НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Чи1нъ њсщ7eніz хрaма, t ґрхіерeа твори1магw

Хрaму совершeну бhвшу, прих0дитъ t ґрхіерeа п0сланный, є3мyже повели1тъ, прeжде є3ди1нагw днE и3ли2 б0льши, и3 пред8уготовлsетъ потрє1бнаz къ њсщ7eнію, кaкъ внyтрь nлтарS, тaкъ и3 во всeмъ хрaмэ, ґ наипaче дабы2 пrт0лъ бhлъ на четhрехъ столпaхъ, пsтый столпeцъ посреди2 съ ћщикомъ: ћщикъ бы бhлъ посредЁ под8 пrт0ломъ, вышин0ю полъ-арши1на: пrт0лъ высот0ю ґрши1на, и3 шести2 вершкHвъ, ґ широт0ю по мёрэ nлтарS: дскA напrт0льнаz по мёрэ пrт0ла, жeртвенникъ так0й же высоты2, ширинA и3 длинA по мёрэ nлтарS. На верхY ў столпHвъ пrт0льныхъ вhнzть ћщики на чeтверть вершкA, гдЁ бhть воскомастjху: на тёхже столпaхъ, t п0лу ўступS вершкA съ двA, вhрэзать зазyбриной длz ўтверждeніz вeрви: ґ вкрyгъ пrт0льной дски2 вhрэзать же на чeтверть вершкA, гдЁ бhть вeрви: на дскaхъ, на пrт0льной и3 на жeртвенной, по ўглaмъ чт0бы бhло провeрчено, гдЁ бhть гвоздsмъ, и3 сдёлать гнBздышка, гдЁ бyдутъ гвозди6нныz шл‰пки, чт0бъ гвозди6нныz шл‰пки бhли въ рaвенствэ со пrт0льною дск0ю, тaкожъ и3 на столпaхъ навертёть, чт0бъ гв0зди шли2 прsмw: къ ўтверждeнію пrт0ла четhре гвоздS, ґ къ жeртвеннику ск0лькw нaдобно: четhре кaмнz, к0ими прибивaютсz гв0зди: срачи1ца на њдэsніе пrт0ла, и3 другaz на жeртвенникъ. На њбzзaніе пrт0ла вeрвь въ шестьдесsтъ ґрши1нъ, и3 вeрхнее њдэsніе на пrт0лъ и3 на жeртвенникъ: пелєны2, чт0бъ покрhть пrт0лъ и3 жeртвенникъ, в0здухи, плaты, кот0рыми пrт0лъ њтирaть: зaнавэсъ къ цrкимъ двeрємъ, двA їліт0на на пrт0лъ и3 на жeртвенникъ: воды2 р0зовой, и3 вінA цRк0внагw по стклsницэ: кропи1ло, к0имъ кропи1ть: с™0е мЂро, и3 стручeцъ: четhре г{бы, њтирaть и4ми пrт0лъ: гyба во ґнтіми1нсъ, гyба во с™yю чaшу: ћщичекъ nловsнный на с™ы6z мHщи под8 пrт0лъ: ґрхіерeю свэщA, и3 свэщы2 на роздaчу пр0чымъ духHвнымъ, и3 мірsнwмъ: лaдонъ росн0й и3 прост0й: двЁ свэщи2 вhнwсныz большhz: хорyгви, ѓще сyть: вкрyгъ цRкви чт0бъ бhло чи1сто.

Тaже снимaетсz дскA со столпHвъ, и3 поставлsетсz на деснёй странЁ къ стэнЁ, и3 замэчaетсz, кaкъ є4й бhть по прeжнему на столпaхъ пrт0льныхъ.

Пот0мъ пред8 цrкіz вратA поставлsетсz ст0лъ, и3 постилaетсz скaтерть: повeрхъ скaтерти постилaетсz пеленA, и3 полагaетсz с™0е є3ђліе, и3 чcтнhй кrтъ, и3 поставлsютсz с™hе сосyды, лжи1ца, копіE, пелєны2, в0здухи, вeрвь, њдэsніе на пrт0лъ и3 на жeртвенникъ, гв0зди, г{бы, и3 покрывaютсz пелен0ю и3 поставлsютсz по ўглaмъ четhре подсвёщника: ґ друг0й столeцъ поставлsетсz въ nлтарЁ къ г0рнему мёсту, и3 стeлетсz пеленA, и3 поставлsетсz на столeцъ с™0е мЂро, віно2 цRк0вное, водA р0зоваz въ стклsницахъ, стручeцъ, кропи1ло, кaменіе, кот0рыми гв0зди прибивaть.

Ґ мHщи с™ы6z поставлsютсz на дjскосэ, покровeны ѕвэзд0ю и3 в0здухомъ, въ нaвечеріи њсщ7eніz на ґнал0гіи пред8 w4бразомъ сп7си1телевымъ, ў цrкихъ врaтъ въ т0мже хрaмэ, и3 поeтсz внЁ nлтарS всен0щное бдёніе њбновлeнію и3 хрaму, комY t ґрхіерeа повелэно2 бyдетъ. Пред8 водоwсщ7eніемъ же и3зн0сzтсz мHщи съ бlгоговёніемъ въ бли1зъ сyщій хрaмъ п0слэ рaнней літургjи, и3 поставлsютсz на с™ёмъ пrт0лэ, ґ с™0е є3ђліе поставлsетсz t вост0ка над8 мощьми2: и3 стaвитсz подсвёщникъ пред8 с™hми мощьми2. Бyде же нётъ въ бли1зости другaгw хрaма, то стоsтъ до врeмени пріsтіz своегw2 на т0мже мёстэ.

Њ составлeніи воскомастjха:

Во ќтріи прeжде пришeствіz ґрхіерeйскагw, воскомастjхъ составлsетсz си1це в0скъ, и3 мастjхъ толчeнъ, и3 лaдонъ толчeнъ, ѓще нёсть мастjха, вмёстw є3гw2 бёлый лaдонъ довлёетъ, и3 росн0й лaдонъ толчeнъ же, и3 ґлHй толчeнъ же, ѓще же нёсть ґлHz, вмёсто є3гw2 сёра бёлаz: и3 полагaютъ прeжде в0скъ въ горнeцъ н0вый, проти1ву мёры вещeй. И# є3гдA раст0питсz в0скъ, полагaютъ и3 вышепи6санныz вє1щи, и3 мэшaютъ | въ горнцЁ стручцeмъ nпaснw, чт0бы t воскипёніz не прелил0сz во џгнь: и3 по мaломъ кипёніи, tставлsютъ t nгнS во странY: Ѓще же соизв0литсz примэшaти и3 и3ны6z бlговHнныz прили6чныz вє1щи: и3 сіE невозбрaнно є4сть.

Начaло њсщ7eніz.

