NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

Poslёdovanіe večerni

Prišedъ їereй vo hramъ s™hй i3 naloži1vъ na sebE є3pіtrahi1lь, stoS pred8 crkimi vratы2, glag0letъ:

Blgoslovenъ bGъ našъ vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# ўčinennый čtecъ glag0letъ:

Ґmi1nь. Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ. CRю2 nbcnый: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ:

Vozglasъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Čtecъ: Ґmi1nь. GDi pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ: Prіidi1te, pokloni1msz: Tri1ždы. I# f7-й časъ.

Po nemže tpysta ne bыvaetъ, no glag0letъ їereй načalo:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

Čtecъ: Ґmi1nь. Prіidi1te, pokloni1msz:

I# pal0mъ Rg: Blgoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й:

Їereй že, pred8 s™hmi dverьmi stavъ tkrovennoю glav0ю, glag0letъ moli6tvы svэti6lьničnыz.

Mltva №.

GDi щedrый i3 mlctivый, dolgoterpэli1ve i3 mnogomlctive, vnuši2 ml7tvu našu, i3 vonmi2 glasu molenіz našegw: sotvori2 sъ nami znamenіe vo blgo, nastavi nasъ na pytь tv0й, є4že hodi1ti vo i4stinэ tvoeй, vozveseli2 serdcA n†ša, vo є4že bostisz i4mene tvoegw2 s™agw: zanE velій є3si2 tы2 i3 tvorsй čudesA, tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, i3 nёstь pod0benъ tebЁ vъ b0zэhъ, gDi: si1lenъ vъ mlcti i3 blgъ vъ krёposti, vo є4že pomogati, i3 ўtэšati, i3 sp7sati vs‰ ўpovaющыz vo i4mz s™0e tvoE.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva v7.

GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši nasъ, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši nasъ: no sotvori2 sъ nami po mlcti tvoeй, vračY i3 i3scэli1telю dyšъ našihъ. Nastavi nasъ ko pristaniщu hotёnіz tvoegw2, prosvэti2 džči serdecъ našihъ vъ poznanіe tvoeS i4stinы: i3 daruй namъ pr0čee nastosщagw dnE mi1rnoe i3 bezgrёšnoe, i3 vsE vremz životA našegw mltvami s™hz bcdы i3 vsёhъ s™hhъ.

Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva G.

GDi b9e našъ, pomzni2 nasъ grёšnыhъ i3 nepotrebnыhъ r†bъ tvoi1hъ, vnegdA prizыvati namъ s™0e i4mz tvoE, i3 ne posrami2 nasъ t čaznіz mlcti tvoeS: no daruй namъ gDi, vs‰ ±že ko sp7senію prošє1nіz, i3 spod0bi nasъ lюbi1ti i3 bostisz tebE t vsegw2 serdca našegw, i3 tvori1ti vo vsёhъ v0lю tvoю2.

Ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva d7.

Nem0lčnыmi pёsnьmi i3 neprestannыmi slavoslovlenьmi t s™hhъ si1lъ vospэvaemый, i3sp0lni ўstA n†ša hvalenіz tvoegw2, є4že podati veli1čestvіe i4meni tvoemY s™0mu: i3 daždь namъ ўčastіe i3 naslёdіe so vsёmi bosщimisz tebE i4stinoю, i3 hransщimi zapwvэdi tvo‰, mltvami s™hz bcdы i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva є7.

GDi, gDi, prečctoю tvoeю dlanію soderžaй vssčєskaz, dolgoterpsй na vsёhъ nasъ, i3 kazйsz nj ѕl0bahъ našihъ, pomzni2 щedrHtы tvo‰ i3 mlctь tvoю2: posэti1 nы tvoeю blgostію, i3 daždь namъ i3zbэžati i3 pr0čee nastosщagw dnE, tvoeю blgodatію, t razli1čnыhъ k0zneй lukavagw, i3 nenavёtnu ži1znь našu soblюdi2 blgodatію vses™agw tvoegw2 d¦a.

Mlctію i3 člkolю1bіemъ є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so vses™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva ѕ7.

B9e veli1kій i3 di1vnый, neispovэdi1moю blgostію i3 bogatыmъ pr0mыslomъ ўpravlszй vssčєskaz: i3 mіrsk†z namъ bl7g†z darovavый, i3 sporuči1vый namъ njbэщannoe crtvo darovannыmi blgi1mi: putesotvori1vый namъ i3 dnE prešedšuю častь t vsskagw ўkloni1tisz ѕlA: daruй namъ i3 pr0čee nepor0čnw soverši1ti pred8 s™0ю slavoю tvoeю, pёti tS є3di1nago blgago i3 člkolюbi1vago bGa našego.

Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva z7.

B9e veli1kій i3 vhšnій, є3di1nъ i3mёzй bezsmertіe, vo svёtэ živhй nepristypnэmъ, vsю2 tvarь premdrostію sozdavый, razdэli1vый meždY svёtomъ i3 meždY tьm0ю, i3 s0lnce položi1vый vo w4blastь dnE, luny že i3 ѕvёzdы vo njblastь n0щi, spod0bivый nasъ grёšnыhъ i3 vъ nastosщій časъ predvari1ti licE tvoE i3spovёdanіemъ, i3 večernee tebЁ slavosl0vіe prinesti2: samъ člkolю1bče, i3spravi moli1tvu našu ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, i3 prіimi2 ю5 vъ vonю2 blgouhanіz: podaždь že namъ nastosщій večerъ, i3 prihodsщuю n0щь mi1rnu: njblech nы vo njryžіe svёta, i3zbavi nы2 t straha noщnagw i3 vsskіz veщi vo tьmЁ prehodsщіz: i3 daždь s0nъ, є3g0že vo ўpokoenіe nemoщi našeй darovalъ є3si2, vsskagw mečtanіz dіavolz tčuždennый. E$й, vLko, blgi1hъ podatelю, da i3 na l0žahъ našihъ ўmilsющesz, pominaemъ vъ noщi2 i4mz tvoE, i3 poučenіemъ tvoi1hъ zapovэdeй prosvэщaemi, vъ radosti duševnэй vostanemъ kъ slavosl0vію tvoeS blgosti, molє1nіz i3 moli6tvы tvoemY blgoutr0bію prinossщe nj svoi1hъ sogrэšenіihъ i3 vsёhъ lюdeй tvoi1hъ, ±že, mltvami s™hz bcdы, mlctію posэti2.

Ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I#sp0lnьšusz že prednačinatelьnomu palmY, glag0letъ sщ7ennikъ, i3li2 dіakonъ, ѓщe є4stь, i3zšedъ sёvernoю stran0ю i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ ґmvHna, є3ktenію2 sію2:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, čctnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ gradэ semъ (i3li2 nj vesi seй, i3li2 nj s™ёй njbi1teli seй,) vsskomъ gradэ, stranЁ, i3 vёroю živyщihъ vъ ni1hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ blgorastvorenіi vozdyhwvъ, nj i3z8obi1lіi plodHvъ zemnhhъ, i3 vremenэhъ mi1rnыhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ plavaющihъ, putešestvuющihъ, nedyguющihъ, stražduщihъ, plэnennыhъ, i3 nj sp7senіi i4hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašenіe:

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь, i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže kafjsmu. I# po kafjsmэ i3zšedъ dіakonъ sёvernoю dverію, glag0letъ maluю є3ktenію2:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ: Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže: GDi vozzvahъ: poetsz na glasъ stіhi1rъ. Taže stіhi6rы. Slava, i3 nhnэ:

Mltva vh0da:

Večerъ, i3 zaytra, i3 polydne, hvalimъ, blgoslovi1mъ, blgodari1mъ i3 m0limsz tebЁ, vLko vsёhъ: i3spravi moli1tvu našu ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, i3 ne ўkloni2 serdecъ našihъ vъ slovesA i3li2 vъ pomыšlє1nіz lukavstvіz: no i3zbavi nasъ t vsёhъ lovsщihъ dyšы našz, ćkw kъ tebЁ gDi, gDi, džči naši, i3 na tS ўpovahomъ, da ne posrami1ši nasъ, b9e našъ.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Taže blgoslovlsetъ vh0dъ.

I# vozglašaetъ dіakonъ: Premydrostь, pr0sti.

Li1kъ že: Svёte ti1hій s™hz slavы, bezsmertnagw, nc7A nbcnagw, s™agw blžennagw, ї}se hrtE: prišedše na zapadъ s0lnca, vi1dэvše svёtъ večernій, poemъ nc7A, sn7a i3 s™ago d¦a, bGa. Dost0inъ є3si2 vo vs‰ vremenA pёtъ bhti glasы prpdbnыmi, sn7e b9ій, živ0tъ dasй: tёmže mjrъ tS slavitъ.

Po vh0dэ že, položi1vъ w3bhčnый pokl0nъ, dіakonъ, ѓщe že nёstь, sщ7ennikъ, glag0letъ prokjmenъ dnE.

Vъ nedёlю večera, glasъ }:

SE nhnэ blgoslovi1te gDa, vsi2 rabi2 gDni.

Stjhъ: Stosщіi vo hramэ gDni, vo dv0rэhъ d0mu bGa našegw.

Vъ ponedёlьnikъ večera, glasъ d7:

GDь ўslhšitъ mS, vnegdA vozzvati mi2 kъ nemY.

Stjhъ: VnegdA prizvati mi2, ўslhša mS bGъ pravdы moeS.

Vo vt0rnikъ večera, glasъ №:

Mlctь tvoS gDi, poženetъ mS vs‰ dni6 životA moegw2.

Stjhъ: GDь pasetъ mS, i3 ničt0že mS liši1tъ: na mёstэ ѕlačnэ, tamw vseli1 mz.

Vъ sredu večera, glasъ є7:

B9e, vo i4mz tvoE sp7si1 mz, i3 vъ si1lэ tvoeй sudi1 mi.

Stjhъ: B9e, ўslhši moli1tvu moю2, vnuši2 glag0lы ќstъ moi1hъ.

Vъ četvert0kъ večera, glasъ ѕ7:

P0moщь moS t gDa, sotv0ršagw nb7o i3 zemlю.

Stjhъ: Vozved0hъ džči moi2 vъ g0rы, tnю1duže prіi1detъ p0moщь moS.

Vъ pzt0kъ večera, glasъ z7:

B9e, zastypnikъ m0й є3si2 tы2, i3 mlctь tvoS predvari1tъ mS.

Stjhъ: I#zmi1 mz t vr†gъ moi1hъ b9e, i3 t vostaю1щihъ na mS i3zbavi mS.

Ѓщe že є4stь subbHta večera, glasъ ѕ7:

GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Stjhъ: NJblečesz gDь vъ si1lu, i3 prepossasz.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

NJbraщьsz že sщ7ennikъ kъ zapadu, sogbє1nэ i3mёzй rycэ, stoi1tъ njžidazй i3spolnenіz prokjmena: taže poklansetsz i3 th0ditъ na mёsto svoE. Po prokjmnэ že, glag0letъ dіakonъ, ѓщe є4stь, i3zšedъ sёvernoю stran0ю (їereй že vnytrь nltarS stoi1tъ pred8 s™0ю trapezoю):

Rcemъ vsi2 t vseS duši2, i3 t vsegw2 pomыšlenіz našegw rcemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi vsederži1telю, b9e ntє1ъ našihъ, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, i3 vseй vo hrtЁ bratіi našeй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj blžennыhъ i3 prisnopamztnыhъ sozdatelehъ s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz njbi1teli seS,) i3 nj vsёhъ preždepoči1všihъ ntcёhъ i3 bratіzhъ, zdЁ ležaщihъ i3 povsю1du, pravoslavnыhъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mlcti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi, proщenіi i3 njstavlenіi grэhHvъ rabHvъ b9іihъ, bratіi s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz w3bi1teli seS).

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj plodonossщihъ i3 dobrodёющihъ vo s™ёmъ i3 vsečctnёmъ hramэ semъ, truždaющihsz, poю1щihъ i3 predstosщihъ lю1dehъ, njžidaющihъ t tebE veli1kіz i3 bogatыz mlcti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ:

Ćkw mlctivъ i3 čl7kolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže: Spod0bi gDi, vъ večerъ seй:

Dіakonъ: I#sp0lnimъ večernюю moli1tvu našu gDevi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Večera vsegw2 soveršenna, st7a, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

I# sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 našz gDevi prikl0nimъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Ml7tva glavopreklonenіz:

GDi b9e našъ, prikloni1vый nb7sA i3 sošedый na sp7senіe r0da čelovёčeskagw, pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dostosnіe tvoE: tebё bo strašnomu i3 člkolю1bcu sudіi2, tvoi2 rabi2 pokloni1ša glavы6, svo‰ že pokori1ša vы6z, ne t čelovBkъ njžidaющe p0moщi, no tvoeS prossщe mlcti, i3 tvoegw2 čaющe sp7senіz: ±že sohrani2 na vsskoe vremz, i3 po nastosщemъ večerэ i3 vъ prihodsщuю n0щь, t vsskagw vragA, t vsskagw proti1vnagw dёйstva dіavolьskagw, i3 t pomыšlenій syetnыhъ, i3 vospominanій lukavыhъ.

Taže vozglašaetъ sщ7ennikъ: Bydi deržava crtvіz tvoegw2 bl7goslovena i3 preproslavlena, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže i3sh0dimъ vъ pritv0rъ, poю1щe stіhi1ru hrama i3li2 prazdnika, soveršaющe lіtjю. Sщ7ennikъ že i3 dіakonъ sъ kadi1lьniceю i3sh0dztъ vkypэ sёvernoю stran0ю, pred8i1dutъ že i5mъ so dvэmA lampadoma: s™ы6mъ že dveremъ zatvorє1nыmъ syщыmъ.

Slava, s™agw. I# nhnэ, bGor0dičenъ.

I# po si1hъ glag0letъ dіakonъ, (ѓщe že nёstь dіakona, sщ7ennikъ) mltvы sі‰:

Sp7si2 b9e lю1di tvo‰, i3 bl7goslovi2 dostosnіe tvoE: posэti2 mjrъ tv0й mlctію i3 щedr0tami, vozvhsi r0gъ hrtіanъ pravoslavnыhъ, i3 nizposli2 na nы2 mlcti tvo‰ boga6tыz, ml7tvami vseprečctыz vLčcы našez bcdы i3 prisnodv7ы mRji: si1loю čctnagw i3 životvorsщagw krtA: predstatelьstvы čctnhhъ nbcnыhъ si1lъ bezpl0tnыhъ: čctnagw slavnagw prbr0ka, prdteči i3 krti1telz їwanna: s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ: i5že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ, i3 vselenskihъ veli1kihъ ўči1teleй i3 s™i1teleй, vasjlіa veli1kagw, grig0rіa bGosl0va i3 їwanna zlatoystagw: i4že vo s™hhъ ntcA našegw nіkolaa ґrhіepckpa, mĐrъ lmkjйskihъ, čudotv0rca: s™hhъ ravnoapclьnыhъ mef0dіa i3 kmrjlla, ўči1teleй slovenskihъ: s™hhъ ravnoapclьnыhъ veli1kagw kn7zz vladi1mіra i3 veli1kіz kn7gi1ni džlьgi: i5že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ, s™i1telz mіhai1la, pervagw mitropoljta kjevskagw: pervos™i1teleй mosk0vskihъ i3 vseS rusi2, petrA, ґlexja, їHnы, makarіa, fіljppa, jwva, є3rmogena i3 tĐhwna: mitropoljtwvъ mosk0vskihъ fіlareta, їnnokentіa i3 makarіa: s™i1teleй i4m>kъ (є3parhіalьnыhъ): s™hhъ slavnыhъ i3 dobropobёdnыhъ mč7nkwvъ: novom§nkwvъ i3 i3spovёdnikwvъ rwssjйskihъ vladi1mіra, mitropoljta kjevskagw: venіamjna mitropoljta petrogradskagw: petrA, mitropoljta kruti1ckagw: їlarіHna, ґrhіepckpa vereйskagw: s™hhъ carstvennыhъ strtoterpcєvъ: prpdbnom§ncъ veli1kіz kn7gi1ni є3lіsavetы i3 i4nokini varvarы: prpdbnыhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ našihъ: prpdbnыhъ sergіa radonežskagw i3 serafjma sar0vskagw: prpdbnыhъ ntcє1vъ starcєvъ džptinskihъ: s™hhъ prvdnыhъ їwanna kronštadtskagw i3 ґlexja mosk0vskagw: s™hhъ blžennыhъ xenіi peterbyržskіz i3 matrHnы mosk0vskіz, s™hhъ i3 prvdnыhъ bGootє1cъ їwakjma i3 ѓnnы, i3 s™agw i4m>kъ (є3gHže є4stь hramъ i3 є3gHže є4stь de1nь), i3 vsёhъ s™hhъ: m0limъ tS mnogomlctive gDi, ўslhši nasъ grёšnыhъ molsщihsz tebЁ, i3 pomi1luй nasъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, m7.

Dіakonъ: E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ (ѓщe že vo njbi1teli: i3 nj ґrhіmandrjtэ, i3li2 i3gymene našemъ i4m>kъ) i3 nj vsemъ vo hrtЁ bratstvэ našemъ, i3 nj vsskoй duši2 hrtіanstэй, skorbsщeй že i3 njѕl0blennэй, mlcti b9іz i3 p0moщi trebuющeй: w3 pokrovenіi grada segw2 i3 živyщihъ vъ nemъ (i3li2 vesi seS i3 živyщihъ vъ neй: i3li2 s™hz njbi1teli seS i3 živyщihъ vъ neй): w3 mi1rэ i3 sostosnіi vsegw2 mjra: w3 blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй: w3 sp7senіi i3 p0moщi so tщanіemъ i3 strahomъ b9іimъ truždaющihsz i3 služaщihъ ntє1cъ i3 bratій našihъ: w3 njstavlьšihsz, i3 vo tšestvіi syщihъ: w3 i3scэlenіi vъ nemoщehъ ležaщihъ: w3 ўspenіi, njslabэ, bl7žennoй pamzti, i3 nj njstavlenіi grэhHvъ vsёhъ preždetšedšihъ ntє1cъ i3 bratій našihъ, zdЁ ležaщihъ i3 povsю1du, pravoslavnыhъ: w3 i3zbavlenіi plэnennыhъ, i3 nj bratіzhъ našihъ vo slyžbahъ syщihъ, i3 nj vsёhъ služaщihъ i3 služi1všihъ vo s™ёmъ hra1mэ sem1ъ (ѓщe vo njbi1teli: vo s™ёй nbi1teli seй) rcemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, n7.

E#щE m0limsz nj є4že sohrani1tisz gradu semY (i3li2 vesi seй), i3 s™0mu hramu semY (ѓщe vo njbi1teli: s™ёй nbi1teli seй), i3 vsskomu gradu i3 stranЁ, t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ, i3 meždous0bnыz brani: nj є4že mlctivu i3 bl7gouvёtlivu bhti blg0mu i3 člkolюbi1vomu bGu našemu, tvrati1ti vsskій gnёvъ na nы2 dvi1žimый, i3 i3zbaviti nы2 t naležaщagw i3 prvdnagw svoegw2 preщenіz, i3 pomi1lovati nы2.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz, i3 nj є4že ўslhšati gDu bGu glasъ molenіz nasъ grёšnыhъ, i3 pomi1lovati nasъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Taže pominaetъ, ±že h0щetъ, živы6z i3 mє1rtvыz, taйnw. Taže:

Ўslhši nы2 b9e, sp7si1telю našъ, ўpovanіe vsёhъ koncє1vъ zemli2 i3 syщihъ vъ m0ri daleče, i3 mlctivъ, mlctivъ bydi vLko, nj grэsёhъ našihъ, i3 pomi1luй nы2. Mlctivъ bo i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže glag0letъ: Mi1rъ vsBmъ.

Dіakonъ: Glavы6 našz gDevi prikl0nimъ.

I# vsBmъ prikl0nšыmъ glavы6, m0litsz sщ7ennikъ veleglasnw:

VLko mnogomlctive gDi, ї}se hrtE b9e našъ, ml7tvami vseprečctыz vLčcы našez bcdы i3 prisnodv7ы mRji: si1loю čctnagw i3 životvorsщagw krtA: predstatelьstvы čctnhhъ nbcnыhъ si1lъ bezpl0tnыhъ: čctnagw slavnagw prbr0ka, prdteči i3 krti1telz їwanna: s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ: s™hhъ slavnыhъ i3 dobropobёdnыhъ mč7nkwvъ: prpdbnыhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ našihъ: i5že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ i3 vselenskihъ veli1kihъ ўči1teleй i3 s™i1teleй, vasjlіa veli1kagw, grig0rіa bGosl0va i3 їwanna zlatoystagw: i4že vo s™hhъ ntcA našegw nіkolaa ґrhіepckpa, mĐrъ lmkjйskihъ čudotv0rca: s™hhъ ravnoapclьnыhъ mef0dіa i3 kmrjlla, ўči1teleй slovenskihъ: s™hhъ ravnoapclьnыhъ veli1kagw kn7zz vladi1mіra i3 veli1kіz knzgi1ni džlьgi: i5že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ, s™itelz mіhai1la, pervagw mitropoljta kjevskagw: pervos™i1teleй mosk0vskihъ i3 vseS rusi2, petrA, ґlexja, їHnы, makarіa, fіljppa, jwva, є3rmogena i3 tĐhwna: mitropoljtovъ mosk0vskihъ fіlareta, i3nnokentіa i3 makarіa: s™i1teleй i4m>kъ (є3pahіalьnыhъ): s™hhъ slavnыhъ i3 dobropobёdnыhъ myčenikwvъ: novom§nikwvъ i3 i3spovёdnikwvъ rwssjйskihъ vladi1mіra, mitropoljta kjevskagw: venіamjna mitropoljta petrogradskagw: petrA, mitropoljta kruti1ckagw: їlarіHna, ґrhіepckpa vereйskagw: s™hhъ carstvennыhъ strtoterpcєvъ: prpdbnom§ncъ veli1kіz kn7gi1ni є3lіsavetы i3 i4nokini varvarы: prpdbnыhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ našihъ: prpdbnыhъ sergіa radonežskagw i3 serafjma sar0vskagw: prpdbnыhъ ntcє1vъ starcєvъ džptinskihъ: s™hhъ prvdnыhъ їwanna kronštadtskagw i3 ґlexja mosk0vskagw: s™hhъ blžennыhъ xenіi peterbyržskіz i3 matrHnы mosk0vskіz, s™hhъ i3 prvdnыhъ bGootє1cъ їwakjma i3 ѓnnы, i3 s™agw i4m>kъ (є3gHže є4stь hramъ i3 є3gHže є4stь de1nь), i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, blgoprіstnu sotvori2 moli1tvu našu, daruй namъ njstavlenіe pregrэšenій našihъ, pokrhй nasъ kr0vomъ krilY tvoє1ю, tženi2 t nasъ vsskago vragA i3 supostata, ўmiri2 našu ži1znь, gDi: pomi1luй nasъ i3 mjrъ tv0й, i3 sp7si2 dyšы našz, ćkw blgъ i3 člkolю1becъ.

Taže načinaemъ stіhi6rы stіh0vnы, i3 poю1щe vh0dimъ vo hramъ. Slava, i3 nhnэ, Bg7oro1dičenъ. Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Vozglašaetъ sщ7ennikъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# mы2 tpusti1telьnый troparь:

Bcde dv7o: Tri1ždы.

Predlagaюtsz že na ўgot0vannomъ stolЁ radi blgoslovenіz pstь hlёbwvъ, pšeni1ca, i3 dvA sos{da na sіE ўstro1єnnыz: є3di1nъ i3sp0lnenъ vіnA t plodA l0znagw, drugjй že є3lea. Dіakonъ že kadi1tъ w3krestъ stolA, i3 nastostelz t0kmw, i3 їerea. Їereй že, vzemъ є3di1nъ hlёbъ, znamenuetъ i4mъ pr0čыz hlёbы, i3 glag0letъ ml7tvu sію2 veleglasnw: (є3gdA glag0letъ: Samъ bl7goslovi2: togdA desni1ceю ўkazyetъ na predložє1nnыz hlёbы, pšeni1cu, vіno2 i3 є3leй):

GDi ї}se hrtE b9e našъ, blgoslovi1vый pstь hlёbwvъ i3 pstь thszщъ nashtivый, samъ blgoslovi2 i3 hlёbы sі‰, pšeni1cu, vіno2 i3 є3leй: i3 ўmn0ži sі‰ vo gradэ semъ (i3li2 vъ vёsi seй, i3li vo s™ёй w3bi1teli seй) i3 vo vsemъ mjrэ tvoemъ, i3 vkušaющыz t ni1hъ vBrnыz njst7i2. Ćkw tы2 є3si2 blgoslovlszй i3 njsщ7azй vssčєskaz, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 vses™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# po ґmi1nэ, ѓbіe: Bydi i4mz gDne bl7gosloveno tnhnэ i3 do vёka. Tri1ždы.

I# glag0lemъ: Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz: daže do: ne lišatsz vsskagw blaga.

Sщ7ennikъ že tšedъ stoi1tъ pred8 s™hmi dverьmi. Po i3spolnenіi že palmA, sщ7ennikъ kъ nar0du glag0letъ:

Blgoslovenіe gDne na vasъ, togw2 blgodatію i3 čl7kolю1bіemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# ѓbіe polagaetsz čtenіe.

Vёdomo že bydi, ćkw blgoslovennый hlёbъ є4stь pomogatelьnый t vsskihъ ѕHlъ, ѓщe sъ vёroю prіemletsz.

Ўvэщanіe: I# sіE tebЁ vёdomo bydi, q їeree! I# blюdi2, da sohrani1ši: є3leй seй blgoslovennый vtor0e da ne blgoslovi1ši, ni vіno2, ni pšeni1cu, nižE hlёbы na vtor0mъ bdёnіi: no ѓщe velьmi2 malw, nHvaz ne u5 blgoslovє1nnaz predstavlsй. E#leemъ že si1mъ, є3g0že blgoslovi1lъ є3si2, na cэlovanіi w4braza lю1di znamenaй. M0žeši že i3 vъ brašnahъ snёsti: vіn0 že i3spi1ti so blgogovёnіemъ, nbače ćkože blgoslovє1nnaz. Hlёbы že na razdasnіi dwrы2 razdrobi1vъ razdavaй, i3li2 vъ domY čestnw na trapezэ prežde džbщihъ brašenъ ćždь: pšeni1cu že i3li2 sёй, i3li2 so i3n0ю i3zmeli2, i3 sъ bl7godarenіemъ i3ždivi2. Lіturgisati že si1mi hlёbami, i3li2 vіn0mъ, da ne derzne1ši, po pravilu nomokanHnnomu nj sщ7ennodёйstvіi.

Vo i3nы6z že dni2, ѓщe nёstь prazdnestva komY, tvori1tsz na večerni si1ce:

Po veli1cэй є3ktenіi2 kafjsma rzdovaz. I# po kafjsmэ є3ktenіA malaz.

I# na GDi vozzvahъ, stіhi6rы.

Svёte ti1hій:

I# prokjmenъ dnE: i3li2, Ґllilyіa.

Taže, Spod0bi gDi, vъ večerъ seй:

I# є3ktenіA: I#sp0lnimъ večernюю moli1tvu našu:

I# na stіh0vnэ stіhi6rы:

I# Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. I# tropari2 po ўstavu či1na.

I# pot0mъ є3ktenіA: Pomi1luй nasъ b9e:

Po vozglasэ že їereй glag0letъ:

Premydrostь.

Li1kъ že: Blgoslovi2.

Їereй: Shй blgoslovenъ:

Li1kъ: Ўtverdi2 b9e, s™yю pravoslavnuю vёru, pravoslavnыhъ hrctіanъ, vo vёkъ vёka.

Їereй: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Li1kъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Їereй: Slava tebЁ, hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ:

Їereй že, njbrati1vsz t s™hhъ dvereй na zapadъ kъ lю1demъ, glag0letъ tpystъ, i3 pominaetъ s™ago, є3myže slyžba poetsz. I# li1kъ poetъ mnogolёtіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.