НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Чи1нъ мlтвенный на поставлeніе кrтA на вeрхъ кр0ва новосоздaнныz цRкве

Взeмъ їерeй є3пітрахи1ль на себE, и3 покади1въ кrтъ fmміaмомъ бlгословeннымъ, начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ.

Ли1къ: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# ѓбіе пою1тъ, и3ли2 чтyтъ тропари2 сі‰, глaсъ №:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰:

Слaва: Вознесhйсz на кrтъ в0лею:

И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ:

Посeмъ рeкшу діaкону: ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ їерeй мlтву сію2:

ГDи вседержи1телю б9е nтє1цъ нaшихъ, жезл0мъ мwmсeовымъ, и3 дрeвомъ џнымъ, на нeмже ѕмію2 мёдzную въ пустhни, t ўгрызeніz ѕміє1въ и3збавлsz лю1ди, привzзaти повелёлъ є3си2, w4бразъ чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA возлю1бленнагw сн7а твоегw2 гDа нaшегw ї}са хrтA проwбрази1вый, и4мже діaволz си1ла ўпраздни1сz, и3 ѕмjемъ џнымъ дрeвнимъ вселукaвымъ ўгрызeнный и3 ўмерщвлeнный р0дъ нaшъ њживотвори1сz: смирeннw твоемY безмёрному чlвэколю1бію припaдающе, м0лимсz и3 ми1ли сz дёемъ, посли2 нhнэ бlгословeніе твоE нбcное, и3 бlгослови2 знaменіе сіE кrтное, и3 дaждь є3мY си1лу и3 крёпость бlгословeннагw џнагw, кр0вію сн7а твоегw2 њкроплeннагw дрeва, во є4же бhти хрaму семY, и4мени твоемY создaнному, покр0въ держaвенъ, твeрдое њграждeніе, t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz всегдaшнее и3збавлeніе, бlголёпіе же и3 ўкрашeніе, и3 знaменіе ви6димымъ и3 неви6димымъ врагHмъ стрaшное и3 ўжaсное, всёхъ же въ хрaмъ сeй съ вёрою входsщихъ, и3 на нE взирaющихъ, и3 распsтому на кrтЁ сн7у твоемY клaнzющихсz бlгослови2, и3 си1лою кrтною њгради1въ, невреждeнныхъ t всsкагw ѕлA всегдA соблюди2. кrтъ бо є4сть красотA цRк0внаz, царє1мъ держaва, вBрнымъ ўтверждeніе, пavлова похвалA, бэсHвъ же ћзва. є4й, гDи б9е нaшъ, всёхъ вёрою на знaменіе сіE взирaющихъ, и3 сп7си1тельную гDа нaшегw ї}са хrтA сн7а твоегw2 смeрть воспоминaющихъ, и3 тебЁ прилёжнw молsщихсz, млcтивнw ўслhши и3 чlвэколю1бнэ поми1луй: здрaвіе же съ долгодeнствіемъ дaруй, и3 цrтвіz твоегw2 спод0би, бlгодaтію, и3 щедр0тами, и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2 со прес™hмъ, и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй же взeмъ сщ7eнную в0ду, кропи1тъ є4ю кrтъ, глаг0лz:

Бlгословлsетсz и3 њсщ7aетсz знaменіе сіE кrтное, бlгодaтію с™aгw д¦а, њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Ѓбіе же поeтсz кондaкъ сeй, глaсъ д7:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е: возвесели2 си1лою твоeю, бlговёрнаго їмперaтора нaшего ніколaz ґлеxaндровича, побBды даS є3мY на супостaты, пос0біе и3мyщу твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Посeмъ твори1тъ nбhчный tпyстъ хрaму: дёлателіе же взeмше кrтъ, поставлsютъ є3го2 на своeмъ мёстэ верхY цRкве.

 

Коментарисање није више омогућено.