Carstvo Božije i carstvo praznine – Pravoslavlje i duhovnost Nju Ejdža

POSLANICA O MASONSTVU RUSKE ZAGRANIČNE CRKVE

„Ljubljeni! Ne verujte svakome duhu,
nego kušajte duhove, jesu li od Boga;
jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet“.

(Jn. 4, 1).

Ako se na neko vreme mogu primeniti ove svete reči omiljenog Hristovog učenika i tajnovidca Jovana, onda je to naše. Naše smutno doba je veoma siromašno prorocima, ali obiluje lažnim prorocima. Svet je osiromašio „duhom Božjim“, ali je vrlo bogat „duhom zablude“.
„Stara zmija, koja je đavo i sotona“ (Otkr. 20, 2) posejao je ljudskim srcima mnoštvo svakakvih lažnih učenja, jeresi i sekti, pomoću kojih zavodi slabe u veri i neiskusne u poznavanju tajni Carstva Božijeg, odvraćajući ih od vere u Boga, u Hristovu Crkvu, u besmrtnost duše, u zagrobni život u buduću dodelu sudbine na Božijem Sudu.
Jedno od najštetnijih i stvarno satanskih lažnih učenja u istoriji čovečanstva je masonstvo. O njemu nameravamo da po našoj arhipastirskoj dužnosti govorimo ruskom pravoslavnom svetu.
Poznati mason Volter je u svoje vreme rekao: „Zgnječimo nevaljalicu“, tj. religiju. Ta čuvena fraza nailazi na odjek u masonskim krugovima do danas. Godine 1881. belgijski mason Fleri je pisao:
“ Dole Raspetog! Ti, koji već osamnaest vekova držiš svet pod jarmom! Tvoje carstvo je završeno! Bog nije potreban!“.
„Naš cilj nije da obnovimo individualizam, već da izbrišemo hrišćanstvo sa lica Zemlje“, rekla je iste godine osnivačica Teozofskog društva Blavatska.
„Ateist je jedna od najčuvenijih titula čovečanstva, orden svetskih junaka… mučenika… spasilaca sveta. Nikakva filozofija, nikakvo bogoslovlje nisu doneli svetu ništa vredno u poređenju sa dobrom vešću ateizma… čast i slava tim isturenim borcima progresa, toj počasnoj avangardi armije slobode. Čast i slava onome ko je zbog svoje brige o čoveku zaboravio Boga“, kaže teozofkinja Ana Bezant.
Istaknuti mason, sa najvećim, 33. stepenom, izjavio je 1912. godine: “ Osećamo potrebu da jednom zauvek dokrajčimo Crkvu, sve Crkve. Dok to ne postignemo, nećemo moći ni da produktivno radimo, ni da izgradimo bilo šta trajno“.
Godine 1813. mason Sikar de Plozol kaže: „Postoji jedan mir koji ne možemo sklopiti, jedno razoružanje, na koje ne možemo pristati, ima jedan rat koji moramo neumorno nastaviti do pobede ili do smrti, a to je rat protiv svagdašnjih neprijatelja masonstva i republike, neprijatelja razuma, nauke i ljudske pravde, ti neprijatelji su, u stvari, sve dogme i sve Crkve“.
Nešto kasnije, na glavnim konventu, čuli su se ovakvi govori: „Razorimo taj simbol užasa i odvratnosti, to žarište svetskog zločina i obnovimo našu svakidašnju borbu. Zgnječimo nevaljalicu. Vodićemo borbu sa svim religijama, pošto su one pravi neprijatelji čovečanstva“.
Belgijski mason Kok saopštio je na međunarodnom masonskom kongresu u Parizu: „Ono što moramo da srušimo to su religija, dogme“, i dalje: „Pomoću propagande i čak administrativnih akata postići ćemo da možemo da uništimo religiju“.
Španski mason-revolucionar Francisko Ferero u svom katihizisu za svetovne škole piše: „Bog – to je samo dečja koncepcija, izazvana osećanjem straha“. Nije dovoljno pobediti uticaj sveštenstva i lišiti Crkvu autoriteta… Potrebno je uništiti samu religiju – takvu odluku donosi masonski kongres 1900. godine. „To je borba na život i smrt“,rekao je na tom kongresu belgijski veliki majstor.
Značajne su sledeće reči masonskih poslenika: „Podsetimo se da su hrišćanstvo i masonstvo apsolutno nepomirljivi, tako da pristupiti jednom, znači raskinuti sa drugim. U tom slučaju mason ima samo jednu dužnost – mora hrabro sići u arenu i boriti se“. „Radićemo, prešćemo spretnim i opreznim rukama mrtvački pokrov koji će jednog lepog dana pokriti sve religije, a onda ćemo u celom svetu pomagati rušenje klerikalizma i sujeverja, koje iz njega proizlazi“ – kaže član konventa Velike lože Francuske. Sličnih izreka moglo bi se navesti još mnogo, pošto ni jedan masonski sastanak ne prolazi bez istupa protiv religije.
Treba primetiti da masonstvo u svojim ritualima, inicijaciji i simbolici ima izraziti bogohulan karakter. Tako, na primer, loža 18og stepena (Rozenkrojcerovska) ukrašena je prizorom Golgote. Na krstu je naslikana ruža. Sednice lože počinju u trenutku kada se nadvoje pocepa crkvena zavesa. Ceremonija se završava svetogrdnim ponavljanjem Tajne večere. Pojedini masoni se izjašnjavaju kao satanine sluge: „Mi, masoni, kaže veliki majstor Broklin lože Lesing, pripadamo Luciferovom rodu. Trougao umesto krsta. Loža umesto Crkve“. Naravno, postojanje takvih bogohulnih rituala masoni kriju, mada oni zaista postoje u vrhovima hijerarhije nekih masonskih loža.
Masoni to često poriču, pozivajući se na posebne članove svog ustava, koji „zabranjuju bilo kakve rasprave o delovanju državne vlasti i bilo kakvo masonsko mešanje u borbu političkih partija“, ali, kao i mnogo šta drugo, ti članovi ustava masonskih loža služe samo da bi se lakše prevarili neobavešteni ljudi. Tako, na svojoj sednici od 12. aprila 1884. godine Velika loža Francuske je donela odluku: „Ukinuti kao nepotreban član ustava kojom se Velika loža Francuske, odriče rasprava o političkim pitanjima“, mada u zvaničnom biltenu Velikog Istoka Francuske za 1886. godinu možemo pročitati: „Jedno vreme bilo je ne toliko pravilo, koliko obična formalnost, da se tvrdi kako se masonstvo ne bavi ni pitanjima religije, ni politikom. Pod pritiskom policijskih propisa primorani smo da krijemo ono što je naš jedini zadatak“. No bez obzira na to u zvaničnim statutima član ustava koji zabranjuje mešanje u politiku je sačuvan. Odatle se može videti koliko se može verovati zvaničnim statutima masonskih loža.
Niz autoritetnih izvora svedoči da je u svim revolucijama XVIII, XIX, kao i našeg veka, masonstvo najživlje učestvovalo i imalo vrlo velik uticaj. Masonska izdanja to i do danas podržavaju, i čak se ponose time ona često naglašavaju da je revolucionarna deviza: „Sloboda, jednakost, bratstvo“ – oduvek deviza masonstva. Mason i kabalist Papis tvrdi da su „revolucije u stvari primena ustava masonskih loža na društvo“. Rusku revoluciju 1905. godine jedan masonski časopis pozdravio je rečima: „Svi republikanci, a naročito masoni, treba da izraze najtoplije želje za najbrži trijumf ruske revolucije“. To je u prošlosti. A šta masoni govore sada? Godine 1923. na jednom sastanku lože grada Kanže rečeno je: „Masonstvo koje je igralo vodeću ulogu 1789. godine mora biti spremno da istakne kadrove za revoluciju koja je uvek moguća“.
„Braćo – stoji u drugom broju istog zvaničnog biltena dozvolite mi da takođe izrazim nadu da će masonstvo kojem istorija duguje nacionalne revolucije, smoći da izvede još veću revoluciju – internacionalnu“.
Treba primetiti da masonski poslenici uvek poistovećuju bezbožnu republiku i socijalizam, ne gnušajući se čak ni od saveza sa komunistima, ali krijući se iza devize: „sloboda, jednakost, bratstvo“. Predsednik Velikog Istoka Francuske ovako definiše republiku: „Za mene republika znači: antiklerikalizam, antimilitarizam, socijalizam“. „Samo zahvaljujući savezu levice, čija će osnovna ćelija biti loža, trijumfovaćemo“ – rečeno je u izveštaju pomenutog konventa. „Moramo okupiti sve republikance i čak u savezu sa komunistima izraditi program“.
Na taj način masoni sami potvrđuju svoju vezu sa komunistima i sa uništiteljima naše Otadžbine. Pod znakom masonske zvezde rade sve mračne snage koje ruše nacionalne hrišćanske države. Masonska ruka je učestvovala i u uništenju Rusije. Svi principi, svi metodi koje boljševici primenjuju radi uništenja Rusije vrlo su bliski masonskim. Petnaestogodišnje posmatranje uništavanja naše Otadžbine očigledno je pokazalo celom svetu kako učenici oponašaju svoje učitelje i kako porobljivači ruskog naroda poštuju program masonskih loža za borbu sa Bogom, Crkvom, hrišćanskim moralom, porodicom, hrišćanskom državom, hrišćanskom kulturom i sa svim onim što je stvorilo i proslavilo našu Otadžbinu.
Ne možemo da ne primetimo i da je početni uzrok našeg mučnog crkvenog raskola isto to izopačeno masonstvo, sa njegovim različitim organizacijama i poslenicima koji su se uvukli u crkveno-parohijske ustanove, sa ciljem kvarenja i razaranja crkvenog života. Nabacivši togu brižnika za Pravoslavlje i hrišćansku prosvećenost oni sa izuzetnim lukavstvom i licemerjem, uz pomoć novca i štampe zavode lakoverne i neobaveštene ljude, zaražuju ih otrovom modernizma i odvlače od prave Hristove Crkve. Ruska emigracija je veoma zatrovana masonstvom.
Obično ruski masoni nastoje da se ograde od svetskog masonstva tvrdeći da ruske lože tobože nemaju ništa zajedničko sa ložama drugih zemalja. Ali takve tvrdnje ne odgovaraju istini. Masonstvo ima određeno uređenje. Pojedine masonske lože na čelu sa predsednikom udružuju se u federaciju koju vodi administrativni organ ili savet. Svake godine centralni organ saziva zajednički sastanak predstavnika svih loža određene federacije, a te predstavnike lože biraju istovremeno sa drugim odgovornim licima. Na taj način, ni jedan mason ne može da ne zna kojoj federaciji pripada njegova loža. Ruske lože raspoređene su po mnogim zemljama i nose karakteristična imena: Astreja, Polarna svetlost, Jupiter, Hermes i dr. Ni jedan ruski mason ne može tvrditi da nema ništa zajedničkog sa bezbožnim masonstvom drugih zemalja.
Poznati ruski mason Kuzmin-Karavajev je 1923. godine izjavio na koventu Velike lože Francuske: „Svi mi, ruske izbeglice, vaši smo učenici: mi učimo kako da postanemo dobri masoni kako bismo mogli da sprovedemo u život masonsku devizu: sloboda, jednakost i bratstvo“.
Tvrdnja da je rusko masonstvo u inostranstvu nekakva posebna i nezavisna organizacija sadrži u sebi neistinu. Masonstvo je jedinstveno, bez obzira na neku razliku u ritualima, čak na neku prividnu, tačnije, demonstrativnu sukobljenost. Vrlo često se čuju izjave kako postoji „dobro“ masonstvo i „loše“, međutim u izjavama i spisima istaknutih masona stalno nailazimo na potvrde jedinstva svetskog masonstva, bez obzira na sukobljenost koja se u njemu ispoljava. (U osnovi svih masonskih statuta nalazi se takozvani Andersonov ustav).
Brat Kolson piše u Svetskim masonskim Analima: „Nema stranaca pod našim stubovima“ (odnosno, u ložama). Opštepriznati masonski autoritet, brat Ragon, tvrdi: „Osnovno obeležje masonstva je – internacionalnost. Masonstvo je jedinstveno i svaki ritual ili nacija koji odstupaju od tog principa greše i udaljavaju se od masonskog puta… Mi ne razumemo pravo masonstvo koje bi moglo nazvati engleskim, škotskim francuskim, američkim i sl. Postoji li matematika engleska, škotska, francuska? Ne, postoji samo matematika i isto tako postoji samo masonstvo. Nekakve posebenosti u ritualima, ceremonijama i formama prijema nisu dovoljne da nacionalizuju masonstvo, u suprotnosti sa njegovom težnjom ka internacionalnosti“. Masonstvo je jedinstveno, i sukobljenost između različitih rituala je samo demonstrativna, za široku publiku. Pripadnost jednom ritualu nipošto ne isključuje dotičnog „brata“ iz drugog, tobože njemu neprijateljskog rituala. Svaki mason najvišeg stepena ima i tri prva stepena i u svojstvu majstora je punopravan član bilo koje lože na Zemljinoj kugli. Svaki mason, ma kojoj federaciji pripadao, mora zbog toga da nosi odgovornost za onaj antihrišćanski i antidržavni rad koji vrši jedinstveni masonski red, a onaj koji se zaklanja od te odgovornosti iza nacionalnih ili ritualnih etiketa ili sam sebe obmanjuje ili čini svesnu prevaru.
Pošto smo ukazali na trenutno delovanje masonstva, ne možemo da ne pomenemo isto tako pogubne organizacije i učenja, koja su mu bliska, a nalaze se sa njim u tesnoj vezi i zavise od njega, kao što su: teozofija, antropozofija, „Hrišćanska nauka“ i IMKA (YMCA).
Na naše duboko žaljenje, ta društva su široko rasprostranjena među našom emigracijom. Zbog toga mi i smatramo za svoju dužnost da zaštitimo našu rusku pastvu od tako opasnih učenja i pozivamo svu našu duhovnu decu da sa njima nikako ne opšte.
Uzimajući u obzir sve što je gore rečeno, Sveti sabor je odlučio:
1. Da osudi masonstvo kao učenje i organizaciju, neprijateljsku prema Hrišćanstvu i revolucionarnu, usmerenu ka uništenju osnova nacionalne državnosti.
2. Da takođe osudi sva srodna sa masonstvom učenja i organizacije: teozofiju, antropozofiju, Hrišćansku nauku i IMKA-u.
3. Da se naloži episkopima i starešinama misija da saopšte podređenom sveštenstvu upute neophodne za borbu sa pomenutim štetnim učenjima i organizacijama i odvraćanje pravoslavne ruske pastve od zanošenja njima ili učestvovanja u njihovom štetnom delovanju pomoću crkvene propovedi, vancrkvenih rasprava, štampe, nastave Zakona Božijeg u školskim ustanovama i, naročito, preko ispovesti.
4. Obavezati pastire Crkve da one koji pristupaju ispovesti pitaju jesu li članovi masonskih organizacija i dele li ta uverenja, a ako se ispostavi da jesu, ili da dele onda im objasniti da je učešće u pomenutim organizacijama nespojivo sa zvanjem Hrišćanina – člana Hristove Crkve, da se moraju ili odlučno odreći masonstva i sa njim sličnih učenja ili, ako to ne učine, neće biti dopušteni Sv. Pričešću a u slučaju dalje izgubljenosti biće isključeni iz Sv. Crkve…

