НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Послёдованіе мeртвенное над8 скончaвшимсz сщ7eнникомъ

Е#гдA кто2 t мірски1хъ сщ7eнникwвъ tи1детъ ко гDу, прих0дzтъ три2 сщ7eнницы, и3 снeмлютъ є3го2 со nдрA, и3 полагaютъ на земли2 на рогози1ницэ. И# понeже не подобaетъ и3змовeну бhти, њбнажeну t сщ7eнникwвъ, њтирaютъ є3го2 со є3лeемъ чи1стымъ. Тaже њдэвaютъ є3го2 nбhчными є3гw2 nдeждами, пот0мъ же во всю2 сщ7eнническую nдeжду, и3 покрывaютъ лицE є3гw2 воздyхомъ, и3 полагaютъ с™0е є3ђліе над8 ни1мъ. Тaже прих0дzтъ сщ7eнницы њблачeны во сщ7eнничєскіz nдeжды.

Предстоsтель же твори1тъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# начинaютъ сопредстоsщіи: С™hй б9е: Прес™az трbце: И# Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# ѓбіе пою1тъ тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дyхи првdныхъ скончaвшихсz, дyшу рабA твоегw2 сп7се ўпок0й, сохранsz ю5 во бlжeнной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2, ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слaва: Ты2 є3си2 бGъ сошeдый во ѓдъ, и3 ќзы њковaнныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшу рабA твоегw2 ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2.

Діaконъ глаг0летъ:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

И# ѓбіе в0зьмутъ сщ7eнницы м0щи, и3 прин0сzтъ | въ пaперть хрaма, и3 полагaютъ с™0е є3ђліе верхY є3гw2, ћкоже предрёхомъ, и3 подсвёщники крестови1днw со свэщaми, и3 начинaетъ пэвeцъ:

Непор0чніи въ пyть: Ґллилyіа,

Во глaсъ ѕ7.

Тaже, Бlжeни непор0чніи въ пyть, ходsщіи въ зак0нэ гDни: Ґллилyіа.

Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрдцемъ взhщутъ є3го2. Ґллилyіа.

И# пр0чее pалмA.

Слaва: Ґллилyіа. И# нhнэ: Ґллилyіа.

По пeрвой статіи2, діaконъ:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прaведніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Посeмъ начинaемъ вторyю статію2, на глaсъ є7:

Ли1къ начинaетъ: Зaпwвэди тво‰:

Поми1луй рабA твоего2.

Пaки т0йже ли1къ: Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS:

Поми1луй рабA твоего2.

Боsщіисz тебE ќзрzтъ мS: и3 возвеселsтсz, ћкw на словесA тво‰ ўповaхъ.

Поми1луй рабA твоего2.

И# пр0чее pалмA, и3 по концЁ,

Слaва: Поми1луй рабA твоего2.

И# нhнэ: Поми1луй рабA твоего2.

По в7-й статіи2, діaконъ:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прaведніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

И# пaки начинaетъ трeтію статію2, на глaсъ G:

И$мz твоE: Ґллилyіа.

Пaки т0йже ли1къ поeтъ:

При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE: Ґллилyіа.

Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе: Ґллилyіа.

И# пр0чее.

И# по концЁ ѓбіе:

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь рaйскую: да њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ, поги1бшее nвчA ѓзъ є4смь, воззови1 мz сп7се, и3 сп7си1 мz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ѓгнца б9іz проповёдавше, и3 заклaни бhвше ћкоже ѓгнцы. И# къ жи1зни нестарёемэй, с™jи, и3 присносyщнэй престaвльшесz, того2 прилёжнw м§нцы моли1те, долгHвъ разрэшeніе нaмъ даровaти.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Въ пyть ќзкій х0ждшіи приск0рбный, вси2 въ житіи2 кrтъ ћкw kрeмъ взeмшіи, и3 мнЁ послёдовавшіи вёрою, пріиди1те наслади1тесz, и4хже ўгот0вахъ вaмъ п0честей, и3 вэнцHвъ нбcныхъ.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

W$бразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3 ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри твоE создaніе вLко, и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 возжелённое nтeчество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Дрeвле ќбw t не сyщихъ создaвый мS, и3 w4бразомъ твои1мъ б9eственнымъ почтhй, преступлeніемъ же зaповэди, пaки мS возврати1вый въ зeмлю, t неsже взsтъ бhхъ, на є4же по под0бію возведи2, дрeвнею добр0тою воз8wбрази1тисz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ўпок0й б9е рабA твоего2, и3 ўчини2 є3го2 въ раи2, и3дёже ли1цы с™hхъ гDи, и3 првdницы сіsютъ ћкw свэти6ла, ўс0пшаго рабA твоего2 ўпок0й, презирaz є3гw2 вс‰ согрэшє1ніz.

Слaва: Трисіsтельное є3ди1нагw б9ествA, бlгочeстнw поeмъ вопію1ще: с™ъ є3си2 џ§е безначaльный, собезначaльный сн7е, и3 б9eственный дш7е, просвэти2 нaсъ вёрою тебЁ слyжащихъ, и3 вёчнагw nгнS и3схити2.

И# нhнэ: Рaдуйсz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ, є4юже р0дъ человёческій њбрёте сп7сeніе, тоб0ю да њбрsщемъ рaй, бцdе чcтаz бlгословeннаz.

Ґллилyіа, три1жды.

По G-й статіи2, и3 по непор0чныхъ тропарёхъ, діaконъ:

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прaведніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Тaже тропaрь, глaсъ є7:

Пок0й сп7се нaшъ съ прaведными рабA твоего2, и3 сего2 всели2 во дворы2 тво‰, ћкоже є4сть пи1сано, презирaz ћкw бlгъ прегрэшє1ніz є3гw2, вHльнаz и3 невHльнаz, и3 вс‰ ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ: T дв7ы возсіsвый мjру хrтE б9е, сhны свёта т0ю показaвый, поми1луй нaсъ.

Тaже степє1нны, глaсъ ѕ7:

На нeбо џчи мои2 возвожY къ тебЁ сл0ве: ўщeдри мS, да живY тебЁ.

Поми1луй нaсъ ўничижeнныхъ, ўстроsz бlгопотрє1бныz тво‰ сосyды, сл0ве.

Слaва: С™0му д¦у, всsкаz всеспаси1тельнаz винA: ѓще к0ему сeй по достоsнію дхнeтъ, ск0рw взeмлетъ t земнhхъ, восперsетъ, возращaетъ, ўстроsетъ горЁ.

И# нhнэ, т0йже.

Тaже прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ пyть, в0ньже и4деши днeсь душE, ћкw ўгот0васz тебЁ мёсто ўпокоeніz.

Стjхъ: Њбрати1сz душE моS въ пок0й тв0й, ћкw гDь бlго сотвори2 тебЁ.

Посeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ пyть, в0ньже и4деши днeсь душE, ћкw ўгот0васz тебЁ мёсто ўпокоeніz.

Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY:

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ солyнzнwмъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ къ солyнzнwмъ, зачaло ©o.

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти њ ўмeршихъ, да не скорбитE, ћкоже и3 пр0чіи не и3мyщіи ўповaніz. Ѓще бо вёруемъ, ћкw ї}съ ќмре и3 воскRсе, тaкw и3 бGъ ўмeршыz њ ї}сэ приведeтъ съ ни1мъ. Сіe бо вaмъ глаг0лемъ сл0вомъ гDнимъ, ћкw мы2 живyщіи њстaвшіи въ пришeствіе гDне, не и4мамы предвари1ти ўмeршихъ. Ћкw сaмъ гDь въ повелёніи во глaсэ ґрхaгGловэ, и3 въ трубЁ б9іи сни1детъ съ нб7сE, и3 мeртвіи њ хrтЁ воскrнутъ пeрвэе. Пот0мъ же мы2 живyщіи њстaвшіи, кyпнw съ ни1ми восхищeни бyдемъ на џблацэхъ, въ срётеніе гDне на воздyсэ: и3 тaкw всегдA съ гDемъ бyдемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Чтeцъ, pал0мъ дв7довъ. Ґллилyіа, глaсъ }:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло ѕ7i.

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ: ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw слyшаzй словесE моегw2 и3 вёруzй послaвшему мS, и4мать жив0тъ вёчный: и3 на сyдъ не пріи1детъ, но прeйдетъ t смeрти въ жив0тъ. Ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw грzдeтъ чaсъ, и3 нhнэ є4сть, є3гдA мeртвіи ўслhшатъ глaсъ сн7а б9іz, и3 ўслhшавше њживyтъ. Ћкоже бо nц7ъ и4мать жив0тъ въ себЁ, тaкw дaстъ и3 сн7ови жив0тъ и3мёти въ себЁ: И# џбласть дaстъ є3мY, и3 сyдъ твори1ти: ћкw сн7ъ чlвёчь є4сть, не диви1тесz семY. Ћкw грzдeтъ чaсъ, в0ньже вси2 сyщіи во гробёхъ ўслhшатъ глaсъ сн7а б9іz: И# и3зhдутъ сотв0ршіи бlг†z въ воскрешeніе животA, ґ сотв0ршіи ѕл†z въ воскрешeніе судA. Не могY ѓзъ њ себЁ твори1ти ничесHже: ћкоже слhшу, суждY, и3 сyдъ м0й прaведенъ є4сть: ћкw не и3щY в0ли моеS, но в0ли послaвшагw мS nц7A.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Тaже діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

И# сщ7eнникъ мlтву:

ВLко гDи б9е нaшъ, є3ди1не и3мёzй безсмeртіе, во свётэ живhй непристyпномъ: ўбивazй и3 њживотворszй, низводsй во ѓдъ и3 возводsй. Ты2 премyдростію создaлъ є3си2 человёка, и3 пaки въ зeмлю того2 возвращaеши, душeвный д0лгъ и3стzзyzй: тебE м0лимъ, пріими2 дyшу рабA твоегw2, и3 ўпок0й є3го2 въ нёдрэхъ ґвраaма, и3 їсаaка, и3 їaкwва. И# дaждь є3мY вэнeцъ прaвды твоеS, чaсть сп7сaемыхъ, въ слaву и3збрaнныхъ твои1хъ: да њ ни1хже труди1сz въ мjрэ сeмъ и4мене твоегw2 рaди, пріи1метъ богaтное воздаsніе во nби1телехъ с™hхъ твои1хъ бlгодaтію и3 щедр0тами, и3 человэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа нaшегw ї}са хrтA, ґми1нь.