Приспёвшу врeмени с™hz літургjи, и3 прибhвшу ґрхіерeю во њсщ7aемый хрaмъ, њблачaетсz во вс‰ ґрхіерє1йскаz њблачє1ніz, и3 верхY ґрхіерeйскихъ nдeждъ возлагaетсz ктомY нар0читаz срачи1ца и3ли2 зaпонъ. И# тaкw ўкрaшенъ вх0дитъ во с™hй nлтaрь: преди1 же ґрхіерeа вн0сzтъ сослужaщіи сщ7eнницы, тaкожде свeрхъ сщ7eнническихъ nдeждъ и3мёющіе возложє1нныz срачи6цы, въ цrкаz вратA ст0лъ ўгот0ванный со всsкою потрeбою, ћже сyть прили6чна ко њсщ7eнію, и3 поставлsютъ њдеснyю странY. Ґрхіерeй же, tдaвъ п0сохъ ў цrкихъ врaтъ п0дьzку, вх0дитъ во nлтaрь, и3 помолsсz њсэнsетъ сослужaщихъ на џбэ страны62. Въ то2 врeмz діaконъ подн0ситъ ґрхіерeю с™yю в0ду: ґрхіерeй же принsвъ кропи1ло, кропи1тъ с™0ю вод0ю столпы2. Пот0мъ прин0ситъ ключaрь воскомастjхъ кипsщъ, ґрхіерeй кропи1тъ с™0ю вод0ю воскомастjхъ, и3 пріeмлетъ горнeцъ съ воскомастjхомъ, и3 возливaетъ сaмъ на столпцы2 крестоwбрaзнw проти1въ мёры, њбходS круг0мъ, и3 tдаeтъ горнeцъ, пот0мъ пaки кропи1тъ с™0ю вод0ю на столпцы2, чт0бы ск0рw ўстhлъ воскомастjхъ: ґ сщ7eнницы подувaютъ на столпцы2, и3дёже воскомастjхъ, д0ндеже ўстhнетъ.

По и3сполнeніи џнагw, прwтодіaконъ глаг0летъ:

ГDу пом0лимсz.

Сщ7eнницы: ГDи поми1луй.

Ґрхіерeй же чтeтъ мlтву во ўслhшаніе всBмъ:

Мlтва №:

ГDи б9е сп7си1телю нaшъ, вс‰ творsй и3 стр0zй њ сп7сeніи р0да человёческагw, пріими2 мlтву нaсъ недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 ўдовли2 нaсъ въ настоsщій чaсъ, во є4же неwсуждeннw њсщ7eніе соверши1ти хрaма сегw2, ко твоемY славосл0вію создaннагw, во и4мz с™aгw (и3ли2 с™hz) и4м>къ и3 воздви1женіе въ нeмъ сотвори1ти трапeзы.

Возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Пот0мъ прин0сzтъ сщ7eнницы трапeзную дскY, и3 кропи1тсz дскA t ґрхіерeа съ nбои1хъ стрaнъ, и3 полагaетсz на столпцaхъ пrт0льныхъ.

Въ то2 врeмz поeтсz pал0мъ рм7д:

Вознесy тz б9е м0й, цRю2 м0й, и3 бlгословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть концA. Р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA тво‰, и3 си1лу твою2 возвэстsтъ. Великолёпіе слaвы с™hни твоеS возглаг0лютъ и3 чудесA тво‰ повёдzтъ: И# си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ, и3 вели1чіе твоE повёдzтъ. Пaмzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ, и3 прaвдою твоeю возрaдуютсz. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ: Бlгъ гDь всsчєскимъ, и3 щедрHты є3гw2 на всёхъ дёлэхъ є3гw2. Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи твои2 да бlгословsтъ тS: Слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ, и3 си1лу твою2 возглаг0лютъ: Сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу твою2, и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоегw2. Цrтво твоE, цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ: вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ, и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. Ўтверждaетъ гDь вс‰ низпaдающыz, и3 возставлsетъ вс‰ низвeржєнныz. Џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во бlговрeменіи: Tверзaеши ты2 рyку твою2, и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz. П®венъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ, и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. Бли1зъ гDь всBмъ призывaющымъ є3го2, всBмъ призывaющымъ є3го2 во и4стинэ: В0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ, и3 мlтву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |. Храни1тъ гDь вс‰ лю1бzщыz є3го2, и3 вс‰ грёшники потреби1тъ. ХвалY гDню возглаг0лютъ ўстA мо‰: и3 да бlгослови1тъ всsка пл0ть и4мz с™0е є3гw2 въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка.

По скончaніи же pалмA, глаг0летъ ґрхіерeй:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Стeкшу же воскомастjху, и3 њчищaємымъ мёстwмъ, на ни1хже и3стечE.

Пaки глаг0лютъ pал0мъ к7в:

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz: на водЁ пок0йнэ воспитa мz. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS ћкw держaвна. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2, и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень, въ долготY днjй.

Тaже ґрхіерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Тaже прин0ситъ ключaрь четhре гв0здz, и3 полагaетъ на трапeзэ: ґрхіерeй же кропи1тъ с™0ю вод0ю, и3 влагaетъ и5хъ въ столпы2. Пaки прин0ситъ ключaрь четhре кaмнz: взsвъ же ґрхіерeй є3ди1нъ кaмень, и3 пр0чіи сщ7еннослужи1тели, ўтверждaютъ трапeзу. По внегдa же ўтверди1тисz трапeзэ, ковeръ ѓбіе пред8 с™hми двeрьми постилaетсz, и3 возглaвіе полагaетсz3, и3 и3зшeдъ ґрхіерeй и3з8 nлтарS, прwтодіaкону возгласи1вшу:

Пaки и3 пaки, прекл0ньше кwлёна, гDу пом0лимсz.

Сщ7eнникwмъ же внyтрь nлтарS пою1щымъ:

ГDи поми1луй, три1жды.

Преклонsетъ кwлёна, и3 чтeтъ мlтву сію2 велеглaснw:

Б9е безначaльный и3 присносyщный, и4же t не сyщихъ въ бытіE вс‰ приведhй, и4же во свётэ живhй непристyпнэмъ, и3 прест0лъ и3мёzй нб7о, зeмлю же подн0жіе: и4же мwmсeови повелёніе дaвый и3 начерт†ніz, веселеи1лу же д¦ъ премyдрости вложи1вый: и3 ўдовли1въ и5хъ къ совершeнію свидёніz ски1ніи, въ нeйже служє1ніz њправдaніz бsху и4стины w4бразы и3 предначерт†ніz: и4же соломHну широтY и3 прострaнство сeрдца даровaвый, и3 тёмъ дрeвній хрaмъ возстaвивый: с™ы6мъ же всехв†льнымъ ґпcлwмъ, въ дyсэ слyжбу, и3 ски1ніи и4стинныz њбнови1вый бlгодaть: и3 тёми с™ы6z тво‰ цRкви, и3 жeртвенники тво‰, гDи си1лъ, во всeй земли2 насади1вый, во є4же приноси1тисz тебЁ сщ7є1ннымъ и3 безкрHвнымъ жeртвамъ: и4же и3 семY хрaму нhнэ бlговоли1лъ є3си2 во и4мz создaтисz с™aгw (и3ли2 с™hz) и4м>къ, ко слaвэ твоeй, и3 є3динор0днагw твоегw2 сн7а, и3 всес™aгw твоегw2 д¦а: сaмъ безсмeртне и3 великодарови1тый цRю2, помzни2 щедрHты тво‰ и3 млcти твоS, ћкw t вёка сyть: и3 да не возгнушaешисz нaсъ, мн0жествомъ њсквернeнныхъ грэхHвъ, нижE да разруши1ши завёта твоегw2 нaшеz рaди нечистоты2: но прeзри и3 нhнэ прегрэшє1ніz н†ша, и3 ўкрэпи2 нaсъ, и3 ўдовли2 бlгодaтію и3 пришeствіемъ животворsщагw и3 с™aгw твоегw2 д¦а, соверши1ти без8 њсуждeніz њбновлeніе хрaма сегw2, и3 и4же въ нeмъ жeртвенника (жeртвенникwвъ) сотвори1ти њсщ7eніе: да и3 на сeмъ (и3 на си1хъ) бlгослови1мъ тS pалмы2 и3 пёсньми, и3 тaйными слyжбами, и3 твоE бlгоутр0біе вhну величaемъ. Е$й, вLко гDи б9е нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2, ўслhши нaсъ грёшныхъ молsщихсz тебЁ: и3 низпосли2 прес™aго твоего2 и3 покланsемаго и3 всеси1льнаго д¦а, и3 њс™и2 хрaмъ сeй, и3 жeртвенникъ сeй (и3 жeртвенники сі‰) и3сп0лни є3го2 (|) свёта пrносyщнагw, и3збери2 є3го2 (|) въ жили1ще твоE: сотвори2 є3го2 (|) мёсто селeніz слaвы твоеS: ўкраси2 є3го2 (|) б9eственными твои1ми и3 премjрными даровaньми: ўстaви є3го2 (|) пристaнище њбуревaемыхъ, врачевство2 страстeй, прибёжище немощнhхъ, бэсHвъ прогонeніе: во є4же бhти nчесaмъ твои6мъ tвє1рстымъ нaнь (на ни1хъ) дeнь и3 н0щь, и3 ўшесaмъ твои6мъ внeмлющымъ въ мlтву, со стрaхомъ твои1мъ и3 бlгоговёинствомъ въ него2 приходsщихъ (къ ни6мъ приходsщихъ), и3 призывaющихъ всечcтн0е и3 покланsемое и4мz твоE: да є3ли6ка воспр0сzтъ ў тебE, и3 ты2 ўслhшиши на нб7си2 горЁ, и3 сотвори1ши млcть, и3 млcтивъ бyдеши: сохрани2 є3го2 дaже до скончaніz вёка непоколеби1ма, и3 и4же въ нeмъ жeртвенникъ с™hй (жeртвенники с™ы6z) с™hхъ покажи2, си1лою и3 дёйствомъ с™aгw твоегw2 д¦а, прослaви є3го2 (|) пaче є4же по зак0ну њчисти1лища: ћкw да ±же на нeмъ (на ни1хъ) совершaємаz сщ7еннодBйства во с™hй и3 пренбcный, и3 мhсленный тв0й жeртвенникъ достизaютъ, и3 бlгодaть нaмъ твоегw2 пречcтагw прин0сzтъ њсэнeніz: дерзaемъ бо не на нaшихъ рyкъ служeніе, но на твою2 неизречeнную бlгостhню.

