NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

KNJIGA PROROKA ZAHARIJE

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

 
1. Opominjanje na pokajanje. Pojava anđela Gospodnjeg. Viđenje četiri roga i četiri kovača.

1. Osmoga mjeseca druge godine Darijeve, dođe riječ Gospodnja proroku *Zahariji, sinu Varahije sina Idova, govoreći: [*Jezd 5, 1.]
2. Gospod se vrlo razgnjevi na oce vaše.
3. Zato im reci: Ovako veli Gospod nad vojskama: *Vratite se k meni, govori Gospod nad vojskama, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. [*Mal 3, 7; Jak 4, 8.]
4. Ne budite kao oci vaši kojima vikahu pređašnji proroci govoreći: Ovako veli Gospod nad vojskama: *Vratite se sa zlijeh putova svojih i od zlijeh djela svojih; ali ne poslušaše niti paziše na me, govori Gospod. [*Jer 3, 12.]
5. Oci vaši gdje su? I ti proroci žive li dovijeka?
6. Ali riječi moje i uredbe moje koje zapovijedah slugama svojim prorocima ne stigoše li oce vaše? Te se oni obratiše i rekoše: Kako Gospod nad vojskama bješe namislio učiniti nam prema putovima našim i po djelima našim, tako nam učini.
7. Dvadeset četvrtoga dana jedanaestoga mjeseca, a to je mjesec Savat, druge godine Darijeve, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji, sinu Varahije sina Idova, govoreći:
8. Vidjeh noću, a to čovjek jahaše na konju riđu, i stajaše među mirtama koje bijahu u dolu, a za njim bijahu *konji riđi, šareni i bijeli. [*Zah 6, 2-7.]
9. I rekoh: Što je ovo, gospodaru moj? A anđeo koji govoraše sa mnom reče mi: Ja ću ti pokazati što je ovo.
10. Tada čovjek koji stajaše među mirtama progovori i reče: Ovo su koje posla Gospod da oblaze zemlju.
11. I oni progovoriše anđelu Gospodnjemu koji stajaše među mirtama, i rekoše: Mi obidosmo zemlju, i gle, sva zemlja počiva i mirna je.
12. Tada anđeo Gospodnji odgovori i reče: *Gospode nad vojskama, kad ćeš se već smilovati Jerusalimu i gradovima Judinijem na koje se gnjeviš već † sedamdeset godina? [*Ps 102, 13; † Dan 9, 2.]
13. A Gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom, dobrijem riječima, milijem riječima.
14. I reče mi anđeo koji govoraše sa mnom: Viči i reci: Ovako veli Gospod nad vojskama: Revnujem za Jerusalim i za Sion veoma.
15. I gnjevim se silno na narode bezbrižne, *jer se malo razgnjevih, a oni pomogoše na zlo. [*Is 47, 6.]
16. Zato ovako veli Gospod: *Obratih se k Jerusalimu milošću, dom će se moj opet sazidati u njemu, govori Gospod nad vojskama, i uže će se zategnuti preko Jerusalima. [*Zah 8, 3.]
17. Još viči i reci: Ovako veli Gospod nad vojskama: Opet će gradovi moji obilovati dobrom, i Gospod će opet utješiti Sion i opet će izabrati Jerusalim.
18. Tada podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, četiri roga.
19. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: Što je to? A on mi reče: To su rogovi koji razmetnuše Judu, Izrailja i Jerusalim.
20. Potom pokaza mi Gospod četiri kovača.
21. I rekoh: Šta su ti došli da rade? A on odgovori i reče: Ono su rogovi koji razmetnuše Judu da niko ne podiže glavu; a ovi dođoše da ih uplaše, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu da je razmetnu.

2. Čovjek s užetom mjeračkim. Radosno doba povratka iz Vavilona. Pozivanje mnogobožaca.

1. Opet podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, čovjek, *i u ruci mu uže mjeračko. [*Jez 40, 3.]
2. I rekoh: Kuda ideš? A on mi reče: Da izmjerim Jerusalim da vidim kolika mu je širina i kolika mu je dužina.
3. I gle, anđeo koji govoraše sa mnom izide, i drugi anđeo izide mu u susret.
4. I reče mu: Trči, govori onom mladiću i reci: Jerusalimljani će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi i stoke što će biti u njemu.
5. *I ja ću mu, govori Gospod, biti zid ognjen unaokolo i biću za slavu usred njega. [*Zah 9, 8.]
6. Ej, ej, bježite iz zemlje sjeverne, govori Gospod, jer vas razasuh u četiri vjetra nebeska, govori Gospod.
7. Ej, Sione, koji sjediš kod kćeri Vavilonske, izbavi se.
8. Jer ovako veli Gospod nad vojskama: Za slavom posla me k narodima koji vas oplijeniše; *jer ko tiče u vas, tiče u zjenicu oka njegova. [*5 Moj 32, 10.]
9. Jer, evo, ja ću mahnuti rukom svojom na njih, i biće plijen slugama svojim, i poznaćete da me je poslao Gospod nad vojskama.
10. Pjevaj i veseli se, kćeri Sionska, jer evo ja idem i nastavaću usred tebe, govori Gospod.
11. *I mnogi će se narodi prilijepiti ka Gospodu u taj dan, i biće mi narod, i ja ću nastavati usred tebe, i poznaćeš da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama. [*Zah 8, 22.]
12. I Gospod će naslijediti Judu, svoj dio, u zemlji svetoj, *i opet će izabrati Jerusalim. [*Zah 1, 17.]
13. *Neka muči svako tijelo pred Gospodom, jer usta iz svetoga stana svojega. [*Avak 2, 20.]

3. Isus, poglavar sveštenički, pred anđelom Gospodnjim. Proročanstvo o Čovjeku klici (Mesiji).

1. Poslije mi pokaza Isusa, poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, *koji mu stajaše s desne strane da ga pre. [*Otk 12, 10.]
2. A Gospod reče Sotoni: *Gospod da te ukori, Sotono, Gospod da te ukori, koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? [*Jud 9.]
3. A Isus bijaše obučen u haljine prljave, i stajaše pred anđelom.
4. A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: Skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: Vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine.
5. I rekoh: Neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu, i obukoše mu haljine; a anđeo Gospodnji stajaše.
6. I anđeo Gospodnji zasvjedoči Isusu govoreći:
7. Ovako veli Gospod nad vojskama: Ako uzideš mojim putovima, i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvaćeš trijemove moje, i daću ti da hodiš među ovima što stoje.
8. Čuj, Isuse poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sjede pred tobom, jer su ti ljudi čudo; evo, ja ću dovesti slugu svojega, *Klicu. [*Jer 23, 5; 33, 15; Zah 6, 12.]
9. Jer gle, kamen koji metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu *sedam očiju; gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzeću bezakonje te zemlje u jedan dan. [*Zah 4, 10; Otk 5, 6.]
10. U taj dan, govori Gospod nad vojskama, zvaćete svaki bližnjega svojega pod vinovu lozu i pod smokvu. [*Mih 4, 4.]

4. Zlatan svijećnjak i dvije masline.

1. Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čovjeka koji se budi oda sna.
2. I reče mi; Šta vidiš? A ja rekoh: Vidim, eto *svijećnjak sav od zlata, i gore na njemu čaša, † i sedam žižaka njegovijeh na njemu, i sedam lijevaka za sedam žižaka što su gore na njemu. [*2 Moj 25, 31; † 2 Moj 25, 37.]
3. I dvije masline uza nj, jedna s desne strane čaši, a jedna s lijeve.
4. I progovorih anđelu koji govoraše sa mnom, i rekoh: Što je to, gospodaru moj?
5. A anđeo koji govoraše sa mnom odgovori i reče mi: Zar ne znaš što je to? I rekoh: Ne, gospodaru moj.
6. A on odgovori i reče mi govoreći: To je riječ Gospodnja Zorovavelju: Ne silom ni krjepošću, nego duhom mojim, veli Gospod nad vojskama.
7. Što si ti, goro velika, pred Zorovaveljem? Ravnica; i on će iznijeti najviši kamen, s usklicima: Milost, milost njemu.
8. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
9. *Ruke Zorovaveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i † dovršiti, i poznaćeš da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. [*Jezd 3, 8; † Jezd 6, 15.]
10. Jer ko je prezreo dan *malijeh stvari? Jer će se radovati kad vide kamen mjerački u ruci Zorovavelju onijeh sedam očiju Gospodnjih koje prelaze svu zemlju. [*Ag 2, 3.]
11. Tada odgovarajući rekoh mu: Što su one dvije masline s desne strane svijećnjaku i s lijeve?
12. I opet progovorih i rekoh mu: Što su one dvije grančice maslinove, što su među dva lijevka zlatna, koji toče zlato?
13. I reče mi govoreći: Zar ne znaš što je to? A ja rekoh: Ne, gospodaru moj.
14. Tada reče: *To su dvije masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje. [*Otk 11, 4.]

5. Knjiga što leti; žena u efi.

1. Potom opet podigoh oči svoje i vidjeh, a to knjiga lećaše.
2. I on mi reče: Šta vidiš? A ja rekoh: Vidim knjigu gdje leti, dužina joj dvadeset lakata, a širina deset lakata.
3. Tada mi reče: To je prokletstvo koje izađe na svu zemlju, jer svaki koji krade istrijebiće se po njoj s jedne strane, i koji se god kune krivo istrijebiće se po njoj s druge strane.
4. Ja ću je pustiti, govori Gospod nad vojskama, te će doći na kuću lupežu i na kuću onome koji se kune mojim imenom krivo, i stajaće mu usred kuće i satrće je, i drvlje joj i kamenje.
5. Potom izide anđeo koji govoraše sa mnom, i reče mi: Podigni oči svoje i vidi šta je ovo što izlazi.
6. A ja rekoh: Šta je? A on reče: To je efa što izlazi. I reče: To im je oko po svoj zemlji.
7. I gle, podizaše se talanat olova, i jedna žena sjeđaše usred efe.
8. I on reče: To je bezbožnost. I vrže je usred efe, i vrže onaj komad olova ozgo na ždrijelo joj.
9. I podigoh oči svoje i vidjeh, a to dvije žene izlažahu, i vjetar im bijaše pod krilima, a krila im bijahu kao u rode, i digoše efu među zemlju i nebo.
10. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: Kuda one nose efu?
11. A on mi reče: Da joj načine kuću u zemlji Senaru; i ondje će se namjestiti i postaviti na svoje podnožje.

6. Četvora kola. Ponovno proricanje o Čovjeku klici, koji će biti car i sveštenik.

1. Potom opet podigoh oči svoje, i vidjeh, a to četvora kola izlažahu između dvije gore, a te gore bijahu od mjedi.
2. U prvijem kolima bjehu *konji riđi, a u drugim kolima † konji vrani, [*Zah 1, 8; Otk 6, 4; † Otk 6, 5.]
3. A u trećim kolima *konji bijeli, a u četvrtijem kolima konji šareni, jaki. [*Otk 6, 2.]
4. I progovoriv, rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: Šta je to, gospodaru moj?
5. A anđeo odgovori i reče mi: To su četiri vjetra nebeska, koji izlaze ispred Gospoda sve zemlje, *Gdje stajaše. [*Zah 4, 14.]
6. Konji vrani što su u jednijem, oni idu u sjevernu zemlju; a bijeli idu za njima; a šareni idu u zemlju južnu.
7. I jaki izašavši šćahu da idu i *prolaze zemlju; i reče: Idite prolazite zemlju. I stadoše prolaziti zemlju. [*Zah 1, 10.]
8. Tada me zovnu i reče mi: Vidi, koji otidoše u zemlju sjevernu, umiriše duh moj u zemlji sjevernoj.
9. Potom mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
10. Uzmi od roblja, od Heldaja i od Tovije i od Jedaje, koji dođoše iz Vavilonske, pa dođi istoga dana i uđi u dom Josije, sina Sofonijina.
11. Uzmi srebra i zlata, i načini vijence, i metni na glavu Isusu, sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom,
12. I reci mu govoreći: Ovako veli Gospod nad vojskama: *Evo čovjeka kojemu je ime Klica, koja će klijati s mjesta svoga i sagradiće crkvu Gospodnju. [*Zah 3, 8.]
13. Jer će on sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu, i sjedjeće i vladati na svom prijestolu, *i biće sveštenik na prijestolu svom, i svjet mirni biće među objema. [*Ps 110, 4.]
14. I vijenci neka budu Elemu i Toviji i Jedaji i Henu, sinu Sofonijinu, za spomen u crkvi Gospodnjoj.
15. I koji su daleko, doći će i gradiće crkvu Gospodnju, i poznaćete da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. I to će biti ako uzaslušate glas Gospoda Boga svojega.

7. Bogu se ne sviđa spoljašnji post, već dobra djela.

1. Potom četvrte godine cara Darija dođe riječ Gospodnja Zahariji četvrtoga dana devetoga mjeseca, Hasleva,
2. Kad poslaše u dom Božji Sarasara i Regemeleha i ljude svoje da mole Gospoda,
3. I da govore sveštenicima, koji bijahu u domu Gospoda nad vojskama, i prorocima, i reku: Hoćemo li plakati *petoga mjeseca odvajajući se, kako činismo već toliko godina? [*Jer 52, 12; Zah 8, 19.]
4. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
5. Kaži svemu narodu zemaljskom i sveštenicima, i reci: Kad *postiste i tužiste † petoga i sedmoga mjeseca za sedamdeset godina, eda li meni postiste? [*Is 58, 5; † Zah 8, 19.]
6. A kad jedete i pijete, ne jedete li i ne pijete li sami?
7. Nijesu li to riječi koje je Gospod proglasio preko pređašnjih proroka, kad Jerusalim bijaše naseljen i miran i gradovi njegovi oko njega, i kad bijaše naseljen južni kraj i ravnica?
8. Dođe riječ Gospodnja Zahariji govoreći:
9. Ovako govori Gospod nad vojskama: *Sudite pravo i budite milostivi i žalostivi jedan drugom. [*Mih 6, 8.]
10. *I ne činite krivo udovici ni siroti, inostrancu ni siromahu, i ne mislite zlo jedan drugom u srcu svom. [*2 Moj 22, 21, 22.]
11. Ali ne htješe slušati, i uzmakoše ramenom natrag, i zatiskoše uši svoje da ne čuju.
12. I srcem svojim otvrdnuše kao dijamanat da ne čuju zakona i riječi koje sla Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka pređašnjih; zato dođe velik gnjev od Gospoda nad vojskama.
13. Zato, kao što on vika a oni ne slušaše, tako i oni vikaše a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama.
14. Nego ih razmetnuh vihorom po svijem narodima, kojih ne poznavaše, i zemlja opustje iza njih da niko u nju ne dohođaše niti se iz nje vraćaše, i obratiše milu zemlju u pustoš.

8. Obećanje budućega spasenja Božijemu narodu, koji će mnoge mnogobošce podstaći da traže pravoga Boga.

1. Opet dođe riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
2. Ovako veli Gospod nad vojskama: *Revnujem za Sion velikom revnošću, i velikim gnjevom revnujem za nj. [*Zah 1, 14.]
3. Ovako veli Gospod: *Vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati Grad istiniti, i gora Gospoda nad vojskama Sveta gora. [*Zah 1, 16.]
4. Ovako veli Gospod nad vojskama: *Opet će sjedjeti starci i starice po ulicama Jerusalimskim, svako sa štakom u ruci od velike starosti. [*Is 65, 20.]
5. I ulice će gradske biti pune djetića i djevojaka, koje će se igrati po ulicama.
6. Ovako veli Gospod nad vojskama: Ako je čudno u očima ostatku toga naroda u ovo vrijeme, *eda li će biti čudno i u mojim očima? govori Gospod nad vojskama. [*Lk 1, 37.]
7. Ovako veli Gospod nad vojskama: Evo, ja ću izbaviti svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje zapadne.
8. I dovešću ih, i oni će nastavati usred Jerusalima, i biće mi narod i ja ću im biti Bog, istinom i pravdom.
9. Ovako veli Gospod nad vojskama: Neka vam se ukrijepe ruke koji slušate u ovo vrijeme ove riječi iz usta proročkih od dana kad se osnova dom Gospoda nad vojskama da se sazida crkva.
10. Jer prije tijeh dana ne bješe plate ni za čovjeka ni za živinče, niti bješe mira od neprijatelja ni onome koji odlažaše ni onome koji dolažaše, i pustih sve ljude jednoga na drugoga.
11. A sada neću biti kao prije ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama.
12. Nego će usjev biti miran, vinova će loza nositi plod svoj, i zemlja će rađati rod svoj, i nebo će davati rosu svoju; i sve ću to dati u našljedstvo ostatku toga naroda.
13. I kao što bijaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izrailjev, tako ću vas izbaviti, *te ćete biti blagoslov; ne bojte se, neka vam se okrijepe ruke. [*1 Moj 12, 2.]
14. Jer ovako veli Gospod nad vojskama: Kao što vam namislih zlo učiniti kad me razgnjeviše oci vaši, veli Gospod nad vojskama, i ne raskajah se,
15. Tako opet u ove dane namislih da dobro činim Jerusalimu i domu Judinu; ne bojte se.
16. Ovo je što treba da činite: *Govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim; [*Ef 4, 25.]
17. *I ne mislite jedan drugome zlo u srcu svom, i ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim, govori Gospod. [*Zah 7, 10.]
18. Potom dođe mi riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
19. Ovako veli Gospod nad vojskama: *Post četvrtoga mjeseca, i † post petoga i **post sedmoga i † † post desetoga obratiće se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele; ali ljubite istinu i mir. [*Jer 52, 6; † Jer 52, 12; Zah 7, 3, 5; **Jer 41, 1; † † Jer 52, 4.]
20. Ovako veli Gospod nad vojskama: Još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova;
21. Dolaziće stanovnici jednoga u drugi govoreći: Hajdemo da se molimo Gospodu i da tražimo Gospoda nad vojskama; idem i ja.
22. Tako će doći mnogi narodi i silni narodi da traže Gospoda nad vojskama u Jerusalimu i da se mole Gospodu.
23. Ovako veli Gospod nad vojskama: U to će vrijeme deset ljudi od svijeh jezika narodnijeh uhvatiti jednoga Judejca za skut govoreći: Idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama.

9. Skrušenost mnogobožaca. Obećanje mirnoga i moćnoga Cara, Mesije.

1. Breme riječi Gospodnje zemlji Adrahu i Damasku, gdje će počinuti, jer je Gospodnje oko na ljudima i na svijem plemenima Izrailjevijem.
2. I Emat će zahvatiti, i *Tir i Sidon, ako i jesu veoma mudri, [*Is 23; Jez 26-28.]
3. I Tir sagradi sebi grad, i sabra srebra kao praha, i zlata kao kala po putu.
4. Gle, Gospod će ga otjerati, i vrći će u more silu njegovu, i on će ognjem izgorjeti.
5. *Askalon će vidjeti i uplašiće se, i Gaza će se vrlo uzmučiti, i Akaron što ga osramoti nadanje njegovo, i poginuće car u Gazi; i Askalon se neće naseliti. [*Jer 47, 1, 5.]
6. I u Azotu će sjedjeti tuđin, i ponos ću Filistejski zatrti.
7. I ukloniću krv njihovu od usta njihovijeh, i gadove njihove iz zuba njihovijeh, i ko ostane biće i on Boga našega, i biće kao poglavar u Judi, a Akaron kao Jevusejac.
8. I postaviću oko kod doma svojega suprot vojsci, suprot onima koji odlaze i dolaze, i nastojnik neće više prolaziti kroz njih, jer sada pogledah svojim očima.
9. *Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinu. [*Mt 21, 5.]
10. *Jer ću istrijebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje; i istrijebiće se luk ubojiti; i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. [*Mih 5, 10.]
11. A ti, *za krv zavjeta tvojega pustih sužnje tvoje iz jame, gdje nema vode. [*2 Moj 24, 8.]
12. Vratite se ka gradu, sužnji, koji se nadate, još ti i danas javljam *da ću ti platiti dvojinom. [*Is 61, 7.]
13. Jer zapeh sebi Judu kao luk i napunih Jefrema, i podigoh sinove tvoje, Sione, na sinove tvoje, Javane, i učinih te da si kao mač junački.
14. I Gospod će se pokazati nad njima, i strijela će njegova izaći kao munja, i Gospod će Gospod zatrubiti u trubu i poći će s vihorima južnijem.
15. Gospod nad vojskama zaklanjaće ih, i oni će jesti pogazivši kamenje iz praćke, i piće podvikujući kao od vina, i biće puni kao čaša, kao uglovi od oltara.
16. I Gospod Bog njihov izbaviće ih u taj dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vijencu podignuti u zemlji njegovoj.
17. Jer koliko će biti dobro njegovo i kolika ljepota njegova! Od žita će rasti momci, a od slatkoga vina djevojke.

10. Narod se spasava nasilnika, sabira se i opet zadobija blagoslov.

1. Ištite od Gospoda dažda u vrijeme poznoga dažda, Gospod će pustiti munje, i daće vam izobila dažda i svakome trave u polju.
2. Jer likovi govore ništavilo i vrači vide laž i govore zaludne sne, tješe taštinom; zato otidoše kao stado i ojadiše se, jer ne bješe pastira.
3. Gnjev se moj raspali na pastire, i pokarah jarce; jer Gospod nad vojskama obide stado svoje, dom Judin, i učini da su mu kao konj okićen za boj.
4. Od njega je ugao, od njega kolje, od njega luk ubojiti, od njega izlazi i svaki nastojnik.
5. I oni će biti kao junaci, gaziće u boju kao blato po ulicama, i biće se, jer je Gospod s njima, i koji jašu na konjma osramotiće se.
6. I ukrijepiću dom Judin, i dom ću Josifov spasti, i dovešću ih natrag, jer mi ih je žao, i biće kao da ih nijesam odbacio, jer sam ja Gospod Bog njihov i uslišiću ih.
7. I oni od Jefrema biće kao junak, i srce će im biti veselo kao od vina, i sinovi njihovi vidjeće i veseliće se, i srce će im se radovati o Gospodu.
8. Zazviždaću im i sabraću ih, jer ću ih izbaviti, i oni će se umnožiti kao što su se bili umnožili.
9. I rasijaću ih među narode da se u daljnijem mjestima opominju mene, i živeći sa sinovima svojima da se vrate.
10. I dovešću ih natrag iz zemlje Misirske, i sabraću ih iz Asirske, i dovešću ih u zemlju Galadsku i na Livan; i neće im biti dosta mjesta.
11. *I od tjeskobe će prijeći preko mora, i razbiće vale u moru, i sve će dubine rijeci presahnuti, i oboriće se ponos Asirski i palica će se Misirska uzeti. [*Is 11, 15.]
12. I ukrijepiću ih Gospodom, i oni će hoditi u ime njegovo, govori Gospod.

11. Jadikovanje zbog nevjernih pastira narodnih. Štapovi, blagost i sveza. Trideset srebrnika za jednoga Dobroga pastira.

1. Otvori, Livane, vrata svoja, i oganj neka proždre kedre tvoje.
2. Ridaj, jelo, jer pade kedar, jer krasnici propadoše; ridajte, hrastovi Vasanski, jer se posiječe šuma ograđena.
3. Stoji jauk pastira, jer se zatre slava njihova; stoji rika lavova, jer se opustoši ponos Jordanski.
4. Ovako veli Gospod Bog moj: Pasi ovce klanice,
5. Koje ubijaju oni koji ih drže, niti ih ko krivi, i koji ih prodaju govore: Blagosloven da je Gospod, obogatih se; i koji ih pasu, nijedan ih ne žali.
6. Zato neću više žaliti stanovnika zemaljskih, govori Gospod, nego ću, evo, predati jednoga drugome u ruke i u ruke caru njihovu, i oni će potrti zemlju, a ja je neću izbaviti iz ruku njihovijeh.
7. I pasoh ovce klanice, nevoljne od stada, i uzev dva štapa nazvah jedan blagost, a drugi nazvah sveza, i pasoh stado.
8. I pogubih tri pastira za mjesec dana, jer se duša moja ljućaše na njih, i duša njihova mržaše na me.
9. I rekoh: Neću vas više pasti; *koja pogine neka pogine, i koja propadne neka propadne, i koje ostanu neka jedu meso jedna drugoj. [*Jer 15, 2.]
10. I uzeh svoj štap, blagost, i slomih ga da ukinem zavjet svoj koji učinih sa svijem narodima.
11. I ukide se onoga dana, i *nevoljni od stada, koji gledahu na me, poznaše doista da bješe riječ Gospodnja. [*Zah 11, 7.]
12. I rekoh im: Ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije, nemojte; *i izmjeriše mi platu, trideset srebrnika. [*Mt 26, 15.]
13. I reče mi Gospod: Baci lončaru tu časnu cijenu kojom me precijeniše. I uzev trideset srebrnika bacih ih u dom Gospodnji lončaru.
14. Potom slomih drugi štap svoj, svezu, da ukinem bratstvo između Jude i Izrailja.
15. I Gospod mi reče: Uzmi još opravu bezumna pastira.
16. Jer evo, ja ću podignuti pastira u zemlji, koji neće obilaziti one koja gine, neće tražiti nejake, niti će liječiti ranjene, niti će nositi sustale, nego će jesti meso od pretilijeh, i papke će im kidati.
17. Teško pastiru nikakvom koji ostavlja stado! Mač mu je nad mišicom i nad desnijem okom; mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamnjeti.

12. Moćna Božija zaštita Jerusalima. Obećanje duha milosti. Tugovanje narodno za Onim koga su proboli.

1. Breme riječi Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čovjeku duh koji je u njemu:
2. Evo, ja ću učiniti Jerusalim *čašom za opijanje svijem narodima unaokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu. [*Is 51, 17.]
3. I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima; koji ga god htjedbudu dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj.
4. U taj ću dan, govori Gospod, učiniti da svi konji budu plašljivi i svi konjanici bezumni; i otvoriću oči svoje na dom Judin, i oslijepiću sve konje narodima.
5. Te će govoriti glavari Judini u srcu svom: Jaki su mi stanovnici Jerusalimski Gospodom nad vojskama, Bogom svojim.
6. U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu *kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, te će proždrijeti i nadesno i nalijevo sve narode unaokolo, a Jerusalim će još ostati na svom mjestu, u Jerusalimu. [*Avd 18.]
7. I Gospod će sačuvati šatore Judine najprije, da se ne diže nad Judom slava doma Davidova i slava stanovnika Jerusalimskih.
8. U onaj će dan Gospod zaklanjati stanovnike Jerusalimske, i najslabiji među njima biće u taj dan kao David, i dom će Davidov biti kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima.
9. I u taj dan tražiću da istrijebim sve narode koji dođu na Jerusalim;
10. I izliću na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i *pogledaće na mene Kojega probodoše; i plakaće za Njim kao za jedincem, i tužiće za Njim kao za prvencem. [*Jn 19, 37; Otk 1, 7.]
11. U ono će vrijeme biti tužnjava velika u Jerusalimu kao tužnjava u Adadrimonu u *polju Megidonskom. [*2 dn 35, 22-25.]
12. I tužiće zemlja, svaka porodica napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose;
13. Porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Semejeva napose, i žene njihove napose;
14. Sve ostale porodice, svaka napose, i žene njihove napose.

13. Blagodat Novoga zavjeta. Smrt Velikoga pastira. Rasturanje i prikupljanje njegovoga stada.

1. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za grijeh i za nečistotu.
2. I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, *istrijebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniću iz zemlje. [*Mih 5, 12.]
3. I ako ko još usprorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše: Nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, *probosti što prorokova. [*5 Moj 13, 6.]
4. I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvare, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati *plaštem od kostrijeti da bi lagali. [*2 car 1, 8.]
5. Nego će svaki reći: Nijesam prorok, ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje.
6. I ako mu ko reče: Kakve su ti to rane na ruku? On će odgovoriti: Dopadoh ih u kući prijatelja svojih.
7. Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, *udari Pastira, i ovce će se razbjeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima. [*Mt 26, 31.]
8. I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj;
9. I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato; oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i *reći ću: To je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš. [*Os 2, 23.]

14. Jerusalim u nevolji. Božansko spasenje. Kažnjavanje neprijatelja. Slava i prostranstvo Carstva Božijega. Sve će biti Svetinja Gospodu.

1. Evo, ide dan Gospodnji, i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe.
2. Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada.
3. Jer će Gospod izaći, i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj.
4. I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka, i gora će se Maslinska raspasti po srijedi na istok i na zapad da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever a polovina na jug.
5. I bježaćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala, i bježaćete kao što bježaste od *trusa u vrijeme Ozije, cara Judina; i doći će Gospod Bog moj, i svi će Sveti biti s tobom. [*Am 1, 1.]
6. I u taj dan neće biti vidjelo svijetlo i mračno;
7. Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svjetlost.
8. I u taj će dan *proteći iz Jerusalima voda živa, pola k istočnom moru, a pola k zapadnom moru, i biće i ljeti i zimi. [*Jez 47, 1.]
9. I Gospod će biti *Car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno. [*Otk 11, 15.]
10. I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mjestu od vrata Venijaminovijeh do mjesta gdje su prva vrata, do vrata na uglu, *i od kule Ananeilove do tijeska careva. [*Jer 31, 38.]
11. I oni će nastavati u njemu, i neće više biti prokletstva, i Jerusalim će stajati bez straha.
12. A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jerusalim: tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima.
13. I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvataće jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga.
14. A i Juda će vojevati na Jerusalim, i blago svijeh naroda unaokolo sabraće se, zlato i srebro i odijelo vrlo mnogo.
15. I zlo kao to zlo snaći će konje, mazge, kamile i magarce i svu stoku koja bude u tom okolu.
16. I ko god ostane od svijeh naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni Caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik sjenica.
17. I ako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone Caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda;
18. I ako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, biće isto zlo kojim će Gospod udariti narode koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
19. Takvi će biti grijeh Misircima i grijeh svijem narodima koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
20. U taj će dan biti na zvoncima konjskim: Svetinja Gospodu; i lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdjele pred oltarom;
21. I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti Svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći uzimaće ih i kuhati u njima; i u taj dan neće više biti *Hananejca u domu Gospoda nad vojskama. [*Otk 21, 27.]

Komentarisanje nije više omogućeno.