NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe nj i3spovёdanіi

Priv0ditъ d¦0vnый ntecъ hotsщago i3spovёdatisz є3di1nago, ґ ne dvA i3li2 mnHgіz, pred8 їkHnu gDa našegw ї}sa hrtA nepokrovenna. I# tvori1tъ stjhъ načalu:

Blgoslovenъ bGъ našъ: Taže: Tris™0e: Po DŽ§e našъ: GDi pomi1luй, v7i. Slava, i3 nhnэ: Prіidi1te pokloni1msz: tri1ždы.

Taže, Pal0mъ n7:

Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ njči1sti bezzak0nіe moE. Naipače njmhй mS t bezzak0nіz moegw2, i3 t grэhA moegw2 njči1sti mS. Ćkw bezzak0nіe moE ѓzъ znaю, i3 grёhъ m0й predo mn0ю є4stь vhnu. TebЁ є3di1nomu sogrэši1hъ, i3 lukavoe pred8 tob0ю sotvori1hъ: ćkw da njpravdi1šisz vo slovesёhъ tvoi1hъ, i3 pobэdi1ši vnegdA sudi1ti ti2. Se bo vъ bezzak0nіihъ začatъ є4smь, i3 vo grэsёhъ rodi1 mz mati moS. Se bo i4stinu vozlюbi1lъ є3si2, bezvBstnaz i3 t†йnaz premydrosti tvoeS kvi1lъ mi2 є3si2. NJkropi1ši mS v3ssHpomъ, i3 njči1щusz: njmheši mS i3 pače snёga ўbэlю1sz. Slyhu moemY dasi radostь i3 veselіe, vozraduюtsz kHsti smirє1nnыz. Tvrati2 licE tvoE t grBhъ moi1hъ, i3 vs‰ bezzakHnіz mo‰ njči1sti. Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ b9e, i3 dyhъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй. Ne tverži menE t licA tvoegw2, i3 d¦a tvoegw2 s™agw ne timi2 t menE. Vozdaždь mi2 radostь sp7senіz tvoegw2, i3 d¦omъ vLčnimъ ўtverdi1 mz. NaučY bezzakHnnыz putє1mъ tvoi6mъ, i3 nečesti1vіi kъ tebЁ njbratstsz. I#zbavi mS t kroveй b9e, b9e sp7senіz moegw2, vozraduetsz ljzhkъ m0й pravdэ tvoeй. GDi, ўstnЁ moi2 tverzeši, i3 ўstA mo‰ vozvэststъ hvalY tvoю2. Ćkw ѓщe bы voshotёlъ є3si2 žertvы, dalъ bhhъ ќbw: vsesožženіz ne blgovoli1ši. Žertva bGu dyhъ sokrušenъ: serdce sokrušenno i3 smirenno bGъ ne ўničiži1tъ. Ўblaži2 gDi blgovolenіemъ tvoi1mъ sіHna, i3 da sozi1ždutsz stёnы їerli6mskіz. TogdA blgovoli1ši žertvu pravdы, voznošenіe i3 vsesožegaєmaz: togdA vozložatъ na nltarь tv0й telьcы2.

I# nastosщыz tropari2 sі‰, glasъ ѕ7:

Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ: vsskagw bo tvёta nedoumёющe, sію1 ti mltvu ćkw vLcэ grёšnіi prin0simъ: pomi1luй nasъ.

Slava: GDi pomi1luй nasъ, na ts bo ўpovahomъ: ne prognёvaйsz na nы2 ѕэlw2, nižE pomzni2 bezzak0nій našihъ, no pri1zri i3 nhnэ, ćkw blgoutr0benъ, i3 i3zbavi nы2 t vr†gъ našihъ: th bo є3si2 bGъ našъ, i3 mы2 lю1dіe tvoi2, vsi2 dэlA rukY tvoє1ю, i3 i4mz tvoE prizыvaemъ.

I# nhnэ: Mlcrdіz dvє1ri tverzi namъ, blgoslovennaz bcde, nadёющіisz na tS da ne pogi1bnemъ, no da i3zbavimsz tob0ю t bёdъ: th bo є3si2 sp7senіe r0da hrtіanskagw.

Taže: GDi pomi1luй, m7.

Sщ7ennikъ glag0letъ: GDu pom0limsz.

I# mltvu sію2:

B9e, sp7si1telю našъ, i4že prbr0komъ tvoi1mъ nafanomъ pokazvšemusz dv7du nj svoi1hъ sogrэšenіihъ njstavlenіe darovavый, i3 manassjinu vъ pokasnіe mltvu prіemый, samъ i3 rabA tvoego2, i4m>kъ, kaющagosz nj ni1hže sodёla sogrэšenіihъ, prіimi2 nbhčnыmъ tvoi1mъ člvэkolю1bіemъ, prezirazй є3mY vs‰ sodBznnaz, njstavlszй nepr†vdы, i3 prevoshodsй bezzakHnіz. Th bo reklъ є3si2 gDi: hotёnіemъ ne hoщY smerti grёšnika, no ćkw є4že njbrati1tisz, i3 ži1vu bhti є3mY: i3 ćkw sedmьdesztъ sedmeri1ceю njstavlsti grэhi2. Poneže ćkw veli1čestvo tvoE bezprikladnoe; i3 mlctь tvoS bezmёrnaz: ѓщe bo bezzakHnіz nazriši, kto2 postoi1tъ.

Ćkw tы2 є3si2 bGъ kaющihsz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Sщ7ennikъ glag0letъ: GDu pom0limsz.

I# mltva i3naz.

GDi ї}se hrtE, sn7e bGa živagw, pastыrю i3 ѓgnče vzemlzй grёhъ mjra, i4že zaimov†nіz darovavый dvэmA dolžnik0ma, i3 grёšnicэ davый njstavlenіe grэhHvъ є3S: samъ vLko njslabi, njstavi, prosti2 grэhi2, bezzakHnіz, sogrэšє1nіz vHlьnaz i3 nevHlьnaz, ±že vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, ±že vъ prestuplenіi i3 preslušanіi bы6všaz t rabHvъ tvoi1hъ si1hъ. I# ѓщe čto2 ćkw čelovёcы pl0tь nossщe i3 vъ mjrэ živyщe t dіavola prelьsti1šasz. Ѓщe že vъ sl0vэ, i3li2 vъ dёlэ, i3li2 vъ vёdэnіi, i3li2 vъ nevёdэnіi, i3li2 sl0vo sщ7enničeskoe popraša, i3li2 pod8 klstvoю sщ7enničeskoю bhša, i3li2 pod8 svoю2 ґnafemu pad0ša, i3li2 pod8 klstvu ved0šasz: samъ ćkw blgъ i3 neѕl0bivый vLko, sі‰ rabы6 tvo‰ sl0vomъ razrэši1tisz blgovoli2, proщazй i4mъ i3 svoю2 i4hъ ґnafemu i3 klstvu, po veli1cэй tvoeй mlcti. E$й, vLko člvэkolю1bče gDi, ўslhši nasъ molsщihsz tvoeй blgosti nj rabёhъ tvoi1hъ si1hъ, i3 prezri ćkw mnogomlctivъ, pregrэšє1nіz i4hъ vs‰, i3zmэni2 i4hъ vёčnыz myki. Th bo reklъ є3si2 vLko: є3li6ka ѓщe svsžete na zemli2, bydutъ svszani na nb7si2: i3 є3li6ka ѓщe razrэšitE na zemli2, bydutъ razrэšeni na nb7si2. Ćkw tы2 є3si2 є3di1nъ bezgrёšenъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Posemъ glag0letъ kъ nemY:

SE čado, hrt0sъ nevi1dimw stoi1tъ, prіemlz i3spovёdanіe tvoE, ne ўsrami1sz, nižE ўb0йsz, i3 da ne skrheši čto2 t menE: no ne njbinyzsz rcы2 vs‰, є3li6ka sodёlalъ є3si2, da prіi1meši njstavlenіe t gDa našegw ї}sa hrtA. SE i3 їkHna є3gw2 pred8 nami: ѓzъ že t0čію svidёtelь є4smь, da svidёtelьstvuю pred8 ni1mъ vs‰, є3li6ka rečeši mnЁ: ѓщe li čto2 skrheši t menE, sugybъ grёhъ i4maši. Vnemli2 u5bo, poneže bo prišelъ є3si2 vo vračebnicu, da ne neiscэlenъ ti1deši.

I# takw voprošaetъ є3go2 prilёžnw є3di1no po є3di1nomu, i3 njžidaetъ є3go2, donelэže tvэщaetъ proti1vu koegHždo voprošenіz.

Prežde vsёhъ voprošaetъ є3go2 nj vёrэ, glag0lz:

Rch mi čado: ѓщe vёrueši, ćkw cRkovь kafoljčeskaz ґp0stolьskaz, na vost0cэ nasaždenaz i3 vozraщenaz, i3 t vost0ka po vseй vselennэй razsёznaz, i3 na vost0cэ i3 doselэ nedvi1žimw i3 nepremёnnw prebыvaющaz, predadE i3 nauči2; I# ѓщe ne sumni1šisz vъ k0emъ predanіi;

I# ѓщe vёritъ pravoslavnw i3 nesumnёnnw, da čtetъ smmv0lъ vёrы:

Vёruю vo є3di1nago bGa:.

I# sіE skončavъ, voprošaetъ є3go2:

Rch mi čado: ne bhlъ li є3si2 є3retjkъ, i3li2 tstypnikъ; Ne deržalsz li є3si2 sъ ni1mi, i4hъ k†piщa posэщaz, poučє1nіz slyšaz, i3li2 kni6gi i4hъ proči1tovaz; Ne lю1biši li česogw2 mіrski1hъ, pače tvorcA tvoegw2; Ne lžesvidёtelьstvovalъ li є3si2; Ne prestupi1lъ li є3si2 k0egw njbёta bGu njbэщannagw; Pis†nіz b9estvєnnaz na koщynы ne prіimovalъ li є3si2; rch mi, čado: ne rastli1lъ li є3si2 dёvstva tvoegw2 malakjeю; Ne malakstvueši li; Rch mi: ne mužel0žstvovalъ li є3si2 kogo2, i3li2 i4nъ tebE; Ne sobludi1lъ li є3si2 so žen0ю; I# sъ koli1cэmi palsz; I# k†z li1ca bhša: puщєni1cы li, i3li2 i3mёющыz myži; Zaneže padhйsz sъ mužaticeю, є4stь prelюbodёй: takožde i3 mužatica padšaz so i3nhmъ, prelюbodёйca glag0letsz.

I# paki voprošaetъ є3go2 nj krovosmэšenіi:

Rch mi čado: ne palsz li є3si2 vъ r0dэ tvoemъ sъ nёkoimъ licemъ, i3li2 sъ kum0ю tvoeю; Sі‰ sytь glag0lєmaz krovosmэšє1nіz.

Rch mi: ne palsz li є3si2 so skot0mъ, i3li2 so pti1ceю; Ne palsz li є3si2 so žen0ю tvoeю črez8 є3stestvo2; i3li2 njbručenu syщu tebЁ є3щE, i3 prežde braka palsz є3si2 sъ neю; Ne palsz li є3si2 so i3noplemennыmъ tёlomъ;

DŽno bo zapreщaetsz tzžčaйše bludA.

