NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Pravilo t njskvernenіz

VnegdA sluči1tsz komu i3skusi1tisz vo snE po dёйstvu dіavolю. Vostavъ t ndrA, tvori1tъ pokl0nы, glag0lz:

B9e, mlctivъ bydi mnЁ grёšnomu.

Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ.

CRю2 nbcnый, ўtёšitelю, dš7e i4stinы, i4že vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй, sokr0viщe blgi1hъ, i3 ži1zni podatelю, prіidi2 i3 vseli1sz vъ nы2, i3 njči1sti nы2 t vsskіz skvernы i3 sp7si2, blže, dyšы našz.

S™hй b9e, s™hй krёpkій, s™hй bezsmertnый, pomi1luй nasъ. Tri1ždы.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Pres™az trbce, pomi1luй nasъ: gDi, njči1sti grэhi2 našz: vLko, prosti2 bezzakHnіz n†ša: s™hй, posэti2 i3 i3scэli2 nemwщi našz, i4mene tvoegw2 radi.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

§e našъ, i4že є3si2 na nb7sёhъ, dA s™i1tsz i4mS tvoE, dA prіi1detъ crtvіe tvoE: dA bydetъ v0lz tvoS, ćkw na nb7si2 i3 na zemli2. Hlёbъ našъ nasyщnый daždь namъ dnesь, i3 njstavi namъ d0lgi našz, ćkože i3 mы2 njstavlsemъ dolžnikHmъ našыmъ: i3 ne vvedi2 nasъ vo i3skušenіe, no i3zbavi nasъ t lukavagw.

GDi, pomi1luй, v7i.

Prіidi1te, pokloni1msz cRevi našemu bGu. Pokl0nъ.

Prіidi1te, pokloni1msz i3 pripademъ hrtY, cRevi našemu bGu. Pokl0nъ.

Prіidi1te, pokloni1msz i3 pripademъ samomY hrtY, cRevi i3 bGu našemu. Pokl0nъ.

Pal0mъ n7, pokasnnый

Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mi1losti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ njči1sti bezzak0nіe moE. Naipače njmhй mS t bezzak0nіz moegw2, i3 t grэhA moegw2 njči1sti mS. Ćkw bezzak0nіe moE ѓzъ znaю, i3 grёhъ m0й predo mn0ю є4stь vhnu. TebЁ є3di1nomu sogrэši1hъ, i3 lukavoe pred8 tob0ю sotvori1hъ: ćkw dA njpravdi1šisz vo slovesёhъ tvoi1hъ, i3 pobэdi1ši vnegdA sudi1ti ti2. Se bo, vъ bezzak0nіihъ začatъ є4smь, i3 vo grэsёhъ rodi1 mS mati moS. Se bo, i4stinu vozlюbi1lъ є3si2, bezvBstnaz i3 t†йnaz premydrosti tvoeS kvi1lъ mi2 є3si2. NJkropi1ši mS v3ssHpomъ, i3 njči1щusz: njmheši mS, i3 pače snёga ўbэlю1sz. Slyhu moemY dasi radostь i3 veselіe: vozraduюtsz kHsti smirє1nnыz. Tvrati2 licE tvoE t grBhъ moi1hъ, i3 vs‰ bezzakHnіz mo‰ njči1sti. Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ, b9e, i3 dyhъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй. Ne tverži menE t licA tvoegw2 i3 d¦a tvoegw2 s™agw ne timi2 t menє2. Vozdaždь mi2 radostь sp7senіz tvoegw2 i3 d¦omъ vLčnimъ ўtverdi1 mS. NaučY bezzakHnnыz putє1mъ tvoi6mъ, i3 nečesti1vіi kъ tebЁ njbratstsz. I#zbavi mS t kroveй b9e, b9e sp7senіz moegw2: vozraduetsz ljzhkъ m0й pravdэ tvoeй. GDi, ўstnЁ moi2 tverzeši, i3 ўstA mo‰ vozvэststъ hvalY tvoю2. Ćkw ѓщe bы voshotёlъ є3si2 žertvы, dalъ bhhъ ќbw: vsesožžє1nіz ne blgovoli1ši. Žertva bGu dyhъ sokrušenъ: serdce sokrušenno i3 smirenno bGъ ne ўničiži1tъ. Ўblaži2, gDi, blgovolenіemъ tvoi1mъ sіHna, i3 dA sozi1ždutsz stёnы їerli6mskіz. TogdA blgovoli1ši žertvu pravdы, voznošenіe i3 vsesožegaєmaz: togdA vozložatъ na nltarь tv0й telьcы2.

I tropari, glasъ z7:

Pastыrю d0brый, dyšu tvoю2 položi1vый nj nasъ, svёdый sokrovBnnaz, sodBznnaz mn0ю, є3di1ne blže, ўpasi2 mS razumomъ zablyždšagw, i3 i3shi1ti mS t v0lka, ѓgnče b9ій, i3 pomi1luй mS.