Сэдaльны, глaсъ в7:

Днeсь разлучaюсz t ср0дства, и3 къ тебЁ прибэгaю є3ди1ному безгрёшному: въ селeніихъ прaведныхъ со и3збрaнными твои1ми ўпок0й.

Тaже, глаг0летъ pал0мъ к7в:

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ:

Ґллилyіа, три1жды

Повторsюще и3 прHчаz pалмA, на кjйждо стjхъ ґллилyіа.

Тaже настоsщій тропaрь, глaсъ в7:

Понeже вси2 къ т0йже нyдимсz nби1тели, и3 под8 т0йжде п0йдемъ кaмень, и3 сaми прaхъ по мaлэ бyдемъ: престaвльшемусz пок0z t хrтA пр0симъ. Сицев0е бо нaше житіE, брaтіе, сіE на земли2 и3грaлище, не сyщымъ бhти, и3 бhвшымъ растлётисz: с0ніе є3смы2 непостоsнное, дуновeніемъ неwдержи1мое, парeніе птенцA преходsщагw, корaбль на м0ри слёда не и3мhй. Тёмже возопіи1мъ къ безсмeртному цRю2: гDи, безконeчнагw твоегw2 бlжeнства спод0би є3го2.

Посeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Стjхъ: ТебЁ подобaетъ пёснь б9е въ сіHнэ.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ ри1млzнwмъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло п7f:

Брaтіе, ћкоже є3ди1нэмъ человёкомъ грёхъ въ мjръ вни1де, и3 грэх0мъ смeрть: и3 тaкw смeрть во вс‰ человёки вни1де, въ нeмже вси2 согрэши1ша. До зак0на бо грёхъ бЁ въ мjрэ: грёхъ же не вмэнsшесz, не сyщу зак0ну. Но цaрствова смeрть t ґдaма дaже до мwmсeа, и3 над8 несогрёшшими, по под0бію преступлeніz ґдaмова, и4же є4сть w4бразъ бyдущагw. Но не ћкоже прегрэшeніе, тaкw и3 дaръ. Ѓще бо прегрэшeніемъ є3ди1нагw мн0зи ўмр0ша: мн0жае пaче бlгодaть б9іz, и3 дaръ бlгодaтію є3ди1нагw человёка ї}са хrтA, во мн0гихъ преизли1шествова. И# не ћкоже є3ди1нэмъ согрёшшимъ, даровaніе: грёхъ бо и3з8 є3ди1нагw бо њсуждeніе, дaръ же t мн0гихъ прегрэшeній, во њправдaніе. Ѓще бо є3ди1нагw прегрэшeніемъ, смeрть цaрствова є3ди1нэмъ: мн0жае пaче и3збhтокъ бlгодaти, и3 дaръ прaвды пріeмлюще, въ жи1зни воцарsтсz є3ди1нэмъ ї}съ хrт0мъ. Тёмже ќбw, ћкоже є3ди1нагw прегрэшeніемъ во вс‰ человёки вни1де њсуждeніе: тaкоже и3 є3ди1нагw њправдaніемъ во вс‰ человёки вни1де њправдaніе жи1зни. Ћкоже бо њслушaніемъ є3ди1нагw человёка грёшни бhша мн0зи: си1це и3 послушaніемъ є3ди1нагw прaведни бyдутъ мн0зи. Зак0нъ же привни1де, да ўмн0житсz прегрэшeніе: и3дёже бо ўмн0жисz грёхъ, преизбhточествова бlгодaть. Да ћкоже цaрствова грёхъ во смeрть: тaкоже и3 бlгодaть воцари1тсz прaвдою въ жи1знь вёчную ї}съ хrт0мъ гDемъ нaшимъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:

Стjхъ: Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло є7i:

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ: nц7ъ м0й досeлэ дёлаетъ и3 ѓзъ дёлаю. СегH же рaди пaче и3скaху є3го2 їудeє ўби1ти, ћкw не т0кмw разорsше суббHту, но и3 nц7A своего2 глаг0лаше бGа, рaвенъ сS творS бGу. Tвэщaвъ же ї}съ, и3 речE и5мъ: ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: не м0жетъ сн7ъ твори1ти њ себЁ ничесHже, ѓще не є4же ви1дитъ nц7A творsща: ±же бо џнъ твори1тъ, сі‰ и3 сн7ъ тaкожде твори1тъ. Nц7ъ бо лю1битъ сн7а, и3 вс‰ показyетъ є3мY, ±же сaмъ твори1тъ: и3 бHльша си1хъ покaжетъ є3мY дэлA, да вы2 чудитeсz. Ћкоже бо nц7ъ воскрешaетъ мє1ртвыz и3 живи1тъ: тaкw и3 сн7ъ, и5хже х0щетъ, живи1тъ. Nц7ъ бо не сyдитъ никомyже, но сyдъ вeсь дaстъ сн7ови: Да вси2 чтyтъ сн7а, ћкоже чтyтъ nц7A: ґ и4же не чти1тъ сн7а, не чти1тъ nц7A послaвшагw є3го2. Ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw слyшаzй словесE моегw2 и3 вёруzй послaвшему мS, и4мать жив0тъ вёчный, и3 на сyдъ не пріи1детъ: но прeйдетъ t смeрти въ жив0тъ.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Тaже діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

И# сщ7eнникъ:

Бlгодари1мъ тS гDи б9е нaшъ, ћкw твоE т0чію є4сть є4же жи1ти безсмeртнэ, и3 слaва непостижи1ма, и3 чlвэколю1біе неизречeнно, и3 цrтво непреeмно, и3 лицемёріz нёсть ў тебE: всBмъ бо человёкwмъ џбщіи житіS счини1лъ є3си2 предёлъ, житію2 и3сп0лншусz. Тёмже тS пр0симъ гDи: рабA твоего2, и3 сослужи1телz нaшего бhвшаго, и4м>къ, въ надeждэ воскrніz жи1зни вёчныz ўс0пшаго, въ нёдрэхъ ґвраaма, и3 їсаaка, и3 їaкwва ўпок0й. Ћкоже на земли2 въ цRкви служи1телz того2 постaвилъ є3си2, тaкw и3 въ нбcномъ твоeмъ жeртвенницэ покажи2 гDи: понeже въ человёцэхъ д¦0вныхъ дост0инствомъ сего2 ўкраси1лъ є3си2, и3 во ѓгGльскую слaву неwсуждeнна того2 пріими2: сaмъ на земли2 жи1знь є3гw2 прослaвилъ є3си2, сaмъ же и3 и3сх0дъ житіS є3гw2, во вх0дэ с™hхъ твои1хъ прaведныхъ вчини2: дyхъ є3гw2 со всёми t вёка тебЁ бlгоугоди1вшими счисли2.

Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw рабA твоегw2, и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ҐнтіфHнъ в7:

Ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, никт0же t нaсъ проти1ву возм0глъ бы вр†жіимъ брaнемъ њдолёти: побэждaющіи бо t здЁ возн0сzтсz.

Зубы2 и4хъ да не ћта бyдетъ душA моS ћкw птенeцъ, сл0ве. Ўвы2 мнЁ, кaкw и4мамъ t врагA и3збhти грэхолюби1въ сhй!

Слaва: С™hмъ д¦омъ, њбожeніе всёхъ, бlговолeніе, рaзумъ, ми1ръ и3 бlгословeніе: равнодётельный бо є4сть nц7Y и3 сл0ву.

И# нhнэ, т0йже.

ГDнz землS и3 и3сполнeніе є3S.

Ґллилyіа, три1жды, повторsюще и3 прHчаz pалмA.

Слaва: Ґллилyіа: И# нhнэ: Ґллилyіа.

Тропaрь, глaсъ в7:

Въ вёрэ, и3 надeждэ, и3 любви2, и3 кр0тости, и3 чистотЁ, и3 въ сщ7eнническомъ дост0инствэ бlгочeстнw пожи1лъ є3си2, приснопaмzтне. Тёмже тS превёчный бGъ, є3мyже и3 раб0талъ є3си2, сaмъ вчини1тъ дyхъ тв0й, въ мёстэ свётлэ и3 крaснэ, и3дёже прaведніи ўпокоевaютсz: и3 получи1ши на судЁ хrт0вэ њставлeніе, и3 вeлію млcть.

Сэдaленъ, глaсъ є7:

Вёси б9е нaшъ, ћкw во грэсёхъ роди1хомсz: тёмже тS м0лимъ, престaвльшагосz t нaсъ ўпок0й, презирaz ћкw бlгъ согрэшє1ніz, ±же ћкw человёкъ смeртный въ житіи2 содёz, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Посeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Стjхъ: Пaмzть є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ корjнfzнwмъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7и:

Брaтіе, сказyю вaмъ бlговэствовaніе, є4же бlговэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ нeмже и3 стоитE: И$мже и3 сп7сaетесz, кaцэмъ сл0вомъ бlговэсти1хъ вaмъ, ѓще содержитE, рaзвэ ѓще не всyе вёровасте. Предaхъ бо вaмъ и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, ћкw хrт0съ ќмре грBхъ нaшихъ рaди, по писaніємъ: И# ћкw погребeнъ бhсть, и3 ћкw востA въ трeтій дeнь, по писaніємъ: И# ћкw kви1сz ки1фэ, тaже є3динонaдесzтимъ. Пот0мъ же kви1сz б0лэ пzти2 сHтъ брaтіzмъ є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пребывaютъ досeлэ, нёцыи же и3 почи1ша. Пот0мъ же kви1сz їaкwву, тaже ґпcлwмъ всBмъ. Послэди1 же всёхъ, ћкw нёкоему и4звергу, kви1сz и3 мнЁ. Ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь дост0инъ нарещи1сz ґпcлъ, занE гони1хъ цRковь б9ію. Бlгодaтію же б9іею є4смь, є4же є4смь: и3 бlгодaть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но пaче всёхъ и5хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но бlгодaть б9іz ћже со мн0ю. Ѓще ќбw ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw проповёдуемъ, и3 тaкw вёровасте.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:

Стjхъ: Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло к7а:

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ: ѓзъ є4смь хлёбъ жив0тный: грzдhй ко мнЁ, не и4мать взалкaтисz: и3 вёруzй въ мS, не и4мать вжаждaтисz никогдaже. Но рёхъ вaмъ, ћкw и3 ви1дэсте мS, и3 не вёруете. ВсE є4же дaстъ мнЁ nц7ъ, ко мнЁ пріи1детъ: и3 грzдyщаго ко мнЁ не и3зженY в0нъ. Ћкw снид0хъ съ нб7сE, не да творю2 в0лю мою2, но в0лю послaвшагw мS nц7A. Сe же є4сть в0лz послaвшагw мS nц7A, да всE, є4же дaстъ ми2, не погублю2 t негw2, но воскрешY є5 въ послёдній дeнь.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Тaже діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

И# сщ7eнникъ мlтву сію2:

ГDи си1лъ, скорбsщихъ рaдосте, и3 плaчущихъ ўтэшeніе, и3 всёхъ въ малодyшіи сyщихъ заступлeніе сhй: плaчемъ ўс0пшагw содержи6мыz, твои1мъ бlгоутр0біемъ ўтёшивъ, всsкую болёзнь слежaщую въ сердцaхъ и4хъ и3сцэли2, и3 рабA твоего2, и4м>къ, въ надeждэ воскrніz жи1зни вёчныz ўс0пшаго, въ нёдрэхъ ґвраaмлихъ ўпок0й.

Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, жив0тъ и3 ўпокоeніе рабA твоегw2, и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ҐнтіфHнъ G:

Надёющіисz на гDа врагHмъ стрaшни и3 всBмъ ди1вни, горё бо зрsтъ.

Въ беззакHніz рyкъ свои1хъ, прaведныхъ жрeбій, пом0щника тS и3мёzй сп7се, не простирaетъ.

Слaва: С™aгw д¦а держaва на всёхъ: є3мyже вы6шнzz вHинства покланsютсz, со всsкимъ дыхaніемъ д0льнимъ.

И# нhнэ, т0йже.

К0ль возлю1бленна селє1ніz тво‰ гDи си1лъ:

Ґллилyіа, три1жды, повторsюще по чи1ну и3 прHчаz pалмA.

Тaже тропaрь, глaсъ ѕ7:

Брaтіе мои2 возлю1бленніи, не забывaйте мS, є3гдA поeте гDа: но поминaйте и3 брaтство, и3 моли1те бGа, да ўпок0итъ мS съ прaведными гDь.

Тропaрь, глaсъ ѕ7:

Напрaснаz настA на мS смeрть, и3 разлучи1ла мS є4сть t свои1хъ мои1хъ днeсь: но престaвивый мS хrтE, въ мёстэхъ прохлaдныхъ ўпок0й.

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2. НижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

Посeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

ДушA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz.

Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY:

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ корjнfzнwмъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло Rx:

Брaтіе, хrт0съ востA t мeртвыхъ начaтокъ ўмeршымъ бhсть: Понeже бо человёкомъ смeрть бhсть, и3 человёкомъ воскrніе мeртвыхъ. Ћкоже бо њ ґдaмэ вси2 ўмирaютъ, тaкожде и3 њ хrтЁ вси2 њживyтъ. К0ждо же во своeмъ чинY: начaтокъ хrт0съ, пот0мъ же хrтY вёровавшіи въ пришeствіи є3гw2. Тaже кончи1на, є3гдA предaстъ цrтво бGу и3 nц7Y, є3гдA и3спраздни1тъ всsко начaльство, и3 всsку влaсть и3 си1лу. Подобaетъ бо є3мY цaрствовати, д0ндеже положи1тъ вс‰ враги2 под8 ногaма свои1ма. Послёдній же врaгъ и3спраздни1тсz, смeрть: Вс‰ бо покори2 под8 н0зэ є3гw2, внегдa же рещи2, ћкw вс‰ покорє1на сyть є3мY, ћвэ ћкw рaзвэ пок0ршагw є3мY вс‰. Е#гдa же покори1тъ є3мY всsчєскаz, тогдA и3 сaмъ сн7ъ покори1тсz пок0ршему є3мY всsчєскаz: да бyдетъ бGъ всsчєскаz во всёхъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа.

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло к7в:

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: сE є4сть в0лz послaвшагw мS, да всsкъ ви1дzй сн7а, и3 вёруzй въ него2, и4мать жив0тъ вёчный: и3 воскрешY є3го2 ѓзъ въ послёдній дeнь. Роптaху ќбw їудeє њ нeмъ, ћкw речE: ѓзъ є4смь хлёбъ сшeдый съ нб7сE: И# глаг0лаху: не сeй ли є4сть ї}съ сhнъ їHсифовъ, є3мyже мы2 знaемъ nтцA и3 м™рь; кaкw ќбw глаг0летъ сeй, ћкw съ нб7сE снид0хъ; TвэщA ќбw ї}съ, и3 речE и5мъ: не ропщи1те междY соб0ю: Никт0же м0жетъ пріити2 ко мнЁ, ѓще не nц7ъ послaвый мS привлечeтъ є3го2, и3 ѓзъ воскрешY є3го2 въ послёдній дeнь.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Тaже бlжє1нны, во глaсъ в7:

Во цrтвіи твоeмъ, помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz.

Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

Бlжeни ѓлчущіи, и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Дрeвле ќбw ґдaмъ, вкуси1вый дрeва снёднагw, и3з8 раS и3згнaнъ бhсть: разб0йникъ же на кrтЁ повёшенъ, бGа тS и3сповёдавъ, въ рaй всели1сz: и3 мы2 спaсшіисz стрaстію твоeю вLко, разб0йника подражaюще, вёрою вопіeмъ: помzни2 и3 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Пeрсть взeмъ t земли2 создaвый мS, тёло моE создaлъ є4сть б9eственнымъ хотёніемъ: дyшу же живон0снымъ дуновeніемъ вдохнyвъ, вложи2 повелёніемъ с™hмъ. Tню1дуже тлёнію грэх0вному ѕлЁ подведeна мS воззвaлъ є3си2 чlвэколю1бче, за крaйнее бlгоутр0біе. Но ўпок0й, б9е, є3г0же пріsлъ є3си2, со с™hми твои1ми.

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

Е#гдA душA t тёла разлучaетсz, ўжaсное тaинство и3 стрaшное всBмъ: душA ќбw плачeвнw tх0дитъ, тёло же покрывaетсz земли2 предано2: тёмже и3 мы2, познaвше конeчный и3сх0дъ, ко сп7су предвари1мъ, со слезaми вопію1ще: помzни2 и3 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Почто2 менE рыдaете лю1тw, q человёцы; почто2 всyе мzтeтесz; престaвленный всBмъ провэщавaетъ: смeрть бо є4сть всBмъ ўпокоeніе. Tню1дуже глaсъ јwва ўслhшимъ глаг0люще: смeрть мyжу пок0й є4сть. Но ўпок0й б9е, є3г0же пріsлъ є3си2, со с™hми твои1ми.

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Всемyдрый пavелъ предречE ћвэ преставлeніе, всёхъ научazй, ћкw мeртвіи востaнутъ нетлённи, мh же и3змэни1мсz б9іимъ повелёніемъ: тёмъ стрaшнw и3 трубA џнаz возгласи1тъ, t вёка спsщыz t снA возстaвитъ. Но ўпок0й б9е, є3г0же пріsлъ є3си2, со с™hми твои1ми.

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

Престaвленный и3 во гр0бэ лежaй мeртвый, бlгопримири1тельный всBмъ вопіeтъ: пріиди1те земнор0дніи ко мнЁ, ќзрите добр0ту тэлeсную њчернёвшу: тёмже t неS познaвше брaтіе и3сх0дъ, ко сп7су предвари1мъ со слeзами вопію1ще: ўпок0й того2 б9е, є3г0же пріsлъ є3си2, со с™hми твои1ми.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Преестeственнэ во чрeвэ твоeмъ вLчце безсёменнw зачалA є3си2 бGа превёчнаго, и3 пл0тію того2 родилA є3си2, бGа же и3 человёка, непрел0жнw и3 несліsннw. Tню1дуже и3 мы2 бцdу тS при1снw знaюще, р0ждшемусz и3з8 тебE бGу вёрою вопіeмъ: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Посeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Стjхъ: ДушA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ ри1млzнwмъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло рGi:

Брaтіе, мyдрствуzй дeнь, гDеви мyдрствуетъ: и3 не мyдрствуzй дeнь, гDви не мyдрствуетъ. Kдhй, гDеви ћстъ, бlгодари1тъ бо бGа: и3 не kдhй, гDеви не ћстъ, и3 бlгодари1тъ бGа. Никт0же бо нaсъ себЁ живeтъ и3 никт0же себЁ ўмирaетъ. Ѓще ќбw живeмъ, гDеви живeмъ: ѓще же ўмирaемъ, гDеви ўмирaемъ: ѓще ќбw живeмъ, ѓще ўмирaемъ, гDни є3смы2. На сіe бо хrт0съ и3 ќмре, и3 воскрeсе и3 њживE, да и3 мeртвыми и3 живhми њбладaетъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

Чтeцъ: И# дyхови твоемY.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2, гDи.

Стjхъ: ДушA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло к7г:

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ: ѓзъ є4смь хлёбъ жив0тный. Nтцы2 вaши kд0ша мaнну въ пустhни, и3 ўмр0ша. Сeй є4сть хлёбъ сходsй съ нб7сE, да ѓще кто2 t негw2 ћстъ, не ќмретъ. Ѓзъ є4смь хлёбъ жив0тный, и4же сшeдый съ нб7сE: ѓще кто2 снёсть t хлёба сегw2, жи1въ бyдетъ во вёки: и3 хлёбъ є3г0же ѓзъ дaмъ, пл0ть моS є4сть, ю4же ѓзъ дaмъ за жив0тъ мjра. Прsхусz же междY соб0ю жи1дове, глаг0люще: кaкw м0жетъ сeй нaмъ дaти пл0ть свою2 ћсти; Речe же и5мъ ї}съ: ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, ѓще не снёсте пл0ти сн7а чlвёческагw, ни піeте кр0ве є3гw2, животA не и4мате въ себЁ. Kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, и4мать жив0тъ вёчный: и3 ѓзъ воскRшY є3го2 въ послёдній дeнь.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Тaже pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е:

И# канHнъ, глaсъ ѕ7:

Пёснь №.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю, скрhвшагw дрeвле гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша, сп7сeнныхъ џтроцы: но мы2 ћкw nтрокови6цы, гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: Ўпок0й гDи, дyшу ўс0пшагw рабA твоегw2.

ТебЁ бlгодётелю, и3 всёхъ вLцэ хrтY припaдаемъ со слезaми тeплэ, надгр0бную сію2 съ плaчемъ взывaюще пёснь: вёрнаго рабA твоего2 ўпок0й, ћкw бlгоутр0бенъ.

Е$же њдеснyю тебE спод0би сл0ве, с™aгw стоsніz со и3збрaнными твои1ми, въ надeждэ воскресeніz ўмeршаго чlвэколю1бче, прилёжнw м0лимсz со глaсомъ хвалeніz.

Въ нбcномъ честн0мъ цrтвіи твоего2 и3збрaннаго рабA свётлw рaдоватисz, t земли2 престaвльшагосz спод0би чlвэколю1бче, презирazй, ћкw бlгоутр0бенъ, душє1вныz согрэшє1ніz.

Слaва: Ўвы2 мнЁ, ћкw травA житeйскаz слaва вкyпэ прозzбE, и3 ѓбіе ќсше. ГдЁ во гр0бэ сaнъ; гдЁ зрaкъ, и3ли2 добр0та тaмw; тёмже пощади2, гDи, рабA твоего2, ћкw бlгоутр0бенъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: По д0лгу вси2 люб0вію воспэвaемъ тS дв7о пречcтаz мRjе, м™и б9іz, ћкw неусыпaемое и4маши мlтвы твоеS џко при1снw, t прегрэшeній и3збaви нhнэ и3 судA смeртнагw нaсъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2 гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ блaже и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Нёсть человёкъ на земли2, и4же не согрэши2, сл0ве: тёмже молeніе пріими2, нaми смирeнными. Но њслaби, њстaви сп7се, твоегw2 рабA вс‰ согрэшє1ніz.

И# кто2 чlвэколю1бецъ, ћкоже ты2 гDи млcтивъ, прощazй грэхи2 и3 живы6мъ и3 мє1ртвымъ влaстію мн0гою; тёмже т0ю сп7си2 и3 рабA твоего2.

Слaва: Г0рнzгw звaніz сп7се, вёрнw престaвльшагосz покажи2 снаслёдника, пріeмлz тогw2 конeчную мlтву слeзную, є3ди1не безгрёшне.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Сyщаz вLчца нaша, всес™az дв7о, молsщи не престaй, т0же родилA є3си2 бGа, престaвльшагосz вёрнw, цrтвіz своегw2 спод0бити.

Сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Вои1стинну суетA всsчєскаz, житіe же сёнь и3 с0ніе є4сть. И$бо всyе мzтeтсz всsкъ земнор0дный, ћкоже речE писaніе: є3гдA мjръ пріwбрsщемъ, тогдA во гр0бъ всели1мсz, и3дёже кyпнw цaріе и3 ни1щіи. Тёмже хrтE, рабA твоего2 во странЁ живhхъ, въ селeніихъ првdныхъ ўпок0й.

Пёснь д7.

Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе, прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву бlже, пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

Ћкw сyдъ нестерпи1мый є4сть стрaшнагw прещeніz џнагw днE, престaвльшемусz въ вёрэ и3 надeждэ воскресeніz, њставлeніе всёхъ согрэшeній прилёжнw ў хrтA пр0симъ.

Ћкоже покаsніемъ возжeгшаго тебЁ свэщY хrтE свётлw, прeжде смeрти, рабA вLко бlгоутр0бне сп7се, черт0га твоегw2 сего2 свётлw спод0би.

Слaва: Е#гдA њбнажи1ши сокровє1ннаz вс‰, и3 њбличи1ши хrтE нaшz грэхи2, є3г0же пріsлъ є3си2 гDи, пощади2 бlгjй, є3гw2 поминazй и3сповёданіе.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Не забывaй вопію1щихъ ти2 съ плaчемъ прилёжнw, с™az бцdе, всёхъ ўпокоeніе, њбрэсти2 бlг†z вёрному твоемY рабY, t нaсъ престaвльшемусz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE, къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній, и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше: воскрeснутъ мeртвіи, и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ, и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

Въ ли1цэ и3збрaнныхъ, и3 въ слaдости щeдре рaйской, є3г0же въ вёрэ њ нaсъ престaвилъ є3си2, ўпок0й: тh бо положи1лъ є3си2 всBмъ, сп7се нaшъ, согрэшaющымъ человёкwмъ покаsніе б9eственное. Ћкw вLка, и3 сего2 цrтвіz твоегw2 спод0би.

По влaсти ћкw бGъ, вLчнэ ми1луеши твоE создaніе, є3г0же зак0ну человёческому гDи покори1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче: тёмже њслaби, њстaви сп7се, престaвльшагwсz вёрою грэхи2, и3 сего2 цrтвіz твоегw2 спод0би.

Слaва: Никт0же ўбёгнетъ тaмw стрaшнагw судA твоегw2 пrт0ла. Цaріе си1льніи, вси2 съ рабы2 вкyпэ предстaнутъ, и3 глaсъ судіи2 стрaшный согрэши1вшихъ людeй на сyдъ геeнны tшлeтъ: t неsже хrтE, и3збaви рабA твоего2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8 тебE рождeйсz и3збaвитель преестeственнэ по є3стествY человёческому: є3г0же дв7о неневёстнаz прилёжнw моли2, и3збaвити всёхъ мyкъ, и3 лю1тыхъ и3 стрaшныхъ ѓдскихъ мучeній: сп7си2 и4же t нaсъ нhнэ престaвльшагосz вёрнw.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 волнeніz не ктомY терпS, ћкw їHна вLцэ вопію1 ти: t тли1 мz возведи2.

Смeрть и3 гр0бъ, и3 сyдъ нaсъ њжидaетъ, њбличaющій дэлA вс‰: t негHже рабA твоего2 и3збaви чlвэколю1бче, є3г0же престaвилъ є3си2.

Tвeрзи сп7се м0й, престaвльшемусz, м0лимсz тебЁ, млcти твоеS хrтE двeрь, да ликовствyетъ въ слaвэ причащazйсz весeліz держaвы твоеS.

Слaва: И#збaви прегрэшeній твоeю млcтію сп7се твоего2 рабA, є3г0же нhнэ въ вёрэ престaвилъ є3си2: ћкw никт0же њправдaетсz t дёлъ человёческихъ, чlвэколю1бче.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Смeрти ўмерщвлeніе, и3 клsтвы tsтіе создaтель, пл0тію роди1сz бGороди1тельнице, и3 всёхъ въ вёрэ ўмeршихъ сп7сaетъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прaведніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2: Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть попрaвый и3 діaвола ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мjру твоемY даровaвый: сaмъ гDи, ўпок0й дyшу ўс0пшагw рабA твоегw2, и4м>къ, въ мёстэ свётлэ, въ мёстэ ѕлaчнэ, въ мёстэ пок0йнэ: tню1дуже tбэжE болёзнь, печaль и3 воздыхaніе. Всsкое согрэшeніе, содёzнное и4мъ сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, ћкw бlгjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть человёкъ, и4же жи1въ бyдетъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кромЁ грэхA, прaвда твоS прaвда во вёки, и3 сл0во твоE и4стина.

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw рабA твоегw2, и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Кондaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE, дyшу рабA твоегw2, и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz.

Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 безсмeртный, сотвори1вый и3 создaвый человёка: земнjи ќбw t земли2 создaхомсz, и3 въ зeмлю тyюжде п0йдемъ, ћкоже повелёлъ є3си2, создaвый мS и3 рекjй ми2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши, ѓможе вси2 человёцы п0йдемъ, надгр0бное рыдaніе, творsще пёснь: Ґллилyіа.

Мhсленнw молю2, ўслhшите, съ трудh бо сі‰ и3 вэщaю: вaсъ бо рaди сотвори1хъ рыдaніе, нeгли и3мёти комY въ п0льзэ: но є3гдA сі‰ пёти и4мате, поминaйте мS и3ногдA знaемаго. Мн0гажды бо вкyпэ снид0хомсz, и3 въ домY б9іи вкyпэ поsхомъ: Ґллилyіа.

Востaвше ќбw вси2 собери1тесz, и3 сёдше сл0во ўслhшите: стрaшное, брaтіе, суди1ще, и3дёже и4мамы вси2 предстaти: нёсть тaмw рaбъ, нижE своб0денъ, нижE є4сть тaмw мaлый, нижE вели1кій, но вси2 нaзи предстaнемъ. Сегw2 рaди добро2 є4сть вопи1ти чaстw pал0мъ: Ґллилyіа.

Њбліи1мсz вси2 слезaми, є3гдA ви1димъ м0щи лежaщыz, и3 прибли1жившесz вси2 цэловaти, рaвнэ же и3 сі‰ привэщавaти: сE њстaвилъ є3си2 лю1бzщыz тS, не глаг0леши съ нaми пр0чее. Q дрyже, чесw2 рaди не глаг0леши, ћкоже глаг0лалъ є3си2 нaмъ; но си1це молчи1ши, є4же глаг0лати съ нaми: Ґллилyіа.

Что2 гHрькіz ўмирaющихъ глаг0лы, брaтіе, ±же вэщaютъ, є3гдA tх0дzтъ; брaтій разлучaюсz, другHвъ њставлsю всёхъ, и3 tхождY. Кaмw ќбw и3дY, не вёмъ: и3ли2 кaкw и4мамъ бhти тaмw, не вёмъ: т0чію бGъ призвaвый мS. Но пaмzть твори1те съ пёснію: Ґллилyіа.

Кaмw ќбw дyшы нhнэ и4дутъ; кaкw ќбw нhнэ тaмw пребывaютъ; желaхъ вёдати тaинство, но никт0же дов0ленъ повёдати. Е#дA и3 nни2 поминaютъ сво‰, ћкоже и3 мы2 џныz; и3ли2 nни2 пр0чее забhша плaчущыz и4хъ, и3 творsщыz пёснь: Ґллилyіа.

Провождaйте дрyзи ўмeршыz, и3 со тщaніемъ ко гр0бу дости1гните, и3 тaмw внимaтельнэ взирaйте, и3 н0ги вaшz ўгот0вите: всsкаz ю4ность тaмw растли1сz, всsкъ в0зрастъ тaмw ўвzдE: тaмw прaхъ и3 пeпелъ и3 чeрвіе, тaмw всsкое молчaніе, и3 никт0же глаг0лzй: Ґллилyіа.

СE нhнэ ви1димъ лежaща, но нaмъ ктомY не предлежaща: сE ўжE и3 љзhкъ ўмолчE, сE ўжE и3 ўстнЁ престaша. Здрaвствуйте дрyзи, ч†да: сп7сaйтесz брaтіе, сп7сaйтесz знaеміи, ѓзъ бо въ пyть м0й шeствую: но пaмzть твори1те њ мнЁ, съ пёснію: Ґллилyіа.

Никт0же бо тaмошнихъ пaки њживE, да речeтъ нaмъ, кaкw пребывaютъ, и5же и3ногдA брaтіz и3 внyцы тaмw предвари1вше ко гDу. Тёмже мн0жицею при1снw глаг0лемъ: є3дA є4сть тaмw ви1дэти дрyгъ дрyга; є3дA є4сть тaмw ви1дэти брaтію; є3дA є4сть тaмw вкyпэ рещи2 pал0мъ: Ґллилyіа.

И$демъ путeмъ вёчнымъ, предстоsще ћкоже њсуждeны, д0лэ маaюще вси2 ли1цами. ГдЁ тогдA добр0та; гдЁ пёнzзи; гдЁ слaва тогдA житіS сегw2; ничт0же си1хъ тaмw пом0жетъ нaмъ, т0кмw глаг0лати чaстw pал0мъ: Ґллилyіа.

Что2 мzтeшисz безврeменнw, q человёче! Е#ди1нъ чaсъ, и3 вс‰ прех0дzтъ: нёсть бо во ѓдэ покаsніz, нёсть тaмw пр0чее њслaбы: тaмw чeрвь неусыпaемый, тaмw землS темнA и3 помрачeна всS, и3дёже и4мамъ ѓзъ њсуди1тисz. Не бо2 потщaхсz весьмA глаг0лати чaстw pал0мъ: Ґллилyіа.

Ничт0же си1це є4сть ўдобозабывaемое, ћкw человёку t человёка разлучaему: ѓще бо и3 мaло врeмz поминaемъ, но ѓбіе смeрть забывaемъ, ћкw не ўмeрша сего2 и3мyще. И# роди1теліе бо ч†да всsчески забывaютъ, ±же t ўтр0бъ р0ждше воспитaша, и3 и3спусти1ша слeзы съ пёснію: Ґллилyіа.

Воспоминaю вaмъ, брaтіе мои2, и3 ч†да, и3 дрyзи мои2, не забывaйте мS, є3гдA м0литесz ко гDу: молю2, прошY, и3 ми1лъ сz дёю, навыкaйте си6мъ въ пaмzть, и3 плaчите менE дeнь и3 н0щь. Ћкоже јwвъ къ другHмъ рекY къ вaмъ: сэди1те пaки рещи2: Ґллилyіа.

Вс‰ њстaвльше и4демъ, и3 нaзи и3 ск0рбни предстaнемъ: добр0та бо ћкw травA ўвzдaетъ, но т0кмw прельщaемсz человёцы. Нaгъ роди1лсz є3си2, q nкаsнне, нaгъ и3 тaмw и4маши предстaти всsкw: не мечтaйсz человёче въ житіи2 когдA, но т0кмw. ВсегдA стени2 съ плaчемъ: Ґллилyіа.

Ѓще поми1ловалъ є3си2 человёче человёка, т0й и4мать тaмw поми1ловати тS: и3 ѓще кот0рому сиротЁ сострадaлъ є3си2, т0й и3збaвитъ тS тaмw t нyжды. Ѓще въ житіи2 нaга покрhлъ є3си2, т0й и4мать тaмw покрhти тS, и3 пёти pал0мъ: Ґллилyіа.

Лукaвый пyть, и4мже tхождY, и4мже никогдaже си1це ходи1хъ, и3 странA џна незнaема, и3дёже никт0же никaкоже познавaетъ мS. Ўжaсно є4сть ви1дэти водsщыz стрaшнw, призвaвшаго мS живот0мъ и3 смeртію владhчествующа, и3 зовyща нaсъ, є3гдA х0щетъ, тaмw: Ґллилyіа.

Ѓще t страны2 нёкіz и3дyще, водsщыz нBкіz трeбуемъ, что2 сотвори1мъ, ѓможе и4демъ во странY, и3дёже не познавaемъ: мн0гихъ тебЁ тогдA води1телей потрeба: мн0гихъ тебЁ мlтвъ спутешeствующихъ, сп7сти2 дyшу nкаsнную, д0ндеже дости1гнути ко хrтY, и3 рещи2 къ немY: Ґллилyіа.

Вещeствєннымъ страстeмъ подлежaщіи, тaмw њслaбы никaкоже и4мутъ: тaмw ќбw њбличи1теліе стрaшніи, тaмw же и3 кни6ги tверзaютсz: гдЁ џкрестъ ќзриши тогдA человёче; и3ли2 кто2 и4мать тaмw помощи2 тебЁ тогдA; рaзвэ живhй бlг0е что2 сотвори1лъ є3си2, и3 добро2 ни1щымъ что2 сотвори1лъ є3си2, поS: Ґллилyіа.

Ю$ность и3 добр0та тэлeснаz во врeмz смeрти ўвzдaетъ, и3 љзhкъ лю1тэ тогдA њпалsетсz, и3 гортaнь и3зсуши1всz воспалsетсz: nчeсъ добр0та тогдA ўгасaетъ, добр0та лицA и3змэнsетсz всS, добр0та вhи сокрушaетсz, и3 пр0чее безм0лвствуетъ глаг0лати чaстw: Ґллилyіа.

Безм0лвствуйте ќбw, безм0лвствуйте: лежaщему пр0чее ўмолчи1те и3 вели1кое тaинство ќзрите, стрaшный бо чaсъ. Ўмолчи1те, да съ ми1ромъ душA tи1детъ, въ п0двизэ бо вели1цэмъ содeржитсz, и3 во стрaсэ мн0зэ м0литъ бGа: Ґллилyіа.

Ѓзъ ќбw ви1дэхъ мLнца ўмирaюща, и3 жив0тъ м0й њплaкахъ: возмzтeсz бо весьмA и3 трепетaше, и3 є3гдA пріи1де чaсъ, возопи2: џтче, помози1 ми, мaти, сп7си1 мz, и3 никт0же дов0ленъ тогдA помощи2 є3мY, т0кмw ви1дzще ўвzдaютъ, и3 во гр0бэ плaчутъ є3го2: Ґллилyіа.

Коли1цы ќбw внезaпу восхи1тишасz t самёхъ сосцє1въ во гр0бъ, и3 спрzг0шасz спрzжaніемъ вёчнымъ, и3 сотвори1ша плaчь неиждиви1мый, и3 t черт0га не востaша: но вкyпэ брaкъ, вкyпэ гр0бъ, вкyпэ спрzжeніе, вкyпэ и3 распрzжeніе, вкyпэ смёхъ, вкyпэ и3 плaчь, вкyпэ и3 pал0мъ: Ґллилyіа.

Разжигaемсz т0кмw слhшаще, ћкw є4сть тaмw свётъ вёчный, тaмw и3ст0чникъ животA нaшегw, и3 тaмw наслаждeніе вёчное: тaмw є4сть рaй, њ нeмже всsкаz душA прaведныхъ рaдуетсz. Сни1демсz вси2 во хrтЁ и3 мы2, да си1це возопіи1мъ вси2 бGу: Ґллилyіа.

Всес™az дв7о безневёстнаz, р0ждшаz свётъ непристyпный, молю2, ми1лъ сz дёю и3 прошY: молsщи не престaй гDа њ ўс0пшемъ рабЁ твоeмъ, пречcтаz, ћкw да њбрsщетъ тaмw њставлeніе прегрэшeній въ дeнь сyдный, всечcтаz. Дерзновeніе бо и4маши ћкw вLчца, моли1ти сн7а твоего2 всегдA: Ґллилyіа.

Тaже пaки кондaкъ: Со с™hми ўпок0й хrтE, дyшу рабA твоегw2, и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Неизречeнное чyдо, въ пещи2 и3збaвивый преподHбныz џтроки и3з8 плaмене, во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz, во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

NгнS геeнскагw, и3 стрaшнагw и3зречeніz ћкw щeдръ и3збaви хrтE, є3г0же въ вёрэ t нhнэ пріsлъ є3си2 рабA твоего2, и3 пёти тебЁ подaждь твоемY рабY: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ земли2 кр0ткихъ, и3 въ рaйскомъ наслаждeніи, ўс0пшаго рабA твоего2 вёрнw, въ мёстэ селeніz слaвы ди1вныz б9е спод0бивый, подaждь пёти тебЁ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: Вели1къ сyдъ, нyжда же неисповэди1маz геeнны є4сть, брaтіе: тaмw бо дyшы грёшныхъ съ тёломъ ќбw палsтсz, и3 съ болёзнію слезsтъ, не могyще вопи1ти: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Несумнённw б9ію м™рь, пою1щыz тS бцdе пренепор0чнаz, и3 живyщыz при1снw њграждaй мlтвами твои1ми, престaвльшыzсz, г0рькихъ мучeній и3збaви, да съ тоб0ю хrтY вопію1тъ: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz: є3г0же џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Q кjй чaсъ стрaшный согрэшaющихъ њжидaетъ, брaтіе! Q кjй стрaхъ тогдA! џгнь поsстъ геeнскій, и3 вёчнw мyчити бyдетъ. Тёмже хrтE щeдрый вLко, t нaсъ престaвленнаго нhнэ стрaшнагw прещeніz и3збaви, геeнскагw мучeніz и3схи1ти во вёки.

Q рaдости првdныхъ, ю4же пріeмлютъ, є3гдA пріи1детъ судіS! Тaмw бо черт0гъ ўгот0васz и3 рaй, и3 всE хrт0во цrтво: въ нeмже тво‰ рабы6 веселsщыzсz покажи2, со с™hми хrтE во вёки.

Слaва: Кто2 постои1тъ хrтE, пришeствіz твоегw2 стрaшному прещeнію, тaмw нeбо свіeтсz ћкоже сви1токъ стрaшнw, и3 падyтъ ѕвёзды, стрaхомъ поколeблетсz всS твaрь, и3 свётъ и3змэни1тсz: но тогдA пощади2 сл0ве, t нaсъ престaвльшагосz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Е#г0же воплоти1ла є3си2 сн7а, пaче є3стествA чи1стаz, сeй є4сть судіS и3 живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 судsй всeй земли2, и3 сп7сaетъ t мучeній, и5хже х0щетъ: пaче же люб0вію покланsющихсz во и3з8wбражeніихъ томY, и3 тS воспэвaющихъ бцdу во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Не рыдaй менE м™и зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 сёмене зачалA є3си2 сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 вознесY со слaвою непрестaннw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.

Не рыдaйте вси2 и5же въ вёрэ ўмeршіи, ћкw хrт0съ њ нaсъ претерпЁ пл0тію и3 кrтъ и3 погребeніе, безсмeртіz сhны содёла вс‰ вопію1щыz къ немY: не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ћкw въ вёрэ и3 надeждэ воскrніz ўс0пшаго брaта во nби1телехъ с™hхъ вчини1ти, хrт0ви ўсeрднw пом0лимсz вёрніи: сyдъ бо тaмw гр0зный, и3 и3спытaніе стрaшное: и3 никт0же сaмъ себЁ помощи2 м0жетъ, рaзвэ бlг†z дэлA, и3 џбщаz вёрныхъ мlтва, и3 возопіи1мъ: не вни1ди въ сyдъ гDи, съ раб0мъ твои1мъ.

Слaва: Въ нестарёемэй твоeй слaвэ, и3 слaдости рaйской, t нaсъ престaвльшагосz нhнэ вчини2 бlже, ћкw правослaвіемъ и3 покаsніемъ притeкшагw къ тебЁ въ вёрэ, и3 сотвори2 є3го2 и3збрaнна предстaтелz цrтвіz твоегw2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТS ћкw м™рь жи1зни пaче є3стествA сyщую бцdе дв7о, бlгочeстнw воспэвaемъ вёрніи: тоб0ю бо мы2 ўмeршіи прeжде њбезсмeртившесz, њбрэт0хомъ жив0тъ, и3 сE тебЁ пёснь и3сполнsемъ.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прaведніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2: Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти:

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе:

Е#xапостілaрій:

Нhнэ ўпок0ихсz, и3 њбрэт0хъ њслaбу мн0гу, ћкw престaвихсz t и3стлёніz, и3 преложи1хсz къ животY: гDи слaва тебЁ.

И# лю1діе т0йжде.

Стjхъ №: Человёкъ ћкw травA, днjе є3гw2 ћкw цвётъ сeльный.

Стjхъ в7: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ.

Стjхъ G: И# и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

И# на кjйждо стjхъ є3xапостілaрій.

Тaже, Слaва, и3 нhнэ:

Нhнэ и3збрaхъ бGом™рь nтрокови1цу, ћкw роди1сz и3з8 неS хrт0съ и3збaвитель всёхъ: гDи слaва тебЁ.

И# ѓбіе: Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

Тaже стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Tчazннаz:

ЊбGотворeнъ въ преставлeніи животворsщимъ твои1мъ хrтE нhнэ тaинствомъ, къ тебЁ прeйде б9eственный служи1тель тв0й: пріими2 въ рyцэ твои2 дyшу є3гw2 ћкw птенцA, ўчини2 є3го2 во дв0рэхъ твои1хъ и3 во ѓгGльскаz ликосто‰ніz, и3 ўпок0й, є3г0же пріsлъ є3си2 повелёніемъ твои1мъ гDи, вели1кіz рaди твоеS млcти.

Стрaнное смeрти тaинство: надх0дитъ бо всBмъ въ безг0діи, є3стество2 растлэвaетсz нyждею, стaрцы взимaетъ, и3гyмены, кни1жники, ўчи1тели сyєтнаz мyдрствующыz тли1тъ, є3пjскопы, пaстыри. Но воззовeмъ со слезaми: повелёніемъ твои1мъ гDи, є3г0же пріsлъ є3си2, ўпок0й вели1кіz рaди твоеS млcти.

Жи1тельствовавъ во бlгочeстіи, и3 ўкрaшенъ сщ7eнникъ тв0й хrтE, жрeцъ и3 приноси1тель б9eственныхъ тaинствъ, твои1мъ б9eственнымъ повелёніемъ прeйде t житeйскихъ м0лвъ къ тебЁ: є3г0же ћкw сщ7eнника сп7се пріи1мъ сп7си2, и3 съ првdными ўпок0й, є3г0же пріsлъ є3си2, вели1кіz рaди твоеS млcти.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

БGа и3з8 тебE вопл0щшагосz познaхомъ бGор0дице дв7о: того2 моли2, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Тaже глаг0лютъ: Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе.

И# по є4же: Спод0би гDи: Глаг0летъ настоsщыz стіхи6ры, самоглaсны дамаски1нwвы, глaсъ №:

Кaz житeйскаz слaдость пребывaетъ печaли непричaстна; кaz ли слaва стои1тъ на земли2 непрел0жна; вс‰ сёни немwщнёйша, вс‰ с0ній прелє1стнэйша: є3ди1нэмъ мгновeніемъ, и3 сі‰ вс‰ смeрть пріeмлетъ. Но во свётэ хrтE лицA твоегw2, и3 въ наслаждeніи твоеS красоты2, є3г0же и3збрaлъ є3си2 ўпок0й, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ.

Дёломъ сп7се м0й показyеши, ћкw ты2 є3си2 всёхъ воскrніе, сл0вомъ сл0ве лaзарz и3з8 мeртвыхъ воскRси1лъ є3си2: тогдA верєи2 сотр0шасz, вратa же ѓдwва смути1шасz: тогдA с0нъ смeрть показaсz человёческаz. Но во є4же сп7сти2 твоE создaніе, ґ не во є4же њсуди1ти пришeдый, є3г0же и3збрaлъ є3си2, ўпок0й ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ВсBмъ предстaтельница тeплаz показaласz є3си2 бGороди1тельнице, всёхъ покр0ве, держaва же t бGа прибэгaющымъ къ тебЁ: въ нyждахъ сyщымъ пом0щница. ПлBннымъ ск0рое и3збавлeніе. Тебe бо хrт0съ на вaрвары положи1лъ є4сть мсти1тельницу, и3 застyпницу, и3 стёну неразруши1мую, и3 немощны6мъ крёпость непребори1мую, и3 ми1ра подaтельницу душaмъ нaшымъ.

Стіхи6ры, глaсъ в7:

Ўвы2 мнЁ, kковhй п0двигъ и4мать душA разлучaющисz t тэлесE! Ўвы2, тогдA коли1кw слези1тъ, и3 нёсть поми1луzй ю5! Ко ѓгGлwмъ џчи возводsщи, бездёльнw м0литсz: къ человёкwмъ рyцэ простирaющи, не и4мать помогaющагw. Тёмже возлю1бленніи мои2 брaтіе, помhсливше нaшу крaткую жи1знь, престaвленному ўпокоeніz t хrтA пр0симъ, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Стjхъ: Ко гDу, внегдA скорбёти ми2, воззвaхъ, и3 ўслhша мS.

Пріиди1те, ќзримъ вси2 чyдо пaче ўмA, и4же вчерA съ нaми сhй, нhнэ лежи1тъ мeртвъ. Пріиди1те, познaемъ, ћкw помaлэ въ погреб†льнаz пови1ты и3 мы2 скончaемсz: и5же мЂры помазyющіисz бlгоухaнными, лежaтъ смрaдни: кaкw злaтомъ красsщіисz, не ўкрaшени лежaтъ и3 без8wбрaзни. Тёмже, возлю1бленніи мои2 брaтіе, разумёвше нaшу крaткую жи1знь, престaвленному ўпокоeніz ў хrтA пр0симъ, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Стjхъ: ГDи, и3збaви дyшу мою2 t ўстeнъ непрaведныхъ.

Сп7сaйсz сyетный животE. Сп7сaйтесz вси2 дрyзи, срHдницы же и3 ч†да: въ пyть бо и3дY, и4мже никогдaже шeствовахъ. Но пріиди1те помzнyвше мою2 къ вaмъ люб0вь, послёдуйте, и3 гр0бу предади1те брeніе моE сіE: и3 и3мyщаго суди1ти смирeнную мою2 дyшу, со слезaми хrтA моли1те, ћкw да nгнS и4зметъ мS неугаси1магw.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Непроходи1маz вратA, тaйнw запечaтствwваннаz, бlгословeннаz бцdе дв7о, пріими2 молє1ніz н†ша, и3 принеси2 твоемY сн7у и3 бGу, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Стіхи6ры самоглaсны, глaсъ G:

СE лежY возлю1бленніи мои2 брaтіе, посредЁ всёхъ молчали1въ и3 безглaсенъ: ўстA ўпраздни1шасz, љзhкъ престA и3 ўстнЁ препsшасz: рyцэ свzзaстэсz, и3 н0зэ сплет0стэсz: зрaкъ и3змэни1сz, џчи ўгас0стэ, и3 не ви1дzтъ рыдaющихъ: слyхъ не пріeмлетъ печaлующихъ в0плz, н0съ не ўхaетъ кади1льнагw бlгов0ніz: и4стиннаz же люб0вь никогдaже ўмерщвлsетсz. Тёмже молю2 всёхъ знaемыхъ, и3 другHвъ мои1хъ, помzни1те мS пред8 гDемъ, ћкw да въ дeнь сyдный њбрsщу млcть на суди1щи џномъ стрaшномъ.

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.

Вс‰ суетA человёчєскаz, є3ли6ка не пребывaютъ по смeрти: не пребывaетъ богaтство, ни сшeствуетъ слaва: пришeдши бо смeрти, сі‰ вс‰ потреби1шасz. Тёмже хrтY безсмeртному возопіи1мъ: престaвленнагw t нaсъ ўпок0й, и3дёже всёхъ є4сть веселsщихсz жили1ще.

Стjхъ: ГDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE t нhнэ и3 до вёка.

Человёцы, что2 всyе мzтeмсz; течeніе ск0рое и3 жест0кое є4сть, и4мже течeмъ: дhмъ є4сть житіE, пaра, и3 пeпелъ, и3 прaхъ по мaлэ бyдемъ, и3 ћкw цвётъ ўвzдaемъ. Тёмже хrтY безсмeртному возопіи1мъ: престaвльшагосz t нaсъ ўпок0й, и3дёже всёхъ є4сть веселsщихсz жили1ще.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Пристaнище тS сп7сeніz и4мамы бцdе дв7о, въ пучи1нэ житіS њбуревaеміи. Тёмже моли2 t тебE безсёменнw вопл0щшагосz бGа, и3 неизречeннw вочlвёчшагосz, сп7сти2 дyшы нaшz.

Стіхи6ры, глaсъ д7:

Гдё є3сть мірск0е пристрaстіе; гдё є3сть приврeменныхъ мечтaніе; гдё є3сть злaто и3 сребро2; гдё є3сть рабHвъ мн0жество и3 молвA; вс‰ пeрсть, вс‰ пeпелъ, вс‰ сёнь. Но пріиди1те, возопіи1мъ безсмeртному цRю2: гDи, вёчныхъ твои1хъ бл†гъ спод0би престaвльшагосz t нaсъ, ўпокоsz є3го2 въ нестарёющемсz бlжeнствэ твоeмъ.

Стjхъ: Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ.

Нaйде смeрть ћкw хи1щникъ, нaйде тли1тель, и3 низложи1 мz, нaйде и3 не сyща мS показA: нaйде, и3 землS сhй, ћкw не сhй лежY. Вои1стинну с0ніе, вои1стинну привидёніе є3смы2 человёцы. Но пріиди1те, возопіи1мъ безсмeртному цRю2: гDи, вёчныхъ твои1хъ бл†гъ спод0би престaвльшагосz t нaсъ, ўпокоsz є3го2 въ нестарёемэй жи1зни.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа безсёменнw р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стіхи6ры, глaсъ є7:

Помzнyхъ прbр0ка вопію1ща: ѓзъ є4смь землS и3 пeпелъ. И# пaки разсмотри1хъ во гробёхъ, и3 ви1дэхъ кHсти њбнажeны и3 рёхъ: u5бо кто2 є4сть цaрь, и3ли2 в0инъ, и3ли2 богaтъ, и3ли2 ўб0гъ, и3ли2 прaведникъ, и3ли2 грёшникъ, но ўпок0й гDи, съ првdными рабA твоего2.

Стjхъ: Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ, їеrли1ме.

Ты2 рeклъ є3си2, вёруzй въ тS хrтE, смeрти не ќзритъ: но ћкоже ѓзъ t свёта во свётъ, свётъ є4смь, тaкw просвэти1тесz и3 во мнЁ въ слaвэ моeй: и4стинный бо бGъ сhй пріид0хъ сп7сти2, и5же во и4стинномъ правослaвіи чтyщихъ мS є3ди1наго гDа бGа, сугyба є3стеств0ма пл0ти и3 б9ествA, є3ди1наго же v3постaсію. Тёмъ си1це тS и3сповёдавшаго вёрнаго твоего2 рабA, во свётэ лицA твоегw2 со с™hми ўпок0й, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТебЁ м0лимсz, ћкw б9іи м™ри, бlгословeннаz, моли2 сп7сти1сz нaмъ.

Стіхи6ры, глaсъ ѕ7:

Начaтокъ мнЁ и3 состaвъ, зижди1тельное твоE бhсть повелёніе: восхотёвъ бо t неви1димагw же и3 ви1димагw, жи1ва мS состaвити є3стествA: t земли2 тёло моE создaлъ є3си2, дaлъ же ми2 є3си2 дyшу б9eственнымъ твои1мъ и3 животворsщимъ вдохновeніемъ. Тёмже хrтE, рабA твоего2 въ странЁ живyщихъ, въ селeніихъ прaведныхъ ўпок0й.

Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2 живyщему на нб7си2.

Почeлъ є3си2 w4бразомъ твои1мъ рyкъ твои1хъ, сл0ве, создaніе: живописaвъ бо въ вещeственномъ зрaцэ, ќмнагw существA под0біе, є3гHже и3 причaстника мS постaвилъ є3си2, положи1въ на земли2 начaльствовати твaремъ самовлaстіемъ. Тёмже сп7се, рабA твоего2 во странЁ живhхъ, и3 въ ски1ніzхъ првdныхъ ўпок0й.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

БGа и3з8 тебE вопл0щшагосz познaхомъ бцdе дв7о: того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стіхи6ры, глaсъ з7:

По w4бразу твоемY и3 по под0бію создaвый въ начaлэ человёка, въ раи2 постaвилъ є3си2 владёти твои1ми твaрьми: зaвистію же діaволею прельсти1всz, снёди причасти1сz, зaповэдей твои1хъ престyпникъ бhвъ. Тёмже пaки въ зeмлю, t неsже взsтъ бhсть, њсуди1лъ є3си2 возврати1тисz гDи, и3 и3спроси1ти ў тебЁ ўпокоeніz.

Стjхъ: К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ!

Разрэшaетъ всsкую печaль смeрть, подaннаz є3стествY ґдaмову: и4бо тлённи бhхомъ, снёди причасти1вшесz: познaемъ ќбw, ћкw создaвшесz t земли2, пaки прaхъ и3 пeпелъ бyдемъ, ћкоже бёхомъ прeжде. Тёмже со глaсомъ плачeвнымъ создaтелz ўм0лимъ, престaвльшемусz њслaбу даровaти, и3 млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТS бцdе стёну неруши1мую, и3 надeжду вёрніи и4мамы. Тёмже не престaй вLчце, моли1ти њ и5же вёрою ўс0пшихъ твои1хъ рабёхъ, њслaбэ и5мъ бhти въ судЁ, є3гдA сsдетъ сн7ъ тв0й и3 бGъ: є3стеств0 бо ты2 вёси, ћкw всsкими грэхи2 нhнэ смэси1сz, да тS вси2 ўбlжи1мъ.

Стіхи6ры, глaсъ }:

Плaчу и3 рыдaю, є3гдA помышлsю смeрть, и3 ви1жду во гробёхъ лежaщую, по w4бразу б9ію создaнную нaшу красотY, без8wбрaзну, безслaвну, не и3мyщую ви1да. Q чудесE, что2 сіE є4же њ нaсъ бhсть тaинство; кaкw предaхомсz тлёнію; кaкw сопрzг0хомсz смeрти, вои1стинну бGа повелёніемъ, ћкоже пи1сано є4сть, подаю1щагw престaвльшемусz ўпокоeніе.

Тлённи кaкw бhхомъ, нетлённый w4бразъ носи1вше, и3 дуновeніемъ б9eственнымъ безсмeртную пріeмше дyшу, смэшeни бhвше, ћкоже пи1сано є4сть; кaкw же преступи1хомъ б9іz повелBніz; q чудесE, кaкw снёдь жи1зни њстaвльше, kд0хомъ снёдь, ходaтаицу г0рькіz смeрти; кaкw прельщeни лиши1хомсz жи1зни б9eственныz; пр0чее возопіи1мъ хrтY: є3г0же престaвилъ є3си2, во дв0рэхъ твои1хъ всели2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Покр0въ тв0й бцdе дв7о, врачевство2 є4сть д¦0вное: въ т0й бо прибэгaюще душeвныхъ недyгwвъ и3збавлsемсz.

Стіхи6ры, глaсъ }. Самоглaсны:

Безмёрна є4сть блyднw живyщымъ мyка, скрeжетъ зyбный, и3 плaчь неутёшимый, мрaкъ несвэти1мый, и3 тьмA кромёшнzz, и3 чeрвь неусыпaемый, слeзы недэйстви1тельны, и3 сyдъ без8 млcти. Сегw2 рaди прeжде концA возопіи1мъ, глаг0люще: вLко хrтE, є3г0же и3збрaлъ є3си2, со и3збрaнными твои1ми ўпок0й.

Под0бенъ: Возгласи1тъ трубA, и3 ћкw t снA мeртвіи востaнутъ, жив0тъ нбcный пріsти желaюще, надёzшасz на тS создaтелz и3 гDа: не њсуди2 u5бо рабA твоего2, смeртенъ бо безсмeртне, нaсъ рaди бhлъ є3си2. Сегw2 рaди прeжде концA возопіи1мъ, глаг0люще: вLко хrтE, є3г0же и3збрaлъ є3си2, со и3збрaнными твои1ми ўпок0й.

СE и3 стіх‡и, нб7о и3 землS и3змэнsтсz, и3 всS твaрь въ нетлёніе њблечeтсz: разруши1тсz тлёніе, и3 поги1бнетъ тьмA въ пришeствіи твоeмъ: и4маши бо пaки пріити2 со слaвою, ћкоже пи1сано є4сть, воздaти комyждо, ћкоже содёла. ВLко хrтE, є3г0же и3збрaлъ є3си2, со и3збрaнными твои1ми ўпок0й.

Слaва, глaсъ ѕ7: Пріиди1те и3 ви1дите вси2 стрaнное и3 гр0зное видёніе всBмъ познавaемое, w4бразъ нhнэ ви1димый, и3 не ктомY мyдрствуйте приврeмєннаz. Днeсь душA t тёла разлучaетсz, къ вёчному преставлsема мjру: въ пyть бо и4детъ, и4мже никогдaже шeствова, и3 къ судіи2 нелицепріeмному, и3дёже предстоsтъ ѓгGлwвъ чи1ни. Стрaшнw бо, брaтіе мои2, суди1ще џно, и3дёже вси2 предстaнемъ нaзи! џвіи ќбw вэнчавaеми, џвіи же посрамлsеми. Тёмже возопіи1мъ къ безсмeртному цRю2: є3гдA и4маши и3спытaти сокровє1ннаz человёчєскаz, пощади2 рабA твоего2, є3г0же пріsлъ є3си2, гDи чlвэколю1бче.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Мlтвами хrтE р0ждшіz тS, и3 п®тeчи твоегw2, ґпcлwвъ, прbр0кwвъ, їерaрхwвъ, прпdбныхъ и3 првdныхъ, и3 всёхъ с™hхъ, ўс0пшаго рабA твоего2 ўпок0й.

Тaже: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: вeсь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Пок0й сп7се нaшъ съ првdными рабA твоего2, и3 сего2 всели2 во дворы2 тво‰, ћкоже є4сть пи1сано, презирaz ћкw бlгъ прегрэшє1ніz є3гw2, вHльнаz и3 невHльнаz, и3 вс‰ ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2, ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

М™и с™az неизречeннагw свёта, ѓгGльскими тS пёсньми почитaюще, бlгочeстнw величaемъ.

Діaконъ глаг0летъ: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

По возглaсэ мlтвенномъ бывaетъ цэловaніе, ли1ку пою1щу стіхи6ры, глaсъ в7:

Пріиди1те, послёднее цэловaніе дади1мъ брaтіе ўмeршему, бlгодарsще бGа: сeй бо њскудЁ t ср0дства своегw2, и3 ко гр0бу тщи1тсz не ктомY пекjйсz њ сyетныхъ, и3 њ многострaстной пл0ти. ГдЁ нhнэ срHдницы же и3 дрyзи; сE разлучaемсz. Е#г0же ўпок0ити, гDу пом0лимсz.

К0е разлучeніе, q брaтіе! Кjй плaчь; к0е рыдaніе въ настоsщемъ часЁ; пріиди1те ќбw цэлyйте бhвшаго вмaлэ съ нaми: предаeтсz бо гр0бу. Кaменемъ покрывaетсz, во тьмY вселsетсz, съ мeртвыми погребaетсz, и3 всёхъ ср0дникwвъ и3 другHвъ нhнэ разлучaетсz: є3г0же ўпок0ити, гDу пом0лимсz.

Нhнэ житeйское лукaвое разрушaетсz торжество2 суеты2: д¦ъ бо њскудЁ t селeніz, брeніе њчерни1сz, сосyдъ раздрaсz, безглaсенъ, нечyственъ, мeртвенъ, недви1жимь. Е#г0же посылaюще гр0бу, гDу пом0лимсz, дaти семY во вёки ўпокоeніе.

Kк0въ жив0тъ нaшъ є4сть; цвётъ, и3 дhмъ, и3 росA ќтреннzz вои1стинну. Пріиди1те ќбw, ќзримъ на гробёхъ ћснw, гдЁ добр0та тэлeснаz; гдЁ ю4ность; гдЁ сyть nчесA, и3 зрaкъ плотскjй: вс‰ ўвzд0ша ћкw травA, вс‰ потреби1шасz. Пріиди1те ко хrтY припадeмъ со слезaми.

Вeлій плaчь и3 рыдaніе, вeліе воздыхaніе, и3 нyжда, разлучeніе души2, ѓдъ и3 поги1бель, приврeменный жив0тъ, сёнь непостоsннаz, с0нъ прелeстный: безвременномечтaненъ трyдъ житіS земнaгw. Далeче tбэжи1мъ мірскaгw всsкагw грэхA, да небє1снаz наслёдимъ.

Ви1дzще предлежaща мeртва, w4бразъ воспріи1мемъ вси2 конeчнагw часA: сeй бо tх0дитъ ћкw дhмъ t земли2, ћкw цвётъ tцвэтE, ћкw травA посэчeсz, врeтищемъ повивaемь, землeю покрывaемь. Е#г0же неви1дима њстaвивше, хrтY пом0лимсz, дaти семY во вёки ўпокоeніе.

Пріиди1те внyцы ґдaмwвы, ўви1димъ на земли2 повeрженнаго, по w4бразу нaшему всE бlголёпіе tлагaюща, разрушeна во гр0бэ гн0емъ, червьми2, тьм0ю и3ждивaема, землeю покрывaема. Е#г0же неви1дима њстaвльше, хrтY пом0лимсz, дaти во вёки семY ўпокоeніе.

Е#гдA душA t тёла и4мать нyждею восхи1титисz стрaшными ѓгGлы, всёхъ забывaетъ ср0дникwвъ и3 знaемыхъ, и3 печeтсz њ бyдущихъ суди1лищей стоsніи, ±же суеты2, и3 многотрyдныz пл0ти разрэшeніи: тогдA судію2 молsще, вси2 пом0лимсz, да прости1тъ гDь, ±же содёла.

Пріиди1те брaтіе, во гр0бэ ќзримъ пeпелъ и3 пeрсть, и3з8 неsже создaхомсz. Кaмw нhнэ и4демъ; чт0 же бhхомъ, кjй ўб0гъ и3ли2 богaтъ; и3ли2 кjй вLка; кjй же своб0дь; и3 не вси1 ли пeпелъ; добр0та лицA согни2, и3 ю4ности вeсь цвётъ ўвzди2 смeрть.

Вои1стинну суетA и3 тлёніе, вс‰ житє1йскаz, ви1ды, и3 безсл†внаz: вси1 бо и3счезaемъ, вси2 ќмремъ, цaріе же и3 кнsзи, судіи6 и3 наси1льницы, богaтіи и3 ўб0зіи, и3 всE є3стество2 человёческое: нhнэ бо, и5же и3ногдA въ житіи2, во гр0бы вергaютсz, и5хже да ўпок0итъ гDь, пом0лимсz.

Вси2 тэлeсніи нhнэ nргaны прaздни зрsтсz, и5же прeжде мaла дви1жими бsху, вси2 недэйстви1тельни, мeртви, нечyвственни: џчи бо заид0ша, свzзaстэсz н0зэ, рyцэ безм0лвствуетэ, и3 слyхъ съ ни1ми: љзhкъ молчaніемъ заключи1сz, гр0бу предаeтсz. Вои1стинну суетA вс‰ человёчєскаz.

Сп7сaй надёющыzсz на тS, м™и незаходи1магw сlнца бGороди1тельнице: ўмоли2 мlтвами твои1ми пребlгaго бGа, ўпок0ити, м0лимсz, нhнэ престaвльшагосz, и3дёже ўпокоевaютсz првdныхъ дyси: б9eственныхъ бл†гъ наслёдника покажи2, во дв0рэхъ првdныхъ, въ пaмzть, всенепор0чнаz, вёчную.

Тaже: Слaва, глaсъ ѕ7:

Зрsще мS безглaсна, и3 бездыхaнна предлежaща, восплaчите њ мнЁ брaтіе и3 дрyзи, срHдницы и3 знaеміи: вчерaшній бо дeнь бесёдовахъ съ вaми, и3 внезaпу нaйде на мS стрaшный чaсъ смeртный: но пріиди1те вси2 лю1бzщіи мS, и3 цэлyйте мS послёднимъ цэловaніемъ: не ктомy бо съ вaми похождY, и3ли2 собесёдую пр0чее. Къ судіи1 бо tхождY, и3дёже нёсть лицепріsтіz: рaбъ бо и3 владhка вкyпэ предстоsтъ, цaрь и3 в0инъ, богaтый и3 ўб0гій въ рaвнэмъ дост0инствэ: кjйждо бо t свои1хъ дёлъ, и3ли2 прослaвитсz, и3ли2 постыди1тсz. Но прошY всёхъ и3 молю2, непрестaннw њ мнЁ моли1тесz хrтY бGу, да не низведeнъ бyду по грэхHмъ мои6мъ, на мёсто мучeніz: но да вчини1тъ мS, и3дёже свётъ жив0тный.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Мlтвами р0ждшіz тS хrтE, и3 п®тeчи твоегw2, ґпcлwвъ, прbр0кwвъ, їерaрхwвъ, прпdбныхъ, и3 првdныхъ, и3 всёхъ с™hхъ, ўс0пшаго рабA твоего2 ўпок0й.

Tходsще же ко гр0бу пою1тъ сщ7eнницы їрмосы2 вели1кагw канHна, сjесть:

Пом0щникъ и3 покрови1тель: И# прHчаz.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2, ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA б9іz, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw и3 њставлeніz грэхHвъ є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2: Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти:

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе:

И# погребaютсz м0щи.

И# бывaетъ совершeнный tпyстъ.

 

Коментарисање није више омогућено.