НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Послёдованіе с™aгw кRщeніz

Вх0дитъ сщ7eнникъ, и3 њблачaетсz въ сщ7eнническую nдeжду бёлую, и3 нарукaвницы: и3 вжигaємымъ всBмъ свэщaмъ, взeмъ кади1льницу, tх0дитъ къ купёли, и3 кади1тъ џкрестъ, и3 tдaвъ кади1льницу, покланsетсz.

Тaже глаг0летъ діaконъ: Бlгослови2 владhко:

Сщ7eнникъ же возглaснw:

Бlгословeно цrтво nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ же ѓбіе глаг0летъ є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Њ свhшнемъ ми1рэ, и3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ вели1комъ гд7и1нэ и3 nц7Ё нaшемъ с™ёйшемъ патріaрсэ и4м>къ, и3 њ гд7и1нэ нaшемъ преwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, чcтнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чте и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же њсвzти1тисz водЁ сeй, си1лою и3 дёйствомъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же низпослaтисz є4й бlгодaти и3збавлeніz, благословeнію їoрдaнову, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же пріити2 на в0ду сію2 чисти1тельному пресyщественныz трbцы дёйству, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума и3 бlгочeстіz, наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же показaтисz є4й tгнaнію всsкагw навёта ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же дост0йну бhти нетлённагw цrтвіz въ нeй крещaемому, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же нhнэ приходsщемъ ко с™0му просвэщeнію, и3 њ сп7сeніи є3гw2, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же показaтисz є3мY сhну свёта, и3 наслёднику вёчныхъ бл†гъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же бhти є3мY срaслену и3 причaстнику смeрти и3 воскrніz хrтA бGа нaшегw, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же сохрани1ти є3мY nдeжду кRщeніz, и3 њбручeніе д¦а несквeрно и3 непор0чно, въ дeнь стрaшный хrтA бGа нaшегw, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же бhти є3мY водЁ сeй бaнею пакибытіS, њставлeнію грэхHвъ и3 nдeжди нетлёніz, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaшегw, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же и3збaвитисz є3мyже и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вчdцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrту бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# діaкону глаг0лющу сі‰, сщ7eнникъ глаг0летъ въ себЁ мlтву сію2, тaйнw:

Бlгоутр0бный и3 млcтивый б9е, и3стzзyzй сердцA и3 ўтрHбы, и3 т†йнаz человёчєскаz вёдый є3ди1нъ, не бо2 є4сть вeщь неzвлeнна пред8 тоб0ю, но вс‰ н†га и3 њбнажє1нна пред8 nчи1ма твои1ма: вёдый ±же њ мнЁ, да не њмерзи1ши мS, нижE лицA твоегw2 tврати1ши t менE: но прeзри мо‰ прегрэшє1ніz въ чaсъ сeй, презирazй человёкwвъ грэхи2 въ покаsніе, и3 њмhй мою2 сквeрну тэлeсную и3 сквeрну душeвную, и3 всегH мz њсвzти2 всесовершeнною си1лою твоeю неви1димою, и3 десни1цею д¦0вною: да не своб0ду и3ны6мъ возвэщazй, и3 сію2 подавazй вёрою совершeнною, твоегw2 неизречeннагw чlвэколю1біz сaмъ, ћкw рaбъ грэхA, неискyсенъ бyду. Ни2, вLко, є3ди1не бlгjй и3 чlвэколюби1вый, да не возвращyсz смирeнъ: но низпосли2 мнЁ си1лу съ высоты2, и3 ўкрэпи1 мz къ слyжбэ предлежaщагw твоегw2 тaинства, вели1кагw и3 пренебeснагw: и3 воwбрази2 хrтA твоего2 въ хотsщемъ пaки роди1тисz, мои1мъ nкаsнствомъ: и3 назидaй є3го2 на њсновaніи ґпcлъ и3 прbрHкъ твои1хъ, и3 да не низложи1ши: но насади2 є3го2 насаждeніе и4стины во с™ёй твоeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви, и3 да не вост0ргнеши: ћкw да преуспэвaющу є3мY во бlгочeстіи, слaвитсz и3 тёмъ всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Подобaетъ вёдати, ћкw не возглашaетъ, но ґми1нь въ себЁ глаг0летъ.

Тaже глаг0летъ мlтву сію2 велеглaснw:

Вeлій є3си2 гDи, и3 ч{дна дэлA тво‰, и3 ни є3ди1но же сл0во дов0льно бyдетъ къ пёнію чудeсъ твои1хъ. Три1жды.