И# по совершeніи мlтвы востaнетъ ґрхіерeй, и3 и4детъ во nлтaрь ко с™ёй трапeзэ, ґ прwтодіaконъ внyтрь с™aгw nлтарS глаг0летъ 5:

Заступи2, сп7си2, поми1луй, возстaви и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Сщ7eнницы: ГDи поми1луй.

Њ свhшнемъ ми1рэ, и3 њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ:

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ (и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 митрополjтэ) и4м>къ, и3 дёлэхъ рук{ є3гw2, и3 и5же съ ни1мъ сщ7eнницэхъ и3 діaконэхъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же њс™и1тисz хрaму семY, и3 и4же въ нeмъ жeртвеннику семY, жeртвенникwмъ си6мъ пришeствіемъ и3 си1лою с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ грaдэ сeмъ, и3 всsкомъ грaдэ:

Њ и3збaвитисz нaмъ:

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, и3 с™aго, є3гHже є4сть њсщ7aемый хрaмъ со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и4же на пострадaвшихъ по тебЁ чcтнhхъ м§нцэхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Тaже прин0ситсz возливaльникъ съ тeплою вод0ю, и3 віно2 крaсное, и3 р0зоваz водA.

Прwтодіaконъ глаг0летъ: ГDу пом0лимсz.

Ґрхіерeй, преклони1въ главY, глаг0летъ мlтву сію2 над8 водaми и3 він0мъ тaйнw:

ГDи б9е нaшъ, њс™и1вый струи6 їoрд†нскіz сп7си1тельнымъ твои1мъ kвлeніемъ: сaмъ и3 нhнэ низпосли2 бlгодaть с™aгw твоегw2 д¦а, и3 бlгослови2 в0ды сі‰ и3 віно2 ко њсщ7eнію и3 совершeнію жeртвенника твоегw2 сегw2 (жeртвенникwвъ твои1хъ си1хъ): ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# по мlтвэ возливaетъ на трапeзу три1жды t тeплыz воды2, глаг0лz:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Ґ віно2 крaсное съ р0зовою вод0ю смёшиваетсz во є3ди1номъ сосyдэ. Тaже ключaрь прин0ситъ четhре пл†та. Ґрхіерeй же принsвъ є3ди1нъ плaтъ, пр0чыz бlгословлsетъ пріsти сослужaщымъ, и3 њтирaютъ и4ми трапeзу. Внегдa же сі‰ совершaютсz, глаг0летсz pал0мъ п7г:

К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ! Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰: nлтари2 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE: восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2. Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто, є4же положи2: и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй. П0йдутъ t си1лы въ си1лу, kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хrтA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ, пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ, гDь не лиши1тъ бlги1хъ, ходsщихъ неѕл0біемъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

И# по совершeнномъ њмовeніи трапeзномъ и3 њтирaніи, глаг0летъ ґрхіерeй:

Слaва бGу нaшему во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Пріeмлетъ ґрхіерeй ў ключарS віно2 крaсное, съ вод0ю р0зовою смёшенное, и3 возливaетъ на трапeзу три1жды, кrтови1днw, дов0льнw, и3 напаsютъ трапeзу, растирaюще рукaми: и3 кропи1тъ ґрхіерeй тёмъ же смэшeніемъ њсщ7aємыz ґнтіми1нсы пр0чыz. Е#гдa же сіE дёетсz, глаг0летъ на всsкомъ кроплeніи:

Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz.

Ґ по њкроплeніи прест0ла и3 ґнтіми1нсwвъ присовокуплsетъ и3 послёдующее:

Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Пот0мъ ключaрь прин0ситъ г{бы. Ґрхіерeй пріeмлетъ є3ди1ну гyбу, ґ пр0чыz другjи сослужaщіи: и3 њтирaютъ гyбами трапeзу. Пот0мъ полагaетсz ґнтіми1нсъ (и3ли2 ґнтіми1нсы) на трапeзу горЁ.

Тaже глаг0летъ ґрхіерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Пот0мъ прин0ситъ ключaрь с™0е мЂро. Ґрхіерeй, принsвъ стручeцъ, помазyетъ на трапeзэ кrтоwбрaзнw. Прwтодіaкону глаг0лющу къ пrт0лу и3 ко (всsкому) ґнтіми1нсу:

В0нмемъ:

Ґрхіерeй твори1тъ на трапeзэ три2 кrты2, є3ди1нъ среди2, ґ двA по nбою2 стран{ мaлw пони1же, глаг0лz:

Ґллилyіа: по три1жды.

Помазyетъ же и3 на столпёхъ прест0льныхъ съ двY стрaнъ, и3 на средЁ, и3 на рeбрэхъ. Посeмъ сщ7eнницы пріeмлютъ ґнтіми1нсъ (ґнтіми1нсы) и3 полагaютъ и5 (|) на прест0лэ, є3ди1нъ по є3ди1ному, ни1же кrтHвъ, и3дёже назнaменаны с™hмъ мЂромъ, длz тогw2, чт0бъ тЁ кrты2 не сотрeнны бhли. Ґрхіерeй твори1тъ три2 кrты2 на всsкомъ ґнтіми1нсэ мЂромъ, ћкоже и3 на прест0лэ. Е#гдa же сіE соверши1тсz, глаг0летсz pал0мъ рlв:

СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но є4же жи1ти брaтіи вкyпэ; Ћкw мЂро на главЁ, сходsщее на брадY, брадY ґарHню, сходsщее на nмeты nдeжды є3гw2: ћкw росA ґермHнскаz, сходsщаz на г0ры сіHнскіz. ћкw тaмw заповёда гDь бlгословeніе и3 жив0тъ до вёка.

