Časoslov

Časoslov

ČAS DEVETI

 

Posle Blagosloven Bog…

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care Nebeski, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Životodavče, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

Slava, I sada:

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

(tri puta)

Tada Psalmi:

Psalam 83.

Kako su mila naselja Tvoja, Gospode nad vojskama. Žedni i topi se duša moja za dvorima Gospodnjim. Srce moje i telo moje obradovaše se Bogu Živome. Jer i ptica nađe dom sebi, i grlica gnezdo sebi, gde će položiti ptiće svoje. Žrtvenici Tvoji, Gospode nad vojskama, Care moj i Bože moj. Blaženi koji obitavaju u Domu Tvome, u vek vekova hvaliće Te. Blažen je čovek kome je zaštita u Tebe, Gospode; penjanje (u Hram Tvoj) zaveštao je u srcu svome, u dolini plača, u mestu koje je postavio. Jer će blagoslove dati Zakonodavac; hodiće iz sile u silu; javiće se Bog nad bogovima na Sionu. Gospode Bože nad vojskama, usliši molitvu moju; čuj, Bože Jakovljev. Zaštitniče naš, vidi, Bože, i pogledaj na lice Pomazanika Tvoga. Jer je bolji dan jedan u dvorima Tvojim od hiljada (drugih). Izabrao sam (rađe) da se premećem u Doma Boga mojega, nego da živim u stanovima bezbožničkim. Jer milost i istinu voli Gospod, Bog će blagodat i slavu dati.

Gospod neće lišiti dobara one koji hode u bezazlenosti. Gospode Bože nad vojskama, blažen je čovek koji se nada u Tebe.

Psalam 84.

Zavoleo si, Gospode, zemlju Tvoju; povratio si roblje Jakovljevo. Oprostio si bezakonja narodu Tvome, pokrio si sve grehe njihove. Zaustavio si sav gnev Tvoj, povratio si se od gneva jarosti Tvoje. Povrati nas, Bože spasenja naših, i odvrati jarost Tvoju od nas. Eda li ćeš se doveka gneviti na nas, ili ćeš protegnuti gnev Tvoj iz naraštaja u naraštaj? Bože, povrativši se, oživi nas; i narod će se Tvoj obradovati Tebi. Pokaži nam, Gospode, milost Tvoju, i spasenje Tvoje daruj nam. Slušaću šta će reći Gospod Bog, jer će govoriti o miru narodu Svome, i prepodobnima Svojim, i onima koji obraćaju srce (svoje) k Njemu. Ali je spasenje Njegovo blizu onih koji Ga se boje, da nastani slavu u zemlju našu. Milost i istina sretoše se, pravda i mir celivaše se. Istina iz zemlje zasija, i pravda sa nebesa priniče. Jer će Gospod dati dobrotu, i zemlja će naša dati plod svoj. Pravda će pred Njim prethoditi, i staviće na put stope Svoje.

Psalam 85.

Prikloni, Gospode, uho Tvoje, i usliši me, jer sam ja siromah i ubog. Sačuvaj dušu moju, jer sam prepodoban; spasi slugu Tvoga, Bože moj, koji se uzda u Tebe. Pomiluj me, Gospode, jer Tebi vapim sav dan. Razveseli dušu sluge Tvoga, jer Tebi podigoh dušu moju. Jer si Ti, Gospode, dobar i snishodljiv, i mnogomilostiv svima koji Te prizivaju. Čuj, Gospode, molitvu moju, i pazi na glas moljenja moga. U dan žalosti moje zavapih k Tebi, jer si me uslišio. Nema sličnoga Tebi među bogovima, Gospode, i nema (dela) po delima Tvojim. Svi narodi koje si stvorio, doći će i pokloniće se pred Tobom, Gospode, i proslaviće Ime Tvoje. Jer si Ti Veliki i činiš čudesa, Ti si Bog Jedini (Veliki). Uputi me, Gospode, putem Tvojim i hodiću u istini Tvojoj. Da se obraduje srce moje, da se boji Imena Tvoga. Ispovedaću Te i hvaliti, Gospode Bože moj, svim srcem svojim, i slaviću Ime Tvoje doveka. Jer je milost Tvoja velika prema meni, i izbavio si dušu moju od pakla najdubljega. Bože, bezakonici ustadoše na me, i skup silnika tražaše dušu moju, i ne videše Tebe pred sobom. A Ti, Gospode Bože moj, Milosrdan si i Saosećajan, Dugotrpeljiv i Mnogomilostiv i Istinit. Pogledaj na me, i pomiluj me; daj snagu slugi Tvome, i spasi sina sluškinje Tvoje. Učini sa mnom znamenje na dobro, i da vide oni koji me mrze, i postide se; jer si mi Ti, Gospode, pomogao, i utešio me.

I opet: Učini sa mnom znamenje na dobro, i da vide oni koji me mrze, i postide se; jer si mi Ti, Gospode, pomogao, i utešio me.

Slava, I sada: Aliluja. (tri puta)

Gospode, pomiluj. (tri puta)

I ako je pevano Bog Gospod, govorimo: Slava, tropar dana.

I sada: Radi nas rođeni od Djeve, i raspeće pretrpevši, Blagi, uništio si smrću smrt, i vaskrsenje projavio kao Bog; ne prezri stvorenje ruku Tvojih, javi čovekoljublje Tvoje, Milostivi, primi Roditeljku Tvoju Bogorodicu Koja se moli za nas, i spasi, Spase naš, narod obeznađeni.