Тh бо хотёніемъ t не сyщихъ во є4же бhти приведhй всsчєскаz, твоeю держaвою содержи1ши твaрь, и3 твои1мъ пр0мысломъ стр0иши мjръ: ты2 t четhрехъ стіхjй твaрь сочини1вый, четhрми времены2 крyгъ лёта вэнчaлъ є3си2. ТебE трепeщутъ ќмныz вс‰ си6лы, тебE поeтъ с0лнце, тебE слaвитъ лунA, тебЁ присyтствуютъ ѕвёзды, тебE слyшаетъ свётъ, тебE трепeщутъ бє1здны, тебЁ раб0таютъ и3ст0чницы. Ты2 простeрлъ є3си2 нeбо ћкw к0жу: ты2 ўтверди1лъ є3си2 зeмлю на водaхъ: ты2 њгради1лъ є3си2 м0ре песк0мъ: ты2 ко tдыхaніємъ воздyхъ проліsлъ є3си2. ЃгGльскіz си6лы тебЁ слyжатъ: ґрхaгGльстіи ли1цы тебЁ клaнzютсz: многоoчи1тіи херувjми, и3 шестокрилaтіи серафjми џкрестъ стоsще, и3 њблетaюще, стрaхомъ непристyпныz слaвы твоеS покрывaютсz. Тh бо бGъ сhй неwпи1санный, безначaльный же и3 неизглаг0ланный, пришeлъ є3си2 на зeмлю, зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи чlвёчестэмъ бhвъ: не бо2 терпёлъ є3си2 вLко, млcрдіz рaди млcти твоеS, зрёти t діaвола мyчима р0да человёча, но пришeлъ є3си2 и3 спaслъ є3си2 нaсъ. И#сповёдуемъ бlгодaть, проповёдуемъ млcть, не таи1мъ бlгодэsніz: є3стествA нaшегw р0ды свободи1лъ є3си2, дв7ственную њс™и1лъ є3си2 ўтр0бу ржcтв0мъ твои1мъ. ВсS твaрь воспэвaетъ тS ћвльшагосz: тh бо бGъ нaшъ на земли2 kви1лсz є3си2, и3 съ человёки пожи1лъ є3си2. Ты2 їoрд†нскіz струи6 њс™и1лъ є3си2, съ нб7сE низпослaвый с™aго твоего2 д¦а, и3 главы6 тaмw гнэздsщихсz сокруши1лъ є3си2 ѕміє1въ.

Ты2 ќбw человэколю1бче цRю2, пріиди2 и3 нhнэ наи1тіемъ с™aгw твоегw2 д¦а, и3 њс™и2 в0ду сію2. Три1жды.

И# дaждь є4й бlгодaть и3збавлeніz, бlгословeніе їoрдaново: сотвори2 ю5 нетлёніz и3ст0чникъ, њсщ7eніz дaръ, грэхHвъ разрэшeніе, недyгwвъ и3сцэлeніе: дeмонwвъ всегуби1тельство, сопроти1внымъ си1ламъ непристyпну, ѓгGльскіz крёпости и3сп0лнену. Да бэжaтъ t неS навётующіи создaнію твоемY: ћкw и4мz твоE гDи призвaхъ, ди1вное и3 слaвное, и3 стрaшное сопроти6внымъ.

И# знaменаетъ в0ду три1жды, погружaz пeрсты въ водЁ, и3 дyнувъ на ню2 глаг0летъ:

Да сокрушaтсz под8 знaменіемъ w4браза кrтA твоегw2 вс‰ сопроти6вныz си6лы. Три1жды.

М0лимсz тебЁ, гDи, да tстyпzтъ t нaсъ вс‰ возд{шнаz и3 неzвлє1ннаz привидBніz: и3 да не ўтаи1тсz въ водЁ сeй дeмwнъ тeмный: нижE да сни1детъ съ крещaющимсz дyхъ лукaвый, помрачeніе помыслHвъ, и3 мzтeжъ мhсли наводsй: но ты2, вLко всёхъ, покажи2 в0ду сію2, в0ду и3збавлeніz, в0ду њсщ7eніz, њчищeніе пл0ти и3 дyха, њслaбу ќзъ, њставлeніе прегрэшeній, просвэщeніе дyшъ, бaню пакибытіS, њбновлeніе дyха, сыноположeніz даровaніе, њдэsніе нетлёніz, и3ст0чникъ жи1зни. Тh бо рeклъ є3си2, гDи: и3змhйтесz, и3 чи1сти бyдете, tими1те лук†вства t дyшъ вaшихъ. Ты2 даровaлъ є3си2 нaмъ свhше пaки рождeніе вод0ю и3 д¦омъ: kви1сz гDи, на водЁ сeй, и3 дaждь претвори1тисz въ нeй крещaемому, во є4же tложи1ти ќбw вeтхаго человёка, тлёемаго по п0хотемъ прeлести, њблещи1сz же въ н0ваго, њбновлsемаго по w4бразу создaвшаго є3го2: да бhвъ срaсленъ под0бію смeрти твоеS кRщeніемъ, џбщникъ и3 воскrніz бyдетъ: и3 сохрани1въ дaръ с™aгw твоегw2 д¦а, и3 возрасти1въ зал0гъ бlгодaти, пріи1метъ п0честь г0рнzгw звaніz, и3 сопричтeтсz перворождє1ннымъ напи6саннымъ на нб7си2, въ тебЁ бз7э и3 гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ. Ћкw тебЁ подобaетъ слaва, держaва, чeсть и3 поклонeніе вкyпэ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 со прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ми1ръ всBмъ.

Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

И# вдyнетъ три1жды въ сосyдъ є3лeа, и3 знaменаетъ три1жды сeй, сjесть є3лeй держи1мый t діaкона, и3 рeкшу є3мY:

ГDу пом0лимсz.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтву:

ВLко гDи б9е nц7ъ нaшихъ, сyщымъ въ ковчeзэ нHевэ голуби1цу послaвый, сучeцъ мaсличный и3мyщу ўстёхъ примирeніz знaменіе, сп7сeніz же t пот0па, и3 бlгодaти тaинство џными пред8wбрази1вый, и3 мaсличный пл0дъ, во и3сполнeніе с™hхъ твои1хъ т†инъ подaвый: тёмъ и3 бhвшихъ въ зак0нэ д¦а с™aгw и3сп0лнивый, и3 сyщихъ въ бlгодaти совершazй: сaмъ бlгослови2 и3 сeй є3лeй, си1лою и3 дёйствомъ и3 наи1тіемъ с™aгw твоегw2 д¦а, ћкоже бhти томY помaзанію нетлёніz, nрyжію прaвды, њбновлeнію души2 и3 тёла, всsкагw діaвольскагw дёйства tгнaнію, во и3змэнeніе всёхъ ѕHлъ, помазyющымсz вёрою, и3ли2 вкушaющымъ t негw2 въ слaву твою2, и3 є3динор0днагw твоегw2 сн7а, и3 прес™aгw, и3 бlгaгw, и3 животворsщагw твоегw2 д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ, поS Ґллилyіа три1жды съ людьми2, твори1тъ кресты2 три2 є3лeемъ въ водЁ.

Тaже возглашaетъ: Бlгословeнъ бGъ, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка, грzдyщаго въ мjръ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# прин0ситсz крещaемый. Сщ7eнникъ же взeмлетъ t є3лeа двэмA пeрсты, и3 твори1тъ кrтA w4бразъ, на челЁ и3 пeрсехъ, и3 на междорaміи, глаг0лz:

Помазyетсz рaбъ б9ій и4м>къ, є3лeемъ рaдованіz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

И# назнaменуетъ є3гw2 пє1рси, и3 междор†міz.

На пeрсэхъ ќбw глаг0лz: Во и3сцэлeніе души2 и3 тёла.

На ўшесёхъ же: Въ слhшаніе вёры.

На рукaхъ: Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 создaстэ мS.

На ногaхъ: Во є4же ходи1ти є3мY по стопaмъ зaповэдей твои1хъ.

И# є3гдA помaжетсz всE тёло, кRщaетъ є3го2 сщ7eнникъ, пр0ста є3го2 держA, и3 зрsща на вост0къ, глаг0лz:

Крещaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, во и4мz nц7A, ґми1нь. И# сн7а, ґми1нь. И# с™aгw д¦а, ґми1нь.

На к0емждо приглашeніи низводS є3го2, и3 возводS. По крещeніи же ўмывaетъ сщ7eнникъ рyцэ, поS съ людьми2 pал0мъ lа:

Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. Ћкw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь. Ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS, возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ. Беззак0ніе моE познaхъ, и3 грэхA моегw2 не покрhхъ. Рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви, и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. За то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz бlгопотрeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. Ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви мS t њбышeдшихъ мS. Вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши, ўтвержY на тS џчи мои2. Не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и5мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ. МнHги р†ны грёшному, ўповaющаго же на гDа ми1лость њбhдетъ. Весели1тесz њ гDэ, и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz вси2 прaвіи сeрдцемъ.

Сeй же pал0мъ глаг0летсz вeсь, три1жды.

И# њблачaz є3го2 во њдэ‰ніz, глаг0летъ:

Њблачaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, въ ри1зу прaвды, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

И# поeтсz тропaрь, во глaсъ }:

Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.

 

Коментарисање није више омогућено.