15./28. avgust 1932. g. Velika Gospojina Sremski Karlovci, Jugoslavija

Predsednik Arhijerejskog sabora Ruske Pravoslavne Crkve u inostranstvu
Mitr. Antonije (Hrapovicki)


Ključne reči:

3 komentar(a)

 1. Znači u raju su ljudi koji su sami nosili svoje grehe a ne drugi za njih

 2. Draga sestro Rado,

  Bog ti pomogao. Adamova glava (grob Adama: http://www.svetazemlja.info/strana_sr.php?strana_id=53 i Golgota: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0 ) odnosno lobanja našeg Praoca se ikonopiše u donjem delu scene Raspeća našeg Gospoda Isusa Hristosa kao Novog Adama tj. Bogočoveka ( https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC ) na koju kaplje Njegova Krv kao čin iskupljenja grehova celog čovečanstva, citiram:

  Jevanđelje po Svetom Apostolu Luki 21 ( http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=sinod&lang2=&book=42&chap=21 ): 19 „Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.“ tj. „Daj krv, primi Sveti Duh“.

  Adamova lobanja sa ukrštenim kostima se pojavljuje i na Velikoj shimi (Svetogorski monasi nemaju tzv. Malu shimu, već imaju samo ovu pomenutu):

  https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0

  Što se tiče zastave nekih Svetogorskih monaha koju si pomenula, mislim da se možda radi o sledećem:

  „But to bring a sword“: Extra Ecclesiam nulla salus („LIBER DE CATHOLICAE ECCLESIAE UNITATE“ by Cyprian of Carthage) => „Live by the sword, die by the sword“: Join, or Die [Psychogeography ($£X MAJIK RITUAL / evoL PsychogeogrAphix 2004), You’re either with us, or against us & Anaconda Plan] => Liberty or Death => Eleftheria i thanatos => Unification or Death; Unity or Death; Death of Tyranny! => Freedom or death => With faith in ‘God’! For King and Fatherland! Freedom or Death! => „Orthodoxy“ or Death)

  http://www.ship-of-fools.com/gadgets/fashion/media/orthodoxy_or_death_t_shirt.jpg

  tj. o raskolništvu koje svoje korene kroz ljudsku istoriju ima u masonštini odnosno u nesrećnom pokušaju da se poveže „prosvetiteljski“ nacionalizam sa Pravoslavljem i stvori monarho-klerikalizam odnosno teokratija.

  S Bogom, a ne slobodno-od-savesti „zidarsko“ zbogom.

 3. sestra Rada

  Pomaže Bog draga braćo i sestre u Hristu!
  Zanima me otkud simbol Lobanja i kosti tzv. Adamova glava na zastavi nekih Svetogorsih monaha?
  To jeste ispred nekih kelija?
  Ne želim da se osete nelagodno ljudi koji su tamo ili su bili u isposnicama.
  Volim Svetu Goru i priče Svetogorskih Staraca.
  Ovo pitam jer sam čula da postoji takva zastava ispred vrata nekih kelija?
  Da li je taj simbol Pravoslavan?
  Uz dužno poštovanje i prema našim borcima u Drugom svetskom ratu koji su takođe imali zastavu sa tim simbolom-Za kralja i Otadžbinu.
  Sastradavali su za naš narod.
  Ne znam otkud taj simbol u našoj veri?
  Blagodarim na odgovoru.
  Bog vam dobra dao dobri ljudi !
  Živi i zdravi bili!

  Amin +++

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.