Тaже ґрхіерeй глаг0летъ: Слaва тебЁ с™az трbце, б9е нaшъ, во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

И# tлагaетсz ґнтіми1нсъ (ґнтіми1нсы) на блю1до. Посeмъ сщ7eнницы прин0сzтъ срачи1цу: ґрхіерeй кропи1тъ с™0ю вод0ю внyтрь и3 внЁ, и3 надэвaютъ на трапeзу. Пот0мъ прин0ситсz вeрвь. Ґрхіерeй кропи1тъ вeрвь, и3 њбzзyетъ пrт0лъ, њбzзyетсz же си1це:

T прaвыz страны2, ў пeрвагw столпA ґрхіерeй дeржитъ конeцъ вeрви, и3 и4дутъ по вeрви круг0мъ до вторaгw столпA къ вост0ку: t вторaгw же столпA сн0ситсz на ни1зъ къ трeтіему столпY, и3 и4детъ по ни1зу до четвeртагw столпA, и3 пaки возн0ситсz къ пeрвому столпY сопреди2, и3 свzзyетсz съ концeмъ, и3дёже ґрхіерeй держи1тъ: и3 пaки сн0ситсz вни1зъ ко втор0му столпY, и3 и4детъ ни1зомъ до трeтіzгw столпA, взн0ситсz въ вeрхъ къ четвeртому столпY, t четвeртагw же столпA сн0ситсz вни1зъ къ пeрвому столпY, и3 тaкw бyдетъ кrтъ сопреди2. T пeрвагw же столпA по ни1зу и4детъ круг0мъ до вторaгw столпA, t вторaгw же столпA взн0ситъ въ вeрхъ къ трeтіему столпY, и3 тaкw бyдетъ кrтъ къ вост0ку. T трeтіzгw же столпA сн0ситъ на ни1зъ къ четвeртому столпY, и3 тaкw бyдетъ кrтъ на сёвернэй странЁ: t четвeртагw же столпA, и4детъ по ни1зу кrт0мъ до пeрвагw столпA. T пeрвагw же столпA сни1зу и4детъ въ вeрхъ ко втор0му столпY: и3 тaкw бyдетъ кrтъ на ю4жной странЁ. и3 њбх0дитъ круг0мъ, чт0бъ бhло три2 вeрви по вeрху, вторhй же конeцъ вeрви свzзyетсz съ пeрвымъ концeмъ ў пeрвагw столпA.

Е#гдa же сі‰ совершaютсz, т0 є3сть, њдэвaетсz трапeза срачи1цею, и3 њпоzсyетсz вeрвію, глаг0летсz є3ди1ножды, двaжды и3 три1жды pал0мъ рlа:

Помzни2 гDи дв7да, и3 всю2 кр0тость є3гw2. Ћкw клsтсz гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю: Ѓще вни1ду въ селeніе д0му моегw2, и3ли2 взhду на џдръ постeли моеS: Ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3 пок0й скраніaма мои1ма, д0ндеже њбрsщу мёсто гDеви, селeніе бGу їaкwвлю. СE слhшахомъ | во є3vфрafэ, њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы: Вни1демъ въ селє1ніz є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ н0зэ є3гw2. Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS. Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. Дв7да рaди рабA твоегw2, не tврати2 лицE помaзаннагw твоегw2. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S: t плодA чрeва твоегw2 посаждY на пrт0лэ твоeмъ. Ѓще сохранsтъ сhнове твои2 завётъ м0й, и3 свидBніz мо‰ сі‰, и5мже научY |, и3 сhнове и4хъ до вёка сsдутъ на пrт0лэ твоeмъ. Ћкw и3збрA гDь сіHна, и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ. Сeй пок0й м0й во вёкъ вёка, здЁ вселю1сz, ћкw и3зв0лихъ и5: Лови1тву є3гw2 бlгословлszй бlгословлю2, ни1щыz є3гw2 насыщY хлёбы, Сщ7eнники є3гw2 њблекY во сп7сeніе, и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaдуютсz. Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY. Враги2 є3гw2 њблекY студ0мъ, на нeмже процвэтeтъ с™hнz моS.

По совершeніи же глаг0летъ ґрхіерeй:

Слaва бGу нaшему, во вёки вэкHвъ.

Пот0мъ прин0сzтъ сщ7eнницы їнди1тію, сjесть, вeрхнее њдэsніе. Ґрхіерeй кропи1тъ с™0ю вод0ю внyтрь и3 внЁ, и3 њдэвaютъ є4ю с™hй прест0лъ, и3 полагaютъ їліт0нъ, ґ на їліт0нэ ґнтіми1нсъ (ґнтіми1нсы) и3 с™0е є3ђліе на пrт0лэ, и3 чcтнhй кrтъ, и3 покрывaютсz пелен0ю: вс‰ же сі‰ кропsтсz с™0ю вод0ю.

Си6мъ же соверши1вшымсz, глаг0летсz pал0мъ §в:

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка ты2 є3си2. Воздвиг0ша рёки гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰: В0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰ t гласHвъ в0дъ мн0гихъ. Ди1вны высоты6 морск‡z, ди1венъ въ выс0кихъ гDь. СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2: д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

По pалмЁ глаг0летъ ґрхіерeй:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Тaже повели1тъ ґрхіерeй начaльствующему и3з8 сослужaщихъ ўкрашaти предложeніе со њкроплeніемъ с™hz воды2, (и3 поставлsютсz сосyды, и3 покр0вы, и3 пелен0ю покрывaютсz), ничт0же глаг0лz, т0кмw вод0ю с™0ю кропS. Посeмъ снимaетсz со ґрхіерeа зaпонъ, ґ прwтодіaконъ прин0ситъ ґрхіерeю кади1ло6. Ґрхіерeй же кади1тъ кrт0мъ пrт0лъ и3 жeртвенникъ и3 вeсь nлтaрь: ґ прwтодіaконъ предх0дитъ со свэщeю, и3 глаг0летсz pал0мъ к7є:

Суди1 ми гDи, ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz не и3знемогY: И#скуси1 мz гDи, и3 и3спытaй мS, разжзи2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце моE: Ћкw млcть твоS пред8 nчи1ма мои1ма є4сть, и3 бlгоугоди1хъ во и4стинэ твоeй. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду. Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду. Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2, и3 њбhду жeртвенникъ тв0й гDи: Е$же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS, и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰. ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2, и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2, и3 съ м{жи кровeй жив0тъ м0й: И$хже въ рукY беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2. Ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ, и3збaви мS гDи, и3 поми1луй мS. НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ бlгословлю1 тz гDи.

Мн0гажды, д0ндеже њкади1тъ nлтaрь и3 всю2 цRковь по nбhчаю.

Внегдa же ґрхіерeй кади1тъ, послёдуютъ по нeмъ дв0е ґрхімандрjтwвъ, и3ли2 и3гyменwвъ, и3ли2 сщ7eнникwвъ: є3ди1нъ кропи1тъ стёны с™0ю вод0ю, ґ вторhй держS сосyдъ мЂра, помазyетъ стручцeмъ, њбмочS въ мЂро, кrтоwбрaзнw, пeрвэе во nлтарЁ над8 г0рнимъ мёстомъ над8 nкн0мъ: тaже над8 цRк0вными враты2, ±же къ зaпаду цRкве: тaже на ю4жной странЁ, и3 на сёверной над8 двeрьми, и3ли2 над8 nкн0мъ на стэнaхъ, ѓще же выс0кw, приставлsетсz лёствица.