NJtzgčenъ sn0mъ ўnhnіz pomračaюsz prelestію grэh0vnoю: no daruй mi2 ќtro pokasnіz, prosvэщaz džči mhslennыz, hrtE b9e, prosvэщenіe duši2 moeS, i3 sp7si1 mz.

Mgl0ю grэh0vnoю i3 slastьmi2 žiteйskimi spletaemъ ўmъ o3kasnnыz duši2 moeS, strasti razli1čnыz raždaetъ, i3 vъ p0mыslъ ўmilenіz ne prih0ditъ. No ўщedri, sp7se, smirenіe moE, i3 daždь mi2 p0mыslъ ўmilenіz, dA i3 ѓzъ sp7saemь prežde koncA vozzovY blgoutr0bію tvoemY: gDi hrtE sp7se m0й, tčaznnagw sp7si2 mz i3 nedost0йnago.

Ćko vpadhй vъ razb0йniki, i3 ўszvenъ, takw i3 ѓzъ vpad0hъ vo mnHgіz grэhi, i3 ўszvena mi є4stь dušA. Kъ komu pribёgnu povi1nnый ѓzъ: t0kmw kъ tebё2, mlcrdomu dyšъ vraču: i3zleй na mz, b9e, veli1kuю tvoю2 mlctь.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u:

Ćko blydnый shnъ prіidohъ i3 ѓzъ, щedre: prіimi2 mz, n1§e, vozvraщaющasz, ćko є3di1nagw t naemnikъ tv0ihъ, b9e, i3 pomi1luй mz.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičen: I#zbavi, bcde, t njbderžaщihъ nasъ grэh0vъ: ćkw i3nagw ўpovanіz vёrnіi ne i4mamы, razvэ tebё, i3 t tebё r0ždšagwsz gDa.

GDi, pomi1luй, m7.

I# pokl0nwvъ n7 sъ mltvoю:

B9e, mlctivъ mi bydi, i3 prosti2 mz blydnagw za i4mz tvoE s™oe.

Mltva №, s™agw vasjlіa veli1kagw:

Paki zapstъ bhhъ nkasnnый ўm0mъ i3 lukavыmъ nbhčaemъ rab0taz grэhu. Paki knszь tьmы2 i3 strastnыhъ sladosteй rodi1telь, plenena mS sotvori2, i3 ćkože rabA smirennago, togw2 hotёnіemъ i3 želanіemъ plotski6mъ rab0tati prinuždaetъ mS. I# čto2 sotvorю2, gDi m0й, i3 i3zbavitelю, i3 zastypniče ўpovaющimъ na tS, ґщe ne kъ tebё paki vozvraщusz i3 postenю2, i3 mlcti i3sprošu nj sodёznnыhъ mn0ю; no boю1sz i3 trepeщu, dA ne kakw vsegdA i3spovёdazsz, i3 tstupi1ti zlhhъ njbэщavazsz, i3 na kjйždo časъ sogrэšaz: i3 ne vozdavъ mltvы moeS tebё bGu moemu, dolgoterpёnіe tvoE vozdvi1gnu kъ negodovanію. I# kto2 sterpi1tъ gnёva tvoegw2, gDi; vёdый ќbw mn0žestvo щedrHtъ tvoi1hъ, i3 puči1nu člvэkolю1biz tvoegw2, paki vozverzaю sebE na mlctь tvoю2, i3 vzыvaю ti2: є4že sogreši1hъ, prosti2. Pomi1luй mz padšago, daždь mi2 ruku p0moщi, vъ ti1nэ slasteй pogružennomu. Ne njstavi, gDi, sozdanіe tvoE rastli1tisz bezzak0nьmi moi1mi i3 grэhi2 moi1mi: no nbhčnыmъ tvoi1mъ mlcrdіemъ i3 blagostiю prinuždaemъ i3zbavi t kala i3 skvernы tэlesnыz i3 strastnыhъ pomыšlenій, njskvernsющihъ vsegdA dušu moю2 nkasnnuю: se bo, gDi, ćkože zri1ši, nestь vъ neй mesta či1sta, no vsS prokazi1sz, i3 vsE tёlo njb8stъ ćzva. Samъ ќbo, člvэkolю1bče, vraču dyšъ i3 tэlesъ i3 mlcti i3st0čniče, njči1sti tY slezъ moihъ tečenіemъ si1hъ i3zlivaz na mS nbi1lьno: i3zleй na mS člvэkolю1bіe tvoE, i3 daždь mi2 i3scэle1nіe i3 njčiщenіe, i3 i3scэli2 sokrušenіe moE, i3 ne tvrati2 licA tvoegw2 t menE, dA ne ćkože veщь, posstъ mz tčaznіz džgnь: no ćkože reklъ є3si2, nel0žnый b9e, ćkw velіz radostь bыvaetъ na nb7si2 nj є3di1nomъ grёšnicэ kaющemsz, sіE sotvori2 i3 na mnЁ grёšnemъ i3 ne zatvori2 ќšію blgutr0bіz tvoegw2, vъ mltvэ pokasnіz moegw2 no tverzi i4hъ, i3 ćkw kadi1lo i3spravi ty pred8 tob0ю: vёsi bo nemoщь є3stestvA sozdatelю, i3 ќd0bь popolznovenіe ю4nosti, i3 tsžestь tёla, i3 preziraeši grэhi2, i3 pokasnіe prіemleši prizыvaющihъ tz i4stinoю. Ćkw blagoslovi1sz i3 proslavisz prečctn0e i3 velikolёpoe i3mz tvoE, oc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva v7, togHžde s™agw:

Mnogomlctive, netlёnne, neskverne, bezgrёšne gDi, njči1sti mS nepotrebnagw rabA tvoego2 t vsskіz skvernы plotskjz i3 duševnыz, i3 t nevnimanіz i3 ўnhnіz moegw2 pribhvšuю mi2 nečistotY, so i3nёmi vsёmi bezzakHnіi moi1mi, i3 kvi1 mS neskverna vLko, za blgostь hrtA tvoegw2, i3 njs™i1 mS našestvіemъ pres™agw tvoegw2 d¦a: ćkw dA vozbnyvъ t mglы2 neči1stыhъ prividёnій dіavolьskihъ, i3 vsskіz skvernы, spod0blюsz či1stoю s0vэstію tversti skvє1rnaz mo‰ i3 neči6staz ўstA, i3 vospэvati vses™0e i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva G:

GDi b9e našъ, є4že sogrэši1hъ vo dni2 semъ sl0vomъ, dёlomъ i3 pomыšlenіemъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ prosti1 mi: mi1renъ s0nъ i3 bezmzteženъ daruй mi2: ѓgGla tvoego2 hrani1telz posli2 pokrыvaющa i3 soblюdaющa mS t vsskagw ѕlA: ćkw tы2 є3si2 hrani1telь dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva d7, s™agw їwanna zlatoystagw:

№ GDi, ne liši2 menE nbcnыhъ tvoi1hъ bl†gъ. v7 GDi, i3zbavi mS vёčnыhъ mykъ. G GDi, ўm0mъ li i3li2 pomыšlenіemъ, sl0vomъ i3li2 dёlomъ sogrэši1hъ, prosti1 mS. d7 GDi, i3zbavi mS vsskagw nevёdэnіz i3 zabvenіz, i3 malodyšіz, i3 njkamenennagw nečyvstvіz. є7 GDi, i3zbavi mS t vsskagw i3skušenіz. ѕ7 GDi, prosvэti2 moE serdce, є4že pomrači2 lukavoe pohotёnіe. z7 GDi, ѓzъ ćkw čelovёkъ sogrэši1hъ, th že ćkw bGъ щedrъ pomi1luй mS, vi1dz nemoщь duši2 moeS. } GDi, posli2 blgodatь tvoю2 vъ p0moщь mnЁ, dA proslavlю i4mS tvoE s™0e. f7 GDi ї}se hrtE, napiši1 mS rabA tvoego2 vъ kni1zэ živ0tnэй, i3 daruй mi2 konecъ blgjй. ‹ GDi, b9e m0й, ѓщe i3 ničt0že blgo sotvori1hъ pred8 tob0ю, no daždь mi2, po blgodati tvoeй, položi1ti načalo blg0e. №i GDi, njkropi2 vъ serdcэ moemъ r0su blgodati tvoeS. v7i GDi nb7sE i3 zemli2, pomSni1 mS grёšnagw rabA tvoego2, stydnagw i3 neči1stago, vo crtvіi tvoemъ. Ґmi1nь.

№ GDi, vъ pokasnіi prіimi1 mS. v7 GDi, ne njstavi menE. G GDi, ne vvedi2 menE vъ napastь. d7 GDi, daždь mi2 mhslь blgu. є7 GDi, daždь mi2 slezы, i3 pamStь smertnuю, i3 ўmilenіe. ѕ7 GDi, daždь mi2 p0mыslъ i3spovёdanіz grэhHvъ moi1hъ. z7 GDi, daždь mi2 smirenіe, cэlomydrіe i3 poslušanіe. } GDi, daždь mi2 terpёnіe, velikodyšіe i3 kr0tostь. f7 GDi, vseli2 vъ mS k0renь blgi1hъ, strahъ tv0й vъ serdce moE. ‹ GDi, spod0bi mS lюbi1ti tS t vseS duši2 moeS i3 pomыšlenіz, i3 tvori1ti vo vsemъ v0lю tvoю2. №i GDi, pokrhй mS t čelovBkъ nёkotorыhъ, i3 bэsHvъ, i3 strasteй, i3 t vsskіz i3nhz nepod0bnыz veщi. v7i GDi, vёsi, ćkw tvori1ši, ćkože tы2 v0liši, dA bydetъ v0lz tvoS i3 vo mnЁ grёšnэmъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki. Ґmi1nь.

Mltva є7, ko pres™ёй bcdэ:

Pres™az vLčce moS bcde, s™hmi tvoi1mi i3 vsesi1lьnыmi molьbami tženi2 t menE, smirennagw i3 njkasnnagw rabA tvoegw2, ўnhnіe, zabvenіe, nerazymіe, neradёnіe, i3 vs‰ skvє1rnaz, luk†vaz i3 h{lьnaz pomыšlє1nіz, t njkasnnagw moegw2 serdca i3 t pomračennagw ўmA moegw2. I# pogasi2 plamenь strasteй moi1hъ, ćkw ni1щъ є4smь i3 njkasnenъ: i3 i3zbavi mS t mn0gihъ i3 lю1tыhъ vospominanій i3 predprіstій, i3 t vsёhъ dёйstvъ ѕlhhъ svobodi1 mS. Ćkw blgoslovenna є3si2 t vsёhъ rodHvъ, i3 slavitsz prečctn0e i4mS tvoE vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

ČCtnёйšuю heruv‡mъ i3 slavnэйšuю bez8 sravnenіz seraf‡mъ, bez8 i3stlёnіz bGa sl0va r0ždšuю, syщuю bcdu tS veličaemъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

GDi, pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi.

GDi ї}se hrtE, sn7e b9ій, mltvъ radi prečctыz tvoeS m™re i3 vsёhъ s™hhъ, sp7si mS grёšnagw. Ґmi1nь.

Mltva t njskvernenіz:

GDi b9e našъ, є3di1ne blgjй i3 člvэkolю1bče, є3di1ne s™hй i3 na s™hhъ počivazй, i4že verh0vnomu tvoemY ґpclu petrY kvi1vый vidёnіemъ ničt0že skverno, i3li2 neči1sto mnёti, t tebё sotvorennыhъ na pi1щu i3 vъ naslaždenіe člvёkwmъ i sosydomъ tvoi1mъ i3zbrannыmъ ґpclomъ pavlomъ vs‰ či6sta či6stыmъ zapovёdavый: tы2 samъ vLko pres™hй prizыvanіemъ strašnagw i3 prečctagw tvoegw2 i4mene, i3 znamenіemъ čctnagw i3 životvorsщagw krta, blgoslovi2 i3 njči1sti mS rabA tvoegw2 i3m>kъ njskvernšagosz t vsskagw neprіsznennagw dyha, t vsskagw mečtanіz i3 gada kdovi1tagw, t vsskagw bezzak0nіz i3 t vsskіz lёsti, t vsskagw potv0ra, i3 vsskіz ćzi, i3 t vsskagw proti1vnagw zlodёйstva dіavolz. I# nhnэ nedost0йnago menE rabA tvoego2 i3m>kъ: spod0bi po tvoemY mlcrdію služi1ti prečctыmъ tvoi6mъ tainamъ. I# prežde njči1sti mi dyšu i3 tёlo t vsskіz skvernы, i3 njstavi vsskoe pregrэšenіe, v0lьnoe i3 nev0lьnoe, є4že sogrэši1hъ vo vs‰ dni6 životA moegw2, dёlomъ, sl0vomъ i3 pomыšlenіemъ vo dni2 i3 vъ noщi2, i3 do nhnešnzgo časA. I# daždь mi2, gDi služenіe siE strašnoe nbcnыhъ činHvъ, i3 pričastіe prečctыhъ tvoi1hъ tainъ, ne vъ sydъ, ni vo njsuždenie, no vъ proщenіe grэh0vъ, i3 vъ dyha s™agw prišestvіe, i3 živ0tъ prisnosyщnыz radosti, є3g0že ќgot0valъ є3si2 i4stinnыmъ tvo6imъ služebnikwmъ. Sohrani2 mz, vLko vsesi1lьne, t vsskagw grэhA i3 ѕl0bы, soblюdi2 neskverna i3 nepor0čna t vsskіz prokazы proti1vnagw dіavola: i3 daždь mi2, gDi, služi1ti tebё vъ prepod0bіi i3 pravdэ do poslёdnzgw dnE i3 časA i3 skončanіz moegw2: tы2 bo є3si2 blgoslovlszй i3 njsщ7azй vssčєskaz, hrtE b9e našъ, i3 tebё slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэk0vъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.