NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KOLOŠANIMA

 

1 2 3 4

 
1. Zahvalnost Bogu za vjeru, ljubav i nadu. Slava Hrista kao Tvorca i Glave Tijela Crkve.

1. Pavle, po volji Božijoj apostol Isusa Hrista, i brat Timotej,
2. Svetoj i vjernoj braći u Hristu Isusu koja su u Kolosi: Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
3. Zahvaljujemo svagda Bogu i Ocu Gospoda našega Isusa Hrista kad se molimo za vas,
4. *Pošto smo čuli za vjeru vašu u Hrista Isusa i za ljubav koju imate prema svima svetima, [*Ef 1, 15.]
5. Zbog *nade koja vam je pripremljena na nebesima, o kojoj ranije čuste u istinitoj riječi Jevanđelja. [*1 Pet 1, 3, 4.]
6. Koje je u vama kao i u svemu svijetu, i plodonosno je i raste kao i u vama, od onoga dana kako čuste i poznaste blagodat Božiju u istini.
7. Kao što i naučiste od *Epafrasa, ljubljenoga našega saradnika, koji je za vas vjerni služitelj Hristov, [*Kol 4, 12; Flm 23.]
8. Koji nam i javi o vašoj ljubavi u Duhu.
9. *Toga radi i mi, od onoga dana kako čusmo, ne prestajemo moliti se Bogu za vas i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj mudrosti i razumu duhovnome, [*Ef 1, 16.]
10. Da se vladate *dostojno Gospoda ugađajući mu u svemu, i da budete plodni u svakom dobrom djelu, i da rastete u poznanju Boga, [*Ef 4, 1; Flp 1, 27.]
11. Jačajući svakom snagom, po sili slave njegove, za svaku postojanost i dugotrpeljivost s radošću,
12. Zahvaljujući Bogu i Ocu koji nas osposobi za udio u *nasljedstvu svetih u svjetlosti; [*Ef 1, 11; 1 Pet 1, 4.]
13. Koji nas izbavi od vlasti tame i prenese u Carstvo Sina ljubavi svoje,
14. *U kome imamo iskupljenje, oproštenje grijehova; [*Ef 1, 7.]
15. Koji je *ikona Boga nevidljivoga, Prvorođeni prije svake tvari, [*Jev 1, 3; Otk 3, 14.]
16. *Jer Njime bi sazdano sve, što je na nebesima i što je na zemlji, što je vidljivo i što je nevidljivo, bili prijestoli ili gospodstva, ili načalstva ili vlasti; sve je Njime i za Njega sazdano. [*Jn 1, 3; Jev 1, 2.]
17. I On je prije svega, i sve u njemu postoji.
18. I *On je Glava Tijela, Crkve, koji je početak, † Prvorođeni iz mrtvih, da u svemu On bude prvi. [*Ef 1, 22; † Dap 26, 23; 1 Kor 15, 20; Otk 1, 5.]
19. Jer (Otac) blagoizvoli *da se u Njemu nastani sva punoća. [*Jn 1, 16; Ef 1, 23; Kol 2, 9.]
20. I da *kroz Njega izmiri sve sa sobom, učinivši mir njegovom krvlju na krstu, (pomirivši) kroz Njega i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima. [*Ef 1, 10.]
21. I vas *koji ste nekada bili otuđeni i svjesno neprijatelji u zlim djelima, [*Ef 2, 12; 4, 18.]
22. Sada vas izmiri smrću njegovog ljudskog tijela da vas izvede preda se *svete, neporočne i nevine, [*Ef 5, 27.]
23. Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i postojani, i ne odvajajući se od nade Jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja, Pavle, postadoh služitelj.
24. Sada se radujem u svojim stradanjima *za vas, i u svome tijelu dopunjavam što nedostaje Hristovim patnjama, za tijelo njegovo, koje je Crkva, [*Ef 3, 13; 2 Tim 2, 10.]
25. Kojoj ja postadoh služitelj po ustrojstvu Božijem koje mi je dano za vas, da u potpunosti objavim riječ Božiju,
26. *Tajnu sakrivenu od vijekova i pokoljenja, koja se sada javi svetima njegovim; [*Rim 16, 25; Ef 3, 3-6.]
27. Njima Bog htjede pokazati koliko je bogatstvo slave tajne ove među neznabošcima, koja je Hristos u vama, *nada slave; [*1 Tim 1, 1.]
28. Kojega mi propovijedamo urazumljujući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka svakoj mudrosti, *da bismo pokazali svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu. [*Kol 1, 22.]
29. Za ovo se i trudim, boreći se po njegovoj moći koja u meni silno dejstvuje.

2. Ukorijenjenost u tajni Hrista; umiranje i oživljenje sa Njime. Izbjegavanje lažnih učenja.

1. Hoću, dakle, da znate koliku borbu imam za vas i za one u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne vidješe lica mojega u tijelu,
2. Da se utješe srca njihova, da se sjedine u ljubavi i u svakome bogatstvu punoga razumijevanja za poznanje tajne Boga i Oca i Hrista,
3. *U kome su sakrivena sva blaga premudrosti i znanja. [*1 Kor 1, 24, 30.]
4. A ovo govorim, *da vas neko ne prevari zavodljivim riječima. [*Rim 16, 18.]
5. Jer *ako sam tijelom i odsutan, ali sam duhom sa vama, radujući se i videći † vaš red i čvrstinu vaše vjere u Hrista. [*1 Kor 5, 3; † 1 Kor 14, 40.]
6. Kako, dakle, primiste Hrista Isusa Gospoda, tako u Njemu i živite,
7. *Ukorijenjeni i nazidani u Njemu, i utvrđeni u vjeri kao što ste naučeni, izobilujući u njoj sa zahvalnošću. [*Ef 2, 22; 3, 17.]
8. Pazite da vas ko ne obmane filosofijom i praznom prijevarom, *po predanju ljudskom, po nauci svijeta, a ne po Hristu. [*Kol 2, 20.]
9. Jer *u Njemu obitava sva punoća Božanstva tjelesno, [*Jn 1, 14, 16.]
10. I vi ste ispunjeni u Njemu, koji je glava svakoga načalstva i vlasti;
11. U Njemu vi i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivanjem tijela grjehovnosti obrezanjem Hristovim,
12. *Pošto se s Njim pogreboste krštenjem, u Njemu ste i † savaskrsli kroz vjeru u moć Boga koji ga vaskrse iz mrtvih. [*Rim 6, 4; † Kol 3, 1.]
13. *I vas koji ste bili mrtvi u grijesima i u neobrezanju tijela vašega, oživi vas sa Njim, oprostivši nam sve grijehe; [*Ef 2, 1, 5.]
14. *Izbrisa obveznicu koja nas svojim propisima optuživaše i bješe protiv nas, i ukloni je prikovavši je na krst; [*Ef 2, 1, 5.]
15. Razoružavši načalstva i vlasti, žigosa ih javno, pobjedivši na njemu.
16. *Da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo ili piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote, [*Rim 14, 1-12.]
17. *Što je sjenka onoga što će doći, a tijelo je Hristovo. [*Jev 8, 5; 10, 1.]
18. Niko da vas ne obmanjuje tobožnjom poniznošću i služenjem anđelima, upuštajući se u ono što nije vidjeo, i uzalud nadimajući se tjelesnim umom svojim,
19. A ne držeći se *glave iz koje je sve tijelo pomoću zglavaka i sveza sastavljeno da raste rastom Božijim. [*Ef 4, 15.]
20. Ako, dakle, umrijeste sa Hristom za stihije svijeta, *zašto se držite propisa kao da živite u svijetu? [*Gal 4, 9, 10.]
21. Ne dodirni, ne okusi, ne opipaj! –
22. *Po zapovijestima i naukama ljudskim; a to sve propada upotrebom. [*Is 29, 13; Mt 15, 9.]
23. Ovo je samo na izgled mudrost u samovoljnom služenju i poniznosti i mučenju tijela, a nije od nekog značaja za zadovoljenje tijela.

3. Misliti i živjeti sa vaskrslim Hristom. Svlačenje starog čovjeka i oblačenje u novog. Život hrišćana u domu.

1. Ako ste, dakle, *vaskrsli sa Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristos sjedi s desne strane Boga. [*Kol 2, 12.]
2. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji.
3. *Jer umrijeste i vaš je život sakriven sa Hristom u Bogu. [*Rim 6, 2.]
4. A kada se javi Hristos, život naš, onda ćete se i vi s Njime javiti *u slavi. [*1 Kor 15, 43.]
5. *Umrtvite, dakle, udove svoje koji su na zemlji: blud, nečistotu, strast, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo, [*Rim 8, 13.]
6. *Zbog kojih dolazi gnjev Božiji na sinove protivljenja, [*Ef 5, 6.]
7. U kojima i vi negda hodiste, kada življaste u njima.
8. A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, *sramotne riječi iz usta svojih. [*Ef 4, 29.]
9. Ne lažite jedan drugoga, jer *svukoste staroga čovjeka sa djelima njegovim, [*Ef 4, 22-25.]
10. I obukoste se u novoga, koji se obnavlja za poznanje, *prema liku Onoga koji ga je sazdao, [*Ef 4, 24; 1 Moj 1, 26, 27.]
11. Gdje nema *Jelina ni Judejca, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos. [*Gal 3, 28.]
12. Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost,
13. *Podnoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ko ima tužbu na koga; kao što Hristos oprosti vama, tako i vi. [*Ef 4, 2.]
14. A povrh svega toga, *obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. [*Rim 13, 8, 10.]
15. I *mir Božiji neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u † jednome tijelu, i budite zahvalni. [*Flp 4, 7; † 1 Kor 12, 13, 27; Ef 4, 3, 4.]
16. Riječ Hristova neka obitava u vama bogato, u svakoj mudrosti *učite i urazumljujte sebe: psalmima i slavopojima i pjesmama duhovnim, u blagodati pjevajući Gospodu u srcima svojim. [*Ef 5, 19.]
17. I *sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, zahvaljujući Bogu Ocu kroz Njega. [*1 Kor 10, 31.]
18. Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodu.
19. *Muževi, ljubite žene vaše i ne srdite se na njih. [*1 Pet 3, 7.]
20. Djeco, slušajte roditelje svoje u svemu, jer je ovo ugodno Gospodu.
21. Ocevi, ne razdražujte djece vaše, da ne klonu duhom.
22. Robovi, budite poslušni u svemu vašim gospodarima po tijelu, ne radeći samo pritvorno kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga.
23. I sve što god činite, od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudima,
24. Znajući da ćete od Gospoda primiti kao nagradu nasljedstvo, jer Gospodu Hristu služite.
25. A koji čini nepravdu, primiće što je skrivio, i *ne gleda se ko je ko. [*Rim 2, 11.]

4. O molitvi i ponašanju. Slanje Tihika i Onisima. Pozdravi.

1. Gospodari, pravdu i jednakost ukazujte robovima, znajući da i vi imate Gospoda na nebesima.
2. U molitvi budite istrajni; bdite u njoj sa zahvaljivanjem,
3. *Moleći se ujedno i za nas, da nam Bog † otvori vrata riječi, da kazujemo tajnu Hristovu, zbog koje sam i svezan, [*Rim 15, 30; Ef 6, 19; 2 Sol 3, 1; † 1 Kor 16, 9.]
4. Da je objavim kao što treba da govorim.
5. *Mudro se vladajte prema onima koji su izvan, koristeći vrijeme. [*Ef 5, 15, 16; 1 Sol 4, 12.]
6. Riječ vaša da biva svagda u blagosti, *solju začinjena, da znate kako treba svakome odgovoriti. [*Mk 9, 50.]
7. Za mene kazaće vam sve Tihik, ljubljeni brat i vjerni služitelj i saradnik u Gospodu,
8. *Kojega poslah k vama za to isto, da sazna kako ste vi, i da utješi srca vaša, [*Ef 6, 22.]
9. S *Onisimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je od vas. Oni će vam kazati sve kako je ovdje. [*Flm 10.]
10. Pozdravlja vas *Aristarh, koji je sužanj sa mnom, i *Marko, nećak Varnavin – za kojega primiste zapovjesti, ako dođe k vama, primite ga – , [*Dap 19, 29.]
11. I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja; oni su jedini moji saradnici za Carstvo Božije koji mi biše utjeha.
12. Pozdravlja vas *Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom. [*Kol 1, 7; Flm 23.]
13. Jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost za vas i za one koji su u *Laodikiji i za one u Jerapolju. [*Otk 1, 11; 3, 14.]
14. Pozdravlja vas Luka, ljekar ljubljeni, i *Dimas. [*2 Tim 4, 10; Flm 23.]
15. Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i *domaću crkvu njegovu. [*Rim 16, 5; 1 Kor 16, 19; Flm 2.]
16. I kada se ova poslanica pročita kod vas, nastojte da se pročita i u Laodikijskoj Crkvi, a onu iz Laodikije da i vi pročitate.
17. I kažite *Arhipu: gledaj službu koju si primio u Gospodu, da je ispunjavaš. [*Flm 2.]
18. *Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa vama! Amin. [*1 Kor 16, 21; 2 Sol 3, 17.]

Komentarisanje nije više omogućeno.