NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Či1nъ, bыvaemый na razlučenіe duši2 t tёla, vnegdA čelovёkъ d0lgw straždetъ

Tvori1tъ sщ7ennikъ načalo:

Blgoslovenъ bGъ našъ: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo: GDi pomi1luй, v7i. Prіidi1te pokloni1msz: tri1ždы.

I# nastosщыz palmы2, …f i3 rm7v:

B9e, vъ p0moщь moю2 vonmi2, gDi, pomoщi1 mi potщi1sz. Da postыdstsz i3 posramztsz i4щuщіi dyšu moю2, da vozvratstsz vspstь, i3 postыdstsz hotsщіi mi2 ѕl†z: Da vozvratstsz ѓbіe stыdsщesz glag0lющіi mi2: blgože, blgože. Da vozraduюtsz i3 vozveselstsz nj tebЁ vsi2 i4щuщіi tebE b9e: i3 da glag0lюtъ vhnu, da vozveli1čitsz gDь, lю1bzщіi sp7senіe tvoE. Ѓzъ že ni1щъ є4smь i3 ўb0gъ, b9e, pomozi1 mi: pom0щnikъ m0й, i3 i3zbavitelь m0й є3si2 tы2, gDi, ne zakosni2.

GDi, ўslhši mltvu moю2, vnuši2 molenіe moE vo i4stinэ tvoeй, ўslhši mS vъ pravdэ tvoeй. I# ne vni1di vъ sydъ sъ rab0mъ tvoi1mъ, ćkw ne njpravdi1tsz pred8 tob0ю vsskъ živhй. Ćkw pognA vragъ dyšu moю2, smiri1lъ є4stь vъ zemlю živ0tъ m0й: posadi1lъ mS є4stь vъ temnыhъ, ćkw mє1rtvыz vёka. I# ўnы2 vo mnЁ dyhъ m0й, vo mnЁ smztesz serdce moE. Pomznyhъ dni6 drє1vnіz: pouči1hsz vo vsёhъ dёlэhъ tvoi1hъ, vъ tvorenіihъ rukY tvoє1ю poučahsz. Vozdёhъ kъ tebЁ rycэ moi2, dušA moS ćkw zemlS bezv0dnaz tebЁ. Sk0rw ўslhši mS gDi, i3sčezE dyhъ m0й: ne tvrati2 licA tvoegw2 t menE, i3 ўpod0blюsz nizhodsщыmъ vъ r0vъ. Slhšanu sotvori2 mnЁ zaytra mlctь tvoю2, ćkw na tS ўpovahъ: skaži2 mnЁ gDi pytь, v0nьže poйdY, ćkw kъ tebЁ vzshъ dyšu moю2. I#zmi1 mz t vr†gъ moi1hъ, gDi, kъ tebЁ pribэg0hъ. Nauči1 mz tvori1ti v0lю tvoю2, ćkw tы2 є3si2 bGъ m0й: d¦ъ tv0й blgjй nastavitъ mS na zemlю pravu. I$mene tvoegw2 radi, gDi, živi1ši mS, pravdoю tvoeю i3zvedeši t pečali dyšu moю2: I# mlctію tvoeю potrebi1ši vragi2 mo‰, i3 pogubi1ši vs‰ stužaющыz duši2 moeй: ćkw ѓzъ rabъ tv0й є4smь.

Pal0mъ n7:

Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ njči1sti bezzak0nіe moE. Naipače njmhй mS t bezzak0nіz moegw2, i3 t grэhA moegw2 njči1sti mS. Ćkw bezzak0nіe moE ѓzъ znaю, i3 grёhъ m0й predo mn0ю є4stь vhnu. TebЁ є3di1nomu sogrэši1hъ, i3 lukavoe pred8 tob0ю sotvori1hъ: ćkw da njpravdi1šisz vo slovesёhъ tvoi1hъ, i3 pobэdi1ši vnegdA sudi1ti ti2. Se bo vъ bezzak0nіihъ začatъ є4smь, i3 vo grэsёhъ rodi1 mz mati moS. Se bo i4stinu vozlюbi1lъ є3si2, bezvBstnaz i3 t†йnaz premydrosti tvoeS kvi1lъ mi2 є3si2. NJkropi1ši mS v3ssHpomъ, i3 njči1щusz: njmheši mS i3 pače snёga ўbэlю1sz. Slyhu moemY dasi radostь i3 veselіe, vozraduюtsz kHsti smirє1nnыz. Tvrati2 licE tvoE t grBhъ moi1hъ, i3 vs‰ bezzakHnіz mo‰ njči1sti. Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ b9e, i3 dyhъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй. Ne tverži menE t licA tvoegw2, i3 d¦a tvoegw2 s™agw ne timi2 t menE. Vozdaždь mi2 radostь sp7senіz tvoegw2, i3 d¦omъ vLčnimъ ўtverdi1 mz. NaučY bezzakHnnыz putє1mъ tvoi6mъ, i3 nečesti1vіi kъ tebЁ njbratstsz. I#zbavi mS t kroveй b9e, b9e sp7senіz moegw2, vozraduetsz ljzhkъ m0й pravdэ tvoeй. GDi, ўstnЁ moi2 tverzeši, i3 ўstA mo‰ vozvэststъ hvalY tvoю2. Ćkw ѓщe bы voshotёlъ є3si2 žertvы, dalъ bhhъ ќbw: vsesožženіz ne blgovoli1ši. Žertva bGu dyhъ sokrušenъ: serdce sokrušenno i3 smirenno bGъ ne ўničiži1tъ. Ўblaži2 gDi blgovolenіemъ tvoi1mъ sіHna, i3 da sozi1ždutsz stёnы їerli6mskіz. TogdA blgovoli1ši žertvu pravdы, voznošenіe i3 vsesožegaєmaz: togdA vozložatъ na nltarь tv0й telьcы2.

I# kanHnъ, glasъ ѕ7.

Pёsnь a7.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Prіidi1te, soberi1tesz vsi2, i5že blgočestnw vъ žitіi2 poži1všіi, i3 vosplačite nj duši2 tčuždennэй slavы b9іz, i3 rab0tavšeй st{dnыmъ demwnwmъ vsskimъ tщanіemъ.

Nhnэ ќbw vremz vsE moegw2 životA, ćkw dhmъ pretečE, i3 predstaša pr0čee ѓgGli p0slannіi t bGa, nkasnnuю moю2 dyšu i4щuщe nemi1lostivnw.

Slava: SE predstaša mn0žestvo lukavыhъ duhHvъ, deržaщe moi1hъ grэhHvъ napisanіe, i3 zovytъ ѕэlw2, i4щuщe bezstydnw smirennыz moeS duši2.

I# nhnэ: Pr0čee kъ komY vozopію2; kto2 m0й plačь t bolёzni prіi1metъ, i3 serdca vozdыhanіe; t0kmw tы2 prenepor0čnaz čctaz, nadežda hrtіanъ i3 vsёhъ grёšnыhъ.

Pёsnь g7.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

D0brіi moi2 dryzi i3 znaemіi, počto2 ne plačete; počto2 ne rыdaete, i4že i3nogdA lюbi1mago dryga i3 brata, nhnэ že stranna bGa i3 vsёhъ vasъ;

Vozlю1blєnnaz mo‰ bratіz, zrsщe mo‰ dэ‰nіz nbličaєma mёrilomъ prvdnыmъ, hrtA vsёhъ bGa moli1te, mlctiva bhti mnЁ.

Slava: Pomznyvše moeS vozlю1blennіi, є4že kъ vamъ dryžbы, hrtA moli1te prizrёti na mS ѕlopolyčna, životA liši1všagosz, i3 myčima.

I# nhnэ: Prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, bGa moegw2 m™i, t vыsotы2 slavы mn0gіz tvoeS blgaz, ўslhši stenanіe poslёdnee, i3 ryku podaždь mi2.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

Ўvы2 mnЁ blydnomu° , ўvы2 mnЁ nkasnomu° : ćkw rycэ prostiraю kъ moi6mъ drugHmъ, i3 slezы t džčію prolivaю, no nikt0že mi1luzй mS.

P0dvigъ nastA mnЁ duši2 vsegubi1telenъ, i3 nči1ma vzirazй kъ b9іimъ svBtlыmъ ѓgGlwmъ, vopію2: malw njstavite mS poži1ti, no nikt0že poslyšazй menE.

Slava: NJ mnЁ plačite, nj mnЁ rыdaйte ѓgGlьstіi sob0ri, i3 čelovёcы vsi2 hrtolю1bcы: nemlctivnw bo dušA moS t tёla razlučaetsz.

I# nhnэ: VLčce, vLčce, nhnэ pomi1luй dyšu nedoumэvaющuю, i3 kъ tvoemY pokr0vu є3di1nomu zrsщuю, i3 ne prezri blgaz, demwnwmъ tdanu bhti mi2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyši lюb0vію njzari2 molю1sz, tS vёdэti sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Svёtъ ќmnый vozsіsй na mS, da vi1žu tS hrtE ponE vmalэ, ktomy bo ne ўzrю2 tebE: džblakъ bo demwnwvъ vnezapu napadE na mS, i3 tьmA stydnыhъ moi1hъ dёlъ pokrыvaetъ mS.

Sp7si1tesz vsi2 vozlю1blennіi, blgoutr0bnіi nj mnЁ ćvlьšesz ѕločastnэmъ i3 vseokasnnэmъ: vsi1 bo ѓщe є3di1nэmъ glasomъ provэщali bhste kъ moemY vLcэ, tьmы2 i3zbavili mS bhste.

Slava: Sp7saйsz veli1kій kn7že b9ій mіhai1le, ѓgGlwvъ načalьniče: ktomy bo tvoE svzt0e i4mz ne prizovY, є4že pomoщi2 mnЁ: molči1ta bo moi2 ўstnЁ, i3 ljzhkъ svzzasz.

I# nhnэ: Sp7saйsz i3 tы2, neskvernaz čctaz m™i hrtA moegw2 i3 bGa: ktomy bo w4braza tvoegw2, t moi1hъ sogrэšenій ne ўzrю2 nkasnnый° , ўgase bo svёtъ m0й, i3 n0щь pokrh mz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

Prikloni1te ќho vaše bratіz mo‰ ko mnЁ, i3 kr0tkw ўslhšite ўmilennыhъ glagHlъ maloe vэщanіe, i3 ne preslyšaйte, i3 mzdY t gDa vsi2 vosprіi1mete.

SE nhnэ razlučaetsz sъ bolёznію dušA t nkasnnagw moegw2 tэlesE: ne ќbw tёlo moE pogrebete vъ zemli2, nёstь bo dost0йno: no i3zvlekše v0nъ, psHmъ poverzite.

Slava: Kaz bo mnЁ p0lьza, duši2 moeй vъ str†šnыz m{ki vverženэ bhti, tёlu že pёtu bhti t vasъ; njstavite nepogrebeno, ćkw da snэdstъ psi2 serdce moE.

I# nhnэ: Negli mimohodsщіi, strannіi, vi1dzщe kHsti t psHvъ vlekHmыz, ўmili1všesz vozzovytъ t duši2: pomozi2 vLčce, duši2 nkasnnagw segw2 tёla.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ, prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

SE privlekše ttorg0ša t tэlesE lю1tэ vnezapu nkasnnuю dyšu, i3 tv0dztъ kъ sudіi2 gr0znomu i3 strašnomu: pomznyvše u5bo vozlю1blennіi, є4že kъ vamъ moeS besёdы, pamztь tvori1te mnЁ.

Pomi1luйte mS ѓgGli vses™ji bGa vsederži1telz: i3 i3zbavite mыtarstvъ vsёhъ lukavыhъ: ne i4mamъ bo dёla blga, vozmёriti mёrilu ѕlhhъ moi1hъ dэsnій.

Slava: E#gdA vzhdete vses™ji moi2 ѓgGli predstati sudi1щu hrt0vu, kwlёna prekl0nьše plačevnw vozopjйte є3mY: pomi1luй vsёhъ tv0rče, dёlo rukY tvoeю blže i3 ne tri1ni t tebE.

I# nhnэ: Pokl0nьšesz vLčcэ i3 prečctэй m™ri bGa moegw2, pomoli1tesz, ćkw da prekl0nitsz sъ vami, i3 prekl0nitъ є3go2 na mlctь: m™i syщi i3 pitatelьnica, ўslhšana bydetъ.

Pёsnь i7.

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Nhnэ sovozdohni1te vsi2 zemnji koncы2 nj mnЁ nkasnnэmъ, i3 splačite: prіi1de bo lю1toe svhše i3zrečenіe, rukama moi1ma svzzatisz, i3 nogama i3zri1nutisz.

Nedoumёvый nj vsёhъ, kъ tebЁ hrani1telю nkasnnagw životA moegw2, stenS zovY g0rьkw: vi1ždь moi1hъ ќzъ vёčnыhъ njѕloblenіe, i3 ne njskudёй nj mnЁ molssz.

Slava: Poneže bhhъ demonwmъ i3zdanъ, i3 vo ѓdovo dno2 nyždeю nizv0dztъ, vёmъ, ćkw nhnэ vsi2 menE zabhša: th že pomzni2 menE, q ѓgGle gDenь.

I# nhnэ: HrtA moegw2 m™i, kakw zabhla є3si2 menE; kakw ne prekloni1la є3si2 na mlcrdіe i3stoči1všago kr0vь t rebrA, da sp7setъ, ±že sozdA; ўvы2 mnЁ, kakw zaklюči1sz mlcrdіe hrtA moegw2!

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi v0i, tS ўblžaemъ.

BGa ne ktomY ѓzъ pomznY, ne ktomy bo vo ѓdэ pominati gDa: no vo tьmЁ lю1tэ pokrыvaemь sэžY, njžidaz voskRsenіz vsёhъ čelovBkъ, da sudi1vsz vo džgnь vvergusz.

BGъ ne ktomY menE pomznetъ, nižE mn0žestvo ѓgGlwvъ, ґrhagGlwvъ sob0rъ. Prbr0kwvъ. Ґpclwvъ sobranіe, mn0žestva že m§nkwvъ, vsёhъ že prvdnыhъ: є3di1nъ ќbw počerplю2 ѕl†z, ±že sobrahъ.

Slava: Plačite nj mnЁ nhnэ i3 rыdaйte, ѓdovo dno2 i3 bezdna, i3 červь i3 tartarъ, m{ki ќbw vs‰ nj mnЁ vozstoni1te: є3di1nъ bo t hrtіanъ ved0hsz, vamъ predanъ° bhhъ є4že myčitisz g0rьkw.

I# nhnэ: B9іz m™i, vi1ždь vъ bezdnu, vi1ždь dyšu mykamъ predannuю myčitisz, i3 kolBna prekl0nši proslezi2, da prekl0nitsz tvoi1mi molьbami, i4že kr0vь svoю2 davый za menE, vozzvati mS.

Mltva nj duši2 sudi1mэй:

GDu pom0limsz. GDi pomi1luй.

VLko gDi b9e našъ vsederži1telю, i4že vsBmъ čelovёkwmъ hotsй sp7sti1sz, i3 vъ poznanіe i4stinы prіiti2: ne hotsй smerti grёšnika, no njbrati1tisz i3 ži1vu bhti є3mY. M0limsz tebЁ i3 mi1li sz dёemъ, dyšu rabA tvoegw2 i4m>kъ, t vsskagw ќza razrэši2, t vsskіz klstvы svobodi2. Ćkw tы2 є3si2 razrэšazй sv‰zannыz i3 i3spravlszй nizveržєnnыz, nadežde nenadёemыhъ. Poveli2 u5bo vLko, razrэši1tisz vъ mi1rэ duši2 rabA tvoegw2, i3 pok0itisz vъ vёčnыhъ tvoi1hъ selenіihъ so vsёmi s™hmi tvoi1mi, є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva i3naz nj dolgostražduщemъ ўmreti:

GDi b9e našъ, i4že neizrečennoю tvoeю mydrostію sozdavый čelovёka, i3 t persti sego2 voz8wbrazi1vый, vъ vi1dъ i3 dobr0tu ўkrasi1vый: ćkw čctn0e i3 nbcnoe stzžanіe, vъ slavosl0vіe i3 blgolёpіe tvoeS slavы i3 crtva, za є4že po w4brazu i3 po pod0bію segw2 privesti2: no poneže zapovэdь prestupi2 tvoegw2 povelёnіz, prіemъ w4brazъ i3 ne sohrani1vъ, i3 segw2 radi da ne ѕlo2 bezsmertnoe bydetъ, čelovэkolю1bnw povelёvый razrэšenіz semY, i3 neruši1mэй seй ќzэ, ćkw bGъ ntcє1vъ, tvoi1mъ b9estvennыmъ hotёnіemъ tsэщi1sz, i3 razhtisz, i3 tёlu ќbw t ni1hže složi1sz razhtisz, duši1 že tamw preseli1tisz, i3dёže i3 є4že bhti prіsla є4stь, daže do džbщagw voskrnіz: segw2 radi m0limsz tebЁ beznačalьnomu i3 bezsmertnomu nc7Y, i3 є3dinor0dnomu tvoemY sn7u, i3 pres™0mu tvoemY d¦u, da t tёla razrэšenіe, i4m>kъ, vo ўpokoenіe sotvori1ši. I# ѓщe čto2 vъ vёdэnіi, i3li2 ne vъ vёdэnіi prirazi1sz tvoeй blgosti: i3li2 pod8 klstvoю sщ7enničeskoю bhstь, i3li2 svo‰ rodi1teli prewgorči2, i3li2 klstvu prestupi2, i3li2 vъ mečt†nіz demwnskіz i3 volhvov†nіz st{dnaz vpadE, zavistію lukavagw demwna, proщenіz t tvoeS neizrečennыz blgosti molS: є4й vLko gDi b9e, ўslhši menE grёšnago i3 nedost0йnago rabA tvoego2 vъ časъ seй, i3 razrэši2 rabA tvoego2, i4m>kъ, nesterpi1mыz seS bolёzni i3 soderžaщіz є3go2 g0rьkіz nemwщi, i3 ўpok0й є3go2 i3dёže prvdnыhъ dysi. Ćkw tы2 є3si2 ўpokoenіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.