Rch mi čado: ne ўbi1lъ li є3si2 čelovёka v0leю, i3li2 nev0leю; Rch mi čado: ne ўkralъ li є3si2 čto2, i3 sotvorslъ klstvu za to2; i3li2 ўkrade i4nъ, ґ tы2 prіslъ є3si2 to2;

I# ѓщe ўkrade čto2, da vozvrati1tъ: ґ є3gdA to2 vozvrati1tъ, da tečetъ ko ґrhіereю prіsti proщenіe, i3 sotvori1ti kanHnъ sv0й. Ѓщe že ne sotvorsše klstvu, t0čію da i3sp0lnitъ, ѓщe vozm0žno, kanHnъ tatz.

Rch mi čado: ne roti1lsz li є3si2, i3 kakw roti1lsz, v0leю i3li2 nev0leю, i3 po nyždэ; Ne predalъ li є3si2 nemoщnago vъ rycэ si1lьnagw; Ne njbi1diši li kogo2; i3li2 njbi1dэlъ є3si2 vъ kyplzhъ, i3li2 vo i3n0mъ čes0mъ;

I# ѓщe njbi1dэlъ є4stь, i3li2 njbi1ditъ, da platitъ є5.

Rch mi čado: ne čarodёйstvovalъ li є3si2, i3li2 volhvyz lіslъ є3si2 v0skъ, i3li2 džlovo; Ne privodi1lъ li є3si2 volhvA vъ d0mъ tv0й, i3 i3zvoždaše ti2 čarov†nіz; I#li2 sі‰ samъ tvori1ši, i3li2 sotvori1lъ є3si2 kogdA; i3li2 sotvori1lъ є3si2 volhvovanіe na vredъ komY; Ne prevzzyeši li živHtnaz, da ne snёstь є5 v0lkъ; i3li2 predalъ є3si2, i3 prevzzaše ti2; Ne prevzzalъ li є3si2 myža i3 ženY, i3li2 i4no prevzzanіe nemoщi; Ne n0siši li hrani1tєlьnaz t bhlіz;

I# ѓщe u5bo njbrsщetsz, ćkw tvorsše nёčto t si1hъ, i3li2 tvorshu є3mY i3nji, zapreщaetsz lёtъ šestь, ćkože povelэvaюtъ pr†vila: ґ hud0žnikъ, i4že sі‰ tvori1tъ, zapreщaetsz ćkw ўbjйca: si1rэčь dvadesztь lёtъ, ćkwže glag0letъ veli1kій vasjlій.

I# paki glag0li:

Rch mi čado: ne ўkori1lъ li є3si2 rodi1tєli tvo‰, i3li2 svzщennika, i3li2 monaha, i3li2 k0egolibo t čelovBkъ; Ne i4maši li sъ nёkіimъ vraždы2; to2 da sotvori1ši lюb0vь. I$bo ѓщe i4maši na kogo2 vraždY, i3li2 zavistь, darы tvo‰ i3 moli6tvы ne sytь prіstnы bGu: nižE, ѓщe čto2 tvori1ši bGa radi, prіstno є4stь. Rch mi čado: ne ćlъ li є3si2 mertveči1nы, i3li2 kr0ve, i3li2 ўdavlennoe, i3li2 volkohi1щnoe, i3li2 pti1ceю poražennoe; Ne njskverni1lsz li є3si2 t i3n0gw česogw2, ±že zapovBdana sytь vъ sщ7ennыhъ pravilэhъ, i3li2 vo s™yю m7-cu, i3li2 vъ sredu, i3li2 vъ pzt0kъ t mssa i3li2 shra; Ne predalъ li є3si2 nёkoego čelovёka dіavolu, i3li2 pohylilъ є3si2, i3li2 ўkori1lъ є3si2 vёru, i3li2 zak0nъ, i3li2 nёkuю hulY reklъ є3si2, i3li2 klslъ є3si2 čelovёka; Ne glag0lalъ li є3si2 lžY, i3li2 klenešisz l0žnэ; i3li2 tщeslavueši, i3li2 ўpivaešisz, i4hže radi dyšu i3 tёlo pogublseši;

I# pr0čыz vospominaetъ grэhi2 smє1rtnыz:

G0rdostь, lihoimёnіe, blydъ, zavistь, črevobёsіe, gnёvъ, lэni1vstvo, i3 vs‰ grэhi2 sedmi2 matereй roždaющыzsz, so vsskimъ razsydnыmъ i3spыtanіemъ smatrsz razli1čіe li1cъ, i3 potomY i3spыtanіe tvorS: i4nakw bo duh0vna, i4nakw lюdi1na, i4nakw monaha, i4nakw mjrska, i4nakw ю4na, i4nakw starca.

Zavэщanіe.

T si1hъ vsёhъ tnhnэ d0lženъ є3si2 blюsti1sz, poneže vtorhmъ kreщenіemъ kreщaešisz, po tainstvu hrtіanskomu, i3 da položi1ši načalo blg0e, pomogaющu tebЁ bGu: pače že ne poglumi1sz na t0ežde njbraщazsz, da ne tvori1ši čelovёkwmъ smёha, sі‰ bo hrtіanwmъ ne sytь prili6čna: no čestnw, i3 pravw, i3 blgogovёйnw poži1ti da pom0žetъ tebЁ bGъ svoeю blgodatію.

I# є3gdA sі‰ vs‰ kъ nemY i3zrečeši, i3 npasnw i3spыtaeši, i3 džnъ paki vs‰ ±že nj sebЁ bez8 studA tkrhetъ.

I# rečeši є3mY: Pokloni1sz.

TogdA preklonsetъ glavY i3spovёduemый. Duh0vnый že glag0letъ mltvu sію2:

GDu pom0limsz.

GDi b9e sp7senіz rabHvъ tvoi1hъ, mlctive i3 щedre i3 dolgoterpэli1ve, kazйsz nj našihъ ѕl0bahъ, ne hotsй smerti grёšnika: no є4že njbrati1tisz, i3 ži1vu bhti є3mY: samъ i3 nhnэ ўmi1lostivisz nj rabЁ tvoemъ i4m>kъ i3 podaždь є3mY w4brazъ pokasnіz, proщenіe grэhHvъ i3 tpuщenіe, proщaz є3mY vsskoe sogrэšenіe, v0lьnoe že i3 nev0lьnoe: primiri2, i3 soedini2 є3go2 s™ёй tvoeй cRkvi, nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ, sъ ni1mže tebЁ podobaetъ deržava i3 velikolёpіe, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Po mltvэ že razrэšaetъ їereй kaющagosz ni1zu ležaщago, si1ce glag0lz. Soveršenіe taйnы s™agw pokasnіz:

GDь i3 bGъ našъ ї}sъ hrt0sъ blgodatію i3 щedr0tami svoegw2 člvэkolю1bіz, da prosti1tъ ti2 čado, i4m>kъ, vs‰ sogrэšє1nіz tvo‰: i3 ѓzъ nedost0йnый їereй, vlastію є3gw2 mnЁ dannoю, proщaю i3 razrэšaю tS t vsёhъ grэhHvъ tvoi1hъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

Konecъ že razrэšenіz є3gw2 glag0lz, їereй znamenuetъ krtowbraznw desni1ceю kaющagosz.

Taže, Dost0йno є4stь. Slava, i3 nhnэ:

I# tpystъ.

TogdA kanHnъ dastъ є3mY proti1vu sogrэšenіz є3gw2. Ѓщe ќbw i4matь mnHgіz grэhi2, dastъ є3mY kanHnъ vsщšій si1rэčь, i4že i4matь mnHžaйšaz lBta, i3 i3n†z sъ si1mi razrэšaюtsz. I# glag0letъ kъ nemY:

Čado, toli6ka lBta povelэvaюtъ b9estvennіi i3 svzщennіi zak0ni, da ne pričasti1šisz b9estvennыhъ t†inъ, t0čію da pіeši ґgіasmu veli1kuю, i3 ѓщe ўderži1šisz t b9estvennagw pričastіz, razrэšatsz grэsi2 tvoi2: ѓщe že prestypiši, i3 prіwbщi1šisz, vtorhй їyda bydeši. Ѓщe že i3znem0žeši kъ smerti, da pričasti1šisz. Ѓщe li vostaneši, paki stani vo ўrečennыhъ lёtэhъ, i3 priloži2 vъ mёru, є4že soderžati paki, i3 i4nъ kanHnъ za pričastіe, da naverši1ši mёru.

Vnemli2 i3 semY: Tnelэže njstavitъ čelovёkъ grёhъ, togdA kanHnъ prіemletъ, po lf-mu pravilu vasjlіa veli1kagw: є3li1kw že tvori1tъ grёhъ, ѓщe i3 ne pričaщaetsz, ne vmэnsetsz є3mY to2. E#gda že paki ўderži1tsz na vremz t pričaщenіz, i3 paki nizpadaetъ vъ grёhъ, paki načalo polagaetъ vъ kanHnъ. Ѓщe li sluči1tsz є3mY pasti vo i4nъ grёhъ, prežde soveršenіz kanHna, podobaetъ smatrsti mnwžaйšaz lBta t nesoveršennыhъ kanHna, i3 sekratыhъ, si1rэčь, novoprilyčšihsz, i3 k†z sytь mnHžaйšыz, tы6z da derži1tъ. Ѓщe li paki po njšaznіi grэhA, ўderžA vremz t pričastіz i3li2 samъ nj sebЁ, i3li2 t i3nagw d¦ovnikA, či1slztsz i3 t†z lBta vъ kanHnъ.

Vnemli2 i3 semY: E#gdA njbrsщetsz čelovёkъ blgogovёйnый, i3 proizv0litъ tvori1ti nёkolikw metanій na noщedenstvo po si1lэ svoeй, tpusti2 є3mY є3di1no lёto t mёrы kanHna pričastіz. Ѓщe že proizv0litъ sotvori1ti mi1lostыnю po mёrэ svoeй, njstavi є3mY i3 drug0e lёto. Ѓщe li posti1tsz sredu i3 pzt0kъ, po b9estvennыmъ pravilwmъ, njstavi є3mY i3 є3щE drug0e lёto. Ѓщe li i3 ponedёlьnikъ vosh0щetъ vozderžatisz t mssa, drug0e paki tpusti2 є3mY lёto: na shrъ i3 ćica, drug0e. Takožde i3 i4nu dobrodёtelь ѓщe sotvori1tъ, drug0e paki tpusti2 є3mY lёto. Ѓщe li čelovёkъ t0й nižae tri1deszti lёtъ є4stь, drug0e lёto paki njstavi є3mY. Ѓщe že є4stь i3 t dvadeszti nižae, mnёe zapreщaetsz. Ѓщe že ne i3zv0litъ napi1sannыhъ, da i3sp0lnitъ cёlw njpredэlє1nnaz lBta.

Vnemli2 i3 semY: Ćkw ѓщe po sogrэšenіi vosh0щetъ kto2 bhti monahъ, dvЁ časti da derži1tъ, ґ tretію častь lёtъ njstavi є3mY. Ѓщe že vosh0щetъ titi2 vo džbщee žitіE, njstavi є3mY p0lъ. Ѓщe li po prіstіi w4braza padetъ, ўstavlєnaz da i3sp0lnitъ cёlw.

NJ ženahъ: T ženъ voprošati: E#dA nošahu bhlіe, vo є4že ne sotvori1tъ ntročA, i3li2 ѓщe kaz napoi2 ložesnA, є4že ne začati, i3li2 kdE bhlіe, i3li2 preshtisz, i3 i3zverže ntročA samoh0tnэ. I# є3gdA njbrsщetsz, ćkw nёčto sotvori2, i3 i3zverže samoh0tnэ, ўbjйca є4stь, i3 zapreщaetsz ćkw ўbjйca. Ѓщe že nev0leю po nyždэ nёkoeй i3zverže dёtiщa svoego2, є3di1no lёto da ne pričasti1tsz: ґ nossщaz bhlіe, da njstavitъ є5, i3 da zapreti1tsz šestь lёtъ, po šestьdesstomu pravilu, є4že vъ tryllэ. Takožde i3 njbvi6tіz, si1rэčь, š0lki i3li2 konyrы, ѓщe na dёti svo‰, i3li2 na živHtnaz vozlagaюtъ, i3li2 proh0dztъ čarodBйstva. Ѓщe že kdE bhlіe, i3li2 i4no čto2, i3 njtravi2 ložesnA svo‰, i3 ktomY dёti ne raždaetъ, ćkw ўbjйca zapreщaetsz. Ѓщe že volšebstvova, da vёstь, k0e dёtiщe rodi1tъ, i3li2 da poznaetъ čto2 t nevёdomыhъ, šestь lёtъ da ne pričasti1tsz, po šestьdesstomu pravilu šestagw sob0ra. Voprošaetъ že i3 nj i3nhhъ grэsёhъ bludA, i3 volšebstva i3 malakji, i3 ўbjйstva, i3 tatьbы2, ćkw i3 mužeй, ґ naipače črez8 є3stestvo2 sъ svoi1mi myžы ne pad0ša li sz. Ѓщe že i3shodataila komY blydъ, i3 tA ćkw bludni1ca zapreщaetsz.

Kakw podobaetъ d¦Hvnыmъ ntcє1mъ str0iti i3spovёdaющihsz i5mъ.

Pravilo dvanadesstoe, є4že vъ nіkei pervagw sob0ra, i3 ґgkĐrskagw vtor0e, no i3 pstoe, є3щe že i3 šest0e, є3pjskopwmъ njstavlsetъ vlastь, i3li2 ўmn0žiti, i3li2 ўmaliti zapreщє1nіz, teplёe ćvэ, neželi lёnostnэ pokasnіe ўkazyющыmъ: da smatrsetsz že si1hъ prežde žitіE, i3 є4že pot0mъ, i3li2 cэlomydrennw, i3li2 razslablennw živytъ i3 lёnostnw, i3 takw čelovэkolю1bіe da mёritsz. Ѓщe že netstypnw deržatsz svoi1hъ nbhčaєvъ, i3 slastemъ plotski1mъ pače rab0tati vosh0щutъ, neželi gDevi, i3 є3đlьskagw žitіS ne prіemlюtъ, ni є3di1no namъ džbщee kъ ni6mъ sl0vo. Mh bo vъ lю1dehъ nepokori1vыhъ i3 prekosl0vnыhъ nauči1homsz slhšati: sp7sazй, sp7si2 tvoю2 dyšu.

T kni1gi matfeevы, m7, sostava, glavA z7:

Vo dnehъ s™ёйšagw luki2, v0inu nёkoemu ўbjйstvo v0lьnoe sodёlavšu, є3pckpъ nёkій na kratkoe velьmi2 vremz napi1sano dadE є3mY razrэšenіe, i3 potzzaemь shй t sob0ra, pravilo predlagaše, є4že є3pjskopwmъ popuщaetъ vlastь, i3li2 njslabэvati, i3li2 rasti1ti zapreщє1nіz kaющыmsz. No ўslhša, ćkw ґrhіerewmъ dadesz ќbw sіE, no ne bez8istzzatelьnw i3 preizli1šnw tvori1ti shoždenіe, i3 ćkw pauči1nami ne podobaetъ vzzati, ±že tremi2 kod0lami svszovatisz d0lžna sytь. Tёmže v0ina ќbw pravilьnomu zapreщenію sob0rъ predadE: ґrhіerea že njbvini2, є4že vo ўrečennoe vremz lіturgji poždanіemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.