NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Ґlfavi1tъ i3menъ vsёhъ s™hhъ. I#menA myžєskіz

Ґ

Ґvvakymъ, їylіa ѕ7, dekemvrіa v7.

Ґvdjй, septemvrіa є7, noemvrіa f7i.

Ґvd0nъ, їylіa l.

Ґveni1rъ, noemvrіa f7i.

Ґverkій, maіa k7ѕ, nktHvrіa k7v.

Ґvjvъ, їannuarіa k7f, ѓvgusta v7, septemvrіa ѕ7, noemvrіa є7i.

Ґvjdъ (Ґvdjй), septemvrіa є7.

Ґvjmъ, ѓvgusta №.

Ґvraamій, fevruarіa d7i.

Ґvraamъ, nktHvrіa f7.

Ґvramій, fevruarіa d7, ґprjllіa №, їylіa k7, ѓvgusta k7a, nktHvrіa k7f.

Ґvudjmъ, їylіa є7i.

Ґvyndій, їylіa l, ѓvgusta Gi.

ҐvĐpъ, marta k7ѕ.

Ґgavva, noemvrіa k7v.

Ґgavъ, їannuarіa d7, ґprjllіa }.

Ґgapitъ, fevruarіa }i, ґprjllіa z7i, їynіa №, ѓvgusta ‹.

Ґgapій, їannuarіa k7d, marta є7i, ѓvgusta f7i, k7a, septemvrіa k7, noemvrіa G.

Ґgafaggelъ, їannuarіa k7g.

ҐgafodHrъ, marta z7, nktHvrіa Gi.

Ґgafonjkъ, ѓvgusta k7v.

Ґgafop0dъ, ґprjllіa є7.

Ґgaf0pusъ, dekemvrіa k7g.

ҐgafHnъ, fevruarіa k7, marta v7.

Ґggeй, dekemvrіa ѕ7i.

Ґggjй, marta f7.

Ґglaій, marta f7.

Ѓgnъ, marta k7ѕ.

Ґdamъ, їannuarіa d7i.

Ґdrіanъ, fevruarіa G, ґprjllіa z7i, ѓvgusta k7ѕ.

Ґetій, marta ѕ7, f7.

Ѓza, noemvrіa f7i.

Ґzadanъ, ґprjllіa ‹.

Ґzarій, fevruarіa G, dekemvrіa z7i.

Ґzatъ, ґprjllіa d7i, z7i, noemvrіa k7.

Ґіfalъ, septemvrіa №, noemvrіa G, dekemvrіa №i.

Ґkakій, marta f7, ґprjllіa z7i, maіa z7, f7i, їylіa z7, k7i, septemvrіa є7i, noemvrіa k7f.

Ґkepjй, dekemvrіa №i.

Ґkepjmъ (Ґkepjma), noemvrіa G.

ҐkіndĐnъ, ґprjllіa }i, ѓvgusta k7v, noemvrіa v7.

Ґkutjwnъ, ґprjllіa k7a.

ҐkĐla, їannuarіa d7, k7a, їylіa d7i.

Ґlvіanъ, maіa d7.

Ґlexandrъ, fevruarіa k7g, marta f7, Gi, є7i, ѕ7i, ґprjllіa ‹, maіa Gi, їynіa f7, , їylіa G, f7, , ѓvgusta №, №i, v7i, , septemvrіa k7i, nktHvrіa k7v, noemvrіa f7, k7g, dekemvrіa v7i.

Ґlexjй, fevruarіa v7i, marta z7i, maіa k7, ѓvgusta f7, nktHvrіa є7, noemvrіa k7g.

Ґljmъ, ѓvgusta №.

Ґlfeй, maіa k7ѕ, septemvrіa k7i, noemvrіa }i.

Ґlfjй, maіa ‹.

ҐlĐpій, ѓvgusta z7i, noemvrіa k7ѕ.

Ґmvr0sій, dekemvrіa z7.

Ґmmynъ, septemvrіa №.

ҐmmHnъ, nktHvrіa d7.

Ґmoni1tъ, noemvrіa z7.

Ґmpljй, їannuarіa d7, nktHvrіa la.

Ґmfіanъ, ґprjllіa v7.

Ґmfіl0hій, marta k7g, noemvrіa k7g.

ҐmHsъ, їynіa є7i.

Ґnanіa, їannuarіa d7, k7ѕ, ґprjllіa z7i, nktHvrіa №, dekemvrіa №, z7i.

Ґnastasій, їannuarіa }, k7a, k7v, k7d, ґprjllіa k7, nktHvrіa k7є, dekemvrіa є7.

Ґnat0lій, ґprjllіa k7g, їylіa G, noemvrіa k7.

Ґndreй, maіa }i, їynіa v7i, , їylіa d7, ѓvgusta f7i, septemvrіa k7a, k7g, nktHvrіa v7, z7i, k7z, noemvrіa l, dekemvrіa v7.

Ґndronjkъ, їannuarіa d7, maіa z7i, їylіa №, nktHvrіa f7, v7i.

Ґnektъ, marta ‹.

Ґnempodjstъ, noemvrіa v7.

Ґnіki1ta (Ґnіki1tъ), ѓvgusta v7i, noemvrіa z7.

Ґnjnъ, marta Gi, }i.

Ґntі0hъ, fevruarіa k7g, їylіa ѕ7i.

Ґntіpatrъ, ґprjllіa k7f.

ҐntHnій, їannuarіa }, z7i, fevruarіa v7i, marta №, ґprjllіa d7i, їylіa ‹, ѓvgusta G, f7, noemvrіa f7, dekemvrіa z7.

Ґntwnjnъ, fevruarіa k7g, ґprjllіa f7i, ѓvgusta №, d7, septemvrіa k7g, nktHvrіa k7v, noemvrіa z7, Gi.

ҐntĐpa, ґprjllіa №i.

Ґnyvій, їynіa є7.

Ґnfjmъ, septemvrіa G, nktHvrіa z7i.

ҐnfĐrъ, ѓvgusta є7.

Ґpellій, їannuarіa d7, septemvrіa ‹, nktHvrіa la.

Ґpollіnarій, їylіa k7g.

ҐpollHnій, marta la, їylіa ‹, , dekemvrіa d7i.

ҐpollHnъ, їynіa є7.

ҐpollHsъ, їannuarіa d7, marta №, ґprjllіa k7a, dekemvrіa }.

Ґpronіanъ, їynіa z7.

ҐrdalіHnъ, ґprjllіa d7i.

Ґrefa, nktHvrіa k7d.

Ґri1sъ, dekemvrіa f7i.

Ґrіanъ, dekemvrіa d7i.

Ѓrій, їynіa є7.

Ґrіstarhъ, їannuarіa d7, ґprjllіa є7i, septemvrіa k7z.

ҐrіstіHnъ, septemvrіa G.

Ґrіstovylъ, їannuarіa d7, marta ѕ7i, nktHvrіa la.

Ґrіstokljй, їynіa k7.

Ґrkadій, їannuarіa k7ѕ, marta ѕ7.

ҐrpĐla, marta k7ѕ.

Ґrsenій, їannuarіa f7i, marta v7, maіa }, їynіa v7i, ѓvgusta k7d, nktHvrіa k7i, dekemvrіa Gi.

Ґrtema, їannuarіa d7, ґprjllіa k7f, nktHvrіa l.

Ґrtemій, marta k7d, їynіa k7g, nktHvrіa k7.

Ґrtemwnъ, marta k7d, ґprjllіa Gi.

Ґrhіljй, ґprjllіa ѕ7.

Ґrhjppъ, їannuarіa d7, fevruarіa f7i, septemvrіa ѕ7, noemvrіa k7v.

ҐskalHnъ, maіa k7.

Ґsklіpіod0tъ, їylіa G.

Ґsterій, їylіa ѕ7, ѓvgusta z7, nktHvrіa k7f.

Ґstjй, їynіa d7.

ҐstіHnъ, їylіa z7.

Ґsmgkrjtъ, їannuarіa d7, ґprjllіa }.

Ѓttій, ѓvgusta №.

Ґttjkъ, noemvrіa G.

Ґfrіkanъ, marta Gi, ґprjllіa ‹, nktHvrіa k7i.

Ґff0nій, noemvrіa v7.

Ґhazъ, ґprjllіa №.

Ґhaіkъ, їannuarіa d7.

Ґhja, noemvrіa v7i.

Ґhjllій, maіa є7i.

Ґfanasій, їannuarіa d7, }i, fevruarіa k7v, marta f7, maіa v7, їynіa k7, їylіa є7, ѓvgusta k7v, nktHvrіa k7d, k7ѕ, noemvrіa z7, dekemvrіa v7.

Ґfinogenъ, їylіa ѕ7i.

ҐfinodHrъ, dekemvrіa z7.

Ѓvda, marta la.

Ґvdelaй, ґprjllіa z7i.

Ґvdifaxъ, їylіa ѕ7.

Ґvdіesъ, ґprjllіa f7.

Ґvdjkій, ґprjllіa ‹.

Ѓvktъ, noemvrіa z7.

Ґvton0mъ, septemvrіa v7i.

Ґvxentій, fevruarіa d7i, ґprjllіa }i, dekemvrіa Gi.

B

Bori1sъ, maіa v7, їylіa k7d.

V

VavĐla, їannuarіa k7d, septemvrіa d7.

Vadjmъ, ґprjllіa f7.

Vakhъ, maіa ѕ7, nktHvrіa z7.

Valentjnъ, ґprjllіa k7d.

Valerіanъ, їynіa №, noemvrіa k7v.

Vaptosъ, fevruarіa ‹.

Varadatъ, fevruarіa k7v.

Varahi1sій, marta k7i.

Varahій, noemvrіa z7.

Varvarъ, maіa ѕ7.

Varlaamъ, noemvrіa ѕ7, f7i.

Varnava, їannuarіa d7, їynіa №i.

Varsava, їannuarіa d7.

Varsjsъ, ѓvgusta k7є.

Varson0fій, fevruarіa k7f, nktHvrіa d7.

Varylъ, noemvrіa }i.

Varyhъ, septemvrіa k7i.

Varfolomeй, їynіa №i, l, ѓvgusta k7є.

Varmpavъ, septemvrіa ‹.

Vasіljdъ, їannuarіa k7, ґprjllіa №, dekemvrіa k7g.

Vasjlій, їannuarіa №, l, fevruarіa k7i, marta d7, z7, k7v, k7ѕ, ґprjllіa v7i, k7ѕ, l, їylіa G, ѕ7, є7i, ѓvgusta v7, №i, noemvrіa k7i.

Vasіljskъ, marta G, maіa k7v.

Vasіlьko2 (Vasjlій), marta d7.

Vassіanъ, їynіa ‹, nktHvrіa ‹.

Vassъ, їannuarіa k7.

VasHй, marta ѕ7.

Vata, maіa №.

Vahtjsій, maіa }i.

Vafysій, marta k7ѕ.

Vendimjanъ, fevruarіa №.

Venedi1mъ, maіa }i.

Venedjktъ, marta d7i.

Venіami1nъ, їannuarіa d7i, marta la, nktHvrіa Gi.

Verkъ, marta k7ѕ.

Vi1lъ, nktHvrіa k7i.

Virіladъ, їylіa ‹.

VissarіHnъ, їynіa ѕ7.

VіanHrъ, їylіa ‹.

Vіvіanъ, marta f7.

Vіkentій, noemvrіa №i.

Vіktorjnъ, їannuarіa la, marta ‹, dekemvrіa }i.

Vjktorъ, їannuarіa la, ґprjllіa }i, septemvrіa ѕ7i, noemvrіa №i.

Vіtalій, ґprjllіa k7v, k7i.

Vjtъ, їynіa є7i.

Vladi1mіrъ, їylіa є7i.

Vlasій, fevruarіa ‹, №i.

Vonіfatій, dekemvrіa f7i.

Vsevolodъ, fevruarіa №i, ґprjllіa k7v, noemvrіa k7z.

Vuk0lъ, fevruarіa ѕ7.

Vzčeslavъ, marta d7, septemvrіa k7i.

Vmf0nій, ґprjllіa G.

G

Gaveddaй, septemvrіa k7f.

Gavjnій, ѓvgusta №i.

Gavrіi1lъ, їannuarіa k7v, fevruarіa №i, marta k7ѕ, ґprjllіa k7v, їylіa Gi, noemvrіa k7z.

Gaій, їannuarіa d7, marta f7, їynіa k7g, ѓvgusta №i, nktHvrіa d7, k7a, noemvrіa є7.

GalaktіHnъ, їynіa k7v, noemvrіa є7.

Galіkъ, ґprjllіa G.

Gamalіi1lъ, ѓvgusta v7.

Gelasій, dekemvrіa k7g.

Gemellъ, dekemvrіa ‹.

Gennadій, їannuarіa k7g, ѓvgusta la.

Gerasіmъ, marta d7.

Gervasій, nktHvrіa d7i.

Germanъ, maіa v7i, їynіa k7i, їylіa z7, septemvrіa №i, noemvrіa Gi.

Ger0nій, ґprjllіa №.

GeHrgій, їannuarіa }, k7v, fevruarіa d7, k7a, ґprjllіa d7, z7, f7i, k7g, maіa Gi, ѕ7i, k7ѕ, ѓvgusta }i, k7d, noemvrіa ‹, k7ѕ.

Gіgantій, noemvrіa z7.

Glёbъ, maіa v7, їylіa k7d, septemvrіa є7.

Glmkerій, dekemvrіa k7i.

G0rgій, їynіa є7.

Gorg0nій, marta f7, septemvrіa G, dekemvrіa k7i.

Gordіanъ, septemvrіa Gi.

Gordjй, їannuarіa G.

Grig0rій, їannuarіa є7, }, , k7є, l, marta d7, v7i, ґprjllіa k7, ѓvgusta }, septemvrіa l, noemvrіa є7, d7i, z7i, k7, k7g, k7i, dekemvrіa f7i.

Gyrій, ѓvgusta №, nktHvrіa d7, noemvrіa є7i, dekemvrіa є7.

D

Davjdъ, marta є7, ґprjllіa v7i, maіa v7, їynіa k7є, k7ѕ, їylіa k7d, septemvrіa є7, ѕ7, f7i.

Davjktъ (Ґvdaktъ), nktHvrіa d7.

Dada, ґprjllіa k7i, septemvrіa k7f.

Dalmatъ, ѓvgusta G.

Damіanъ, fevruarіa k7g, їylіa №, nktHvrіa є7, z7i, noemvrіa №.

Danaktъ, їannuarіa ѕ7i.

Danіi1lъ, fevruarіa ѕ7i, marta d7, ґprjllіa z7, їylіa ‹, ѓvgusta l, dekemvrіa №i, z7i.

Dasій, nktHvrіa k7a, noemvrіa №, k7.

Dimitrіanъ, їynіa k7, septemvrіa №i.

Dimi1trій, fevruarіa №i, maіa є7i, їynіa G, ѓvgusta f7, septemvrіa №i, k7a, nktHvrіa k7ѕ, noemvrіa є7i.

Disanъ, ґprjllіa f7.

DіdĐmъ, maіa k7z, septemvrіa №i.

Djй, ґprjllіa G, їylіa f7i.

Dіod0tъ, noemvrіa z7.

DіodHrъ, їannuarіa la, fevruarіa G, marta ‹, ґprjllіa k7f, septemvrіa №i.

Dіomi1dъ, їylіa G, ѓvgusta ѕ7i.

DіonĐsій, marta ‹, є7i, ґprjllіa k7a, maіa ѕ7, }i, їynіa №, G, k7ѕ, ѓvgusta d7, }i, nktHvrіa G, є7, k7v.

Dіosk0rъ, ґprjllіa k7a.

Dіsіderій, ґprjllіa k7a.

Dometіanъ, їannuarіa ‹, marta f7.

Dometій, marta }, ѓvgusta z7.

Domnjnъ, nktHvrіa №.

D0mnъ, їannuarіa d7i, marta f7.

Donatъ, ґprjllіa №.

Dormmed0ntъ, septemvrіa f7i.

Dosіfeй, fevruarіa f7i.

Dukjtій, noemvrіa z7.

Dyla, їynіa є7i.

Dwrofeй, їynіa є7, septemvrіa G, ѕ7i, noemvrіa z7, dekemvrіa k7i.

E#

E#desій, ґprjllіa v7.

E#kdjkій (E#kdjtъ), marta f7.

E#leazarъ, ѓvgusta №.

E#lezv0й, nktHvrіa k7d.

E#levsjppъ, їannuarіa ѕ7i.

E#levferій, ѓvgusta d7, }, nktHvrіa G, dekemvrіa є7i.

E#li1ma, їylіa №.

E#lіsseй, їynіa d7i.

E#ladій, їannuarіa }, maіa k7i.

E$llій, їylіa d7i.

E#lpjdій, marta z7, noemvrіa є7i.

E#lpіdіf0rъ, ґprjllіa G, noemvrіa v7.

E#mіlіanъ, їannuarіa }, marta z7, їylіa }i, ѓvgusta }, }i.

E#pafrasъ, їannuarіa d7.

E#pafrodjtъ, їannuarіa d7, marta №, dekemvrіa }.

E#penetъ, їannuarіa d7, їylіa №.

E#pіktetъ, їylіa z7.

E#pіmahъ, marta №i, nktHvrіa la.

E#pіfanій, maіa v7i, noemvrіa z7.

E#ppol0nій, septemvrіa d7.

E#razmъ, fevruarіa k7d, maіa d7, .

E#rastъ, їannuarіa d7, noemvrіa ‹.

E#rmeй, noemvrіa d7.

E#rmіnіggeldъ, noemvrіa №.

E#rmjй, їannuarіa d7, maіa la, їylіa ѕ7.

E#rmjppъ, їylіa k7ѕ, ѓvgusta }i.

E#rmogenъ, septemvrіa №, dekemvrіa ‹.

E#rmokratъ, їylіa k7ѕ.

E#rmolaй, їylіa k7ѕ.

E$rmъ (E$rma), їannuarіa d7, marta }, ґprjllіa }, maіa la, ѓvgusta }i, noemvrіa є7.

E#rmĐlъ, їannuarіa Gi.

E$rwsъ, їynіa k7d.

E$sperъ, maіa v7.

E#fjvъ, їylіa l.

E#fremъ, їannuarіa k7i, marta z7, maіa ѕ7i, їynіa }.

E#xakustwdіanъ, ѓvgusta d7, nktHvrіa k7v.

E#ferій, marta z7.

E#vangelъ, їylіa z7.

E#varestъ, dekemvrіa k7g, k7ѕ.

E#velpjstъ, їynіa №.

E#vventій (Їuventjnъ), nktHvrіa f7.

E#vvylъ, fevruarіa G.

E#vgenій, їannuarіa k7a, fevruarіa v7i, f7i, marta z7, noemvrіa z7, dekemvrіa Gi.

E#vgrafъ, dekemvrіa ‹.

E#vdokjmъ, їylіa la.

E#vdoxjй, septemvrіa ѕ7, noemvrіa G.

E#vіlasій, fevruarіa ѕ7.

E#vkarpій, marta }i.

E#vkleй, ѓvgusta №.

E#vlampій, marta є7, їylіa G, nktHvrіa ‹.

E#vl0gій, fevruarіa Gi, marta є7, ѓvgusta k7є.

E#vmenій, septemvrіa }i.

E#vnіkіanъ, dekemvrіa k7g.

E#vn0іkъ, marta f7.

E#v0dъ, їannuarіa d7, septemvrіa №, z7, dekemvrіa k7v.

E$vplъ, ѓvgusta №i.

E#vp0rъ, dekemvrіa k7g.

E#vsevій, їannuarіa d7i, k7, fevruarіa є7i, ґprjllіa k7d, k7i, їynіa k7v, septemvrіa k7a, nktHvrіa d7.

E#vseHnъ (E#vsevHnъ), ѓvgusta №.

E#vsmgnjй, ѓvgusta є7.

E#vstafій, fevruarіa k7a, marta k7f, ґprjllіa d7i, їylіa k7i, septemvrіa k7, noemvrіa k7.

E#vst0hій, їynіa k7g, noemvrіa є7i.

E#vstratій, їannuarіa f7, marta k7i, dekemvrіa Gi.

E#vshi1mwnъ, marta d7i.

E#vtr0pій, marta G, їynіa ѕ7i, nktHvrіa z7i.

E#vtmhіanъ, ѓvgusta z7i, dekemvrіa k7v.

E#vtĐhій, їannuarіa k7, marta f7, ґprjllіa ѕ7, k7a, maіa k7i, ѓvgusta k7g, noemvrіa z7.

E#vtĐhъ, ѓvgusta k7d.

E#vfrasій, ґprjllіa k7i.

E#vfrosĐnъ, maіa є7i, septemvrіa №i.

E#vpĐhій, ґprjllіa f7, septemvrіa z7.

E#vfĐmій, їannuarіa k7, marta №i, ґprjllіa №, їylіa d7, septemvrіa G, nktHvrіa є7i, dekemvrіa k7ѕ, k7i.

Z

Zakheй, noemvrіa }i.

Zaharіa, fevruarіa }, marta k7d, septemvrіa є7, dekemvrіa є7.

Zevjnъ, fevruarіa k7g.

Zi1na, їannuarіa d7, їynіa k7v, septemvrіa k7z.

Zin0vій, nktHvrіa l.

ZinHnъ, їannuarіa №, marta G, ґprjllіa ‹, v7i, }i, k7i, їynіa k7v, septemvrіa G, ѕ7, z7i, dekemvrіa k7i.

Zwi1lъ, marta G.

Zwsjma, їannuarіa d7, marta №, ґprjllіa d7, z7i, їynіa d7, }, f7i, septemvrіa f7i, k7i.

ZHtіkъ, ґprjllіa }i, ѓvgusta k7v, septemvrіa Gi, nktHvrіa k7a, dekemvrіa k7g, l.

I#

I#gafraxъ, marta k7ѕ.

I$gorь, їynіa є7.

I#lіA, їannuarіa }, d7i, fevruarіa ѕ7i, їylіa k7, septemvrіa Gi, z7i, dekemvrіa f7i.

I#lіanъ, marta f7.

I#ljй, marta f7.

I#lіodHrъ, septemvrіa k7i, noemvrіa f7i.

I#raklamvwnъ (I#raklemwnъ), їynіa v7i, dekemvrіa v7.

I#raklій, marta f7, maіa }i, nktHvrіa k7v.

I#rwdіHnъ, їannuarіa d7, ґprjllіa }.

I#saіa, їannuarіa d7i, fevruarіa ѕ7i, maіa f7, є7i.

I#sk0й, marta k7ѕ.

I#sĐhій, fevruarіa f7i, marta є7, f7, maіa ‹, їylіa z7, nktHvrіa G, noemvrіa z7.

Ї

ЇadHrъ, fevruarіa d7.

Їakіsh0lъ, ґprjllіa k7i.

Їakwvъ, їannuarіa d7, Gi, k7f, marta d7, k7a, k7d, ґprjllіa ‹, l, їynіa l, ѓvgusta f7, nktHvrіa f7, k7g, noemvrіa №, k7ѕ, k7z.

Їamvljhъ, ѓvgusta d7, nktHvrіa k7v.

Їanіki1tъ, їylіa ‹.

Їannuarій, ґprjllіa k7a, k7i.

Їaswnъ, їannuarіa d7, marta f7i, ґprjllіa k7i.

Їgnatій, їannuarіa k7f, maіa f7i, k7i, septemvrіa k7z, nktHvrіa k7g, dekemvrіa k7.

Їezekіi1lь, їylіa k7a.

Їeraxъ, їynіa №, nktHvrіa k7i.

Їeremja, їannuarіa d7i, fevruarіa ѕ7i, maіa №, nktHvrіa є7.

Їeremjй, ґprjllіa ѕ7.

ЇerwnĐmъ, їynіa є7i.

Їerofeй, nktHvrіa d7.

ЇerHnъ, noemvrіa z7.

Їisysъ (Navi1nъ), septemvrіa №.

Їlarій, їylіa v7i.

ЇlarіHnъ, marta k7i, їynіa ѕ7, ѓvgusta }i, nktHvrіa k7a, noemvrіa z7.

ЇllĐrіkъ, ґprjllіa G.

Jndisъ, septemvrіa G, dekemvrіa k7i.

Jnna, їannuarіa k7, їynіa k7.

Їnnokentій, їylіa ѕ7, noemvrіa k7ѕ.

ЇppolĐtъ, їannuarіa l, ѓvgusta Gi.

Їrinarhъ, noemvrіa k7i.

Їrineй, marta k7ѕ, ѓvgusta Gi, k7g.

Їrinjй, їynіa є7.

Їsaakій, fevruarіa d7i, marta k7v, maіa №, ѓvgusta G.

Їsaakъ, їannuarіa d7i, ґprjllіa v7i, maіa }i.

Їsakій, ґprjllіa k7a, septemvrіa k7a, noemvrіa k7.

Їsavrъ, їylіa ѕ7.

Їsjdwrъ, fevruarіa d7, maіa d7i.

Їsmailъ, їynіa z7i.

Їstukarій, noemvrіa G.

Їuvenalій, їylіa v7.

Їuventjnъ, septemvrіa є7.

Їyda, їynіa f7i, l.

Їulіanъ, їannuarіa }, k7f, fevruarіa ѕ7, ѕ7i, marta ѕ7i, їynіa G, k7a, їylіa Gi, k7i, ѓvgusta f7, septemvrіa d7, v7i, Gi, nktHvrіa z7, }i.

Їylій, їynіa k7a.

Їustіnіanъ, noemvrіa d7i.

Їustjnъ, їynіa №.

Їystъ, їannuarіa d7, їylіa d7i, nktHvrіa №.

Їwadъ, marta №.

Їwakjmъ, septemvrіa f7.

Їwannjkій, noemvrіa d7.

Їwannъ, їannuarіa d7, z7, є7i, k7v, k7ѕ, k7z, l, la, fevruarіa k7g, k7d, k7f, marta f7, k7, k7z, k7f, l, ґprjllіa №i, v7i, d7i, }i, f7i, maіa }, f7i, k7d, k7є, k7ѕ, k7f, їynіa v7, v7i, Gi, f7i, k7d, k7ѕ, k7i, l, їylіa v7i, }i, k7a, l, ѓvgusta d7, f7, }i, k7f, l, septemvrіa v7, z7, d7i, k7g, k7ѕ, nktHvrіa G, v7i, f7i, k7v, k7i, noemvrіa №, f7, v7i, Gi, k7, k7i, dekemvrіa v7, G, d7, z7, k7f.

Їwasafъ, noemvrіa f7i.

Jwvъ, maіa ѕ7.

Їwi1lь, nktHvrіa f7i.

ЇHna, marta k7i, la, maіa k7z, їynіa є7i, septemvrіa k7v, nktHvrіa є7, noemvrіa є7.

ЇHsifъ, їannuarіa d7, d7i, k7ѕ, ґprjllіa d7, septemvrіa f7, noemvrіa G, k7.

Їwsjй, (ЇHsifъ), їannuarіa d7.

K

Kallіmahъ, maіa ѕ7, noemvrіa z7.

Kallіnjkъ, maіa k7d, їylіa k7f, ѓvgusta k7g, noemvrіa z7, dekemvrіa d7i.

Kallі0pій, ґprjllіa z7.

Kallіstratъ, septemvrіa k7z.

Kallіstъ, marta ѕ7.

Kalyfъ, maіa f7i.

Kandjdъ, їannuarіa k7a, marta f7.

Kantіdіanъ, ѓvgusta є7.

Kantjdій, ѓvgusta є7.

Kapjtwnъ, marta z7, ѓvgusta v7i.

KarіHnъ, dekemvrіa є7.

Karpъ, їannuarіa d7, maіa k7ѕ, nktHvrіa Gi.

Karterій, їannuarіa }.

Kassіanъ, fevruarіa k7f, maіa k7a.

Kast0rій, dekemvrіa }i.

Kastorъ, septemvrіa }i.

Kastrjhій, noemvrіa z7.

Kastylъ, dekemvrіa }i.

Katerій, noemvrіa G.

Katynъ, ѓvgusta №.

Kelestjnъ, ґprjllіa }.

Kelsjй, їannuarіa }, nktHvrіa d7i.

Kensorjnъ, їannuarіa №.

Kesarій, marta f7, nktHvrіa z7, noemvrіa №.

Kesarь, marta №, dekemvrіa }.

Ki1rmkъ, їylіa є7i.

Ki1fa, marta l, dekemvrіa }.

Kjndeй, їylіa №i, ѓvgusta №.

Kіntіlіanъ (Kvіntіlіanъ), ґprjllіa k7i.

KіHnъ, septemvrіa d7.

Klavdіanъ, fevruarіa G, noemvrіa z7.

Klavdjй, їannuarіa la, marta f7, , f7i, їynіa G, ѓvgusta №i, nktHvrіa k7f, dekemvrіa }i.

Kleonjkъ, marta G.

Kle0pa, їannuarіa d7.

Kli1mentъ, їannuarіa d7, k7g, ґprjllіa k7v, septemvrіa ‹, noemvrіa k7є.

Kodratъ, їannuarіa d7, marta ‹, ґprjllіa k7a, septemvrіa k7a.

Kojntъ, їylіa ѕ7.

Konk0rdій, їynіa d7.

K0nwnъ, marta є7, ѕ7.

K0prій, їylіa f7, septemvrіa k7d.

Kornjlій, maіa f7i, septemvrіa Gi.

Kornytъ, septemvrіa v7i.

Korwnatъ, ѓvgusta z7i.

KosmA, ґprjllіa }i, їylіa №, ѓvgusta G, nktHvrіa v7i, z7i, noemvrіa №.

Kriskentіanъ, їynіa z7.

Kriskentъ, їannuarіa d7, marta ‹, ґprjllіa Gi, їylіa l.

Krjspъ, їannuarіa d7.

Kronjdъ, marta k7g, septemvrіa Gi.

Kuartъ (Kvartъ), їannuarіa d7, noemvrіa ‹.

Kykša, ѓvgusta k7z.

Kyfій, ѓvgusta №i.

Kwnstantjnъ, marta є7, ѕ7, maіa k7a, їynіa є7, їylіa G, septemvrіa f7i, nktHvrіa k7v, dekemvrіa k7ѕ.

Kmprіanъ, marta ‹, maіa ‹, k7z, ѓvgusta z7i, la, septemvrіa ѕ7i, nktHvrіa v7.

Kmrіakъ, maіa v7, їynіa z7, k7d, ѓvgusta №, septemvrіa ѕ7, k7f, nktHvrіa k7i.

Kmrjllъ, їannuarіa }i, fevruarіa d7, d7i, marta f7, }i, k7a, k7f, ґprjllіa k7i, maіa №i, їynіa f7, їylіa f7, septemvrіa ѕ7.

Kmrjnъ, їylіa ѕ7.

KmrіHnъ, marta f7.

KĐrъ, їannuarіa la, їynіa k7i.

L

Lazarь, їynіa є7i, їylіa z7i, nktHvrіa z7i, noemvrіa z7, z7i.

Lampadъ, їylіa є7.

Laodіkjй, maіa Gi.

Largій, їynіa z7.

Lavrentій, їannuarіa k7f, ѓvgusta ‹.

Lavrъ, ѓvgusta }i.

Levъ, fevruarіa }i, k7.

Le0ntій, їannuarіa k7v, marta f7, ґprjllіa k7d, maіa k7g, їynіa }i, їylіa ‹, ѓvgusta №, f7, septemvrіa Gi, nktHvrіa z7i.

Leontъ, їannuarіa k7v.

Lewnjdъ, marta ‹, ґprjllіa ѕ7i, їynіa є7, ѓvgusta }.

Levkjй, їynіa k7, ѓvgusta z7i, dekemvrіa d7i.

Lіverій, ѓvgusta k7z.

Lіmneй (Lіmnjй), fevruarіa k7v.

Ljnъ, їannuarіa d7, noemvrіa є7.

L0ggіnъ, ґprjllіa k7d, їynіa k7d, nktHvrіa ѕ7i, noemvrіa z7.

LukA, їannuarіa d7, k7f, fevruarіa z7, ґprjllіa k7v, їylіa №, septemvrіa z7, nktHvrіa }i, noemvrіa ѕ7, dekemvrіa №i.

Lukіanъ, їynіa G, їylіa z7, septemvrіa Gi, nktHvrіa є7i.

Lukjй, їannuarіa d7, septemvrіa ‹.

Lukіllіanъ, їynіa G.

Lyppъ, ѓvgusta k7g.

LHtъ, nktHvrіa f7.

LmkarіHnъ, fevruarіa ѕ7.

Lmsіmahъ, marta f7.

M

Magnъ, ґprjllіa k7f.

Makarій, їannuarіa d7i, f7i, fevruarіa f7i, marta z7i, ґprjllіa №, maіa №, k7ѕ, їylіa k7є, septemvrіa ѕ7, noemvrіa k7g.

Maked0nій, їannuarіa k7d.

MakedHnъ, marta k7g.

Makr0vій, septemvrіa Gi.

Malahja, їannuarіa G.

Malhъ, marta k7ѕ.

Mamantъ, septemvrіa v7, noemvrіa z7.

Mammjй, ґprjllіa k7i.

Manyilъ, їannuarіa k7v, marta k7z, їynіa z7i.

Mardarій, dekemvrіa Gi.

Mard0nій, septemvrіa G, dekemvrіa k7i.

Marіavъ, ґprjllіa f7.

Marjnъ, marta z7i, їylіa ѕ7, ѓvgusta z7, nktHvrіa }i, dekemvrіa ѕ7i.

Markelljnъ, dekemvrіa }i.

Markellъ, fevruarіa f7, marta №, їynіa z7, ѓvgusta №, d7i, noemvrіa є7i, dekemvrіa k7f.

Markіanъ, їannuarіa ‹, }i, їynіa є7, їylіa Gi, ѓvgusta f7, nktHvrіa k7є, l, noemvrіa v7.

Marko (Markъ), їannuarіa d7, d7i, marta є, k7f, ґprjllіa є7, k7є, їylіa G, septemvrіa k7z, k7i, nktHvrіa k7z, l, dekemvrіa }i, k7f.

Marsalій, ґprjllіa k7i.

Martіnіanъ, fevruarіa Gi, ґprjllіa №i, ѓvgusta d7, nktHvrіa k7v.

Martjnъ, ґprjllіa d7i, nktHvrіa v7i.

MartĐrій, nktHvrіa k7є.

Maryfъ, fevruarіa ѕ7i.

Marъ, їannuarіa k7є.

Marwnъ, fevruarіa d7i.

Matfeй, їynіa №, nktHvrіa є7, noemvrіa ѕ7i.

Matfjй, їynіa №, ѓvgusta f7.

Maxіanъ, їynіa G.

Maxіmіanъ, ґprjllіa k7a, noemvrіa z7.

Maxіmіlіanъ, ѓvgusta d7, nktHvrіa k7v.

Maxjmъ, їannuarіa k7a, fevruarіa ѕ7, f7i, ґprjllіa ‹, k7i, l, maіa d7i, їylіa l, ѓvgusta №i, Gi, septemvrіa є7, є7i, nktHvrіa f7, k7i, noemvrіa №i, k7v.

Mavrjkій, fevruarіa k7v, їylіa ‹.

Mavrъ, marta f7i, їynіa z7.

Mavsjma, їannuarіa k7g.

Medjmnъ, septemvrіa є7.

Melasjppъ, noemvrіa z7.

Meletій, fevruarіa v7i, maіa k7d, septemvrіa k7a.

Melevsjppъ, їannuarіa ѕ7i.

MelіtHnъ, marta f7.

Memnwnъ, ґprjllіa k7f, ѓvgusta k7.

Menandrъ, maіa f7i.

Menea, їylіa ‹.

Menjgnъ, noemvrіa k7v.

Merkyrій, noemvrіa k7d.

Mertій, їannuarіa v7i.

Mef0dій, ґprjllіa ѕ7, maіa №i, їynіa d7, d7i, k7.

Mi1na, їannuarіa є7, fevruarіa z7i, ґprjllіa v7i, ѓvgusta k7є, noemvrіa №i, dekemvrіa ‹.

MineHnъ, ѓvgusta №.

Minsіfeй, ѓvgusta №.

Mitrofanъ, їynіa d7, noemvrіa k7g.

Mіanъ, septemvrіa d7.

Mіli1ssenъ, marta ѕ7.

Mіljй, noemvrіa ‹.

Mіraxъ, dekemvrіa №i.

Mіsai1lъ, dekemvrіa z7i.

Mіhai1lъ, їannuarіa №i, fevruarіa d7i, maіa k7a, k7g, їylіa v7i, septemvrіa ѕ7, k7, l, nktHvrіa №, noemvrіa }, k7v, dekemvrіa }i.

Mіheй, їannuarіa є7, ѓvgusta d7i.

Modestъ, їynіa є7i, dekemvrіa }i.

Myko, їylіa l.

Mwkjй, їannuarіa k7f, maіa №i, їylіa G.

Mwmseй, їannuarіa d7i, fevruarіa k7g, їylіa k7ѕ, ѓvgusta k7i, septemvrіa d7.

Mmgd0nій, septemvrіa G, dekemvrіa k7i.

MĐrwnъ, ѓvgusta }, z7i.

N

Nazarій, nktHvrіa d7.

Narkjssъ, їannuarіa d7, nktHvrіa la.

Naymъ, dekemvrіa №.

Nafanailъ, ґprjllіa k7v.

Nektarій, noemvrіa k7f.

NeofĐtъ, їannuarіa k7a, ѓvgusta k7v.

Nestwrъ, fevruarіa k7i, marta №, nktHvrіa k7z.

NeHnъ, їannuarіa ѕ7i, ґprjllіa k7d, k7i, septemvrіa k7i, nktHvrіa k7f.

Ni1rsa, noemvrіa k7.

Ni1fwntъ, ґprjllіa }, dekemvrіa k7g.

Nіkandrъ, marta є7i, їynіa є7, septemvrіa k7d, noemvrіa d7, z7.

NіkanHrъ, їannuarіa d7, їylіa k7i, dekemvrіa k7i.

Nіki1ta, їannuarіa la, marta k7, ґprjllіa G, , maіa k7d, k7i, septemvrіa f7, є7i, nktHvrіa Gi.

Nіki1forъ, їannuarіa la, fevruarіa f7, marta ‹, Gi, ґprjllіa f7, їynіa v7, noemvrіa Gi.

Nіkodi1mъ, ѓvgusta v7, nktHvrіa la.

Nіk0la (Nіkolaй), nktHvrіa d7i.

Nіkolaй, fevruarіa d7, marta f7, maіa f7, їylіa k7z, dekemvrіa ѕ7, k7d.

Nіkostratъ, dekemvrіa }i.

Njkwnъ, marta k7g, septemvrіa k7i, noemvrіa z7, z7i, dekemvrіa №i.

Njlъ, maіa k7z, septemvrіa z7i, noemvrіa v7i, dekemvrіa z7.

Njtъ, nktHvrіa k7i.

NmktopolіHnъ, noemvrіa G.

N

Nlmmpanъ (NlĐmpъ), їannuarіa d7, noemvrіa ‹.

NlĐmpій, їylіa l.

Nni1sій, marta є7.

Nni1sіmъ, їannuarіa d7, fevruarіa є7i, maіa ‹, їylіa d7i.

Nnisjforъ, їannuarіa d7, septemvrіa z7, noemvrіa f7, dekemvrіa }.

Nnyfrій, їynіa v7i, їylіa k7a.

Nrentій, їynіa k7d.

Nrestъ, noemvrіa ‹, dekemvrіa Gi.

NstrĐhій, noemvrіa z7.

P

Pagkratій (Pankratій), fevruarіa f7, їylіa f7.

Pagharій (Panharій), marta f7i.

Pajsій, їynіa f7i.

Pakt0vій, noemvrіa G.

Palladій, їannuarіa k7i, noemvrіa k7z.

Pamva, їylіa }i.

Pamvwnъ, їynіa є7.

PamfalHnъ, maіa z7i.

Pamfamjrъ, maіa z7i.

Pamfjlъ, fevruarіa ѕ7i, ѓvgusta v7i.

Pans0fій, їannuarіa є7i.

Pantelei1monъ, їylіa k7z.

Papa, marta ѕ7i, septemvrіa d7i.

Papій, їannuarіa la, fevruarіa G, marta ‹, їynіa z7, їylіa z7.

PapĐla, nktHvrіa Gi.

Param0nъ, noemvrіa k7f.

Pardъ, dekemvrіa є7i.

Parig0rій, їannuarіa k7f.

Parmenій, їylіa №.

Parmenъ, їannuarіa d7, їylіa k7i.

Par0dъ, їannuarіa k7v.

Parfenій, fevruarіa z7.

Pasіkratъ, ґprjllіa k7d.

Patapій, dekemvrіa }.

Patermyfій, їylіa f7, septemvrіa z7i.

Patrjkій, marta k7, maіa f7i.

Patr0vъ, їannuarіa d7, noemvrіa є7.

Patr0klъ, ѓvgusta z7i.

Pafnytій, fevruarіa є7i, maіa №, septemvrіa k7є.

PahHmій, maіa є7i.

Pavelъ, їannuarіa ‹, d7i, є7i, fevruarіa ѕ7i, marta d7, z7, , maіa }i, їynіa G, k7i, k7f, їylіa ѕ7i, ѓvgusta z7i, l, septemvrіa ‹, nktHvrіa d7, noemvrіa ѕ7, dekemvrіa z7, є7i, k7g.

Pavljnъ, їannuarіa k7g, maіa }i,

Pavsіkakій, maіa Gi.

PavsіlĐpъ, ґprjllіa }.

Pelій, septemvrіa z7i.

Peregrjnъ, їylіa ѕ7, z7.

Petrъ, їannuarіa f7, v7i, Gi, ѕ7i, k7v, k7ѕ, fevruarіa №, maіa G, }i, їynіa v7i, k7є, k7f, l, їylіa №, ѓvgusta f7, k7d, septemvrіa G, є7, , Gi, k7v, k7g, nktHvrіa d7, є7, f7, noemvrіa k7є, dekemvrіa k7a, k7i.

PeHnъ, їynіa №.

Pigasій, noemvrіa v7.

Pjmenъ, ѓvgusta z7, k7z.

Pjnna, їannuarіa k7, їynіa k7.

Pі0nій, marta №i.

Pjstъ, ѓvgusta k7a.

PlatHnъ, ґprjllіa є7, noemvrіa }i.

Polyvій, maіa v7i.

Polmenъ, maіa f7i, ѓvgusta }i.

Polmevktъ, їannuarіa f7, dekemvrіa f7i.

Polmkarpъ, fevruarіa k7g, ґprjllіa v7, їylіa k7d.

Polmhr0nій, fevruarіa k7g, їylіa №, nktHvrіa z7.

Pompeй, їylіa z7.

Pompijй, ґprjllіa ‹, nktHvrіa k7i.

Pompjй, dekemvrіa k7g.

P0ntій, ѓvgusta є7.

Popljй, їannuarіa k7є.

PorfĐrій, fevruarіa ‹, ѕ7i, k7ѕ, septemvrіa є7i, noemvrіa f7.

Poti1tъ, їylіa №.

Prilidіanъ, septemvrіa d7.

Prjskъ, marta f7, septemvrіa k7a.

Pr0vъ, nktHvrіa v7i, dekemvrіa f7i.

Prokessъ, ґprjllіa №i.

Pr0klъ, їannuarіa d7i, їylіa v7i, noemvrіa k7.

Prok0pій, fevruarіa k7z, їylіa }, noemvrіa k7v.

Prokylъ, ґprjllіa k7a, їylіa l.

Protasій, nktHvrіa d7i.

Proterій, fevruarіa k7i.

Pr0hwrъ, їannuarіa d7, fevruarіa ‹, їylіa k7i.

Prwtogenъ, ѓvgusta k7є.

PrwtoleHnъ, ґprjllіa k7g.

PrHtъ, dekemvrіa k7d.

Pydъ, їannuarіa d7, ґprjllіa є7i.

Pupljй, marta Gi, є7i, ґprjllіa є7.

R

Ravyla, fevruarіa f7i.

Razymnikъ, dekemvrіa v7i.

Reasъ, marta k7ѕ.

Revokatъ, fevruarіa №.

Rjmma, їannuarіa k7, їynіa k7.

Rjxъ, їylіa ѕ7.

RodіHnъ, їannuarіa d7, noemvrіa ‹.

Rodopіanъ, ґprjllіa k7f.

Rustjkъ, nktHvrіa G.

Rufjnъ, marta ‹, ґprjllіa z7, їylіa ѕ7.

Ryfъ, їannuarіa d7, ґprjllіa }, k7f, їylіa ѕ7.

Rwmanъ, їannuarіa k7f, maіa v7, їylіa f7i, k7d, nktHvrіa №, noemvrіa }i, f7i, k7z.

RwmĐlъ, marta є7i, septemvrіa ѕ7.

S

Savva, їannuarіa v7i, d7i, ґprjllіa є7i, k7d, ѓvgusta k7z, k7i, nktHvrіa №, dekemvrіa G, є7.

Savvatій, septemvrіa f7i, k7z.

Savelъ, їynіa z7i.

Saverій, noemvrіa k7.

Savjnъ, їannuarіa №, marta Gi, ѕ7i, maіa v7i, nktHvrіa є7i.

SadHkъ, fevruarіa k7, nktHvrіa f7i.

SakerdHnъ, marta f7.

Salamanъ, їannuarіa k7g.

Sameй, їannuarіa f7.

Samui1lъ, fevruarіa ѕ7i, ѓvgusta k7.

SamHnъ, noemvrіa є7i.

SampHnъ, їynіa k7z.

Sarvi1lъ, septemvrіa є7, nktHvrіa є7i, k7i.

Sas0nій, noemvrіa k7.

Satorjnъ, marta ‹.

Satornjй, ґprjllіa k7i.

Satorni1lъ, fevruarіa №.

Satornjnъ, їylіa z7, dekemvrіa k7g.

Saturnjnъ, їynіa z7.

SatĐrъ, fevruarіa №.

Sevastіanъ, fevruarіa k7ѕ, dekemvrіa }i.

Severi1nъ, їynіa d7.

Severіanъ, marta f7, ґprjllіa }i, їynіa d7.

Sevirіanъ, ѓvgusta k7v, septemvrіa f7.

Sevi1rъ, їynіa k7z, ѓvgusta k7.

Sekyndъ, fevruarіa №.

Selevkjй, fevruarіa ѕ7i.

Selevkъ, septemvrіa Gi.

Seli1nій, їynіa є7.

Sennjsъ, їylіa №.

SerapіHnъ, їannuarіa la, marta ѕ7i, maіa d7i, k7d, їylіa Gi, ѓvgusta }i, septemvrіa Gi.

Serafjmъ, їannuarіa v7, їylіa f7i.

SerafіHnъ, marta ‹.

Sergій, їannuarіa d7i, marta k7, їynіa k7i, їylіa є7, septemvrіa №i, k7є, nktHvrіa z7.

Sjvelъ, ѓvgusta є7.

Sjgicъ, marta k7ѕ.

Sjla, їannuarіa d7, marta k7ѕ, їylіa №.

Sіlanъ, їynіa d7.

Sіlvanъ, їannuarіa k7f, maіa d7, nktHvrіa d7i.

Sіlvestrъ, їannuarіa v7.

Sіluanъ, їannuarіa d7, їylіa ‹, .

Sjmwnъ, maіa ‹, їynіa №.

Sіonjй, їannuarіa k7v.

Sіsjnій, marta f7, їynіa z7, їylіa ‹, noemvrіa k7g.

SіsHй, їylіa ѕ7.

Sjxtъ, ѓvgusta ‹.

Smaragdъ, marta f7, їynіa z7.

SolohHnъ, maіa z7i.

Sonirjlъ, marta k7ѕ.

Sof0nіa, dekemvrіa G.

Spevsjppъ, їannuarіa ѕ7i.

SpmrіdHnъ, nktHvrіa la, dekemvrіa v7i.

StahĐй, їannuarіa d7, nktHvrіa la.

Stefanъ, їannuarіa d7, d7i, marta k7i, ґprjllіa k7ѕ, k7z, maіa z7i, k7d, їylіa Gi, d7i, ѓvgusta v7, septemvrіa є7i, nktHvrіa k7i, noemvrіa k7i, dekemvrіa f7, є7i, z7i, k7z.

Stratonjkъ, їannuarіa Gi, septemvrіa Gi.

StratHnъ, ѓvgusta z7i.

StratHrъ, septemvrіa f7.

Sujmvlъ, marta k7ѕ.

Swz0ntъ, septemvrіa z7.

Swkratъ, ґprjllіa k7a.

Swsіpatrъ, їannuarіa d7, ґprjllіa k7i, noemvrіa ‹.

SHssій, ґprjllіa k7a.

Swsfenъ, їannuarіa d7, marta №, septemvrіa ѕ7i, dekemvrіa }.

Swfr0nій, marta №i, dekemvrіa f7.

SmmeHnъ, їannuarіa d7, k7ѕ, fevruarіa G, Gi, ґprjllіa є7, z7i, k7z, maіa }i, k7d, їylіa k7a, septemvrіa №.

Smmforіanъ, dekemvrіa }i.

T

Tarasій, fevruarіa k7є.

Tarahъ, nktHvrіa v7i.

TatіHnъ, ѓvgusta k7d.

TavrіHnъ, noemvrіa z7.

Terentій, marta Gi, ґprjllіa ‹, їynіa k7a, nktHvrіa k7i.

Tertій, їannuarіa d7, nktHvrіa №, noemvrіa ‹.

Tіvyrtій, noemvrіa k7v, dekemvrіa }i.

Tjgrій, їynіa ѕ7i.

Tіmolaй, marta є7i.

Tіmofeй, їannuarіa d7, k7v, k7d, fevruarіa k7a, maіa G, їynіa ‹, ѓvgusta f7i, dekemvrіa f7i.

Tjmwnъ, їannuarіa d7, їylіa k7i, dekemvrіa №.

Tjtъ, їannuarіa d7, fevruarіa k7z, ґprjllіa v7, ѓvgusta k7є.

Tragkvіlljnъ, dekemvrіa }i.

Trіvjmій, marta №.

TrifĐllій, їynіa Gi.

Trofjmъ, їannuarіa d7, marta ѕ7i, }i, ґprjllіa є7i, їylіa k7g, septemvrіa f7i.

Trwadій, marta v7.

TrĐfwnъ, fevruarіa №, ґprjllіa f7i.

Turv0nъ, їannuarіa ѕ7i.

TĐhіkъ, їannuarіa d7, dekemvrіa }.

TĐhwnъ, їynіa ѕ7i, ѓvgusta Gi.

Ў

Ўalentjnъ (Valentjnъ), їylіa ѕ7, .

Ўalentъ (Valeutъ), fevruarіa ѕ7i, marta f7.

Ўalerіanъ (Valerіanъ), їannuarіa k7a, septemvrіa Gi.

Ўallerій (Valerій), marta f7, noemvrіa z7.

Ўarъ, nktHvrіa f7i.

Ўrvanъ, їannuarіa d7, їynіa k7g, septemvrіa d7, є7, nktHvrіa la.

Ўrpasіanъ, marta f7.

F

Favій, ѓvgusta є7.

Fantjnъ, ѓvgusta №.

Farmyfій, ґprjllіa №i.

Farnakій, їynіa k7.

Favstіanъ, ґprjllіa k7i.

Favstъ, ґprjllіa k7a, maіa k7d, ѓvgusta G, septemvrіa ѕ7, nktHvrіa d7.

Filіkjssіmъ, ѓvgusta ‹.

Fi1lіxъ, їylіa ѕ7.

Fіlagrій, fevruarіa f7.

Fіladelfъ, maіa ‹.

Fіlaretъ, dekemvrіa №.

Fіleterъ, dekemvrіa l.

FіlimHnъ, їannuarіa d7, fevruarіa f7i, ґprjllіa k7f, noemvrіa k7v, dekemvrіa d7i.

Fіli1tъ, marta k7g.

Fіljppъ, їannuarіa d7, f7, їynіa l, їylіa ‹, ѓvgusta z7i, nktHvrіa є7, №i, noemvrіa d7i.

Fjlъ, marta k7ѕ.

Fіlog0nій, dekemvrіa k7.

Fіlokti1mwnъ, marta f7.

Fіlol0gъ, їannuarіa d7, noemvrіa є7.

Fіlos0fъ, maіa la.

Fіlofeй, їannuarіa k7f, septemvrіa є7i.

Fіlumenъ, noemvrіa k7f.

Fіneesъ, marta v7i.

Fіrmjnъ, їynіa k7d.

Fjrmosъ, їynіa k7d.

Flavіanъ, fevruarіa }i.

Flavій, marta f7.

Flegontъ, їannuarіa d7, ґprjllіa }.

Florentій, ѓvgusta k7g, nktHvrіa Gi.

FlHrъ, ѓvgusta }i, dekemvrіa }i.

Forvjnъ, ґprjllіa є7.

Frontasій, їynіa d7.

Frumentій, noemvrіa №.

Fulvіanъ, noemvrіa ѕ7i.

Furtunatъ (Fortunatъ), їannuarіa d7.

Fusjkъ, ґprjllіa z7i.

FHka, їylіa k7v, septemvrіa k7v.

Fwsti1rій, їannuarіa є7.

FHtій, maіa k7z, їylіa v7, ѓvgusta f7, v7i.

Fwtjnъ, fevruarіa k7v.

FHtъ, nktHvrіa k7i.

H

Haralampій, fevruarіa ‹.

Harjsіmъ, ѓvgusta k7v.

HarіtHnъ, їynіa №, septemvrіa f7, k7i.

Heri1mwnъ, ѓvgusta ѕ7i, nktHvrіa d7.

Hrіstof0rъ, ґprjllіa f7i, maіa f7, ѓvgusta l.

Hrіsanfъ, marta f7i.

Hrmsog0nъ, dekemvrіa k7v.

Hrms0telь, їylіa №.

HudіHnъ, marta f7.

Huzdazatъ (Ўsfazanъ), ґprjllіa z7i.

NJ

W$rъ, ѓvgusta z7.

NJsja, ѓvgusta k7z, nktHvrіa z7i.

X

Xanfій, marta f7, noemvrіa z7.

XenofHntъ, їannuarіa k7ѕ.

P

PHй, ѓvgusta f7.

F

Faddeй, їannuarіa d7, ѓvgusta k7a, dekemvrіa k7f.

Falъ, marta ѕ7i.

Falaleй, fevruarіa k7z, maіa k7.

Falassій, fevruarіa k7v.

Favmasій, ґprjllіa k7f.

Feagenъ, noemvrіa z7.

Femelій, noemvrіa z7.

Femіstokleй, dekemvrіa k7a.

Feogenъ, їannuarіa v7.

Feognjdъ, ґprjllіa k7f.

Fe0gnій, ѓvgusta k7a.

Feogn0stъ, marta d7i.

Feod0sій, їannuarіa №i, k7i, fevruarіa є7, marta k7z, maіa G, ѓvgusta d7i, septemvrіa f7.

Feod0tъ, fevruarіa f7i, marta v7, ґprjllіa k7f, maіa }i, їynіa z7, їylіa d7, septemvrіa v7, є7i, noemvrіa z7.

Feod0hъ, noemvrіa z7.

Feodylъ, їannuarіa d7i, fevruarіa ѕ7i, marta f7, ґprjllіa є7, maіa v7, їynіa }i, nktHvrіa k7i, noemvrіa z7, dekemvrіa G, k7g.

Feodwrjtъ, marta }.

Fe0dwrъ, їannuarіa k7ѕ, fevruarіa }, z7i, marta є7, ѕ7, ґprjllіa ‹, k7, k7a, k7v, maіa ѕ7i, k7a, k7d, їynіa є7, }, є7i, їylіa d7, f7, v7i, ѓvgusta №i, septemvrіa d7, є7, v7i, f7i, k7, noemvrіa z7, №i, k7g, dekemvrіa G, k7z.

Feoktirjstъ (Feostirjktъ), fevruarіa k7f.

Feoktjstъ, їannuarіa d7, septemvrіa G, nktHvrіa v7.

Feopemtъ, їannuarіa є7.

Feopjstъ, septemvrіa k7.

Feoprepій, marta k7g, ѓvgusta k7v.

Feostirjktъ, noemvrіa ‹.

Feostjhъ, ґprjllіa k7f.

Feoteknъ, nktHvrіa ‹.

FeotĐhъ, dekemvrіa d7i.

Feofanъ, marta v7i, їynіa ‹, septemvrіa f7, k7f, nktHvrіa №i.

Fe0fіlъ, їannuarіa }, l, fevruarіa ѕ7, marta ѕ7, f7, їynіa v7i, їylіa k7g, septemvrіa G, nktHvrіa ‹, noemvrіa z7, dekemvrіa v7, k7i, k7f.

Feofmlaktъ, marta }.

Ferap0ntъ, maіa k7є, k7z.

Fermъ, marta k7ѕ.

Fespesій, noemvrіa, k7.

FeHna, їannuarіa є7, ґprjllіa є7, f7i.

Fіfai1lъ, septemvrіa є7.

FwmA, marta k7a, ґprjllіa k7d, їynіa №, їylіa z7, nktHvrіa ѕ7, dekemvrіa ‹.

FĐrsъ, ѓvgusta z7i, dekemvrіa d7i.

V#

V#akjnfъ, їylіa G, }i.

V#patій, їannuarіa d7i, marta la, їynіa G, }i, septemvrіa k7a, noemvrіa k7.

V#perehій, їynіa є7.

V#peri1hій, їannuarіa k7f.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.