A ako je Aliluja, onda ovaj, na glas 8: Ti Koji si u deveti čas radi nas telom smrt okusio, umrtvi tela našeg mudrovanje, Hriste Bože, i spasi nas.

Stih 1: Da dopre molitva moja preda Te, Gospode, po reči Tvojoj urazumi me.

Stih 2: Da izađe moljenje moje preda Te, Gospode, po reči Tvojoj izbavi me.

Slava, I sada, Bogorodičan:

Radi nas rođeni od Djeve, i raspeće pretrpevši, Blagi, uništio si smrću smrt, i vaskrsenje objavio kao Bog; ne prezri stvorenje ruku Tvojih, javi čovekoljublje Tvoje, Milostivi, primi Roditeljku Tvoju Bogorodicu Koja se moli za nas, i spasi, Spase naš, narod obeznađeni.

I odmah: Ne napusti nas do kraja, radi Imena Tvoga Svetoga, i ne raskini zavet Tvoj, i ne udalji milost Tvoju od nas, radi Avrama ljubljenoga Tvoga, i radi Isaka sluge Tvoga, i Izrailja svetoga Tvoga.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

A ako je Praznik, govori njegov kondak.

Ako nije, onda ovaj, glas 8: Razbojnik, videći Načelnika života gde visi na Krstu, govoraše: Kad ne bi bio Bog Ovaploćeni Koji je s nama raspet, ne bi sunce svoje zrake sakrilo, niti bi zemlja s trepetom tresla se. No, sve trpeći, Gospode, pomeni me u Carstvu Tvome.

Slava: Između dvojice razbojnika, merilo pravde nađe se Krst Tvoj: jer jedan je sveden u ad težinom huljenja, a drugi je olakšan od pogrešenja – na poznanje bogoslovlja: Hriste Bože, slava Tebi.

I sada: Jagnje i Pastira i Spasa sveta, na Krstu videći Roditeljka (Tvoja), govoraše plačući: Svet se raduje primajući izbavljenje, a utroba moja gori gledajući Tvoje raspeće, koje za sve podnosiš, Sine i Bože moj.

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Hriste Bože, Kome se u svako vreme i na svaki čas na nebu i zemlji poklanjaju i Koga slave, Dugotrpeljivi, Mnogomilostivi, Mnogomilosrdni, Koji pravedne ljubiš i grešne miluješ, Koji sve pozivaš na spasenje radi obećanih budućih dobara; Ti sam, Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve, i ispravi život naš po zapovestima Tvojim; duše naše osveti, tela očisti, zamisli ispravi, misli očisti, i izbavi nas od svake nevolje, zla i bolesti; ogradi nas svetim Tvojim Anđelima, da zaštitom njihovom čuvani i rukovođeni, dostignemo u jedinstvo vere, i poznanje nepristupne slave Tvoje, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Gospode pomiluj. (tri puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik: Bože, smiluj se na nas…

I ako je post Hristova Rođenja, ili Svetih Apostola (to jest, ako je Aliluja mimo Velike Četrdesetnice), čini se uobičajenih šesnaest poklona (s molitvom Svetog Jefrema):

Gospode i Vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. (poklon veliki)

Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. (poklon veliki)

O Gospode Care, daruj mi da sagledam grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. (poklon veliki)

Zato što se pevaju Međučasovi.

U svetu, pak, u Veliku Četrdesetnicu, ovde treba činiti samo tri velika poklona (i odmah Blaženstva).

A ako nije post (to jest, ako nije Aliluja), po vozglasu govorimo ovu molitvu Vasilija Velikog:

Vladiko Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, Koji si dugo trpeo naša sagrešenja, i Koji si nas doveo do sadašnjega časa, u koji, viseći na životvornom drvetu (Krsta), blagorazumnome razbojniku otvorio si put ulaska u Raj, i smrću si smrt razorio; očisti nas grešne i nedostojne sluge Tvoje. Jer sagrešismo i bezakonja činismo, i nismo dostojni da podignemo oči svoje i pogledamo na visinu nebesku; jer ostavismo put pravde Tvoje, i hodismo po voljama srdaca naših. No molimo Tvoju neshvatljivu Blagost: Poštedi nas, Gospode, po mnoštvu milosti Tvoje, i spasi nas radi Imena Tvoga Svetoga, jer iščiliše u ništavilu dani naši. Izbavi nas iz ruku protivnika, i oprosti nam grehe (naše), i umrtvi naše telesno mudrovanje; da svukavši staroga čoveka, u novoga se obučemo, i Tebi poživimo našem Vladici i Dobrotvoru; i tako sledujući Tvojim zapovestima, u večni pokoj dostignemo, tamo gde je obitavalište svih koji se raduju. Jer si Ti vaistinu istinsko veselje i radost onih koji Te ljube, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Bespočetnim Tvojim Ocem, i Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Slava, I sada: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Blagoslovi.

I otpust.

Treba znati da se na Svetoj Gori Atonskoj, i u drugim manastirima, DEVETI ČAS govori u priprati.

Kraj DEVETOG ČASA.

 

2 komentar(a)

  1. Bavim se izradom brojanica, koji je način da dobijem blagoslov za izradu ?
    Hvala

  2. Moraš da dobiješ blagoslov nadležnog Arhijereja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *