НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва над8 гумн0мъ

ГDи б9е нaшъ, и3ст0чниче бlги1хъ, повелёвый земли2 и3звести2 пл0дъ, бlгоутр0біz рaди твоегw2 и3 бlгости, бlгослови2 и3 ўмн0жи и3 гумно2 сіE, и3 плодоношeніе рабHвъ твои1хъ: и3сп0лни сокрHвища и4хъ всsкагw бlгaгw плодA, пшени1цы, вінA и3 є3лeа, и3 сохрани2 и5хъ t всsкагw и3скушeніz, со всёми сyщими ў ни1хъ, и3 просвэти2 и5хъ въ познaніи твоeмъ, да бlгоуг0дни тебЁ бhвше, спод0бzтсz вёчныхъ твои1хъ бл†гъ: ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.