НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Послёдованіе џбщаго моле1бна

Діaконъ: Бlгослови2 вLко.

Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вBки вэкHвъ.

Ли1къ: Ами1нь. Царю2 небeсный:

Тaже чтeцъ: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла и3 слaва, џц7а, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вBки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

ГDи, поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ рм7в: ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz предъ тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вBка. И# ўны2 во мнЁ д¦ъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всBхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоeю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t мене2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t врaгъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2. И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, три1жды.

Тaже діaконъ и3ли2 їерeй гlетъ (по глaсу тропарS):

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Стіхъ д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Тaже тропaрь двaжды: Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ є3гw2. Ѓще же молeбенъ.

БGор0дицэ, тропaрь сeй, глaсъ д7:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, въ покаsніи зовyще и3зъ глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeрдовавши: потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній: не tврати2 тво‰ рабы6 тщи2: тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. Двaжды.

Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ свобHдны; не tстyпимъ вLчце t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

Ѓще молeбствуемъ њ недyжныхъ, тропaрь сeй глaсъ т0йже:

Ск0рый въ заступлeніи є3ди1нъ сhй хrтE, ск0рое свhше покажи2 посэщeніе стрaждущымъ рабHмъ твои6мъ (и3ли2 стрaждущему рабY твоемY), и3 и3збaви t нед{гъ и3 г0рькихъ болёзней, и3 воздви1гни є4же пёти тS, и3 слaвити непрестaннw, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ: Кондaкъ, глaсъ в7:

На nдрЁ болёзни лежaщихъ (и3ли2 лежaщаго), и3 смeртною рaною ўsзвленныхъ (и3ли2 ўsзвленнаго), ћкоже и3ногдA воздви1глъ є3си2 сп7се, петр0ву тeщу, и3 разслaбленнаго на nдрЁ носи1маго: си1це и3 нhнэ млcрде, стрaждущихъ (и3ли2 стрaждущаго) посэти2 и3 и3сцэли2: тh бо є3ди1нъ є3си2 недyги и3 болBзни р0да нaшегw понесhй, и3 вс‰ могjй ћкw многомлcтивъ.

Тaже pал0мъ н7-ый.

По сeмъ канHнъ, є3гHже припёвы:

Ї}се сладчaйшій, сп7си2 нaсъ, и3ли2: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ, и3ли2: С™и1телю џтче ник0лае, моли2 бGа њ нaсъ, и3ли2: к0ему-ли1бо с™0му.

По G-й пёсни припёвъ:

Сп7си1телю: И#збaви t бёдъ рабы6 твоz6, многомлcтиве, ћкw мы2 ўсeрднw къ тебЁ прибэгaемъ, ми1лостивому и3збaвителю, всёхъ вLцэ гDу ї}су.

Бцdе: Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰, бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw къ неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.

При1зри бlгосeрдіемъ, всепётаz бцdе, на моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3 и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.

С™0му: Моли2 бGа њ нaсъ, и4м>къ, ћкw мы2 ўсeрднw къ тебЁ прибэгaемъ, ск0рому пом0щнику и3 моли1твеннику њ душaхъ нaшихъ.

По ѕ7-й пёсни: припёвы, ћкоже и3 по G-й пёсни.

Тaже, Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчицу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглaсъ: Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™ому д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже, ѓще х0щетъ їерeй, чтeтъ ґкafістъ.

Тaже: В0нмемъ, премyдрость, в0нмемъ. Прокjменъ.

И# поeтъ ли1къ прокjменъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Сщ7eнникъ возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2, б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3гw2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

И# по сeмъ возглашaетъ діaконъ:

И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа, гDа бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ви твоемY.

T и4м>къ, с™aгw є3ђліа чтeніе:

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Їерeй чтeтъ прилучи1вшеесz є3ђліе.

По є3ђліи, пaки припёвы канHна пёсней з7, } и3 f7-й.

Тaже: Дост0йно є4сть: Трис™0е, по Џ§е нaшъ: и3 тропари2.

По тропарЁ, є3ктеніA:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимтисz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ (и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 митрополjтэ) и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ благочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи, прощeніи и3 бlгопоспэшeніи рабA б9іz (и3ли2 рабHвъ б0жіихъ) и4м>къ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Приложи2 и3 сіE:

Е#щE м0лимсz тебЁ, гDу бGу нaшему, є4же ўслhшатисz глaсу молeніz нaшегw, и3 моли1твэ, и3 поми1ловати рабHвъ твои1хъ: и4м>къ: благодaтію и3 щедр0тами твои1ми, и3 и3сп0лнити вс‰ прошeніz и4хъ, и3 прости1ти и5мъ вс‰ согрэшeніz вHльнаz и3 нев0льнаz: благопріsтнымъ же бhти мольбaмъ и3 ми1лостынzмъ и4хъ предъ прест0ломъ вLчествіz твоегw2, и3 покрhти и5хъ t врaгъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t всsкіz напaсти, вэды2 и3 ск0рби, и3 недyгwвъ и3збaвити, и3 подaти здрaвіе съ долгодeнствіемъ: рцeмъ вси2, гDи, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

При1зри, вLко человэколю1бче, ми1лостивнымъ ти2 џкомъ на рабA твоего2 (и3ли2, рабHвъ твои1хъ) и4м>къ: и3 ўслhши молє1ніz нaша съ вёрою приноси1маz, ћкw сaмъ рeклъ є3си2: всS є3ли1ка молsщесz пр0сити, вёруйте, ћкw пріи1мете, и3 бyдетъ вaмъ, и3 пaки: проси1те и3 дaстсz вaмъ: сегw2 рaди и3 мы2, ѓще и3 недост0йніи, ўповaюще на ми1лость твою2, пр0симъ: подaждь блaгость твою2, рабY твоемY (и3ли2 рабHмъ твои1мъ) и4м>къ: и3 и3сп0лни благaz желaніz є3гw2 (и3ли2 и5хъ), ми1рнw же и3 ти1хw въ здрaвіи, и3 долгодeнствіи всS дни2 є3гw2 (и3ли2 и5хъ) соблюди2: рцeмъ вси2, ск0рw ўслhши и3 ми1лостивнw поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz ми1лости, за всю2 брaтію, и3 за всS христіaны.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#ктеніA њ болsщихъ:

ВрачY дyшъ и3 тэлeсъ, со ўмилeніемъ въ сeрдцэ сокрушeнномъ къ тебЁ припaдаемъ, и3 стенsще вопіeмъ ти2: и3сцэли2 болBзни, ўврачyй стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ рабHвъ твои1хъ, (и3ли2 души2 и3 тёла рабA твоегw2) и4м>къ: и3 прости2 и5мъ (и3ли2 є3мY), ћкw благосeрдъ, вс‰ прегрэшє1ніz, вHльнаz и3 невHльнаz, и3 ск0рw воздви1гни t nдрA болёзни, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Не хотsй смeрти грёшныхъ, но є4же њбрати1тисz, и3 живhмъ и5мъ бhти, пощади2 и3 поми1луй рабHвъ твои1хъ (и3ли2 рабA твоегw2) и4м>къ, ми1лостиве: запрети2 болёзни, tстaви всю2 стрaсть, и3 вeсь недyгъ, и3 простри2 крёпкую твою2 рyку, и3 ћкоже їаjрову дщeрь t nдрA болёзни воздви1гни, и3 здрaвыхъ (и3ли2 здрaва) предстaви, м0лимтисz ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Џгненную болёзнь петр0вой тeщи прикосновeніемъ твои1мъ и3сцэли1вый, и3 нhнэ лю1тэ стрaждущихъ рабHвъ твои1хъ (и3ли2 лю1тэ стрaждущагw рабA твоего2) и4м>къ, болёзнь благосeрдіемъ твои1мъ и3сцэли2, здрaвіе и5мъ (и3ли2 є3мY) ск0рw подавaz, прилёжнw м0лимътисz, и3ст0чниче цэльбaмъ, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz гDу бGу нaшему, њ є4же ўслhшати глaсъ молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати рабHвъ свои1хъ, и4м>къ и3 покрhти и5хъ t всsкіz ск0рби, бэды2, гнёва и3 нyжды, и3 t всsкіz болёзни душeвныz и3 тэлeсныz, даровaти же и5мъ здрaвіе съ долгодeнствіемъ, рцeмъ вси2: ск0рw ўслhши и3 ми1лостивнw поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz вeси сeй (и3ли2 грaду семY), и3 с™ёй nби1тели сeй (и3ли2 хрaму семY), и3 всsкому грaду, и3 странЁ, t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ, и3 междоус0бныz брaни: њ є4же ми1лостиву и3 бlгоувётливу бhти бlг0му и3 человэколюби1вому бGу нaшему, tврати1ти всsкій гнёвъ на ны2 дви1жимый, и3 и3збaвити ны2 t належaщагw и3 прaведнагw своегw2 прещeніz, и3 поми1ловати ны2.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz, и3 њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Їерeй возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 ми1лостивъ ми1лостивъ бyди вLко, њ грэсёхъ нaшихъ и3 поми1луй ны. Млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По є3ктеніи2 мlтва, комY слyжитсz молeбенъ.

Ѓще прес™эй бцdэ, їерeй: Ко прес™ёй вLчицэ дв7э бцdэ пом0лимсz.

Ли1къ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Моли1тва:

ЦRи1це нaша пребlгaz, надeждо нaша бцdе, пріsтелище си1рыхъ, и3 стрaнныхъ предстaтельнице, скорбsщихъ рaдосте, њби1димыхъ покрови1тельнице, зри1ши нaшу бэдY, зри1ши нaшу ск0рбь: помози2 нaмъ ћкw нeмощнымъ, њкорми2 нaсъ ћкw стрaнныхъ: њби1ду нaшу вёси, разрэши2 тY, ћкw в0лиши, ћкw не и4мамы и3нhz п0мощи рaзвэ тебє2, ни и3нhz предстaтельницы, ни бlгjz uтёшительницы, т0кмw тебє2, q бGомaти, ћкw да сохрани1ши нaсъ и3 покрhеши, во вёки вэкHвъ:

Ли1къ: Ґми1нь.

Моли1тва њ недyжныхъ:

ВLко вседержи1телю, с™hй цRю2, наказyzй и3 не ўмерщвлszй, ўтверждazй низпaдающыz, и3 возводsй низвeржєнныz, тэлє1сныz человёкwвъ скHрби и3справлszй, м0лимсz тебЁ б0же нaшъ, рабA твоего2, и4м>къ, немощствyюща посэти2 млcтію твоeю, прости2 є3мY всsкое согрэшeніе в0льное и3 нев0льное. Е$й, гDи, врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2, прикосни1сz тэлеси2, ўгаси2 nгнeвицу, ўкроти2 стрaсть и3 всsкую нeмощь таsщуюсz: бyди врaчь рабA твоегw2, и4м>къ, воздви1гни є3го2 t nдрA болёзненнагw, и3 t л0жа њѕлоблeніz цёла и3 всесовершeнна, дaруй є3го2 цRкви твоeй бlгоугождaюща и3 творsща в0лю твою2. Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Премyдрость.

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ли1къ: Честнёйшую херувїмъ:

Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:

ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Їерeй tпyстъ:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами2 пречи1стыz своеS м™ре, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и4м>къ с™агw, є3мyже молeбенъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ПРОКІМНЫ

Спаси1телю:

Г0споди, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во2 и4стинэ Твоeй.

Стjхъ: Хвали1те ГDа, ћкw блaгъ ГDь.

Прес™ёй бцdэ:

Глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго.

За болsщаго:

Глaсъ д7: Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь, и3сцэли1 мz, ћкw смzт0шасz кw6сти мо‰.

Стjхъ: Ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE.

ҐгGлHмъ:

Глaсъ д7: Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный.

Стjхъ: Благослови2, душE моS, гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Прор0кwмъ:

Глaсъ д7: Ты2 їерeй во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову.

Стіхъ: РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ твои1хъ.

Ґп0столwмъ:

Глaсъ д7: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы6 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стіхъ: Нб7есA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Свzти1телю:

Глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2 живyщіи по вселeннэй.

С™и1телємъ, прпdбнымъ, сщ7енномyченикwмъ и3 хrтA рaди ю3рHдивымъ:

Глaсъ д7: ЧестнA предъ гDемъ смeрть преп0добныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ћже воздадe ми.

Мyченику:

Глaсъ д7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ.

М§еникwмъ и3 безмeздникwмъ:

Глaсъ д7: С™hмъ, и4же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ.

Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менє2 є4сть, да не подви1жусz.

Сщ7енномyченику, и3сповёдникwмъ и3 Прпdбномyченикwмъ:

Глaсъ }: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ.

Мyченицамъ и3 прпdбнымъ женамъ:

Глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Стjхъ: Въ цeрквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.

ЕВАНГЕЛІZ

На всsкое прошeніе, мf. к7 t полY.

Прес™ёй бцdэ, луки2 д7.

За болsщаго, матf. к7є.

ҐгGлHмъ, луки2 н7а и3ли2 матf. н7в.

Прор0кwмъ, матf. §ѕ и3ли2 луки2 …в.

Ґп0столу, матf. lд.

Ґп0столwмъ, луки2 н7 и3ли2 луки2 н7а.

Свzти1телю, їwaнна lѕ.

С™и1телємъ, матf. №i и3ли2 їwaн. lє t полY.

Прпdбнымъ и3 ю3рHдив., матf. м7г и3ли2 луки2 к7д.

Мyченику, луки2 …г и3ли2 їwaнна н7в.

Мyченикwмъ, матf. lѕ и3ли2 луки2 Rѕ.

Сщ7енномyченику, луки2 …з.

Сщ7енном§еникwмъ, луки2 к7д, н7в и o7з.

Прпdбномyченику, мaрка lз.

Преподобном§еникwмъ, матf. lи и3ли2 луки2 …д.

Мyченицэ, матf. …в и3ли2 мaрка к7а.

Прпdбнымъ жен†мъ, матf. Rд и3ли2 луки2 lг.

И#сповёдникwмъ, луки2 …д.

Безмeздникwмъ, матf. lд.

 

Коментарисање није више омогућено.