove i po vazduhu lete.

Za one koji bolesni leže (za ranjenike, siročad, izbeglice, prognanike i sve stradalnike).

Pomolimo se i za izobilje plodova zemaljskih.

I za svaku dušu hrišćana pravoslavnih.

Pomenimo kao blažene blagočestive careve, pravoslavne Arhijereje, ktitore svete obitelji ove (i svetih Božjih crkava i manastira), roditelje, učitelje i dobrotvore naše, i sve ranije preminule oce i braću našu, koji ovde počivaju, i svuda pravoslavne.

Predstojatelj: Recimo i za sebe same.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

I potom Predstojatelj govori: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

I počinje bratija od desnog i levog hora po redu, jedan po jedan, činiti poklon, i tražiti i dobijati oproštaj od Predstojatelja, slično govoreći (oproštaj biva dok se govori gornja jektenija): Blagoslovi, oče sveti, i oprosti mi grešnom. I ostalo.

Predstojatelj stoji nasred crkve, dok se sve ne završi.

I dobivši oproštaj od Predstojatelja, odlazimo u svoje kelije, gde govorimo molitvu ovu: Oprosti, Gospode Čovekoljupče, onima koji nas mrze i koji nam čine nepravdu. Dobročiniteljima čini dobro. Braći i srodnicima našim daruj ono što ištu za spasenje, i život večni. Bolesne poseti, i daruj isceljenje (ranjene isceli, siročad zaštiti). One na moru i u vazduhu rukovodi. Putuj sa putnicima. Crkvu pomaži. Daruj oproštaj grehova onima koji nam služe i koji su dobri prema nama. Pomiluj po velikoj milosti Tvojoj one koji nama nedostojnima zapovediše da se molimo za njih. Pomeni, Gospode, ranije usnule oce i braću našu, i upokoj ih gde sija svetlost lica Tvoga. Pomeni, Gospode, zarobljenu i prognanu braću našu, i izbavi ih od svake nevolje. Pomeni, Gospode, one koji plodove donose i čine dobro u svetim Tvojim Crkvama, i daj im sve što ištu za spasenje i život večni. Pomeni, Gospode, i nas smirene i grešne i nedostojne sluge Tvoje, i prosveti um naš svetlošću poznanja Tvoga, i uputi nas na stazu zapovesti Tvojih, molitvama Prečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i svih Svetih Tvojih. Jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Kraj VELIKOG POVEČERJA.

 

2 komentar(a)

  1. Bavim se izradom brojanica, koji je način da dobijem blagoslov za izradu ?
    Hvala

  2. Moraš da dobiješ blagoslov nadležnog Arhijereja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *