НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Чи1нъ, є3гдA случи1тсz вск0рэ вельми2 больн0му дaти причaстіе

Пріeмлетъ їерeй чaсть t с™hхъ т†инъ, влагaетъ въ поти1ръ и3 вливaетъ мaлw вінA, ћкоже м0щно больн0му ўд0бь пріsти то2.

И# начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw: Тaже, Трис™0е. По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. Вёрую во є3ди1наго бGа: дaже до концA.

Тaже глаг0летъ:

Вeчери твоеS тaйныz, днeсь сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобз†ніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ.

Слaва: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю: пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: БGа и3з8 тебE воплоти1вшагосz разумёхомъ, бцdе дв7о: того2 моли2 сп7сти2 дyшы нaшz.

ГDи поми1луй, м7.

Тaже мlтву сію2:

ВLко гDи ї}се хrтE сп7се нaшъ, є3ди1не и3мёzй влaсть tпущaти грэхи2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ, прeзри вс‰, ±же въ вёдэніи и3 невёдэніи согрэшє1ніz рабA твоегw2, и4м>къ, без8 њсуждeніz спод0би є3го2 пріsти пречcтыхъ т†инъ твои1хъ, не въ мучeніе, ни въ приложeніе грэхHвъ, но во њчищeніе души2 и3 тёла, и3 во њбручeніе цrтвіz твоегw2: ћкw п0мощь є3си2, и3 стэнA твeрда, и3 возбранeніе проти1вному, и3 њчищeніе согрэшeніємъ є3гw2. Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Мlтва вторaz:

ГDи, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, да под8 кр0въ м0й вни1деши, въ д0мъ души2 моеS, занE всS пустA, и3 пaдшаzсz є4сть, и3 не и4маши во мнЁ мёста дост0йна, гдЁ главY подклони1ти: но понeже х0щеши бhти со мн0ю, на щедрHты тво‰ надёzвсz прихождY къ тебЁ. Повели2 двє1ри tвeрсти недост0йныхъ мои1хъ ќстъ, да тебE є3ди1нагw насhщусz: вни1ди въ мS, и3 њчи1сти мS t всsкіz сквeрны плотскjz и3 душeвныz. Бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ, и3 спод0би мS њдеснyю тебE стaти мlтвами и3 молeніемъ пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи и3 всёхъ с™hхъ, и5же t вёка тебЁ ўгоди1вшихъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки, ґми1нь.

Мlтва трeтіz:

ГDь бGъ премлcтивый да ўщeдритъ тS. ГDь ї}съ хrт0съ вс‰каz прошє1ніz бlг†z да подaстъ тебЁ. ГDь всемогjй да и3збaвитъ тS t всsкіz напaсти. ГDь да научи1тъ тS. ГDь да вразуми1тъ тS. ГDь да пом0жетъ ти2. ГDь да сп7сeтъ тS. ГDь да защити1тъ тS. ГDь да сохрани1тъ тS. ГDь да њчи1ститъ тS. ГDь рaдости д¦0вныz да и3сп0лнитъ тS. ГDь души2 и3 тёлу твоемY да бyдетъ застyпникъ. ГDь, ћкw млcрдъ и3 бlгjй чlвэколю1бецъ, прощeніе грэхHвъ да подaстъ тебЁ. ГDь бGъ ї}съ хrт0съ, въ дeнь сyдный да поми1луетъ тS, и3 да бlгослови1тъ тS во вс‰ дни6 животA твоегw2. Ћкw томY подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓще бyдетъ больнhй прeжде сегw2 и3сповэдaлсz, то2 ѓбіе причащaетъ є3го2 с™hхъ т†инъ. Ѓще же ни2, повелэвaетъ їерeй мaлw tступи1ти тY сyщымъ, и3 вопрошaетъ є3го2 њ согрэшeніихъ разли1чныхъ, и3 многоwбрaзныхъ, тщaсz, да ничт0же ўтаeно, и3ли2 срaма рaди не и3сповёдано бyдетъ тогдA.

И# по и3сповэдaніи, глаг0летъ їерeй мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, петр0ви и3 блудни1цэ слезaми грэхи2 њстaвивый, и3 мытарS познaвшаго сво‰ прегрэшє1ніz њправдaвый, пріими2 и3сповэдaніе рабA твоегw2, и4м>къ, и3 є4же ти2 согрэши2, вHльныz є3гw2 грэхи2 и3 невHльныz сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, ћкw бlгъ прeзри. Тh бо є3ди1нъ влaсть и4маши tпущaти грэхи2, ћкw бGъ млcтемъ и3 щедр0тамъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По причащeніи глаг0летъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Тaже: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ, и3 бцdы тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ настоsщагw днE.

 

Коментарисање није више омогућено.