Соверши1вшу же сz каждeнію и3 pалмY, и4детъ ґрхіерeй во nлтaрь и3 глаг0летъ:

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# пріeмлетъ прwтодіaконъ кади1ло, и3 кади1тъ ґрхіерeа три1жды.

Пот0мъ глаг0летъ є3ктенію2 мaлую: Пaки и3 пaки: пред8 пrт0ломъ, по лёвую странY ґрхіерeа.

Возглaса же ґрхіерeй не глаг0летъ, но прwтодіaконъ:

ГDу пом0лимсz. И# снимaетсz мjтра.

Ґрхіерeй же пред8 с™hмъ пrт0ломъ глаг0летъ мlтву велеглaснw:

ГDи нб7сE и3 земли2, и4же с™yю твою2 цRковь неизречeнною премyдростію њсновaвый, и3 во w4бразъ ѓгGльскагw на нб7си2 служeніz, свzщeнничества чи1нъ на земли2 состaвивый: ты2 вLко великодaрне, пріими2 и3 нhнэ молsщихсz нaсъ, не ћкw дост0йныхъ сyщихъ њ толи1кихъ проси1ти, но да превосх0дство покaжетсz твоеS бlгости: не бо2 престaлъ є3си2 человёческому р0ду многоwбрaзнэ бlгодёz. Глави1зну же нaмъ даровaлъ є3си2 бlгодэsній, є4же во пл0ти є3динор0днагw твоегw2 сн7а пришeствіе, и4же на земли2 ћвльсz, и3 возсіsвъ сyщымъ во тьмЁ свётъ сп7сeніz, принесE себE њ нaсъ жeртву, и3 бhсть мjрови всемY њчисти1лище, џбщники нaсъ своегw2 воскrніz сотвори1въ: и3 вознесhйсz на нб7сA, њблечE сво‰ ўченики2 и3 ґпcлы, ћкоже њбэщaсz, си1лою свhше, ћже є4сть д¦ъ с™hй, покланsемый и3 всеси1льный, и4же t тебE бGа и3 nц7A и3сходsщъ: и4мже бhвше си1льніи дёломъ и3 сл0вомъ, кRщeніе предaша сн7оположeніz: цRкви воздвиг0ша, ўтверди1ша жeртвенники, сщ7eнства положи1ша пр†вила и3 зак0ны, и4хже мы2 грёшніи держaще предaніе, припaдаемъ ти2 вёчному бGу, и3 м0лимсz ти2 бlгоутр0бне: къ твоемY пэснопёнію создaнный сeй хрaмъ, б9eственныz твоеS и3сп0лни слaвы, и3 въ нeмъ воздви1женный жeртвенникъ с™hй (и3 предложє1нныz жeртвенники с™ы6z) с™hхъ покажи2: ћкw нaмъ предстоsщымъ є3мY (и5мъ) ћкw стрaшному цrтвіz твоегw2 пrт0лу, неwсуждeннw служи1ти тебЁ, мольбы6 њ нaсъ и3 њ лю1дехъ всёхъ возпосылaющымъ, и3 безкр0вную жeртву твоeй приносsщымъ бlгости, њ в0льныхъ и3 нев0льныхъ грэсёхъ въ прощeніе, во ўправлeніе житіS, во и3справлeніе бlгaгw жи1тельства, во и3сполнeніе всsкіz прaвды.

Ћкw бlгослови1сz твоE прес™0е и4мz, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Ґрхіерeй же глаг0летъ: Ми1ръ всBмъ.

Прwтодіaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ґрхіерeй глаг0летъ мlтву тaйнw:

Бlгодари1мъ тS гDи б9е си1лъ, ћкw ю4же и3зліsлъ є3си2 бlгодaть на с™ы6z тво‰ ґпcлы, и3 на прпdбныz нaши nтцы2, спод0билъ є3си2 мн0гагw рaди твоегw2 чlвэколю1біz, и3 дaже до нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ р†бъ твои1хъ џную прострeти: и3 м0лимсz тебЁ, вLко многомлcтиве, и3сп0лни слaвы, и3 с™hни, и3 бlгодaти жeртвенникъ сeй (жeртвенники сі‰) ћкоже претворsтисz, ±же на нeмъ (на ни1хъ) приноси6мымъ тебЁ безкрHвнымъ жeртвамъ, въ пречcтое тёло, и3 чcтнyю кр0вь є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, ко сп7сeнію всёхъ людeй твои1хъ, и3 нaшегw недост0инства.

Возглaсъ: Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, бGъ ми1ловати и3 сп7сaти, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

По совершeніи сегw2 прин0ситсz ґрхіерeю свёщникъ съ невозжжeнною н0вою свэщeю7, ю4же возжeгъ ґрхіерeй свои1ми рукaми, поставлsетъ на г0рнэмъ мёстэ в0злэ пrт0ла. Посeмъ ключaрь ўправлsетъ, кaкw и3дти2 по мHщи въ и3нyю цRковь со кrты2: ґрхіерeй же tдаeтъ є3ђліе, и3 кrтъ сщ7eнникамъ, и3 свэщы2 въ nлтарЁ раздаeтъ предстоsщымъ, ґ вhшедъ и3з8 nлтарS на ґмвHнэ мірски6мъ лю1демъ. Пот0мъ вх0дитъ ґрхіерeй въ nлтaрь, ґ и3з8 nлтарS пред8идyщымъ сщ7eнникwмъ, и4детъ ґрхіерeй цrкими враты2 по мHщи, пріsвъ п0сохъ ў цrкихъ врaтъ ў п0дьzка, и3 глаг0летъ:

Съ ми1ромъ и3зhдемъ.

И# тaкw и4дутъ по с™ы6z м0щи по чи1ну: напреди1 же и4дутъ съ хорyгви и3 со їкHны, ћкоже nбhчай х0ду бывaти со кrты2. Ґрхіерeа же поддeржатъ двA ді†кона. Сщ7eнники же и4дутъ со є3ђліемъ и3 кrт0мъ напреди2 ґрхіерeа, ґ прwтодіaконъ со діaкономъ кадsтъ.

Пёвчіе пою1тъ тропaрь, глaсъ д7:

И%же во всeмъ мjрэ м§никъ твои1хъ, ћкw багрzни1цею и3 вЂссомъ, кровьми2 цRковь твоS ўкраси1вшисz, тёми вопіeтъ ти2 хrтE б9е: лю1демъ твои6мъ щедрHты тво‰ низпосли2, ми1ръ жи1тельству твоемY дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Ћкw начaтки є3стествA насади1телю твaри, вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHсныz м§нки: тёхъ мlтвами, въ ми1рэ глуб0цэ цRковь твою2, жи1тельство твоE, бцdею соблюди2 многомлcтиве.

И# пришeдъ ґрхіерeй во хрaмъ, и3дёже постaвлены мHщи, вх0дитъ въ nлтaрь цrкими враты2, съ двумS предстоsщими сослужи1тели: п0сохъ же tдаeтъ ў цrкихъ врaтъ п0дьzку, и3 покланsютсz с™ы6мъ мощє1мъ, и3 њсэнsетъ предстоsщихъ тY.

Прwтодіaконъ же глаг0летъ є3ктенію2 мaлую: Пaки и3 пaки: пред8 цrкими враты2.

Сщ7eнницы: ГDи поми1луй: внЁ nлтарS.

По є3ктеніи1 же ґрхіерeй говори1тъ возглaсъ пред8 пrт0ломъ:

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и4же на пострадaвшихъ по тебЁ чcтнhхъ м§нцэхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе: Ґми1нь. И# пою1тъ трис™0е.

Пот0мъ прwтодіaконъ: ГDу пом0лимсz.

Пёвчіе: ГDи поми1луй.

И# снимaетсz съ ґрхіерeа мjтра, и3 кладeтсz на блю1до. Ґрхіерeй же глаг0летъ мlтву:

ГDи б9е нaшъ, вёрный во словесёхъ твои1хъ, и3 нел0жный во њбэщaніихъ твои1хъ, даровaвый с™ы6мъ твои6мъ м§нкwмъ п0двигомъ д0брымъ подвизaтисz, и3 течeніе бlгочeстіz соверши1ти, и3 вёру и4стиннагw и3сповёданіz сохрани1ти: сaмъ вLко прес™hй, тёхъ молeніемъ ўмолeнъ бyди, и3 дaруй нaмъ недостHйнымъ твои6мъ рабHмъ чaсть и3 наслёдіе и3мёти съ ни1ми, да подражaтеліе тёхъ бhвше, спод0бимсz и3 предлежaщихъ тBмъ бlги1хъ.

Возглaсъ: Млcтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе: Ґми1нь.

Тaже: Ми1ръ всBмъ:

Прwтодіaконъ: Главы6 вaшz:

Ґрхіерeй же глаг0летъ мlтву тaйнw:

ГDи б9е нaшъ, мlтвами прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, дэлA рyкъ нaшихъ недост0йныхъ р†бъ твои1хъ напрaви, и3 во всёхъ ўгождaти нaсъ твоeй бlгости спод0би.

Возглaсъ: Бyди держaва цrтвіz твоегw2 бlгословeна и3 препрослaвлена, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе: Ґми1нь.

Ґрхіерeй пріeмлетъ кади1ло ў прwтодіaкона и3 кади1тъ с™ы6z мHщи три1жды, по три1жды: и3 tдaвъ кади1ло, и3 пріeмъ с™hй дjкосъ со с™hми мощьми2, покровeнъ воздyхомъ по ѕвэздЁ, поставлsетъ на главY свою2, и3 и4детъ цrкими враты2, поддержи1мь первосщ7еннослужи1тельми: дjскосъ же дeржить сaмъ ґрхіерeй nбёма рукaма, и3 тaкw и4дутъ по чи1ну. Напреди1 же и4дутъ съ хорyгви и3 їкHны хрaма: пред8 їкHною и4дутъ пёвчіе, тaже и4дутъ сщ7eнницы, пот0мъ лампaдчикъ съ посошник0мъ, посреди1 же съ мjтрою. Тaже прwтодіaконъ съ діaкономъ съ кади1лы, и3 кадsтъ мHщи и3 ґрхіерeа: над8 дjскосомъ же несyтъ діaконы двЁ ріпjды и3ли2 четhре: пред8 ґрхіерeомъ v3подіaконы несyтъ тріки1рій и3 дики1рій.

Пёвчіе пою1тъ тропaрь, глaсъ G:

И$же на кaмени вёры создaвый цRковь твою2 бlже, въ т0й и3спрaви молє1ніz н†ша, и3 пріими2 лю1ди въ вёрэ вопію1щыz тебЁ: сп7си1 ны б9е нaшъ, сп7си1 ны.

Ѓще же достaнетъ врeмz, пою1тсz и3 слёдующіи їрмосы2, глaсъ G. Пёснь G:

Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2 гDи цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію.

Глaсъ }. Пёснь G:

Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Глaсъ є7. Пёснь G:

Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3 повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ, цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче.

Е#гдA д0йдутъ до њсщ7aемаго хрaма, њбх0дzтъ є3го2 t зaпадныхъ дверeй на ю4жную странY, къ вост0ку вкрyгъ: ґ сщ7eнникъ предходS кропи1тъ с™0ю вод0ю стёны хрaма.

Е#гдa же пріи1дутъ пред8 церкHвнаz вели6каz вратA, пёвчіе пою1тъ тропари2, на глaсъ з7:

С™jи м§нцы, и5же д0брэ страдaвше и3 вэнчaвшесz, моли1тесz ко гDу сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Слaва тебЁ, хrтE б9е, ґпcлwвъ похвало2, и3 м§нкwвъ весeліе, и4хже пр0повэдь трbца є3диносyщнаz. Е#ди1ножды.

Ґрхіерeй снимaетъ со главы2 своеS дjскосъ съ мощьми2, поставлsетъ є3го2 на ўгот0ванномъ столЁ пред8 цRк0вными враты2, и3 покланsетсz с™ы6мъ мощє1мъ три1жды, и3 налагaетсz мjтра: и3 њсэнsетъ сщ7eнникwвъ на џбэ страны6.

Е#гдa же пёвчіе пропою1тъ тропари2, и4дутъ внyтрь хрaма. Ґрхіерeй же стоS пред8 с™hми мощьми2, глаг0летъ:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе tвэщaютъ внyтрь хрaма: Ґми1нь.

Ґрхіерeй глаг0летъ: Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBчнаz и3 вни1детъ цRь слaвы.

Пёвчіе же пою1тъ внyтрь хрaма: Кто2 є4сть сeй цRь слaвы;

Ґ прwтодіaконъ подн0ситъ ґрхіерeю кади1ло. Ґрхіерeй же принsвъ, кади1тъ с™hй дjскосъ три1жды, по три1жды, тaже с™0е є3ђліе и3 кrтъ, и3 їкw6ны, прaвую и3 лёвую странY, тaже сщ7еннослужи1телей.

Вратaмъ же затворє1ннымъ, и3ли2 зaнавэсомъ завёшєннымъ, со їкHнами, со є3ђліемъ и3 со кrты2, стоsтъ сщ7eнницы за стол0мъ пред8 двeрьми, њбратsсz на зaпадъ на столё же постланA пеленA, по ўглaмъ столA четhре подсвёщника, и3ли2 двA: ґ діaконы ріпjды держaтъ над8 с™hми мощьми2.

По каждeніи же пріeмлетъ прwтодіaконъ ў ґрхіерeа кади1ло, и3 кади1тъ ґрхіерeа три1жды.

Е#гдA пёвчіе пропою1тъ пeрвое: Кто2 є4сть сeй цRь слaвы;

Пaки ґрхіерeй глаг0летъ втор0е: Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBчнаz, и3 вни1детъ цRь слaвы.

Пёвчіе пою1тъ: Кто2 є4сть сeй цRь слaвы;

Посeмъ прwтодіaконъ: ГDу, пом0лимсz.

Пёвчіе: ГDи поми1луй.

Съ ґрхіерeа tлагaетсz мjтра, и3 глаг0летъ мlтву велеглaснw:

Б9е и3 џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, сhй бlгословeнъ во вёки, и4же завёсою пл0ти є3гw2 њбнови1лъ є3си2 нaмъ въ первор0дныхъ цRковь на нб7сёхъ впи1саныхъ вх0дъ, и3дёже жи1тельство прaзднующихъ и3 глaсъ рaдованіz: сaмъ чlвэколю1бче вLко, при1зри на ны2 грBшныz и3 недостHйныz рабы6 тво‰, њбновлeніе прaзднующыz чcтнaгw хрaма и4м>къ во w4бразъ с™ёйшіz твоеS цRкве, си1рэчь, сaмагw тэлесE нaшегw, є4же ќбw и3 хрaмъ тв0й, (и3 ќды хrтA твоегw2), всехвaльнымъ ґпcломъ пavломъ и3меновaти спод0билъ є3си2: и3 ўтверди2 є3го2 до скончaніz вёка непоколеби1ма, и3 прослaвлена въ тебЁ: и3 спод0би нaсъ въ нeмъ хвалы6 и3 славослHвіz незазHрна приноси1ти слaвэ твоeй, и3 є3динор0дному твоемY сн7у гDу нaшему ї}су хrтY, и3 с™0му твоемY д¦у, въ рaзумэ и3 всsкомъ чyвствэ, покланsющымсz тебЁ во стрaсэ твоeмъ, б9eственныхъ щедр0тъ достHйнымъ показaтисz: и3 бlгопрі‰тнымъ твоeй бlгости бhти мольбaмъ си6мъ, њ нaсъ и3 всёхъ лю1дехъ твои1хъ неизречeнному твоемY бlгоутр0бію приноси6мымъ: мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 на с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе: Ґми1нь.

Ґрхіерeй: Ми1ръ всBмъ.

Прwтодіaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Пёвчіе: ТебЁ гDи.

Ґрхіерeй чтeтъ мlтву вх0да тaйнw:

ВLко гDи б9е нaшъ, ўстaвивый на нб7сёхъ чи1ны, и3 вHинства ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ во служeніе твоеS слaвы: сотвори2 со вх0домъ нaшимъ вх0ду с™hхъ ѓгGлwвъ бhти, сослужaщихъ нaмъ и3 сославосл0вzщихъ твою2 бlгость.

Возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе: Ґми1нь.

Тaже ґрхіерeй пріeмлетъ дjскосъ со с™hми мощьми2, и3 знaменаетъ вратA хрaма кrтоwбрaзнw, и3 глаг0летъ:

ГDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Пёвчіе пою1тъ тaкожде:

ГDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Е#гдA пёвчіе запою1тъ послёднее:

ГDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы:

Въ то2 врeмz teмлетсz ст0лъ, ґ ґрхіерeй поставлsетъ дjскосъ съ мощьми2 на главY свою2 и3 и4дутъ во хрaмъ. Въ то2 врeмz пёвчіе пою1тъ тропaрь, глaсъ д7:

Ћкоже вhшніz твeрди бlголёпіе, и3 ни1жнюю споказaлъ є3си2 красотY с™aгw селeніz слaвы твоеS, гDи: ўтверди2 сіE во вёкъ вёка, и3 пріими2 н†ша въ нeмъ непрестaннw приноси6маz тебЁ молє1ніz бцdею, всёхъ животE и3 воскrніе.

Ґрхіерeй же вх0дитъ во с™hй nлтaрь цrкими враты2: и3 поставлsетъ дjскосъ со с™hми мощьми2 на с™ёмъ пrт0лэ, и3 покланsетсz с™ы6мъ мощє1мъ, и3 налагaетсz на ґрхіерeа мjтра. Ґ прwтодіaконъ подн0ситъ ґрхіерeю кади1ло, и3 пріeмъ ґрхіерeй, кади1тъ с™ы6z мHщи три1жды, по три1жды, и3 на џбэ страны6 сослужи1телей: прwтодіaконъ же принsвъ ў ґрхіерeа кади1ло, кади1тъ ґрхіерeа три1жды. Ґрхіерeй же помолsсz њсэнsетъ сослужaщихъ, и3 tлагaетъ съ дjскоса воздyхъ и3 ѕвэздY, ґ ключaрь подн0ситъ с™0е мЂро, и3 ћщичекъ длz с™hхъ мощeй, что2 под8 пrт0лъ: по нeмъ подн0ситъ v3подіaконъ воскомастjхъ нёсколькw пріустhлъ. И# пріeмлетъ ґрхіерeй с™ы6z мHщи, развернyвъ и3з8 бумaжєкъ, въ кот0рыхъ завeрнуто по три2 части6цы, њблёплєнныz в0скомъ, кладeтъ, напрeдь мЂромъ помaзавъ, въ ћщичекъ џныz, и3 заливaетъ воскомастjхомъ, и3 tдаeтъ ключарю2.

Ключaрь же принsвъ и3 цэловaвъ ґрхіерeйскую рyку, закрывaетъ ћщичекъ, и3 полагaетъ под8 пrт0ломъ въ срeднемъ столпЁ.

Тaже ґрхіерeй и3 въ ґнтіми1нсъ (и3ли2 въ ґнтіми1нсы), помaзавъ пeрвэе въ мэшeчкэ с™hмъ мЂромъ, влагaетъ пріуготHвленныz части6цы, и3 ўкрэплsетъ воскомастjхомъ же нар0читою лопaточкою.

(зри2) Е#гдA бли1зъ њсщ7aемагw хрaма друг0й цRкви нёсть, тогдA с™ы6z мHщи поставлsютсz тaкожде съ вeчера на ґнал0гіи пред8 w4бразомъ сп7си1телевымъ, что2 ў цrкихъ врaтъ на прaвой странЁ, въ т0мже хрaмэ, є3г0же њсщ7aть. Е#гдa же пріи1детъ врeмz по мHщи и3дти2, вых0дитъ ґрхіерeй цrкимижъ враты2, и3 стан0витсz проти1вw мощeй на nрлецЁ, и3 помолsсz њсэнsетъ сослужaщихъ, и3 пріeмлетъ ґрхіерeй кади1ло, и3 кади1тъ с™ы6z мHщи, три1жды по три1жды: ґ пёвчіе пою1тъ вышепи1санный тропaрь:

И$же во всeмъ мjрэ м§нкъ твои1хъ:

Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ:

Ћкw начaтки є3стествA:

Ґ кaкъ пропою1тъ пёвчіе, прwтодіaконъ глаг0летъ є3ктенію2 мaлую: Пaки и3 пaки: пред8 мощьми2, и3 всE бывaетъ по чи1ну, ћкоже предписaсz вhше сегw2. И# пріeмлетъ ґрхіерeй с™ы6z мHщи на главY, и3 и4дутъ со кrты2 вкрyгъ цRкви по чи1ну. Ґ є3гдA не возм0жно ник0ими мёры вокрyгъ хрaма съ мощьми2 ходи1ти: то пред8 цRкHвнаz вели6каz вратA вых0дzтъ, и3 поставлsетъ ґрхіерeй с™ы6z мHщи на ўгот0ванномъ столЁ, и3 покланsетсz с™ы6мъ мощє1мъ, и3 пріeмлетъ ў прwтодіaкона кади1ло, и3 кади1тъ с™ы6z мHщи, три1жды по три1жды, и3 бывaетъ всE по предпи1санному чи1ну. По и3сполнeніи всегw2 пріeмлетъ ґрхіерeй с™ы6z мHщи на главY свою2, и3 знaменовавъ џными цRкHвнаz вели6каz вратA, пaки поставлsетъ на главY свою2. и4детъ во nлтaрь цrкими враты2 по nбhчаю: и3 вшeдъ во nлтaрь, њбх0дитъ со с™hми мощьми2 вокрyгъ пrт0ла є3ди1ножды, вмёстw тогw2, є4же что2 и3дти2 бhло вкрyгъ хрaма, и3 поставлsетъ с™ы6z мHщи на с™ёй трапeзэ, и3 влагaетъ џныz въ ћщичекъ, и3 въ ґнтіми1нсы, и3 пр0чее дёйствуетъ по чи1ну вhше покaзанному.

По и3сполнeніи тогw2, прwтодіaконъ глаг0летъ: ГDу пом0лимсz.

Сщ7eнницы: ГDи поми1луй.

Ґрхіерeй глаг0летъ мlтву:

ГDи б9е нaшъ, и4же и3 сію2 слaву, њ тебЁ пострадaвшымъ с™ы6мъ м§нкwмъ даровaвый, є4же сёzтисz по всeй земли2 мощє1мъ и4хъ, во с™hхъ хрaмэхъ твои1хъ, и3 плоды2 и3сцэлeній прозzбaти: сaмъ вLко, всёхъ бlги1хъ подaтель сhй, мlтвами с™hхъ, и4хже бlгоизв0лилъ є3си2 положeнію мощeй въ сeмъ чcтнёмъ жeртвенницэ твоeмъ (въ си1хъ чcтнhхъ жeртвенницэхъ твои1хъ) бhти, спод0би нaсъ неwсуждeннw безкр0вную тебЁ на нeмъ (на ни1хъ) приноси1ти жeртву, и3 дaруй нaмъ вс‰ ±же ко спасeнію прошє1ніz, возмeздіе подаsй и3 въ сeмъ пострадaвшымъ за с™0е и4мz твоE, є4же чудодёйствовати тёми къ нaшему сп7сeнію.

Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Сщ7eнницы: Ґми1нь.

Посeмъ прwтодіaкону рeкшу: Пaки и3 пaки прекл0ньше колBна, гDу пом0лимсz.

Ґрхіерeй приклони1въ колBна сво‰ (тaкожде и3 нар0дъ стоsщій во хрaмэ приклонsетъ колBна сво‰), чтeтъ сію2 мlтву во ўслhшаніе всBмъ:

ГDи б9е нaшъ, и4же твaрь є3ди1нымъ сл0вомъ создaвый, и3 во є4же бhти приведhй, неизречeнными же w4бразы разли1чнw сію2 ўкраси1вый, и4же надноси1мый на ню2 тв0й д¦ъ собрaвый, и3 с0лнечный сeй свётъ на ню2 и3зліsвый во њбновлeніе є3S: и4же ўг0днику твоемY мwmсeю вдохнyвый хвалY нёкую и3зрsдну приложи1ти добрёйшему твоемY создaнію, и3 рещи2 ви1дэти тебE свётъ ћкw д0брый, и3 днeмъ нарещи2 сeй. є3г0же ќбw и3 мы2 ви1дzще, и3 свэтлёйшее сіE с0лнце, њбновлsющее на всsкъ дeнь твaрь, тS и4стиннагw днE слaвимъ сlнце, и3 свётъ тв0й невечeрній, и4же сн7омъ твои1мъ нaмъ заповёдавый њбнови1тисz нaшему є3стествY с™hмъ твои1мъ д¦омъ, ћкw и3 по дaру семY првdнымъ возсіsти ћкw с0лнцу: тебЁ м0лимсz, и3 тебE пр0симъ nц7A сл0ва, гDа и3 бGа нaшего: (понeже неизречeннымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ, и3 безмёрною твоeю млcтію, твaрь и3 дрeвній зак0нъ во w4бразъ н0вагw завёта во твоeмъ бGовидёніи ў сінaйскіz горы2, и3 въ купинЁ џной ди1вной, и3 въ сёни свидёніz, и3 въ пред0брэйшемъ хрaмэ соломHна џнагw nбновлeніе пріS): млcтивнымъ џкомъ при1зри на ны2 грBшныz и3 недостHйныz рабы6 тво‰, пребывaющыz въ сeмъ домY нб7опод0бномъ, вселeнныz похвалЁ, жeртвенницэ и4стинномъ неизречeнныz твоеS слaвы, и3 низпосли2 прес™aго твоего2 д¦а на ны2, и3 на наслёдіе твоE: и3 по б9eственному дв7ду, њбнови2 въ сердцaхъ нaшихъ дyхъ прaвый и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди2 нaсъ. И# бlгочести1вэйшему, самодержaвнэйшему, вели1кому гDрю нaшему їмперaтору ніколaю ґлеxaндровичу всеS рwссjи, побэди1тєльнаz и3 побBды на ви6димыz и3 неви6димыz враги2 дaруй: нaмъ же є3диномhсліе и3 ми1ръ. Сотв0ршымъ же здaніе сіE и3 хрaма њсщ7eніе, по любви2 къ тебЁ бGу тщaтельнw, њставлeніе согрэшeній подaждь: дaруй и5мъ ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, воздви1гни | къ дёланію зaповэдей твои1хъ: дaруй и5мъ њбновлeніе дaра с™aгw твоегw2 д¦а, да неwсуждeннw покл0нzтсz тебЁ є3ди1ному и4стинному бGу, и3 є3г0же послaлъ є3си2 ї}су хrтY, мlтвами бцdы, и3 є3гHже є4сть хрaмъ и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ґми1нь.

И# по мlтвэ востaвъ ґрхіерeй и3 пр0чіи, прwтодіaконъ глаг0летъ:

Заступи2, сп7си2, поми1луй, возстaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую: и3 прHчаz.

Ґрхіерeй возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 на с™hхъ по тебЁ пострадaвшихъ, чcтнhхъ м§нцэхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже ґрхіерeй и4детъ на њблачaльное своE мёсто, ѓще є4сть, съ п0сохомъ: ѓще нётъ њблачaльнагw мёста, стан0витсz на пред8oлтaрномъ ґмвHнэ, ґ сщ7eнницы стан0вzтсz на џбэ страны6 по чи1ну. Ґрхіерeй же стaвъ и3 помолsсz, њсэнsетъ предстоsщихъ.

Прwтодіaконъ глаг0летъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Пёвчіе: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ (и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 митрополjтэ) и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ всeмъ и4хъ хrтолюби1вомъ в0инствэ.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 пrнопaмzтныхъ создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2.

Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи нaшеz.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечcтнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ґрхіерeй глаг0летъ возглaсъ:

Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Пёвчіе: Ґми1нь.

Ключaрь подн0ситъ ґрхіерeю кrтъ на блю1дэ. Ґрхіерeй пріи1мъ кrтъ, на т0мже њблачaльномъ мёстэ (и3ли2 на пред8oлтaрномъ ґмвHнэ) стоS, њсэнsетъ кrт0мъ по три1жды на четhре страны6: на вост0къ, на зaпадъ, на ю4гъ и3 на сёверъ. Ґ прwтодіaконъ кади1тъ проти1вw кrтA по три1жды, и3 преходS глаг0летъ:

ГDу пом0лимсz, рцeмъ вси2.

Пёвчіе: ГDи поми1луй. По три1жды.

По њсэнeніи, прwтодіaконъ: Премyдрость.

Ґрхіерeй же положи1въ кrтъ ключарю2 на блю1до, и4детъ (ѓще ли стоsлъ на њблачaльномъ мёстэ) на пред8oлтaрный ґмвHнъ съ п0сохомъ, глаг0лz:

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пёвчіе: ЧCтнёйшую херув‡мъ:

Ґрхіерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Пёвчіе: Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Владhко, бlгослови2.

Ґрхіерeй, возшeдъ на ґмвHнъ, и3 tдaвъ п0сохъ, пaки пріeмлетъ кrтъ, и3 глаг0летъ tпyстъ со кrт0мъ. По tпyстэ возглашaетъ прwтодіaконъ многолётствіе.

По многолётствіи же діaконъ подн0ситъ ґрхіерeю с™yю в0ду: ґрхіерeй кропи1тъ с™0ю вод0ю сёнь, зaпадъ, сёверъ и3 ю4гъ. По њкроплeніи сaмъ ґрхіерeй цэлyетъ чcтнhй кrтъ, по нeмже и3 пр0чіи сщ7еннослужи1теліе и3 лю1діе, и3 кропи1тъ и5хъ кaждаго с™0ю вод0ю. Ґ пёвчіе, д0ндеже приклaдываютсz лю1діе, пою1тъ:

МнHгаz лBта.

По пропётіи же многолётіz, начинaютъ часы2.

На літургjи, прокjменъ њсщ7eнію, и3 хрaму. Ґп0столъ къ є3врeємъ, зачaло ™и, и3 хрaму. Е#ђліе t їwaнна, за? lз t полY, и3 хрaму.

 

Коментарисање није више омогућено.